Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 217 folio 83r

Pand:  Franekereind 8

Inleiding:  [0084r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende Burgemeester Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Pyttertie Jans, in leven laest echte huysvrouw van Siedts Pytters, burger ende apothecarius binnen Harlingen, ten versoeke van Philippus Lucas als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Jan Gerryts Hardenborg ende Antie Gerryts Hardenburg, echte huysvrouw van Cornelis Willems wijtschipper, gesterckt met Tjerck Feddrix burger coopman binnen Harlingen, vermits absentie van haer man ter zee, zijnde kinders ende erfgenamen van wijlen burgemeester Hardenburgh bij Pyttertie Jans in echte verweckt, zijnde hij Jan out ontrent 18 jaren, ende dat alles van sodanige goederen actien ende credytten sampt uyt- ende inschulden als aldaer ten sterfhuyse bevonden zijn, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Sydts Pytters voornoemt, dewelcke den behoorlycken boeleede daartoe staende in hande van de mede commisaris Pauw heeft gepraesteert, waer op dan de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 13e Juny 1684.

Inventaris: 
[0083v] In de binnenkamer 
Een eeken kas daerin na ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
een en twintig vrouwen hemben 
vijf en veertig lakens 
ses wijtlingen 
drie en vijftig slopen soo klein als groot 
vijftig peuldoeken 
seventien tafellakens 
noch ses dito 
tachtentig servetten 
 
[0084r] twintig schorteldoeken so witte als blauwe 
twalef witte handdoeken 
twee bedhembden 
dartig nachthalsdoeken 
een stuk doek lang 27 ellen 
een dito stuk doek lang 25 ellen 
een dito stuckjen wat fijnder lang 23 ellen 
een dito lang een ellen 
twee lapjes slijting doch 't samen 10 1/2 ellen 
vijf lapkes fijndoek 't samen lang 15 ellen 
twee lapkes doch lang 18 ellen 
 
[0084v] een stuck doek lang 48 ellen 't welck volgens notulen daerop bevonden, bij d'moeder Pyttertie geordonneert is tot hemben voor Jan Gerryts ende Pytter Sydses, yder ses 
twee lapkes dopjes lange 12 ellen 
een lapke catoen lang 2 1/4 ellen 
een lapke doek, fijn lang een ellen 
veertien grote kindere doeken noch vijf dito 
veertien dito kleyne 
eenig kinder goedt 
ses blauwe schorteldoeken 
achtien witte frouen mutsen 
seven doeken, drie paer voormouwen 
 
[0085r] ses witte schoorsteenkleden, met een laken 
dartig hooftdoeken met twee halve neusdoeken 
vijf grote beffen ende eenige ponjetten 
twee vrouwen hembden, ende een sloop met ses kindere doeken 
twee vrouwen witte borstrocken met een hembd 
 
Wollen 
een vrouwen ruygh manteltie 
een swart grofgreynen dito 
een boratten dito 
een swart schort 
een dito 
een rood scharlakens rock 
[0085v] Een blauwe dito 
een boratten dito 
twee schorteldoeken 
een vrouwen hoyck 
een swart regenkleedt 
twee oude kapsluyers 
drie paer vrouwen handtschoenen 
drie paer hosen 
een vrouwen borstrock 
drie groene spreden 
twee witte ruften met een groen dekentie 
een roodtscherlakens ruft 
 
[0086r] Silver 
een silveren mengelen 
een dito half mengelen 
een grote silveren beker 
twee kleyne dito 
een dito kop 
twee silveren schuttelties 
twee zoutvatjes 
een silveren schaeltie 
dartig grote ende drie kleine silveren lepels, de kinderen 's lepels daeronder mede begrepen zijnde een silveren kooker met een dito ketting daeraen 
 
[0086v] een silveren rinckelbel met een dito ketting ende haek 
twee silveren lidjes ende een dito signet 
een dito brandewijns kroeske met een schorthaek 
een dito brandewijns kroeske 
een silveren stooter 
een kettingh witte brandstenen koralen 
een silveren oorijser 
een tasch met een silveren ketting 
een silveren trouwhert daerin benevens navolgende specie van gelde 
seven valueerde rijxdaeders 
negen stucken golt so groot als klein wegende te samen ses ende een half loodt twee scrupel 
 
[0087r] In een houten doosje bevonden navolgende specie van golt 
[dese vier nevens staende posten bij de drie erfgenamen gedeylt] Een en twintig stucks golt so groot als klein wegende te samen negen en een half loodt 
vijftien heele en een halve rijxdaelder, noch ses rijxdaelders uyt Jan Gerryts spaerpot gecomen 
twee Engelse stucken a 10 stuivers ijder  
noch acht stucken vreemdt gelt met een schelling ende een vijf stuivers, sampt een silveren kayke 
 
In een sackje bevonden 
51 1/2 ducatons f 162-04-08 
14 a 3 guldens f 42-00-00 
6 1/4 rijxdaelders f 16-02-08 
35 werp schellingen f 52-10-00 
9 goltguldens f 12-12-00 
15 werp dubbelties f 7-10-00 
28 werp stuyvers f 7-00-00 
pajement f 0-01-00 
---------- 
f 300-00-00 
 
[0087v] De gelden bij Sydts Pytters moeder ontvangen als hij uytgegeven heeft, ten dienste van dese sterfhuyse zedert sijn vrouwen doot, namelijk in 't geheel somma van twee hondert ses en vijftig caroliguldens seven stuivers ende acht penningen f 256-07-08 
 
Brieven ende instrumenten in voorschreven kas bevonden: 
Een obligatie van ofte tot laste van Pieter Jansen Scheltema ende kinderen van dato de 13e may 1679 ter somma van vijf duysent caroliguldens capitaal spruytende uyt seker drie besondere instrumenten gequoteert met no 1, 2 ende 3, ad f 5000-00-00 
De interest zedert de 13e may 1680 daerop te goede, tegens 4 procent conto f 950-00-00 
Een obligatie ten laste van Hans Hendrix de dato den 27e december 1682 ter somma van een hondert caroliguldens f 100-00-00 
Een interest daerop noyt betaelt, 't staet tegens 5 procent conto f 11-13-00 
---------- 
f 6061-13-00 
 
[0088r] Een obligatie ten laste van de stadt Harlingen van dato den 8en july 1672 ter somma van een hondert caroliguldens f 100-00-00 
ellef maenden interest daerop te goede a 4 procent f 3-14-00 
Een obligatie ten laste van Jan Gerlofs van dato den 29en april is 1663 waerop te rest is aen capitaal de somma van twee hondert ses en veertig caroliguldens f 246-00-00 
waerop twalef jaer interest tegens 5 procent conto, te goede zijn f 147-12-00 
nota bene, dese post wort bij nader oversieninge in statu gelaten 
Een obligatie ten laste van Gosse Jacobs van der Boldt van dato den 14 en julij 1675 ter somma van vijf hondert caroliguldens f 500-00-00 
waerop vier jaren interest sijn te goede tegens tien stuivers per maent ten hondert f 120-00-00 
Een obligatie ten laste van desen Landtschappe van Frieslandt van dato den 13 december 1672 ter somma van een hondert ende vijftig caroliguldens f 150-00-00 
twee ende half jaren interest daerop te goede f 15-00-00 
---------- 
f 1282-06-00 
 
