Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 217 folio 200v

Pand:  Voorstraat 83

Inleiding:  [0200v] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstaen van de heeren Burgemeesteren Wybe Sjoerds Wiltschut en Jan Dirxen Kuyck als Commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Maaike Arjens in leven echte huisvrouw van de gemeensman Tjeerdt Innes, van alle sodanige goederen, actien en credytten als den overledene met der doot ontruymt ende naegelaeten heeft ende aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, ten versoecke van de coopman Tjerck Feddrix als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis over Antie Tjepkes, zijnde een voordochter van den overledene bij haar wijlen man Tjepke Dirx in echte verweckt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de gemeensman Tjeerdt Innes voornoemd, welcke oock tot dien einde onder solemnelen eede belooft heeft om alle profijttelycke effecten soodanigh den overledene de selve met der doot ontruymt heeft, in alle getrouwigheit te sullen op- ende aengeven, waer op dan tot de beschrivinge is geprocedeert als volght. Actum den 13 July 1686.

Inventaris: 
[0200v] De huysinge, backerie en packhuys cum omnibus annexis waer uyt den overledene versturven is en bij de Gemeensman Tjeerdt Innes als noch bewoont, staende op de Appelmerckt deser stede, waer van den coopbrieff gebleken is. 
[0201r] aen gerede penningen de summa van seven en seventigh caroliguldens tien stuivers ten sterfhuyse bevonden f 77-10-00 
een gouden hoepringh den overledene toebehorende 
een dito gouden ringh met 3 steentjes 
een silveren beeker omtrent een drie pegels van hun Marijke bestemoeder afgekomen, weegt 15 loodt 't loodt ad 1-6-0 beloopt f 19-10-00 
een dito brandewijns kroesje weegt 1 3/4 lood het lood 1-7-0 beloopt f 02-07-04 
vyer silveren lepels de vier kinderen als Antie Tjebkes, Lijsbeth Tjeerts, Eeyske ende Maertie Tjeerds toebehorende, ende met hare respective letteren getekent 
twee silveren lepels wegen 4 7/8 lood 't lood ad 1-7-0 beloopt f 06-11-10 
d'selve noch yder een kettingh coralen oock met haer letteren getekent, zinde brandstenen coralen 
een silveren vergulten penning Antie Tjebkes toebehorende 
---------- 
f 105-18-14 
 
Een obligatie leggende ten laste van Remmert Warners meester backer binnen Lieuwaerden ende ten profijtte van desen sterfhuyse van dato den 18den september 1675 et registrata den 18de september 1675 ter somma van vijff hondert acht caroliguldens 7 stuivers wordende desen voor onwis gerekent ende alhier dienende pro memoria. 
 
[0201v] Warderinge van de backgereedschappen ten overstaen als voren gedaen bij Wybe Fransen en Feddrick Jeppes beyde meester backers binnen deser stede, als volght. Actum den 13 July 1686 nae noen. 
 
Een backetel ad f 14-00-00 
een klein rood koperen doofketel ad f 5-08-00 
een grote doofpot of ketel ad f 16-00-00 
een buylkist of buymolen ad f 13-00-00 
een backtrogh met twee steeckijsers te samen ad f 03-00-00 
een gorselijser ad f 1-00-00 
een backtaefeltie ad f 00-12-00 
een meelkistie ad f 00-18-00 
een grote dito f 3-02-00 
drie koperen plaeten ad f 14-00-00 
drie ijseren plaaten, een loodt, een kandelaer, asschop en tange t'samen f 1-00-00 
eenige borden en pricken ad f 1-00-00 
een leschvat met twee trivoeten f 1-00-00 
een paer schaelen en gewichten t'samen f 1-05-00 
---------- 
f 75-05-00 
 
