Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 203r

Pand:  0

Inleiding:  [0203r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van Harmen Harmens en Ariaentie Dircks in tijden echteluiden, ten overstaen van de burgemeester Wytse Michiels in desen verordonneerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Foppe Tiercks als curator ad actum divisionis over Pytter Harmens 3 naegelaten weeskinderen, sampt Tuenis Jansen curator over Rintie Jansens en Gerbrig Harmens naegelaten weeskint, Jan Clasen man en voogd over Rigstie Harmens, en Hiltie Harmens voor haer selfs, indier qualiteit requiranten ende erfgenamen van des overleden Harmen Harmens voornoemt, ende Ibel Fockes voor haeren haer kinderen erfgenamen van Arjaentie Dirx requireerde ter andere sijden, alles op het aengeven van wederzijtse erfgenamen van alle de goederen ten sterfhuise bevonden, actum den 4e november 1664 Opmerkingen: Harmen Harmenszn tr Doopsgezinde Vlaamse gemeente Harlingen 12-04-1663 Aryaentie Dyrcksdr. Tresoar, archiefnr 28, Collectie DTBL, Trouwregister Doopsgezinde Vlaamse gemeente Harlingen, invnr 342, aktenr 20, aktedatum 12-04-1663. Autorisatieboeken, invnr 113, aktnr 376, aktedatum 10-09-1664: Wijlen Rintje Jansen vader, Wijlen Gerbrigh Harmens moeder, Foppe Tjerx curator, curator ad actum divisionis over nagelaten kind Teunis Jansen curator, curator ad actum divisionis, oom. Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 387, aktedatum 31-01-1665: Wijlen Gerbrich Harmens moeder, Teunis Jansen curator, curator over personen en goederen Foppe Tierks curator, curator over personen en goederen Wijlen Rintje Jansen wijdschipper vader, 1 kind. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 566, aktedatum 30-04-1669: Jan Rintjes oud ca. 6 jaar weeskind, Wijlen Rintje Jans vader, Wijlen Gerbrich Harmens moeder, Grietje Wybes, woonachtig te Berlikum requirant, behuwde tante van vaderszijde Wijlen Foppe Tjerks curator, curator over personen en goederen Gerrit Reiners curator, curator over personen en goederen in plaats van Foppe Tjerks, behuwd oom Rixst Harmens requirant, tante van moederszijde. Kleinkinderen van Harmen Harmens en Ariaantje Dirks, kinderen van Ybel Fockes en ??? Dircks: Focke Dircks, vrijer, zv Ybbel Fockes, op 04-12-1665 lidmaat Doopsgezinde gemeente Harlingen. Maycke [Dircks], vrijster, dochter van Ybbel Fockes, in 1666 lidmaat Doopsgezinde Gemeente Harlingen. 1669 lidmaat Doopsgezinde Vlaamse Gemeente Harlingen De Blauwe Schuur: Jan Janssen bootgezel, en Gryttie Tierts, wonende boven Ybbel Fockes.

Inventaris: 
[0203v] Gemene goederen 
4 oorcussens 
3 deekens 
2 kindere dekens 
6 stoelkussens 
10 stoelen 
een murmerde kas 
een vuiren tafel 
2 schildere borden 
2 halfbasterde bortties 
een spiegel 
2 Oostindische sausierkes 
2 Oostindise butterpannen 
2 dito copkes 
2 slechte pannen 
5 dito pannen 
[0204r] 13 pannen soo groot als clein 
enige schuttelgoet 
een wateremmer met enig steenwerck 
een ketel 
een gootling 
een iseren kandelaer 
een kleerkorf met een naikorff 
2 tobkes 
tange, aschop, treeft 
een floerstoffer 
een rabat met een schorsteencleet 
9 lakens 
9 slopen 
2 servetten en twe tafellakens 
een bedhemd en 2 oude doecken 
2 wijtlingen 
4 handdoecken, een blauw schorsteenskleet 
[0204v] foer tot een dekentie 
een tafelspreet 
een lap glad goet 
enige ellens rood plets en buffels 
een hangiser met een schuimspaen 
4 kannen 
3 flessen 
4 keesen 
een stuck roockvleis 
een partij geern 
 
