Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 217 folio 182vr

Pand:  Lanen 58

Inleiding:  [0182v] Beschrijvinge gedaen op ordre en ten overstaen van de heren Jarig Pieters Adema en Pieter Pieters Oldaen als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Jan Reinders, in leven rogverschieter binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien en credyten als den overledene metter doot ontruymt en nagelaten heeft, en aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, ten versoeke van Jan Hessels burger en meester huistimmerman ter voorschreven stede als geautoriseerde curator over Reyner Jansen en Willemke Jansen beide naegelatene kinderen van de overledene, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Antie AEdes, echte huysvrouw van voornoemde Jan Hessels, die ook de belofte om alles getrouwelijk te sullen aengeven onder manuele stipulatie heeft gepraesteert [0183r] in handen van de mede commissaris Adema, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert so volcht. Actum den 5den January 1686.

Inventaris: 
[0183r] twee bedden en twee peulen 
vier oorcussens 
vijf dekens 
twee paer groene gordijnen met twee rabatten 
een groen en een bont schoorsteenskleet 
een groene deken 
ellef stoelen 
ses stoelkussens 
een tafel 
een dito, sampt een kackstoel 
een coperen pottie en een dito koeckpan 
een ijseren pot 
een scerm en slijpbord 
een mangelbort en mangelstock 
een hang ijser, treeft, potseel en twe tangen 
een tinnen pijpkan, mostertpot en bekerke en eenige tinnen lepels 
[0183v] eenig schuttelgoed, drie kannen met tinnen lidden 
een water emmer, besem etc. 
een scherm en een strijckbackie 
een messchen haeck en een ijseren ketting 
een spiegeltie en een mantelstock 
eenigen boeken 
vier stoven en een glaedbord 
eenige glasen 
een topke met eenige romlerij noch twe tobben en een vleesvat 
 
Een geel geverfde kas daerin na ontzegelinge bevonden: 
tien hele lakens 
noch vier hele dito 
veertien slopen vier dito 
vijff peuldoeken 
tien mans hembden 
een swart lakens mantel 
een pack swart lakens klederen 
[0184r] een sayen broeck 
een onderbroeck en twee hembdrocken 
twee paer hosen 
een hoge hoed en een Engelse muts 
eenig bontgoed 
een wijtling 
een pack daegs, onder en boven klederen 
 
Aen gereed gelt tot des curators in huis de somma van een hondert caroliguldens f 100-00-00 
 
Vastigheit 
De huisinge waer uit de overledene is versturven staende binnen desen stede op de Lanen 
 
Aldus gedaen en geinventariseert in dato ut supra 
in kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) Jarich Adema 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
20 maart 1686 
not. publ.