Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 174v

Pand:  Noorderhaven 100

Inleiding:  [0174v] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstaene van de here praesiderende burgemeester Paulus Wiltvanck als commissaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Tettie Reins Bientiema weduwe van Frans van Kijl in leven burgerhopman binnen deser stede, van alle de goederen uit ende inschulden, bij de overleden metterdoot nagelaten, ende aldaer bevonden alles ten versoecke van Ewert Pieters bedienaer des goddelijcken woorts tot Midlum ende Hendrick Feikes de Witt burger fendrich alhier, als testamentarie ende daerop geauthoriseerde curatoren over de vier nagelaten onmondige kinderen van de voornoemde Tettie Bientiema soo volgt. Actum den XXVIII [28] aprilis 1664

Inventaris: 
[0174v] In de binnencamer 
 
Bedden en bedssteden etc. 
twe bedden met twe puelen 
6 oorcussens 
2 groene gevoerde, en 2 Spaanse dekens 
1 witling 
2 paer groene gardijnenen met 2 rabatten voor de bedden 
[0175r] [marge] voor de glasen hangende [einde marge] 
1 paer groene gardijnen  
noch een paer blauwe gardinen 
een groen schorsteenkleet, met 2 groene spreeties daeraan 
10 stoelkussens 
een groen spreed voor de cas 
 
Holtwerck 
een eken kas 
een eken comtoir, met een groen decsel 
5 vierkantige schilderien 
5 achtkantige schilderien 
een spiegel 
8 albasterde bordties 
een achtkantige marmerde tafel 
7 swarte stoelen 
7 andere slechte stoelen met een kleine 
een scherm 
een canarikorf met drie vogeltiens 
 
Oostindische steenwerck 
10 Oostindische pannen 
13 coppen soo groot als clein 
4 clapmutsen 
[0175v] een Oostindisch butterpann met een vrugtschaeltie 
1 kantie 
2 Oostindische flessen 
1 Oostindisch doofpottie 
 
In de spijskamer van voorschreven binnencamer 
5 schildere borties, de 5 sinnen uitbeeldende 
2 schildere bordties, landschappies 
een seskantig bordtie daer in de beeltenisse van de kinderen vader 
een mesken vuirbecken 
2 mesken celen 
een mesken strijckiser met laatie daerop 't staet 
een koeckpanne 
een mesken candelaerke 
een mesken tromp  
1 tinnen mingelen 
1 tinnen waterpot met een spijpottie 
1 tin soltvatie, ende een trachtertie 
een stenen mostartpottie met een silvere lidd 
4 stenen kannen met tinnen lidden 
1 isere snuiter 
2 schapekasen 
[0176r] een grote iseren kandelaer met een mesken blad 
2 gladstenen 
1 tang en ketting in de schorsteen 
een swarte mof met 2 mofkassen 
3 glasen romers 
 
Een boeckkas in de voorschreven camer daerin volgende boecken 
Een bijbel nieuwe oversettinge ende een bijbel van de oversettinge, beide in folio 
Historien van Umanuel [Emanuel] van Meteren 
Titi Livii [Titus Livius] Romeinse historie 
Cronijck van Sebastianus Franck [Chronica, tijt en geschietbibel van aenbegin tot in dit tegenwoordigh]  
Lof de zeevaert door E. Herckmans [Der zee-vaert lof handelende vande gedenckwaerdighste zeevaerden] 
 
In quarto 
Geschiedenissen etc. beschreven door Gulielmum Baudartium [Baudartius, Gulielmus] 
Aphophtegmata Baudartii [Apophtegmata Cristiana Ofte Ghedenk-weerdie leersaeme, ende aerdighe spreucken door Baudaert Wilhem]  
Predicatien en meditatien door B. Duinglo [Predacatie en meditatien, by forme van bid-en danck-sermoen over den 5. junij 1648. gepubliceerden eeuwigen vrede] 
 
[fol 176v tm fol 177r gelezen van een microfiche, de scans van deze bladen ontbreken op allefriezen.nl] 
 