[0088v] Een dito obligatie ten laste van de Landtschappe vernoemt, de dato den 7 en julij 1673 ter somma van een hondert en vijftig caroliguldens f 150-00-00 
de interest voor twee jaer en ellef maenden daerop ten goede f 17-08-00 
Een obligatie ten laste van Jacob Jansen tot Boer de dato den 3e may 1667 waerop te rest is aen capitael vijftig caroliguldens f 50-00-00 
waerop twee jaren interest te goede zijn tegens vijf procent conto f 5-00-00 
Een obligatie ten laste van Claes Jansen ende Antie Pytters echteluyden van dato den 12e junij 1675, ter somma restante seventig caroliguldens f 70-00-00 
rest bij nader oversieninge 15-19-00 sulc dat de 70 guldens daerdoor wort vermindert ende nu 't eenenmael wort vernietigt ende ingetrocken 
Een obligatie ten laste van Roucke Hauckes ende Klaes Jansen beide burgers op 't oosteind van Flielandt de dato den 15en martij 1673 ter somma van twee hondert caroliguldens f 200-00-00 
hierop betaelt een hondert guldens welke Rouke Hauckes alleen rest f 492-08-00 
[0089r] Een obligatie tot laste van Hille Jelles tot Oudeboon van dato den 2en december 1671 ter somma van een hondert twee ent sestig caroliguldens f 162-00-00 
Een ende drie vierde jaer interest waerop te goede tegens vijf procent conto f 14-03-08 
Jetse Lieuwes tot Tzum debet pro obligatie van dato den 1e november 1675 ter somma van een hondert negentig caroliguldens 4 stuivers f 119-04-00 
de interest sedert den jaere 1679 waerop te goede tegens 5 procent conto f 32-14-08 
Een obligatie ten laste van Pilgrum Alefs cum uxore van dato den 26e july 1669 ter somma van veertig caroliguldens f 40-00-00 
de interest zedert 1678 tegens 5 procent conto waerop te goede f 12-00-00 
Heyn Feddrix cum uxore debent volgens handtschrift van dato den 24e may 1661 ter somma van een hondert ende vijftien caroliguldens f 150-00-00 
hierop noyt interest betaelt 
bij Sydts Pytters ontvangen ende in sijn rekeninge gebracht 
---------- 
f 495-02-00 
 
[0089v] Een obligatie ten laste van Aucke Fransen cum uxore nu wonachtig tot Dockum van dato den 15 october 1661 ter somma van vijf hondert caroliguldens, waerop noch te rest is aen capitaal f 252-10-00 
de interest van vernoemde somma te goede van de 9e junij 1663  
Antie Franses coopvrouw binnen Ballum debet pro obligatie van de 9e november 1679 ende daeraen volgende de cessie van Jan Cornelis aen Sydts Pytters gepasseert van de 6e januarij 1694 ter somma van een hondert caroliguldens capitaal desen pro memoria 
Een obligatie ten laste van Sydts Sydses ende Antie Everts tot Amsterdam van dato den 24e may 1668 ter somma van een duysent caroliguldens met seker handtschrift waerop gehecht, bij de selve gepasseert van dato den 11e december 1652 ter somma van vijff hondert caroliguldens, dese mede pro memoria 
---------- 
f 252-10-00 
 
[0090r] Claes Saeckes ende Grietie Philips, echtelieden tot Kimswert debent pro obligatie van den 1e november 1671 ter somma van vijftig goudguldens desen ook pro memoria 
Hoites koekenbacker debet pro obligatie van den 24e may 1667 waerop te goede rest is drie hondert ende veertig caroliguldens dese mede pro memoria 
Gerben Arjens van der Bildt debet pro obligatie van den 30e martij 1654 de somma van 250 caroliguldens met de interest van dien dese mede pro memoria 
 
Den 14e dito 
vijf bedden met vijf peuls 
negentien oorcussens so groot als klein 
vijf Spaense dekens 
een dito 
 
[0090v] een Japonse deken met noch een Spaense dito 
ses groene dito 
vier paer groene gordijnen ende drie rabatten 
vier schoorsteenkleden ende drie groene ende een blauw 
een geele ende twee halve groene bedspreden 
een groen lakens tafelspreedt 
twee gordijnjes 
twee kussens bladen 
een glas gordijn 
twintig stoelcussens 
noch twee dito 
 
[0091r] twee en twintig stoelen 
een eeken kistie met een schakeltie 
een eeken kindere laedt 
een swarte tafel 
ellef geschilderde borden, een dito 
drie spiegels 
een eeken parske 
twee lanteernes 
drie racken 
ses ijseren roeden 
een swarte vrouwen moff 
twee mantelstocken 
 
[0091v] Porceleyn 
vier grote lampet schuttels 
seven halve dito 
drie kleyden dito 
ellef butterschuttels 
negen frucht schaelties 
vijf klapmutskes 
ses kleine frucht schaelties 
vier flessen 
twee en twinrig koppen so groot als klein 
twee schoenties met een fruytdooske 
twee glasen 
 
[0092r] twee slechte schalen 
vijftien borden 
een tinnen stoofpan 
vijf tinnen schootels 
een tinnen kom 
drie dito borden 
twee tinnen kandelaers ende twee butterpotten 
twee messchen dito 
een groote ende twee kleyne ijseren kandelaers 
 
Op d'voorcamer navolgende boeken: 
negen foliants 
twee en twintig in quarto 
[0092v] vier en dartig in octavo 
eenige andere oude dingen van weinig importantie 
een cantoor 
 
In d'keuken 
een vuyr bocke 
een heugel 
twee tinnen pispotten 
een blicken tromp 
een strijckijser ende hackmes 
vijf panties 
twee tangen en een potzeel 
 
[0093r] twee lapkes bontgoet met een lapke rijlinnen 
een bondt en een wit tafellaken 
een bont sloop met een bondt spreedt voor de glasen 
een bosschie grouw lint ende eenige knopen 
drie mangelstocken ende twee mangelborden 
 
Op d'schuttelbanck 
een messchen gootling 
een dito stoofpanne 
een dito taertpanne  
een koockpanne 
een wafelijser 
 
[0093v] een koperen fleesketel 
een tinnen half mengele 
een rooster ende eenig schuttelgoet 
 
In 't klein loodtske 
twee treeften 
een hangijser 
drie stooven 
een slaepbanck 
twee meelvaten 
een koperen poth ende een kleerkorff 
 
[0094r] Op d'keuckens solder 
een rest turff ende brandholt 
een rest hout boven d'kleine loods 
 
Op d'plaats 
twee emmers 
een luywagen ende besem 
 
In 't Packhuys 
drie was tobbes met een scherm 
een partij brandthout 
 
Op d'solder 
eenig panijser 
een restie ijnbieren hout ende eenige zouttonnen 
[0094v] een fleesvat 
eenige borden tot een tafel 
een lieuwricks korff ende eenige matten 
een eeken boeckkassie 
 