[0202r] vijff schotels ad f 1-00-00 
een half lopen ad f 1-08-00 
veertien oude sacken ad f 1-19-00 
seven backsacken f 3-06-00 
vijff draeghsacken f 1-17-00 
eenige maeten f 1-00-00 
een oude rasp f 2-00-00 
een blicken tromp met enigh suycker sampt een blicken trachter t'samen ad f 1-18-00 
aen meel in de backerij t'samen ad f 6-06-00 
de backwinkel ad f 2-00-00 
een toonbanck met een kiste ad f 2-00-00 
acht korven f 2-00-00 
een korf met eyeren ad f 00-15-00 
aen koeckjes en kraekelingen f 1-00-00 
een lange kiste ad f 00-15-00 
aen bollen, weggen, twebacken etcetera gerekent op tien maeten meel's samen ad f 1-12-00 
---------- 
f 31-16-00 
 
[0202v] aen roggen brood gerekent ad f 2-12-00 
een meelvattie en drie doosen f 00-11-00 
een half last en ses loopen rogge 't last getauxeert ad 56 goltguldens beloopt aen caroliguldens f 52-02-00 
noch vijff loopen ende 28 maeten inlanse slechte rogge, t'samen aen caroliguldens f 7-00-00 
acht en twintigh lopen weyt 't loopen ad 3-00-00 beloopt f 84-00-00 
ellef schouw turff, t'schouw tot 2-03-00 beloopt f 23-13-00 
---------- 
f 169-18-00 
f 31-16-00 
f 75-05-00 
---------- 
f 276-19-00 
 
[0203r] Warderinge gedaen ten overstaen als voren, door Hendrick Pieters Doncker, Jacobus mesmaeker en Hylckjen Sjoerds, van de Neurenborger winckel etcetera. Actum den 14 Julijk 1686. 
 
ses en tachtigh dousijn vrouwenkookers 't dousijn ad 7 stuyvers, beloopt f 30-02-00 
drie ent negentigh dousijn mans koockers 't dousijn ad seven stuivers, beloopt f 32-11-00 
vier ent negentigh dousijn leeren scheden 't dousijn ad vier stuivers acht penningen, beloopt f 21-03-00 
acht en dertigh dousijn papieren scheeden 't dousijn ad twee stuivers, beloopt f 3-16-00 
eenige scheden en kookers t'samen ad f 00-15-00 
vijfftigh dousijn fijnne schulpkookers 't dousijn ad veertien stuivers yder, beloopt f 20-10-00 
ses dousijn scheeden ad f 2-02-00 
ses dousijn fijnne koockers 't dousijn een gulden, beloopt f 6-00-00 
tien dousijn dubbelde vrouwen schulpkoockers 't dousijn ad 2-02-00 f 21-00-00 
---------- 
f 137-10-00 
 
[0203v] vier dosijn half mans kammen a 0-12-00 't dosijn, beloopt f 2-08-00 
acht dosijn kammen 't dosijn ad 0-08-00 f 3-04-00 
noch drie dosijn ad 0-10-00 't dosijn, beloopt f 1-10-00 
twee dosijn van no 3 ijvoren kammen ad 0-11-00 't dosijn, beloopt f 1-02-00 
ses dosijn dito van no 4 ad 0-14-00 't dosijn, beloopt f 4-04-00 
vijff dosijn van no 6 ad 1-01-00 't dosijn, beloopt f 5-05-00 
ses dosijn van no 7 ad 1-04-00 't dosijn, beloopt f 7-04-00 
drie en een half dosijn van no 8 ad 1-08-00 't dosijn, beloopt f 4-18-00 
twee dosijn van no 9 a 1-12-00 't dosijn, beloopt f 3-04-00 
---------- 
f 32-19-00 
 
[0205r] anderhalf dosijn van no 10 ad 1-16-00 t dosijn, beloopt f 2-14-00 
twee dosijn ijvoren kammen ad f 5-00-00 
seven dosijn dito dosij ad 9 stuivers gerekent, beloopt f 3-00-00 
drie en een half dosijn palmbomen houten kammen, 't dosijn ad 0-18-00, beloopt f 3-03-00 
twalif dosijn pongen, 't dosijn ad 0-07-00, beloopt f 4-04-00 
vier dousijn dito groter ad 0-10-00 't dosijn, beloopt f 2-00-00 
vijf dosijn kettings gele coralen 't dosijn ad 0-04-08, beloopt f 1-02-08 
drie en een half dosijn roode bloedcoraelen 't dosijn 0-17-00, beloopt f 2-19-08 
acht lood glaesen coraelen, 't lood 8 stuyvers, beloopt f 3-04-00 
---------- 
f 27-10-00 
 