[0176v] Cronijck van Frieslant door C. Schotanus 
Vier ende wolck calomne [Ireneus Philalethius [pseudoniem van Ewout Teelinck (1573-1629)], Vyer ende wolck-calomne, lichtende nacht ende dach, om het Israel Godes, by eenige algemeene regels [...] tot in het hemelsche Canaan te leyden. - Amstelredam : Marten Jansz Brandt, 1622, in kwarto. 
Scherm ende schilt der kinderen Godts door Roelof Pytters 
Den geestelijcken alarm der godslosen door J. Bescun? [Adrianus Hasius, Den geestelycken alarm tot schrik der godlosen, en troost der vromen, Amsterdam 1653] 
Boxoris Neerlands historien 
 
18e end andere formaten 
Proces van 't ketter dooden etcetera 
Verclaringe van de ruste des gemoets 
Der Francoisen morgenwecker 
Practijq der godsaligheit 
Cats trouwring 
Tijtcortinge van J.H. Crul 
Petri Baardt Duegden spoor 
Troost tresoor door Joannes Bruno 
Armevoogt etc. : van Renemans 
Kleine herbarius 
Geestelijcke verlatingen Voetii? 
[0177r] Cristelijcke zeevaert 
Van een ampt der overheit L Joannem Seu ? 
Historie van Carel de II 
Lusthof des gemoedts 
Op- en ondergang der coningen en prinsen 
Nieuwjaers gifte van Focco Johannis 
De cristelijcke ridder 
5 kleine olde boeckies 
 
Int voorhuis ende de gang 
een eeken slaapbanck met een groen dexel daerop ende bord daervoor 
2 swarte stoelen 
3 andere stoelen, en een klein kinderstoel 
een tonne met een decsel 
een eeken parske 
2 eken rakken 
[0177v] een eken mantelstockie 
een lanteern 
3 wask tobben met een handtvattie 
2 wask schamels 
16 kleerstocken 
een spiegel 
2 kleerkorven 
 
In 't voorcamerke 
een bed met een puel 
2 oorkussens 
2 gevoerde groene dekens, met een witte dito 
een paer groene gardinen met een rabat 
16 stoelkussens van diverse soorte 
een reissack met een quast in 't bedsteed 
een carpous 
een groen wielgh [wiegh] spreetie, noch groen lakens tafelspreedtie 
[0178r] twe teken tot puelen 
1 pluimkussentie 
1 groen lakens schorsteencleed, met een rabat 
een eken cas 
een mantelstock 
3 stoelen 
een kerckstoel 
1 letter houten emmerke 
6 schilderien, 1 dito sonder list, 2 albasterde bordties 
een spiegel 
een houten almanach, 1 swarte bedstock 
2 butterpanties, met 1 clapmuts 
2 kelkies met een copke 
2 kleine clapmutskes 
2 cleine panties 
2 Oostindische romerkes 
2 glasen ballen op de cas 
1 gesneden bierglas, en romerke 
[0178v] 3 grote glasen romers 
2 glasen fluiten 
noch 4 glassies 
5 witte glasen 
2 bemaalde butterpanties 
noch 3 slechte bemaalde pannen 
 
Op 't achterop camerke 
een bed met een puel 
2 oorcussens 
1 groene ende een Spaanse deken 
1 rabatt 
een grote eken kiste 
een tafel 
3 stoelen 
1 sandlooper 
 
[0179r] Op de solder 
een vleisvath 
1 schop 
een rager 
een ledder 
1 vath 
6 zoetemelcx kesen 
1 lood om de vogelskouw aen te hangen 
een old pluimkussen 
een weinichie turf 
een partij Noords holt 
 