Den 16en dito 
een eeken pulpitum waerin bevonden: 
Copia inventaris van Pyttertie Jans ende haer kinderen goederen van den 5en Januari 1675 
Copia scheidinge van Pyttertie Jans ende haer kinderen, wegens d'inbreng van goederen aen Sydts Pytters van den 30en december 1671 
Een dito copia scheidinge van Sydts Pytters inbreng van goederen aen wijlen Pyttertie Jans van dato den 30en december 1671 
Coopbrief van sekere vierdepart van de huysinge waer in de overledene is versturwen van dato den 27en junij 1670 
[0095r] Een obligatie tot laste van Sybout Pytters van Sneeck ende ten profijte van wijlen Gerryts Swerts Hardenburg, van den 19en october ter somma van drie en 't fijftig caroliguldens tien stuivers, met de interest van die tijt, doch desen pro memoria 
Testament van wijlen Pyttertie Jans van dato den 5en april 1684 
Acte van liquidatie tussen Sydts Pytters ende Hiltie Pytters, van dato den 31e may 1679 tot vijf en veertig caroliguldens  
Een coopbrief ende ingelost reversaelbrief van dato den 5en martij 1667 van sekere hovinge cum annexis staende ende gelegen aen de zuydtkant van de Nieuwe Sluys binnen Harlingen 
Copia inventaris ende worderinge van Sydts Pytters goederen van dato den 6en januarij 1671 
 
[95v] De winckel ende winckelwaren ten overstaen als voren getauxeert sijnde door Gaverius Bramius ende Symon Grettinga beyde burgers ende apohecarii binne deser stede als volgt, actum den 17en junij 1684. 
1/2 libra nuces vomicae, 4 1/2 once rasura aeboris, 1/2 once semilis: fraximi, 10 once semilis: papaveris, 6 once muscus corallini, 1 once floris balauci, belogot f 1-06-04 
1/2 once galanga minoris, 1 once 5 drachme cassia lignea, 6 drachme coculus, 6 once semilis sideri, 11 once radix: sedovariae, 1/8 libra et 2 drachme 2 opium, 1/4 libra et 1/2 once radix: tormentilla, 5 once salpetere f 2-04-00 
1 1/2 once et 2 drachme radix: contrajerve, 3 once nihil album, 1 once grana paradijsi, 1/4 libra et 2 drachme piper album, 1/4 libra 2 drachme jalappae, once 1 1/2 turbits, 2 once rabarbar, 13 1/2 oce radix: China, 3 once harmodaectyli f 5-07-00 
6 once laudanum, 2 once alo?, 6 1/2 once rasura cornucervi, 5 once semilis: ocyini, 1/2 once et 2 drachme China China, 1/8 libra radix: bestort, 3 once radix: vencae toxica, once semilis: faenae graeci, 6 once petrocelyni, 6 once barbaris, 3 once nigellae, 1 once carduii, 3 once rutae, 7 once psillij, 2 once aquilegiae f 5-16-00 
---------- 
f 14-13-08 
 
[0096r] 2 once semilis: hyperici, 2 once et 6 drachme cidoniorum, 2 once plantaginis, 2 once paeonia, 1/2 libra semilis: hioschiami, 3 once semilis: mily solis, 1/4 libra barca myrtillorum, 3 once alcacongi, 1/4 libra acetore, 1 once thlaspios, 1 once trifolium: oderati, 1/4 libra levistici f 2-04-08 
1/4 libra semilis: anethi, 1/4 libra cubebae, 1/8 libra portula?cae, 1 once erucae, 2 once et 6 drachme ciceres rubric, 6 1/2 once ammios. 1 1/2 once stavidis agrae. 5 1/2 ons petrocelini maredonici, 5 ons cardamom, 3 once agni casti, 4 once apii, 6 once carthami, 2 once gutta gamba f 3-11-06 
13 drachme borax, 3 once sanguinis hirci, 1 once et 5 drachme draconis, 7 once gummi taccama bacca. 1 1/2 once stirax calamijta, 5 once bensuy, 1/2 libra gumma elemni, 2 once 1/2 canfora, 9 once succinum album, 3 once sarcocolla f 6-03-04 
---------- 
f 11-19-02 
 
[0096v] 7 once castorium, 3 once ceraforum, 3 once alumi ustum, 2 once lignum aloes, 3 once aspaltum, 1/4 libra nihil album, 1 once spica nardi, 1/4 libra spodium, 6 once nucis cupressi, 6 once nucis vomicae, 12 once oculorum cancri, 1 once et 6 drachme butumen judajicum f 11-04-08 
1/4 libra assa faetidae, 3 drachme coralla rubri. 6 once euphorbium, 7 once piper longum, 9 once gummi tragacanthi, 3 once lapdanum, 6 1/2 once cornu cervi ustum, 1/4 libra Engels lijm, 6 once koegellack f 2-07-12 
1/4 libra Spaense seep, 2 libra geel ceruys, 11 once resina pini, 2 libra omber, 2 libra 7 once bolis armenius, 2 once cera flava, 6 once axunguia ovis, 2 libra 18 once resina, 5 once colophonia f 1-13-00 
3 1/2 once radix polopodium, 10 ons cortices capparum, 1/2 libra tamarissi, 6 once radix: brussi, 7 once glijzerijza, 12 once gentiana, 5 once apium, 7 ons helleboris albus f 1-05-10 
---------- 
f 16-10-14 
 
[0097r] Den 17 dito na noen 
2 once radix: velleriana, 5 once veneto toxice, 1/2 libra radix: helleboris nigris, 2 once angelicae, 2 1/2 once azarij. 1/4 libra Cijpri longi rotundi, 6 once carlijni, 2 once cijclaminis, 10 1/2 once galanga majoris, 11 once ostruthy f 3-16-10 
1 once radix: consolidae, 5 once calami, 3 once breony, 1 once altannae, 8 1/2 once dictami, 10 once pijretri, 5 once cortices guayaci, 8 ons cortices: citri f 1-04-04 
8 once cortes: granatorum, 12 once auricula judae, 15 once aristol: longa, 14 once aristol: rotunda, 4 once rubia tinctorum, 3 once peusedini, 5 1/2 once petasididis, 14 once agaricus f 4-05-08 
1 libra 10 once et 6 drachme radix iridis, 4 once raponticum, 2 1/2 once colocinten, 21 once alumen, 3/4 libra aristochia falacia, 1 once cardui, 3 1/2 once salina, 6 once centauria f 2-12-10 
---------- 
f 12-06-00 
 
[0097v] 1 once flores staechados, 1 1/4 libra gummi galbani, 8 once gum elemni, 6 once succinij, 3 ons spica nardi, 11 drachme succa acaziae. 1 libra oort: tamarissi, 13 once hermodactyly, 13 once cubebae 
f 7-8-0 
6 once cortices granatorum, 22 1/2 once galanga minoris, 2 once agaricus, 3 libra 6 1/2 drachme tamarindae, 10 1/2 once gummi bdellium, 1 libra sagapenum, 9 once oppopanax f 8-03-00 
11 once schammonium, 5 1/2 once piper longum, 1 1/2 libra 1 drachme santalum rubrum, 1/4 libra mira bolana, 11 once ongerafineerde camfer, 2 once radicis ledovarij, 5 once farina consolidi, 2 once rabarbarij f 10-07-08 
3 once artemysia, 1 1/2 once schenantum, 1 libra et 4 once polium, 1 once schenantum, 2 ons calaminthum, 3 ons scholopendrium, 2 ons scabiosa f 3-15-08 
---------- 
f 29-14-00 
 