[0205v] Den 15e July 1686 
een hondert en fier en twintigh dosijn vrouwen lemmeten 't dosijn ad seven stuivers, beloopt f 43-08-00 
een en twintigh dosijn dito lemmeten ad 0-06-00 't dosijn, beloopt f 6-06-00 
twee dosijn jongens lemmeten 't dosijn ad 1-02-00, beloopt f 2-07-00 
anderhalf dosijn vrouwen lemmeten 't dosijn ad 1-00-00, beloopt f 1-10-00 
seven en vijfftigh en een half dosijn vrouwen lemmeten, 't dousijn ad 0-07-00, beloopt f 20-02-08 
seven en twintigh en een half dousijn mans messen ad 0-08-00 't dosijn, beloopt f 11-00-00 
ses dosijn hartshoren messen ad 0-07-00 't dosijn, beloopt f 2-02-00 
drie en veertigh en een half dosijn swart hechten messen 't dousijn ad 0-08-00, beloopt f 17-18-00 
---------- 
f 107-00-08 
 
[0206r] seven en twintigh dosijn messen ad 0-06-00 't dosijn, beloopt f 8-02-00 
acht en vijfftigh dosijn vrouwen messen 't dosijn ad 0-06-00, beloopt f 17-08-00 
twintigh en een half dosijn messen 't dosijn ad 0-12-00, beloopt f 12-06-00 
twee en veertigh mans messen waer onder sommige met silver beslach, 't stuck a 0-08-00, beloopt f 16-16-00 
ses en vijfftigh messen 't stuck gerekent ad 0-03-04, beloopt f 9-16-00 
seven en twinthg messen ad 0-03-00 't stuck, beloopt f 4-01-00 
een mes met silver beslaegen ad f 00-10-00 
een hondert en negen en dertigh messen 't stuck een stuiver, beloopt f 6-19-00 
drie en dartigh knijff messen 't stuck ad 0-03-00, beloopt f 4-19-00 
acht dito stuck 0-04-00, beloopt f 1-12-00 
---------- 
f 82-09-00 
 
[0206v] sestien dousijn swart hoofden messen 't dosijn 0-06-00, beloopt f 4-16-00 
twee dosijn grote swarte mans messen 't dosijn 1-10-00, beloopt f 3-00-00 
twintigh dito messen een weinich minder van waerde ad f 1-10-00 
een partij messen t'samen ad f 2-00-00 
een partij oude mesjes ad f 00-06-00 
veertien trompen om op te speelen, 't saemen ad f 00-07-00 
anderhalf dosijn beugelscheeren, 't dousijn ad 3-00-00 f 4-10-00 
seven stuck dito scheeren a 0-04-00 ijder, beloopt f 1-08-00 
twee dosijn dito scheeren een slach kleinder, 't dosijn ad 1-10-00, beloopt f 3-00-00 
ses stuck dito ijder 0-03-08, beloopt f 1-01-00 
---------- 
f 21-18-00 
 
[0207r] negen fijnne stompe scheeren ad 0-05-08 ijder, beloopt f 2-09-08 
seven dito a 00-04-00 ijder, beloopt f 1-11-08 
seven dito a 00-03-08, beloopt f 1-04-08 
viertien dito scheeren, t'stuck twee stuivers f01-08-00 
twee dousijn dito scheren ad 1-01-00 't dousijn, beloopt f 2-02-00 
twee en half dosijn dito a 0-16-00 't dosijn, beloopt f 2-00-00 
anderhalf dosijn acker maekers scheerkes, 't dosijn ad 1-00-00, beloopt f 1-10-00 
een dosijn barbiers scheeren ad f 2-02-00 
een dousijn scheerties ad f 00-14-00 
veertien groote snijders scheeren 't stuck a 8 stuivers, beloopt f 5-12-00 
een dosijn dito a 0-08-00 't stuck, beloopt f 4-16-00 
---------- 
f 25-09-08 
 