In de kueken, portael ende op de plaats 
een bed met een puel, 2 oorcussens 
4 dekens,  
1 rabat,  
een schorsteenscleedt 
3 stoelcussens 
1 vleisvork,  
1 spinwiel 
een houten stoel,  
een ander stoel 
1 tafel ende  
1 banck daerin enige olde romlingen 
5 borden,  
1 keerslaed 
[0179v] 1 tijntien,  
noch 2 tijnties,  
1 tobbe,  
2 varndels 
1 lanteern,  
1 spiegel 
een rakkie, daerop 5 bemaalde pannnen en een comke 
een hangiser, treeft, tange, asschop, 1 potzeel 
1 rooster,  
1 iseren blaker,  
1 ellen,  
hackmes 
1 blicken zalmbrader 
1 isere snuiter 
1 copere ketel met een lidd 
enige stucken roockvleis 
een mangelbord met 3 mangelstocken 
2 stoffers,  
2 houtwijvers 
3 houten wateremmers 
een mesken aker,  
1 iseren pot 
1 water iserke 
2 tinnen patielen ende een com 
3 tinnen coppen, ende tinnen schaeltie 
3 tinnen lepels,  
1 blicken salaetemmerke 
1 iseren candelaerke 
[0180r] 20 soo witte als bemaelde pannen 
4 kleine panties 
3 gattiepannen 
3 witte schalen,  
4 andere kleine schaelties 
noch enig ander schuttelgoedt 
1 viskemmer,  
1 hakbort, en stijf bordt 
2 puthaken,  
een ledder 
een hakmes 
twe pluimkussens 
een hackbordt 
3 stoven 
een eeken doos 
een mesken gootlinck 
een coperen braadpanne 
een mesken schuimspaen 
een mesken ondersteker 
 
[0180v] In een doos 
3 frouwe slippen 
10 Duitsche mutsen 
6 mutskes 
8 ondersten 
11 Janneties 
7 doeckies 
3 bandikis 
39 beffen 
10 hooftdoecken 
16 kindermutsen 
15 nuesdoecken 
18 kinderslippen 
 
Nae ontsegelinge in de kas bevonden als volgt 
Een silveren doosie daarin bevonden een rosenobel 
11 rijxdaalders, 3 halve rijxdaalders, 3 oorden 
 
[Met potlood bijgeschreven: blz 181 t/m 189 bestaat niet] 
 
[0190r] 6 gouden ringen 
een gulden haeck en euus [= oog] 
een ketting rode bloedt cralen met een gouden penning 
een dito met een gulden haeck en euus [= oog] 
een silveren cop 
een silveren kantie 
een groot silveren penning 
3 silver croesen 
24 silvere lepels 
een silver onderriem, haeck, 2 kettings 
een silver haeck en ketting 
twee silvere kettings 
vier silver hefte messen 
3 dito ingeleit 
een sulver lidt 
[0190v] 8 silver eierlepelties 
 
Kindergoed: 1 silver copke, een stoofke, 1 soutvattie, een koekpantie, 1 wafelisertie, 2 glasen kanties met drie litties 
 
een silver ooriser 
een silver gevest degen 
een rotting met silver beslach 
een testament,  
een psalmboeck met silver beslag en ketting 
een dito met silver beslag 
een klein dito met silver haecken 
een dito met vergult op de sneed 
een doos lidt met versierde blomen 
een groen verwielen en kussentie 
een brandtstienen ketting 
2 kussenties 
3 silver brandewijns kroeskes 
 
[0191r] 11 silver ducatons 
een goutgulden: 1/2 rijxdaler, een schelling 
aen dubbelties hondert dertig werp 
 
Noch een sackie daerin bevonden een waluweerde rijxdaler, 3 oorden, een 10 stuivers, 4 Engelse stuckies 
 
Een obligatie holdende op de hopman Remmert Hendrix ter somma van hondert Caroli guldens  
 