[0098r] 12 once dictamni, 7 once aepithomus, 12 once chamaepithaesen, 3 once majorana, 1/2 libra carduus benedictus, 3 once cuscutha, 25 once capillus veneris f 3-04-08 
2 3/4 libra rosmarijn, 26 once ruta, 2 once scordium, 12 1/2 once papaver red?: 4 once origo, 16 once folia lauri, 4 1/2 once bismalva, 7 1/2 once botrios f 2-16-04 
2 once agramonia, 2 1/2 libra tartarum album, 3 libra stof van brillen, 1 libra et 2 1/2 once galnoten, 2 1/2 libra et 2 once aluyn, 3 libra aluyn, 2 libra et 3 1/2 once gom f 2-19-04 
2 1/2 libra swevel, 1 libra 3 once fine blausel, 1 libra 6 ons Spaens loodt ende rood kryt, 1/2 ons gemalen potloodt, 1 1/2 libra et 4 once corconia, 9 once far: lupinorum, 5 once semilis: zedoarij f 5-14-8 
---------- 
f 14-14-08 
 
[0098v] 3 libra 7 ons menij, 1 libra far: lupinorum, 4 once krytwit, 1 1/2 libra et 2 1/2 drachne manna calabrina, 18 once myrrenae, 20 once,mastix, 20 once olibanum, X 6 1/2 once cera alba f 9-11-12 
16 once farina faenae graeci, 13 once lini, 5 once altenea, 15 1/2 once baccarum lauri, 7 once sacri cant: rubri, 5 once sacri: cant: album, 4 once sileris montani, 3 once succus glijzerijza, 2 once manna f 1-14-08 
20 1/2 once semilis: cervi, 12 once semilis: caemini, 10 1/2 once sem: faeniculi, 1 1/2 once cinamonium, 13 1/2 once nagelen, 14 1/2 once gember, 1 1/2 libra 1 1/2 once muscaten, 5 1/2 once macis f 11-14-12 
1/2 libra et 1 1/2 once foliorum cennae, 4 1/2 once gestoten peper, 7 1/2 once gestoten gember, 1 1/2 once 3 drachme nagelhout, 3 once lacmoes, 14 1/2 once semi bardinae, 6 once coperroodt f 1-07-12  
---------- 
f 24-08-12 
 
[0099r] 4 1/2 once pulvis aristolochia fapacia, 12 1/2 once gestoten baekelaer, 2 1/2 libra swavel, 4 once vitriolum album, 5 libra ceruys gestoten, 1 1/2 once Spaens groen, 3 once salij f 1-16-00 
7 once lapis calam, 3 libra et 1 1/2 once litergyrium, 1 libra et 4 litergyrium, 2 drachme gestoten crocus, 12 once coculus, 1 1/2 libra 1 once plumbum ustum f 2-13-12 
Den 18e dito voor noen 
1 once aromat: rosa: species, 2 once et 6 drachme diatriom santali, 6 drachme Spaense hiere, 1 1/2 once pulvis pirethri, 1/2 once diarod (diarrhodon)?: abbatis, 2 1/2 once pilulae: saedide majoris, 1 once 6 drachme species: diaturbith cum reo f 4-01-00 
6 drachme plumbum ustum, 1 1/2 once hiere cum agarico, 1/2 once species: diambrae, 6 drachme species: diacalamenth, 1 drachme pilulae cochiae, 1 once agaricus trosis catus, 1 once species: dianijsi, 1/2 once diarennae f 2-0-12 
---------- 
f 10-11-08 
 
[0099v] 2 drachme pulvis sternutatorius, 1 once pulvis halij, 4 1/2 once pilulae mirrae, 5 drachme pilulae aureae, 4 once et 6 drachme pulvis masticis, 1 1/2 once pulvis galangae, 8 once pilulae bolij f 2-05-08 
1 libra 15 once chalijps pp: 1/2 once diagridum, 3 once et 2 drachme calamij gestoten, 1 once 6 drachme jalappae, 2 1/2 once crocus, 2 libra gummi amaniec, 1 1/4 libra galbanum?: dissolutum, 9 once oppoponax dissolutum, 9 once sagapenum dissolutum, 9 once sagapenum dissolutum, 1/2 libra 1 1/2 once opium dissolutum, 4 once et 6 drachme bolus verus, 6 once pilulae alo? van Chinae f 23-15-12 
2 libra resina pini, 2 once pilulae ad gonnoream, 4 once therabintini cocta, 2 once gummi ammoniacum, 3 once pilulae russi, 2 drachme pulvis dissenteria, 1/2 ons aurea f 2-19-00 
11 once antimonium diaforeticum, 1 libra 12 drachme salinas prunelle, 2 libra et 2 drachme cremetartarij, 2 once 2 drachme oleum: nuces muscosus, 5 drachme salinas saturni, 3 once presipitatum, 1/2 once extractum catholicum, 2 libra 10 once argentum vivum f 17-19-12 
---------- 
f 47-00-00 
 
[0100r] 2 once et 1 1/2 drachme flores sulphuris, 5 1/2 once tutia pp, 2 once oculorum cancri, 3 once pulvis passavant, 2 once lapis lasuli smaragdi, 5 drachme calaminaris, 2 scrupel marcuris dulcis, 1/2 once et 3 drachme lapis lazuli f 4-12-08 
1 once corolla albi pp, 2 drachme succini pp, 4 once 2 drachme crocus metallorum, 2 1/2 once margeryta, 1/2 once sachri saturni, 1 once et 2 drachme lapis smaragdi pp, 1/2 once 3 1/2 drachme lapis lasuli, 1 once et 2 drachme lapis topasi pp f 6-16-00 
Na noen 
2 once et 3 drachme lapis hematitis, 1/2 once sal: gemme, 1/2 drachme res: jalappae, 5 1/2 once 3 drachme marcu sublimaet, 2 once vitry altimony, 3 once et 1 drachme mater pellarum, 2 once salines martis, 5 once ossa de corde cervi f 5-00-10 
2 drachme cornu cervi pp, 2 once 7 drachme lapis hyacenthorum, 1 drachme mag: pellarum, 2 1/2 drachme oculorum cancri, 1 1/2 drachme mercurius vitae, 2 drachme precipitatum album, 7 drachme salines vitriolum vomitivum f 6-07-12 
---------- 
f 22-16-14 
 
[0100v] 3 drachme species nitri, 10 1/2 drachme lapis granatorum, 3 drachme salines succini, 1 1/2 once mater pellarum, 1/2 once oleum arantiorum, 1 once citri, 2 drachme menthae, 1 once liquorum mirrhae, 2 drachme oleum tancethi, 3 once illuxis proprietatis f 8-01-12 
1/2 ons oleum ruthae, 1/2 once oleum Anthos, 2 drachme macis, 1 once carvi, 1 1/2 drachme cinamomi, 1 once faenicoli, 2 drachme piperis, 9 once cumini, 1 once origini f 9-15-08 
6 drachme 1 scrupel oleum cariosilorum, 4 once species vitrioli, 2 once species sulphuris percampanam, 1 1/2 once dito simplex, 2 once oleum anisi, 3 once species salis, 1 1/2 once oleum ligni rodi, 1 1/2 once species salis amnonieci f 9-15-00 
[0100v] 1/4 libra balsamum capayvae, 3 once ellixeris paraselsi, 4 1/2 once oleum succini, 3 once juniperi veri, 3 1/2 once oleum vitrioli, 3 once dito, 1/4 libra juniperi cuminis f 7-16-00 
---------- 
f 35-08-04 
 