[0207v] negen scheeren a 7 stuivers 't stuck f 3-03-00 
ses dito a 8 stuivers 't stuck, beloopt f 2-08-00 
acht dito a 6 stuivers ijder, beloopt f 2-08-00 
vier dito a 5 stuivers ijder, beloopt f 1-00-00 
twee stucken speartelijke kettinghs 't stuck a 3-00-00, beloopt f 6-00-00 
anderhalf dosijn messchen haecken a 0-18-00 't dosijn, beloopt f 00-07-00 
twintigh kleyne haecken, t'saemen ad f 1-05-00 
drie en dartigh signetten en peerden, t'samen ad f 1-14-00 
drie dosijn ackertjes, 't dosijn ad 0-02-00, beloopt f 00-06-00 
eenige looden haeken en tinnen kettinghs, te samen ad f 1-00-00 
eenige rinkelbelties etcetera t'samen f 1-10-00 
twee hondert schoengaspen, 't hondert ad 4 gulden, beloopt f 8-00-00 
---------- 
f 30-00-00 
 
[0208r] tien dosijn bellen a 5 stuivers 't dosijn f 2-10-00 
vijff encktkokertjes t'samen ad f 00-15-00 
twee dosijn oorijsers, 't dosijn 0-15-00, beloopt f 1-10-00 
twee dosijn groene hechten, 't dosijn een gulden, beloopt f 2-00-00 
twee dosijn loodpennen a 0-15-00 't dosijn, beloopt f 1-10-00 
sestigh koperen ringen, t'samen ad f 1-10-00 
eenich rommelerij t'samen ad f 00-10-00 
noch eenigh rommelerij ad f 1-07-00 
vijfftien kleyne kijckers 't stuck 0-03-08, beloopt f 2-12-08 
ellif kijckers t stuck ad 0-05-00, beloopt f 2-15-00 
eenige dobbelsteenen ad f 1-05-00 
seven dosijn messies 't dousijn 0-01-08, beloopt f 00-10-08 
---------- 
f 18-15-00 
 
[0208v] tien dosijn messies, 't dousijn ad 0-06-00, beloopt f 3-00-00 
vie dosijn trijppen hartjes, 't dousijn 1-04-00, beloopt f 4-16-00 
drie dousijn lange kussenties, 't dousijn ad 2-08-00, beloopt f 7-04-00 
acht kussentjes van fluweel, 't stuck vier stuivers, beloopt f 1-12-00 
eenige hoofbannen en bienen kindere messen, t'samen f 2-10-00 
sestien leedtbannen, 't stuck ad 5 stuivers, beloopt f 4-00-00 
twee dosijn timmermansscheden, 't dosijn ad 0-18-00, beloopt f 1-16-00 
een en tachtigh naeldekookers van been, 't stuck tot een stuiver, beloopt te samen f 4-01-00 
eenige binene compassies, sampt eenige koperen dito en eenige andere bienen stucken t'samen ad f 4-10-00 
eenige buyktangen, boerdbursels etc. f 1-10-00 
---------- 
f 34-19-00 
 
[0209r]een dosijn brilhuyskes ad f 00-12-00 
twee dosijn brilhuyskes, 't dousin ad 1-10-00, beloopt f 03-00-00 
vier dosijn brillen, 't dousijn 0-09-00, beloopt f 1-16-00 
eenige oude brilbeugels t'samen, met eenige andere snuysteringh f 1-00-00 
twee en vijftigh brillen 't stuck ad 4 stuyvers, beloopt t' samen f 10-08-00 
sestigh dito 't stuck a 6 stuivers, beloopt f 18-00-00 
dartien dosijn dito brillen, t dousijn ad 1-02-00, beloopt f 14-06-00 
twalif dousijn brilglaesen, 't dosijn 6 stuivers, beloopt f 3-12-00 
een dosijn brillen met een extraordinaris groene bril, t samen ad f 2-00-00 
ses en een half dosijn hemdknoopen 't dosijn 0-01-04, beloopt f 00-08-02 
---------- 
f 55-00-22 
 
[0209v] drie dosijn hembdknoppen a 0-06-00 't dosijn, beloopt f 00-18-00