Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 134r

Pand:  0

Inleiding:  [0134r] Inventarisatie ende beschrijvinge, sampt warderinge gedaen ten huijse van Buwe Annes sigh ad secunda vota begeven hebbende met Antje Wybes naegelaeten weduwe van wijlen Symen Claessen, ten versoeke van Anne Buwes bestevader ende legitimus curator over de twee voorkinderen van des selffs soon Buwe Annes, met naemen Sydts ende Douwe Buwes, bij voorschreven Buwe Annes ende des selffs overleden huijsvrouwe Sytske Sytses in echte verweckt requirant, en meer gedachte Buwe Annes, sigh ad secunda vota begeven hebbende met Antje Wybes requireerde en heeft de requireerde aengenomen, om alles getrouwelijck te sullen aengeven in handen van de praesiderende burgemeester dr. Jacobus Hillebrants tot desen verordonneerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, waermede geprocedeert is, tot de warderinge door His Romckes ende Diucke Hendrix onses stads geeedigde waardeersters, deser 29e martij 1664 soo volght. Opmerkingen: Buwe Annes, afk Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 06-03-1664 Antje Wibbes, afk. Harlingen. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 368, aktedatum 14-06-1664: Buwe Annes grootveerschipper vader, Weduwnaar van Sydtske Zydses moeder, Hertrouwd met Antje Wybes genoemd, Syds Buwes oud 18 jaar weeskind, absent Douwe Buwes oud 13 jaar weeskind, absent Tjeerd Bentes Bonk curator, curator ad actum divisionis, bloedverwant van moederszijde. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 369, aktedatum 14-06-1664: Antje Wybes moeder, Weduwe van Symen Clases vader, Hertrouwd met Buwe Annes genoemd, Tryntje Symons oud 9 jaar weeskind, Symen Lambarts Muninkedam, woonachtig te Amsterdam curator, curator ad actum divisionis, neef van vaderszijde. Buwe Annes, bij de Zuiderpoort, afk Harlingen, doet op 30 januari 1669 belijdenis bij de Herv. gem. Harlingen. Lidmatenregister Herv. gem. Harlingen 1668-1736, invnr 336, blad 3, aktenr 53.

Inventaris: 
[0134r] een bedt met een peul f 20-00-00 
[0134v] een bed in de banck met een peul f 10-00-00 
2 oorcussens f 7-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 1-15-00 
een dito f 1-05-00 
1 groene zijetten deeken f 6-00-00 
een groene gevoerde dito f 3-10-00 
1 dito f 4-10-00 
een Oostindische deken f 4-00-00 
dito een witte Spaense f 1-00-00 
een kindere deken f 0-10-00 
een gevoerde zijetten kindere dekentie f 4-00-00 
2 rabatten 2 bonte gardinen f 2-10-00 
1 schorsteenskleet f 1-11-00 
1 borduijerd stoelkussen f 2-00-00 
[0135r] 2 vlammende stoelcussens f 4-00-00 
1 genaijt dito f 1-11-00 
3 dito f 1-11-00 
 
Linnen 
een peuldoeck f 1-12-00 
2 laeckens f 8-00-00 
2 laeckens f 2-05-00 
2 wijtlingen f 4-10-00 
1 dito ongemaeckt f 4-00-00 
1 deken voerd f 1-00-00 
2 laeckens f 5-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 6-10-00 
[0135v] 2 laeckens f 2-00-00 
2 dito f 3-05-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-15-00 
2 dito f 2-05-00 
2 peuldoecken f 3-10-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 3-05-00 
2 sloopen f 4-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 2-00-00 
[0136r] 2 dito f 2-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-00-00 
4 dito f 1-05-00 
2 tafellakens f 2-05-00 
2 tierenteijen dito f 0-15-00 
2 handoecken f 0-10-00 
2 servetten f 1-05-00 
2 dito f 1-11-00 
[0136v] een handoeck, naijdoeck en enige andere kleijnigheden f 1-11-00 
4 groote doecken f 1-15-00 
4 dito f 2-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 0-15-00 
2 dito f 0-15-00 
 
Vrouwen linnen 
2 vrouwen hembden f 5-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 witte schorteldoecken f 1-11-00 
2 dito f 1-00-00 
[0137r] 2 bosschen vlas en garen f 11-10-00 
 