[0101r] 3 1/2 libra flores sambuci, 10 1/2 once semilis anysi, 5 once semilis cumini, 2 libra 8 once lignum guajacum, 4 libra 1 once radicis jalappa, 2 libra flores millilotae, 35 libra 1/2 libra suyker, 2 libra et 3 once hele peper, 1 1/2 libra salsa, 3 1/2 libra cenna optima f 18-09-00 
3/4 libra lange caneel, 3/4 libra spica celtica, 1 libra angelica, 1 libra rasura cornu cervi, 1 1/4 libra semilis petrocelyni maced, 4 1/2 libra succus glizeryzae, 3 libra 2 once sassaphras f 8-11-02 
5/8 libra centauria, 4 libra oleum lauryni, 4 libra axunguia porci, 8 libra resina, 4 1/2 libra farina faenae graeci, 6 1/2 libra semilis faenaegraeci, 5 libra bacca lauri f 9-01-04  
1 1/2 libra peper, 1/2 libra salina, 3/4 radicis jalappae, 1 libra 2 once nagels, 2 1/2 libra cera alba f 9-12-08 
---------- 
f 45-13-14 
 
[0101v] 3 once cardamomum, 3/4 libra china, 3 libra semilis papaveris, 1 5/8 libra oolmus, 5 libra semilis hioschiemi, 4 libra semilis carvi, 1 libra grana paradysi, 2 libra cortes guajaci, 1 libra corallia alba, 10 libra lignum sanctum f 10-07-08 
3 libra axunguia ovis, 3/4 libra succinum, 1 3/4 libra salviae, 3/4 libra nagelhout, 8 1/2 libra antimonium crudum, 5 once flores sulphuris, 1 3/4 libra semilis stavidis agri f 8-04-06 
1/2 libra salina, 1/2 libra grein, 3 once piper album, 2 1/4 libra gemalen gember, 1 3/4 libra gemalen soethout, 1/2 libra phentaphillum f 2-02-04 
1 libra colocinthidis, 1/2 libra cortes citri, 1/2 libra flores rosarum, 1/4 libra auricular judae, 1 1/8 libra lapis calaminaris f 2-12-14 
---------- 
f 23-07-00 
 
 
 
[0102r] 8 once cassia lignea, 1 3/4 libra semilis faenicoli, 1/4 libra veneta toxici, 1/4 libra bacca mirtillorum, 1/4 libra heele gember, 1 libra nagelgruys, 1 1/2 libra galnoten, 1/4 flores balaustie f 4-09-12 
[0102r] 1/2 libra radicis astruci, 1/2 libra semilis sidoniorum, 1/4 libra radicis aferis, 1/2 libra cornu cervi usti, 1/8 libra flores sulphuris, 1/2 libra semilis faenae greci, 3 libra blausel f 4-02-12 
14 once terra sigillata, 1/2 libra mercurius sublimaet, 3/4 libra tutia, 1/2 libra lapis calaminaris, 1/4 libra tormentillo, 2 libra cassia fistula, 3/4 libra spongia f 5-18-12 
14 half mengels flessen, 2 libra radicis eringiae, 1/2 bossie mankappen, 1/2 libra flores milotae, 14 blasen, 1 libra Spaens groen, 1 libra baccarum lauri f 3-14-08 
---------- 
f 18-05-12 
 
[0102v] 2 libra emplastrum beconicae, 3 1/4 libra emplastrum mucaginis, 4 3/4 libra saponis, 4 3/4 milottae, 1 libra 2 once diapompholiches, 5 libra 2 once stipticum paraselsi, 5 libra deranis fine mercurio, 4 libra basilicum, 3 5/8 libra diaculum cum gommi f 43-10-00 
1 7/8 libra deranis cum mercurio, 1 7/8 libra oxycrocium, 6 libra diapalma, 1 1/2libra 5 once cerotum turnini, 2 libra gratia dei, 2 1/2 libra desiccativum rubrum, 1 libra rood was, 2 3/4 emplastrum grysium f 15-18-00 
1 libra 13 once syropus hysopi, 3 libra 1 once althae, 1 libra 12 once glyzerysa, 3 1/2 libra jujobinis, 2 1/4 libra mel diamorum, 1 libra et 13 once papaveris albi, 5/8 libra occymellis schlitisi, 2 libra betonicae, 5/8 libra saccri clarafcati, 1 libra 1 once de 5. Radicibus f 13-11-10 
1 libra syropus deprassio, 3/4 libra sidoniorum, 2 1/4 libra citri, 2 1/4 libra citri, 1 libra 3 once occimellis simplicis, 1 libra 10 once rosarum, 1 libra 2vonce syropus rosarum, 1 libra 14 once cennae f 7-12-12 
----------  
f 80-12-12 
 
[0103r] Den 19e dito voor noen 
1 1/4 libra syropus cichoreum cum rheo, 9 libra 13 once violarium, 10 1/2 once julapum rosarum, 5 libra theriaca, 8 3/4 mithridatium, 2 libra 2 once philonium romanum, 2 libra diaprunus, 4 libra 6 once hiere picrae, 1 libra 12 once trochiscus magna, 5 libra 6 once diascordium, 1 3/4 libra conserva violarum, 15 once diaphenicus f 66-14-10 
1 libra conserva rosarum rubrarum, 1 1/4 libra absinth, 1/4 libra menthae, 1 1/2 libra rob ribesiorum, 6 1/2 libra requies, 10 once tamarintha, 1 3/4 libra enula condita f 9-19-04 
[0103r] 1 1/4 libra conserva boraginis, 1 libra 11 once unguentum narvinum, 1 libra 15 once nutritum, 4 libra 11 once altheae, 2 3/4 libra ad pediculos, 1/2 libra oculare, 1 1/8 libra apostolorum, 5 once arthanitae, 1 libra ad flatis, 1 libra 11 once precipitatum f 13-02-12 
4 once balsamum Italicum, 3 libra butirum levisticum, 3 3/8 libra unguentum martiatum, 2 libra bassamum viride, 2 libra 3 once olie van beyen, 6 once ad scabium, 1 libra 12 once album camphoratus f 13-10-14 
---------- 
f 103-07-08 
 
[0103v] 1 libra unguentum aegiptiacum, 1/2 libra conserf pionia, 1 libra arsenicum, 7 libra basilicum, 1 libra therebinthe veneta, 1/2 scruple lapis bezovar orientalis, 3 libra suppositoria, 1 scruple sibetta, 3 once conserva absinth, 2 once hedera terrestris f 6-11-12 
12 libra enula condita, 7 libra 12 once mel, 3/4 libra unguentum populium, 2 libra 3 once unguentum rosarum, 1/4 libra caneel f 10-10-02 
Een half mengelen aqua absinthey, 1 1/2 mengelen fenicoli, 1 kan pulegy, 1 1/2 mengelen aqua matricarij, 1 1/2 mengelen rosarum, 1 mengelen lavendulae jopenbier, 1 mengelen brandewijn cum alo?, extractum cochliarecum spiritu vini, 1/4 mengelen extract matricalis Hc? f 5-15-04 
---------- 
f 22-17-02 
 