[0205r] Harmen Harmens gevesene [= gewesene] goederen 
een bed met een puel 
21 mans hemden 
18 nuesdoecken 
22 dassies 
3 witte hemdrocken en een onderbroeck 
een swart lakens mantel 
10 kragen 
een swart pack cleeren 
een dito 
een muiskes pack cleeren 
een pack kleeren 
een saien broeck 
2 rood scharlakens hemdrocken 
1 pack blauwe onderkleeren 
3 paer swarte hosen en een paer muiskes 
2 paer witte hosen 
1 paer leren wanten 
[0205v] 9 paer seehosen 
5 bonte nuesdoecken 
een bolkevanger 
een stuck yers [= Iers, uit Ierland] laken 
noch 4 stucken 
een zeedeken 
een paer leersen 
een ruige muts 
2 lapkes doeck 
3 Engelse mutsen 
een muiskes rockien 
2 blauwe hemdrocken 
een donckerblau pack kleeren 
een pack seekleeren 
een dito 
een dito 
een lakens met een fuilmorten broeck 
2 lappen laken 
8 sacken 
[0206r] 4 paer foetsocken, 1 dito 
4 paer wanten 
2 onderbroecken met een linnen broeck 
1 bulsack 
een witte deken 
een kiste 
een globus 
2 witte schalen 
een swarte hoedt 
een beerehuidt 
enige broecken 
5 paer schoenen 
1 paer muilen 
een doos met versierde bloemen 
 
[0206v] Ariaentie Dirx gevese [= gewese] goederen die bij Ibel Fockes nae haer genomen sijn 
9 rocken 
twee dito 
5 schorten 
2 borstrocken 
2 borstlijfkes 
2 paer kraegen en mouwen 
3 mantelties 
6 blauwe schorteldoecken 
6 witte schorteldoecken 
enig kinder goet 
18 hemden 
12 halsdoecken 
18 mutskes 
een witte borstrock met een paer mouwen 
2 swarte schorteldoecken 
2 rode schorteldoecken 
 
[0207r] Profijtelijcke staet 
Een scheepsbrief tot laste van Haie Tiommes tegenwoordig grootschipper continerende f 1320-10-00, daerop betaelt f 4403-05-00, ergo blijft f 880-06-11 
Een hantschrift tot laste van Claes Freerx de dato den 12 april 1664 continerende f 600-00-00 
[0207v] Een dito op Claes Freerx de dato den 28 maij en den 2 junij 1664 continerende f 500-00-00 
Bij Harmen Harmens uitgeset aen Heijn Tiebbes f 200-00-00 
Van gelijcken aen Pytter Jelles f 100-00-00 
 
Aen gerede gelden 
88 a 3-03-00 is f 277-04-00 
4 a 5-00-00 is f 20-00-00 
30 werp schellingen is f 45-00-00 
115 werp dubbelties f 57-10-00 
paiement f 00-11-00 
noch aen gelt f 11-00-00 
20 3/4 valueerde daelder is f 53-08-10 
a 51 1/2 stuivers  
13 goutguldens f 18-04-00 
1 a 3 guldens 3 stuivers f 3-03-00 
1 a 1 gulden 5 stuivers f 1-05-00 
[0208r] 4 a 1 gulden 5 stuivers f 6-00-00 
aen Deens gelt 37 1/2 stuivers f 1-17-08 
4 a 3 gulden 3 stuivers f 12-12-00 
aen schellingen f 2-08-00 
---------- 
f 98-18-02 
 
Een part scheeps aen 't schip bij wijlen Harmen Harmens gevoert. 
Sien voorts den staan en scheidinge ten weesboeke Folio 81 
 
Aldus g' inventariseert op dato ut ante, in kennisse van ons commissaris en secretaris 
(get.) Wytse Michiels 
(get.) D. Wringer 1665