Steenwerck 
1 Oostindische panne f 11-00-00 
1 dito f 3-00-00 
1 dito rode f 2-10-00 
2 dito f 8-00-00 
1 dito f 2-10-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 Oostindische coppen f 1-05-00 
1 dito f 2-00-00 
1 dito cop f 6-00-00 
2 dito flessen f 9-00-00 
[0137v] 2 eijsdoppen [eierdoppen], een kelckje f 0-15-00 
2 dito vruchtschalen f 1-15-00 
2 beestepannen f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 diggels met een Oostindische panne f 1-00-00 
een clapmuts f 1-00-00 
2 appels, een peerke kanne, hoorntje, een weerltje f 1-11-00 
2 romers f 1-15-00 
3 glasen een mantje etc. f 1-00-00 
1 kop en enige pannen f 1-02-00 
3 pannen f 1-00-00 
[0138r] 4 dito f 2-00-00 
een Deense cop f 0-06-00 
3 pantjes f 0-05-00 
 
Schilderien  
4 albasterde bortjes f 1-05-00 
2 dito scheepkes f 1-05-00 
een almenack ende twee bortjes f 0-15-00 
1 dito f 0-15-00 
1 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-00-00 
1 spygel f 1-05-00 
1 dito f 1-05-00 
 
[0138v] Groot houtwaeren 
een kevij f 31-00-00 
een groote eeken tafel met een gemermerde steen f 13-00-00 
1 kindere kas f 3-00-00 
2 roode stoeltjes f 3-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-08-00 
1 dito f 1-11-00 
3 dito sleghte f 0-12-00 
1 dito tafeltie met een scherm f 0-12-00 
een wyge banck f 1-05-00 
een voet van een stelp etc. f 0-15-00 
 
Iserwerck 
[0139r] 1 tange ende schuijmspaen f 1-04-00 
1 kandelaer f 2-00-00 
1 tange rooster ende een treeft f 0-10-00 
1 lanteern f 0-10-00 
een aacker f 1-15-00 
een emmer, stoffer leuijwaeghen etc. f 1-15-00 
een kan ende stooff f 0-06-00 
enigh romlerij f 1-00-00 
1 pijpkan, kantje etc. f 0-12-00 
2 schuijers f 0-05-00 
 
Silverwerck 
2 brandewijns kroeskes f 3-10-00 
[0139v] 2 kroessen en 14 silveren lepels, wegende 't samen 87 lood, t lood a 27 stuivers beloopt f 117-09-00 
 
een bijbel f 0-15-00 
de Nederlansche Bijenkorff f 2-00-00 
 
een grauwe ende een kindere schorteldoeck f 0-15-00 
2 blauwe dito f 2-10-00 
2 dito f 2-00-00 
een blauwe schorteldoeck en enige doecken huijffkes f 1-05-00 
1/2 dosijn dopjes kleijne doecken f 1-05-00 
9 kleijne doecken f 1-05-00 
8 kleijne doecken f 1-15-00 
[0140r] 1 kleijne doeck met 5 schorteldoecken f 0-10-00 
eenige hooftdoeken ende flippen f 1-11-00 
7 borsthembtjes f 0-10-00 
eenige slabben f 1-00-00 
5 hultjes f 0-15-00 
enigh kindere goet f 1-11-00 
eenige huijffkes ende halsdoeken f 0-10-00 
4 Friesche mutsen f 1-00-00 
1 borsthembdtje en eenige andere kleijnigheden f 1-11-00 
2 walvis beenen doosen f 0-15-00 
 
Wollen goet 
een rassen schort f 4-00-00 
[0140v] twee rode schorteldoecken f 4-00-00 
een ruft met een swaghtel f 2-05-00 
eenige bontgoet f 2-00-00 
een kussen bladt een wollen en linnen kraagh f 1-05-00 
een stuck rij doeck tot 50 ellen a 15 stuivers 't stuck f 37-10-00 
4 oude boecken f 1-11-00 
5 beslagen boecken f 1-05-00 
 
Aldus gedaan ende gewardeert. In kennise van ons commissaris ende secretaris. 
Op dato ut ante.  
(get.) J. Hillebrants 
(get.) D. Wringer 1664