[0104r] 2 libra 2 once oleum menthae, 1 libra 10 once oleum sydoniorum, 1 1/2 libra absinth, 1 libra menthae, 1 libra nigellae, 5 libra ruthae, 3/4 libra dito absinth, 1 libra anethi, 1/4 libra liliorum, 1/4 libra amigdalum dulcis, 1/2 libra trifolij oderaty, 1/2 nimpheae, 1 1/4 libra hipeciconis, 6 once lumbricorum f 11-14-08 
7 libra oleum theribonthini, 1 libra mucagini, 3/4 libra duphorbij, 1 1/2 libra castorij, 5/4 libra capparum, 1/4 libra paraliticum, 4 once axungnia ursi, 2 libra dito castorium, 1 1/2 libra nucum, 1/2 libra masticis, 2 once petrae, 3/4 libra drucae, 1 1/4 libra spicae, 2 once papaveris f 7-17-00 
88 libra cera flava, 4 libra rood aluyn, 10 libra absinth, 10 libra rood ooker, 3 1/8 libra axunyoris, 1 1/2 libra hirci, 9 libra oleum camilli, een parthij asch van alsem, 5 libra oleum vulpinum, 4 libra diffensivum, 7 libra axunguia porci op populier knoppen geset, 380 rode pottjes, 51 groene, 42 witte, 18 3/4 libra honing, 2 kan 1 mengelen flaer asijn, een vatje honing, een vatie boomolij f 105-04-04 
---------- 
f 124-15-12  
 
[0104v] Het corpus van de winckel bestaende in verscheidene, so desen flessen, bossen, een toornbanck, schalen, metael spijse, tuiwerck, koper ende silen, als ijserenwerk voorschreven te samen f 600-0-0 
 
f 600-00-00 
f 124-15-12 
f 33-17-02 
f 103-07-08 
f 80-12-12 
f 18-05-12 
f 23-07-00 
f 45-13-14 
f 35-08-04 
f 22-16-14 
f 47-00-00 
f 10-11-08 
f 24-08-12 
f 14-14-08 
f 29-14-00 
f 12-06-00 
f 16-10-14 
f 11-19-02 
f 14-13-08 
---------- 
f 1259-03-02 
 
[0105r] Profijtelijke uytstaende boekschulden, sowis als onwis pro memoria aengekent 
Antie Molck debet wegens aelde medicamente f 1-04-00 
Ane timmerman f 0-13-00 
Abraham Moyses debet f 0-13-00 
Arjen Swerts sterfhuys f 1-06-00 
Albert Wybes half debet uitstaande f 5-16-00 
Aijke Kroder f 0-08-00 
Abbe Douwes debet f 1-09-00 
Benke timmerman op Flielandt f 10-13-00 
Baucke Douwes f 0-07-08 
Bocke smidt f 0-06-00 
Cornelis Hendricks op Oost Vlielant f 3-06-00 
Cornelis backer f 0-09-00 
Claes Jansen op Flielant f 1-00-00 
Capitein Abbe Jentjema, debet f 21-09-00 
d'selve f 1-00-00 
Cornelis Minses op Flielant f 0-14-00 
Cornelis kistmaker f 1-02-00 
Cornelis timmerman f 0-17-0 
Cornelis Poppes f 1-01-0 0 
Cornelis schoenmaker f 0-06-00 
---------- 
f 53-13-8 
 
[0105v] Douwe Gerryts op Flielant f 0-18-00 
Doede soutdrager f 0-19-00 
Dirk Liouwes op Koningsbuyren f 0-09-00 
Douwe Jaspers op Amelant f 3-8-0 
Cornelis gleybacker f 0-06-00 
Doede Jacobs wijlen vrouw f 1-03-00 
Doede Hendrix f 1-16-12 
Eeke Jolles f 1-01-00 
Eelcke Feikes tot Wijnaem f 1-06-00 
Eimert op Flielant f 2-002-00 
Enne Douwes f 1-03-00 
Engel goedvrouw f 2-01-00 
Feyke Symens f 0-19-00 
---------- 
f 17-17-12 
 
[0106r] Frans Pytters de Vries f 3-01-00 
Foockle sackdrager f 1-11-00 
Frans smidt f 1-03-00 
Feddrik Gerolts f 0-14-00 
Feyte Appelman f 0-16-00 
Gouke Sybrens f 0-04-00 
Gouke Gerryts f 10-19-00 
Gosse Jacobs f 1-11-00 
Geertom opsiender f 0-15-00 
Geeske Geerts f 1-07-00 
Geertie waster f 0-09-00 
Gijsbert bontwerker f 1-10-00 
Hotse Pytters op Bolta f 1-16-00 
Harmen Pytters lichtervoordert f 1-00-00 
Hendrik Ellerts f 2-17-00  
Haye gortmaker f 4-14-00 
---------- 
f 34-07-00 
 
[0106v] Harmen koemelker f 3-19-00 
Hendrick op Roptazijls weduw f 0-09-00 
Allert Folckerts op Hanekuyk werk f 0-16-00 
Hylke Pytters op Annaparochie f 2-14-00 
Ijsbrandt modderleyker f 0-12-00 
Jelle Sybes wijdschipper f 2-06-00 
Jan Dirx koemelcker in de troffel f 4-13-000 
Jan Clasen pannebacker f 3-13-0 
Jan Symens f 2-11-00 
Jan Joannes Elgersma f 2-03-00 
Jan Abrahams f 0-11-00 
Jesel Moy f 0-09-00 
Yde Jacobs Reinalda f 0-14-00 
Joost van Kruysen opt Oost Vlie f 6-10-00 
---------- 
f 32-00-00 
 
[0107r] Joannes Tjeerdts Hannema f 1-16-00 
Jan Ulbes f 0-12-00 
Jacob Romckes f 0-06-00 
Jetske Gerryts op Koningsbuyren f 2-4-00 
Jacob Aerts f 16-05-00 
Joannes Tjibbes f 1-15-00 
Jan Hessels soons kint f 0-15-00 
Joannes boendermaker f 0-18-00 
Jan Sybes metselaer f 4-04-00 
Jarig Pytters Adema f 0-12-00 
Jacob metselaer f 3-06-00 
Jacob schoenlapper f 2-02-00 
Jacob Gosses tot Midlum f 3-00-00 
Jan Keyser f 4-16-08 
Jeltie Evedun? van Gerben Foppes f 1-15-00 
Janke Moy Hans Euwes weduw f 1-06-00 
---------- 
f 45-12-08 
 
[0107v] Jan Alberts tot Tzum f 24-04-00 
Jan Jarighs f 2-00-00 
Imck Moy door order van Klaes Andries f 6-19-08 
Jochum Folckerts f 2-15-00 
Jan Ockes f 0-09-00 
Jan Pytters f 0-06-00  
Jets Jans op Vlielant f 2-01-08 
Jacob stoeldrayer f 7-10-00 
Klaes Walings f 1-01-00 
Klaes Bauckes f 1-00-08 
Jan Hessels in de 3 ringen f 1-18-00 
Klaes Lammerts f 1-02-00 
Klaes smidt opt Noordijs f 13-04-00 
Lijsbet brouster f 4-03-00 
Lijsbet koopvrouw f 0-17-00 
---------- 
f 69-10-08 
 
[0108r] Lous Lousen op Koningsbuyren f 2-14-00 
Lourens Pytters f 5-17-00 
Lieuwe Edsges f 14-11-00 
Marten gleybacker f 0-08-00 
meester Jan f 12-12-00 
Marten Hessels f 0-14-00 
de 21e dito voor noen 
Minne Jansens weduw f 21-03-00 
Mayke Poppes op de Lanen f 1-13-00 
Meester Goslings debet f 0-11-00 
Meester Cornelis tot Tzum f 10-11-00 
Meester Jan Clasen tot Wons f 1-16-04 
de selve f 1-11-00 
Oeble Hettes f 1-00-00 
Pytter potkast f 0-10-00 
Pytter Jansens dochter f 0-12-00 
Pytter knoopmakers dochter f 0-07-00 
---------- 
f 66-11-04 
 
