Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 126r

Pand:  0

Inleiding:  [0126r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen, bij de heere presiderende burgemeester Claes Santstra geassocieerd met de secretaris clercq ten sterfhuijse van Geertie Folkerts van sodanige goederen als bij haer nagelaten zijn ten versoecke van Jan Simens ende Jan Folkerts Jansen, als curator over Johannes Harmens, nagelaten weeskinderen van gedachte Geertie, mitsgaders Abe Luijties als machtigde en voogd van Grietie Harmens, alles op 't aen geven van de selve. Opmerkingen: Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 351, aktedatum: 13-10-1663: Johannes Harmens Beekman oud ca. 20 jaar weeskind, Hendrik Harmens Beekman oud 18 jaar weeskind, Folkert Jansen koopman curator, curator ad actum divisionis Jan Symons lakenkoper curator, curator ad actum divisionis Wijlen Geertje Folckerts moeder, In leven weduwe van Harmen Beekman vader, Abel Luitjens requirant, zwager.

Inventaris: 
[0126r] Twe bedden en peulen 
6 oorkussens 
4 dekens,  
een zee deken 
een pack gordinen 
2 rabbatten 
1 stoelkussen 
6 stoelen 
1 shilderbord [= schilderbord] 
16 stucken steenwerck 
enig daegs schuttelgoed 
[0126v] een coperen pott 
2 iseren ditto 
2 ketels 
een schuimspaen en coecpanne 
een fijsel 
een becken 
een candelaer 
 
Een etel cas daer in 
3 bosses gaarn 
een tinnen mengelen en enige rommelinge 
een tinnen flapkan 
een soutvatt 
 
een sack met vlas 
 
Een eken kas daerin 
3 manshemden 
3 kindere doeken  
1 handoeck 
4 wijtlingen 
een wollen spreet 
een per swarte mouwen 
een rode borsterock 
een rode rock 
[0127r] een huijck 
een grofgreijnen rock 
een rode schorteldoeck 
een paer grofgreijnen mouwen 
1 paer ditto 
1 grofgreijnen manteltie 
een heersajen ditto 
een paer swarte mouwen 
een spreetje 
1 rassen schort 
10 vrouwen hemden 
10 servetten 
9 lakens 
een vrouwen hemd 
4 peuldoeken 
3 tafellakens 
10 slopen 
12 mutskes 
3 hoofdoeken 
2 nacht halsdoeken 
5 neusdoeken 
[0127v] twe half ellens doeken 
enige romlingen 
 
3 silvere lepels 
een silver croes en oorijser 
 
aen gelt 
4 ducatons f 12-12-00 
pajement 8 stuivers f 0-8-00 
een dubbelde rijxdaeder 
een enkelde ditto 
1/2 ditto 
1/4 ditto 
 
12 silvere knopen 
een silver signet, en enige andere kleijne stucjes 
 
een spinwiel 
een bijbel en testament 
 
In een kistie 
een manteltie 
een daegs rock 
een fuilmorten schort 
enige rommelingen 
 
[0128r] Op 't bed 
een paer moukes 
een daegs rock 
 
In een corff: 
enige lappen 
 
Een hantschrift op Hendrick Scheerke tot 48 guldens 11 stuivers 0 penningen doch onwis. 
 
een rackje 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert den 13e october 1663. 
In kennis van ons commissaris ende secretaris. 
(get.) D. Wringer 1663