Linnen 
41 laeckens 
31 mans hemdem 
15 vrouwe hemden 
27 slopen 
4 nacht halsdoecken 
15 witte schorteldoecken 
28 cleine kinderdoecken 
7 grote kinderdoecken 
[0191v] 2 pueldoecken 
54 servetten 
3 tafelakens 
een doppiesdoeck 
2 pueldoecken 
2 blauwe lakens rocken 
een bratten dito 
een grof greinen dito 
1 root scharlakens dito 
1 roodt onderrock 
1 karmesinen schort 
een here saien schort 
een swartlakens rock 
een grof greinen manteltie met mouwen 
een bont bratten manteltie met mouwen 
een grof greinen met bont, een kinderdoeck 
[0192r] een swart sijden toerts schorteldoeck 
2 rood bratten schorteldoecken 
een vulpen capsluier, een seekap 
1 rijd manteltie 
1 burstie 
een bont spreetie 
een hoick 
een swart lakens mantel met satijn 
een grof greinen dito 
een grau lakens pack cleren 
een grof greinen dito 
een swart lakens dito 
een root scharlakens hemdrock 
een pack sijden kleeren 
een blau sijden veltteken met gouden kant 
twe groen lakens bedspreden 
[0192v] 2 paer kragen mouwen 
een paer sijden hosen 
een lap geel carsai 
een swachtel 
een groen kinderschortie 
een rood ruft,  
1 feltekentie [= veld-tekentje, vaandeltje]  
onderst  
voormouwen,  
handschoenen,  
2 sijden hoosbanden 
2 paer swarte wanties 
een moff 
een lap toerts,  
1 lap grof grein 
eenige wrongen 
6 3/4 elllen camerdoeck 
8 1/2 ellen doeck 
13 ellen doeck 
een paer half mouwen etc. 
een vrouwen hemd 
[0193r] 6 blauwe schorteldoecken 
 
Een eken kas in 't voorcamerke daerin bevonden 
9 tafelakens 
9 servetten 
12 pueldoecken 
4 doppies witte schorteldoecken 
een half laken 
12 hemddoecken 
37 nuesdoecken 
6 nacht halsdoecken 
18 kinder nuesdoecken 
5 witte schorteldoecke 
een paer witte halfmouwen 
15 dassies 
een wit borstrock,  
een kinder schorteldoeck  
[0193v] 2 paer witte kinderhooskes 
5 paer witte handschoenen 
2 swarte schorteldoecken, een bratten, 1 grof grein 
een vrouwe kluerd overlijf 
een bratten bont manteltie 
een karmosinen rock 
een dito 
een rassen schort 
2 paer swarte vrouwe hosen 
1 paer karmosinen dito 
2 paer halfmouwen,  
1 rode borstlap 
2 paer voormouwen 
6 mans slaepmutsen, een wollen 
4 vrouwen bonten dito 
een gele onderbroeck 
[0194r] een heuck [= huik] 
5 halsdoecken,  
noch twe vrouwen rocken 
1 overlijff ende op de bedden 
handdoecken, 6 servetten 
2 mans hemden 
6 wijtlingen 
 
Linnen in de wask: 19 nacht halsdoecken, 5 witte, 6 tafellakens, 3 dassies, 30 slopen, 3 pueldoecken 
 
In 't voorcamerke in twe vaste kaskes na ontsegelinge bevonden volgende goederen 
3 Oostindische pannen 
2 dubbelde clapmutsen 
2 grote Oostindise coppen en 2 cleine dito 
4 cleine Oostindische panties 
1 Oostindische cop met silver voet end oren 
6 slechte stenen tafelborden 
5 groot Oostindische butterpannen 
2 clapmutskes 
4 wijtlingen,  
2 dassies 
1 pack witte onderkleeren 
noch 2 witte onderbroecken, en enige onderhosen 
3 doppies handoecken 
[0194v] 1 blauwe schorteldoeck 
 
In 't besegelde cantoir na ontsegelinge bevonden 
een goudwicht, een mes daeraf het heft met silver ingeleit in een rood leren sakie 
enige brieven en aentekeningen rakende dit sterfhuis, in cas van liquidatie met het sterfhuis van d'overledene gemeensman Riemer Juriens Wijngaerden 
Seecker acte van accoord tusschen Jan Feickes in qualiteit, ende Sioerd Reins Bientema, waerbij de selve Sioerd Reins als reste van meerder somma, ten profijte van dit sterfhuis, schuldig is de helfte van eenhondert vijftig Caroli guldens, quoteert met A 
 
[0195r] Vastigheden 
Sekere huisinge cum annexis, staende binnen deser stede aen de suidkant van de Noorderhaven bij de secretaris Idsinga tegenwoordich bewoond werdende volgens coopbrief ende ingelost reversael gedateert den 28 januarij 1659, quoteert met B [zie Proclamatieboek invnr 237, fol 197r, Frans Kijl koper, 1659] 
Een hof cum annexis gelegen ontrent de olde kerck alhier, achter 't huis d'Olde Hillebrant genaemt. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato ut ante. In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) D. Wringer 1660