[0108v] Pytter boekbinder tot Leeuwarden f 3-13-00 
Pytter Sybes buyten f 1-10-00 
Pytter Jacobs wijtschipper f 2-01-00 
De ontvanger Joannes Hannema f 1-16-00 
Reyer Huyberts f 0-14-00 
Rinnert achter Ackersloots f 0-11-00 
Sijmen Reins f 2-10-00 
Sijbrants Gerryts f 0-15-00 
Sijbrant Oenes beursknecht f 1-16-00 
Grietie flaster f 0-14-00 
Tomas tichelaer f 0-08-00 
Tjalling Lourens f 0-11-00 
---------- 
f 16-19-00 
 
[0109r] Theunis Jansen f 4-12-00 
Taeke Jedes f 3-04-00 
Trin Theunis op Flielant f 1-14-00 
Tytte bolleman f 2-07-00 
Thenis kalckslaskers vrouw f 0-09-00 
Tiborius Tempelaer voor medicijnen na Groenlant f 16-12-00 
Teetske op Koningsbuyren, door ordre van de diacony tot Midlum f 1-07-00 
Uilck Romcjes debet f 0-11-00 
Wijbrandt sackedrager f 0-10-00 
Willem rogverschieter f 0-17-00 
Watse coopman f 3-09-00 
Wybe Wybes butterkoper f 1-08-00 
de selve f 2-01-00 
---------- 
f 39-01-00 
 
[0109v] Wytse Sjoerdts f 2-09-00 
Roucke Doedes f 11-08-00 
Meester Frans van der Ley f 13-14-04 
Hendrik smidt f 10-00-00 
de selve f 1-10-08 
Hans Hendrix f 1-06-00 
Haye gortmaker f 4-14-00 
Hendrik pannebackers weduw f 8-05-00 
Hidde rogverschieter f 0-12-00 
Hidde commandeur van 't Vlie f 2-11-00 
Harmen Wybes f 2-01-00 
Coopman Gerryt Goukes f 5-15-12 
Hiltie Hans Nickels vrouwen stuster f 8-17-08 
Hans Nickels f 0-06-00 
---------- 
f 73-10-00 
 
[0110r] Hans Thijssen f 1-05-00 
Keimpe timmerman f 2-06-00 
Ane Folckerts kuyper f 1-18-00 
Andries wever f 2-13-08 
Antie Moy Pieke Tjeerdts weduw f 5-14-00 
Hoyte Teves f 21-14-00 
Jan Alberts in de Hofstraet f 11-15-00 
Cornelis Franequer schipper f 1-04-00 
Schelte Jans f 0-14-00 
Stoffel Teunis f 2-15-00 
Fookle sackdrager f 0-07-00 
Antie in de klock f 0-13-00 
Abbe Joumes f 0-14-00 
Aafke Tjallinghs f 0-04-00 
---------- 
f 53-16-08 
 
[0110v] Tettie een weduw f 2-15-00 
Aeltie Moy f 0-14-00 
Antie Vermeers dienstmaegt f 1-19-00 
Tjibbe gortmaker f 0-17-00 
Dirk blauverver f 0-12-00 
Dirk Jacobs backer f 2-05-00 
Dirk Cornelis f 2-00-00 
Doede soutdrager f 0-05-00 
Douwe Bockes f 0-07-00 
Eijbert Robijns f 1-02-00 
Fedde backer f 5-00-00 
Gerryt schoolmeester f 0-09-00 
---------- 
f 18-05-00 
 
[0111r] Gerryt kuyper f 2-07-00 
Geertie waster f 0-04-00 
Gerryt Willems f 3-03-00 
Hessel timmerman f 1-01-00 
Hester Moy f 3-08-00 
Harke kussendrager f 0-14-00 
Hil Doede Hendrix keetmeyt f 0-09-00 
Gerryt Gerryts f 3-00-00 
Jan Duyker f 0-15-08 
Janke Moy een weduw f 1-03-00 
IJllert backer f 0-06-00 
Jan Beeres f 0-07-08 
Jan Martens f 0-14-00 
Jan Amelander f 1-14-00 
---------- 
f 19-6-0 
 
[0111v] Jan Hessels diaconie f 0-14-00 
Jan de Lange van Flielant f 2-13-00 
Jan Sytses f 1-01-00 
Jetske f 3-05-00 
Ype sijdekaerter f 0-18-00 
IJese Adriaens f 2-10-08 
Claes Douwes f 9-09-00 
Cornelis Gabbes f 0-05-00 
Otto Ypes f 0-11-00 
Minne een varend gesel f 1-11-000 
Mayke een vrijster f 1-03-00 
Marten Martens f 1-11-00 
Marten koordewerker f 0-14-00 
Pytter Leeuwarder f 0-15-00 
---------- 
f 27-00-08 
 
[0112r] Rommert Sybrens f 0-16-00 
Rom Wipkes f 4-03-00 
Rein sackedrager f 6-02-00 
Reiner Gijsberts Fontein f 1-06-00 
Rijntie een wolnayster f 3-03-00 
Tjeerdt Tjeerdtse f 6-07-00 
Tjeerdt Reinders f 0-07-00 
Wybren Aukes f 2-14-00 
Willem Clases f 0-12-00 
Wybren Pytters f 0-12-00 
Willem kroder f 1-04-00 
Seerp timmerman f 3-07-00 
Lijsbet Huyberts f 0-09-00 
Jaen waterhaelder f 0-08-00 
Ybe stoeldrayer f 5-05-00 
---------- 
f 36-15-00 
 
[0112v] Hiltie f 0-17-00 
Harmen Gerryts moutdrager f 0-09-00 
Harmen Sjoerdts wagenmaker f 0-15-00 
Gouke Sybrens dienstmeyt f 0-14-00 
Freerk bouwman f 0-17-00 
Dirk Stock f 0-12-00 
Albert houtmolenaer f 2-00-00 
Niltie Gerbens op Koningsbuyren f 0-08-00 
 
In 't soutboek bevonden navolgende schulden 
Adriaen Pytters tegenwoordig op Amelant f 29-00-00 
Dirk Aerts f 6-10-00 
Ettjen Barents f 1-10-00 
Gouke Reins tot Belcum pro rest f 40-09-08 
Pytter Gerbens op St. Annaparochie f 23-17-08 
Tijmen Pytters f 5-00-00 
---------- 
f 112-19-00 
 
[0113r] In 't kladboek van sout bevonden daer in eenige schulden waer van Sydts Pytters rekeninge sal hebben te doen 
Noch onder de Burgemeester Stanis tot Dockum berustende twee hondert caroliguldens 
Noch ongeveer twalef last Pruyse rogge leggende op de souder van de overledene 
 
Parten scheeps 
Een twee en dartigste part aen 't schip van Lenertt Pytters van Amelant 
1/64 part aen 't schip bij Cornelis Cornelis van Harlingen gevoert 
 
Vastigheden 
Een huys en hof staende ende gelegen bij de Franequer piepen [d.i. Franekereind 8] al waer de overledene is versturven, hier onder mede begrepen de schuyr ende achterhovinge.  
Vier kamers staende in de Lammert Warnersteeg binnen deser stede. 
Een kamer staende achter Swert coopmans huysinge. 
[0113v] Een kamer staende op Rapenburg waer van Pieter Cornelis Bonck de ander helft toebehoort 
de keet cum annexis staende aen de Ooster stadts vesten bij de paerdestal [d.i. nieuwstraat 40/42], waerin ongeveer anderhalf hondert braet zout, eenige sacken ziedzout en ongeveert een half hondert ongerafineert zout 
 
Gerryt Goukes debet aen ijser bij hem ontvangen f 54-04-08 
 
[0114r] Warderinge gedaen ten overstaen van de heere praesidende burgemeester Sibrandus Pauw als commissaris geadsocieert met Theodorius Stansius secretaris, ten vernoemde sterfhuyse van eenige goederen ende dat door Dieucke Clases en Neeltie Hessels beyde gesworen wardeersters deser stad, als volgt. Actum den 25 junij 1684 
 
een bed met een peul f 15-00-00 
een dito met een peul f 15-00-00 
een dito f 25-00-00 
een peul f 2-00-00 
een bed met ene peul f 33-00-00 
twee pluym kussens f 8-00-00 
twee oorkussens f 3-10-00 
een Japonse deken f 17-00-00 
drie oorkussens f 8-00-00 
een groen gevoerde deken f 6-00-00 
een dito f 2-00-00 
---------- 
f 134-10-0 
 
[0114v] een Spaense deken f 3-10-00 
twee dito f 4-000-00 
een dito f 2-15-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 5-00-00 
een groene deken f 6-00-00 
twee oorkussens f 2-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee wijtlingen f 2-10-00 
twee dito f 2-00-00 
twee lakens f 5-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 3-15-000 
twee peuldoeken f 3-00-00 
---------- 
f 51-10-00 
 
[0115r] twee peuldoeken f 2-00-00 
vier slopen f 5-00-00 
vier dito f 3-00-00 
vijf dito f 2-00-00 
een wijtling en een laken f 4-15-00 
twee lakens f 3-00-000 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 10-10-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 5-10-00 
---------- 
f 69-05-00 
 
[0115v] een laken met een peuldoek f 6-00-00 
twee peuldoeken f 3-10-00 
twee dito f 1-10-00 
vier slopen f 5-00-00 
vier dito f 4-10-00  
vier dito f 5-00-00 
vier dito f 3-05-00 
drie dito f 1-11-00 
twee lafellakens f 1-05-00 
twee dito f 2-05-00 
negen handtdoeken f 4-10-00 
een groen schoorsteenkleet f 4-00-00 
---------- 
f 42-06-00 
 
[0116r] twee gordijnen met een rabath f 7-00-00 
twee gordijnen met een rabath f 7-00-00 
twee halve bedspreden f 5-00-00 
een blauw schorsteenkleet f 2-05-00 
twee blauwe gordijnen, rabat ende roede f 6-10-00 
een kantoor f 5-00-00 
een pulpitum f 1-11-00 
eenig schuttelgoet f 3-10-00 
een tinnen waterpot, schuymspaen etc f 1-05-00 
een koperen ketel ende gootling f 8-00-00 
twee wateremmers ende luywagens f 1-15-00 
stoffers, floerveger etc f 1-11-00 
eenig ijserwerk f 1-11-00  
een ketting ende strijkijser f 1-13-00 
een vuyrbecken f 1-11-00 
---------- 
f 55-02-00 
 
[0116v] een tinnen mengelen etc. f 2-01-00 
een mantelstok, hackmes ende schoorsteenkleed etc f 1-16-00 
een sloop ende schoorsteenkleet f 0-10-00 
---------- 
f 4-07-00 
f 55-02-00 
f 42-06-00 
f 69-5-00 
f 51-10-00 
f 134-10-00 
---------- 
f 357-00-00 
[Sijnde dese voorverhaelde goederen Sydts Pytters toegewardeert]  
[0117r] Warderinge goederen van volgende goederen ten oversaten als voren, over door de selve uytdraegsters, welke Antie Gerryts Hardenburg sijn toegewaerdeert als volgt, Actum den 25e junij 1684 
een bed met een peul f 48-00-00 
twee kussenties f 1-11-00 
een broek f 2-10-00 
een groene deken f 8-00-00 
een kussenbladt f 2-00-00 
twee lakens f 10-00-00 
twee dito f 15-00-00 
twee dito f 15-00-00 
een bedspreet f 3-00-00 
twee vrouwen hembden f 6-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 5-00-00 
---------- 
f 122-11-00 
 
[0117v] twee kindere doeken f 4-00-00 
eenig kindergoet f 5-10-00 
twee peuldoeken f 3-10-00 
vier slopen f 7-00-00 
vier dito f 2-00-00 
twee nacht halfdoeken een dito f 3-10-00 
twee servetten ende twee tafellakens f 2-10-00 
een dousijn servetten f 14-00-00 
twee schoteldoeken f 2-10-00 
een tafelaken f 5-00-00 
vier porcelijnen kopkes f 12-00-00 
drie dito butterpanties f 4-00-00 
drie dito drielingen f 9-00-00 
---------- 
f 74-10-00 
f 122-11-00 
---------- 
f 197-01-00 
 
[0118r] Na noen 
een beker weegt 25 1/4 lood, Antie Gerryts toegewardeert door de vroedman Klinckhamer, 't lood tot 30 stuivers beloopt f 37-17-08 
een schaeltie, weegt 6 1/8 loodt 't loodt 28 stuivers ende 8 penningen, deselve toegewardeert f 8-14-8 
twee sicierkes wegende 22 1/2 loodt tot 29 stuivers, de selve f 32-14-08 
een oorijser, weegt 2 1/4 loodt, 't loodt 27 stuivers de selve toegewardeert f 3-00-12 
drie lepels ende een signet, wegende tesamen 9 5/8 loodt, 't loodt 28 stuivers, de selve f 13-09-08 
een kaysel ende eyerlepeltie, wehende te samen 14 loodt, 't loodt 27 stuivers, de selve Antie Gerryts toegewardeert f 18-18-00 
twee soutvaties 8 1/4 loodt, 't loodt 28 1/2 stuiver, de selve toegewardeert f 11-15-02 
---------- 
f 126-07-14 
 
twee lepels wegende 6 3/8 loodt, 't loodt 28 stuivers Sydts Pytters toegewardeert tot f 8-18-08 
 
In Pytter Sydses spaerpot benevens  
aen gout f 36-00-00 
aen silveren gelt f 36-08-00 
 
[0118v] een silveren trouwhert, wegende 20 loodt, 't loodt 30 stuivers, Jan Gerryts Hardenborg toegewardeert f 30-00-00 
daerin bevonden: 
seven rijxdaelders 't stuk 53 stuivers f 18-11-00 
een stuk gout tot f 28-00-00 
een stuk gout tot f 50-00-00 
een crusaet tot f 17-00-00 
een rosenobel f 11-10-00 
een dubbelde ducaet f 10-08-00 
een angelot f 7-10-00 
een Spaens stuk gout f 10-15-00 
een goude leeuw f 5-15-00 
een Spaens stuk f 7-12-00 
---------- 
f 197-01-00 
 
Noch in Jan Gerryts spaerpot bevonden 
negen stucks gout bedragende te samen f 45-10-00 
aen specien ende gelt f 51-16-00 
noch een geschroeft stuk silvergelt tot 3 loodt 
 
(get.) M. Hillebrans 1685 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren, ende benevestight den 14 martij 1685. In kennisse van ons commissarien 
 
(get.) Hillebrands secretaris 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
47) 5 marty 1685