Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 92v

Pand:  0

Inleiding:  [0092v] Beschrivinge ten overstaen van de praesiderende burgemeester Wytse Machiels in desen commissaris, geadsocieert met Annio Fenema gesworen clerq, ten huise van Jetse Jelles molenaer van de Zuiderpoorts molen, gedaen van alle de goederen, uit- en inschulden bij hem, ende zijn overleden huisvrou Pyttie Jans in erftelijke gemeenschap beseten geweest : alles ten versoeke van Goitien Sytses als geauthoriseerde curator over 't nagelaten voorkint van de geseide Pytie Jans bij Pyter Clasen in echte verweckt requirant ter eenre, ende hij Jetse Jelles voor hemselfs, ende als vader ende wettige voorstander over sijne twe kinderen bij meergenoemde zijn huisvrou geprocreert requireerde ter andere zijden. In welx doende na dat den requireerde den belofte van getrouwe aengevinge ende oplossinge in handen van [0093r] welgedachte commissaris hadde gedaen, is voor eerst geprocedeert totte warderinge van eenige huisgeraden ende inboelen, den requireerde door His Romkes ende Diucke Jans gesworen wardeersters toegetauxeeert so volgt, desen 27 november 1663

Inventaris: 
[0093r] een bed met een peul gewardeert op f 17-00-00 
een bed met een peul getaxeert op f 9-00-00 
2 oorkussens f 4-10-00 
2 dito f 3-05-00  
een groene ongevoerde deeken f 1-11-00  
1 dito f 1-11-00  
een dito f 1-05-00  
een Spaense deken f 2-05-00  
een dito f 0-15-00  
2 bedlakens f 2-15-00  
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 4-10-00  
[0093v] een old laken met een witling f 0-10-00 
2 wytlingen f 2-00-00  
2 peuldoeken f 0-10-00 
2 dito f 2-15-00 
2 sloopen f 1-11-00 
2 slopen f 1-11-00  
2 dito f 1-15-00 
twee sloopen gewardeert op f 1-15-00 
2 dito f 1-15-00 
een tafellaken met een handoek f 1-11-00  
een cleetie over de cas f 0-06-00  
een paer linnen gardinen met een rabat f 1-11-00  
een schorsteenscleed, 1 rabat etc f 2-10-00  
2 stoelkussens f 1-05-00  
een cleed om de kevy f 0-15-00  
4 albasterde en glasen borties f 1-00-00 
een spigel f 1-00-00  
enig omhangend steenwerck f 1-05-00  
[0094r] enige schalen ende anders steenwerck f 2-00-00  
3 stenen kannen ende 2 coppen op de kas, met een kanbordt f 2-00-00  
enig steenwerck met een rackien int voorhuis f 2-10-00  
2 stenen pannen met een glas f 0-07-00 
een fuirbecken f 2-15-00  
een gootling gewardeert op f 3-00-00 
1 iseren [doorgehaald : kandelaer] pottie f 00-15-00  
2 tinnen platelen f 2-00-00  
enig tinwerck f 2-05-00  
1 mesken koekpanne f 00-12-00  
1 hangyser, heugel, tange, potseel ende treeft f 0-15-00  
een iseren kandelaer f 00-15-00  
een meelvat ende noch een clein vattie f 00-10-00  
enig schuttelgoed en ander romling f 1-11-00  
een spinwiel f 00-10-00  
[0094v] 4 bedsplancken f 00-12-00 
7 stoelen f 1-05-00 
een stoel f 00-10-00  
2 stooven, 1 mangelbordt etcetera f 11-15-00  
een keevi f 29-00-00  
1 eeten kast gewardeert op f 2-00-00  
een tafel f 11-10-00  
een silver kroeske f 2-00-00 
een tinnen mingelen f 00-18-00 
een parthie turff f 4-00-00  
 
Een silver onderriem met kettingen sullende vercoft werden, met 2 silver hoofde messen hebben pgebracht dartig caroliguldens 12 stuivers f 30-12-00 
Des overledens cledinge heeft bij auctie opgebracht f 80-11-12  
 
De halve molen sampt [0095r] huisinge ende schure bij Jetse Jelles althans gepossideert ende bewoont werden staende ontrent de Suiderpoort, zijnde staende echte aengecoft hebben Sierck Jacobs, ende Jan Egberts meester molenaers sampt Sibrren Sibrens meester molenmaker als gestelde tauxateurs getauxeert ende waerdig geoordeelt met het paerd d'carre ende vordere gereetschappen daer bijbehorende in alles op d'somma van dartienhondert goudguldens tegens gerede gelden geerekent  
De darde part van een wagen getauxeert op acht goudguldens mede gereed geld  
Onder backers ende brouwers staet aen maellonen te goede in alles vijff en vijftig caroliguldens dartien stuivers acht penningen f 55-13-08  
Jacob Didderts molenaer van de Bilpoortsmolen is schuldig wegens de coop van den 22 part van de selve molen doch onwis f 32-15-00 
Wybe Liskes debet f 44-02-00  
 
[0095v] Gemene lasten van den sterfhuise ofte boedel 
Teunis Martens comt als reste van toe-aak van de halve molen volgens wandelbrieff f 537-00-00 
Vroedsman Evert Ruirds comt volgens obligatie f 140-00-00, met drie jaer intrest tegens 5 procent  
Jacob Piebes comt mede per obligatie met een jaer intres f 50-00-00  
Jacob Piebes comt mede per obligatie f 50-00-00 met een jaer inres  
Attie Melis comt insgelijcx voor obligatie f 70-00-00 
Dirck Bauckes tot Franequer als reste van een molensteen f 46-00-00 
Hottie Jelles comt vermogens obligatie f 100-00-00 
Tieerd Jelles compt mede per obligatie f 70-00-00, ende een jaer intressen  
[0096r] Folckert Sioerds van gelijken luit obligatie f 50-00-00, met een jaar intressen  
Het voorkint van wijlen Pytie Jans comt volgens scheidinge, wegens vaders goederen capitaal (?) 250 caroliguldens met een golden provincie rjder f 262-00-00 
Rein Lous smid comt f 4-08-08 
Sierd Takes f 5-08-08 
Pier Brouwer f 33-09-00 
Carst Meinerts schoenmaker f 10-18-08 
Siouk Wibes van gehaelde waren f 14-10-00  
Claes Atses f 00-17-00  
Vroedsman Jacob Jurriens de Lange f 24-17-00 
Grytie Dirx backster f 8-08-00 
 
[0096v] Doodschuldt van wijlen Pytie Jans 
Douwe Keimpes voor de doodkist f 10-00-00 
Hans Ruirds doodgraver f 4-05-00 
Vulthetus Jelgersma apotheker f 6-06-00  
Dr Friesies voor visiten f 2-02-00  
Goiten Sytses f 10-15-00  
Lubbert Tyssen bidder f 1-10-00  
Trjintie goedvrou f 1-13-08 
Noch aen enige cleinicheden f 3-01-04  
 
Aldus geinventariseert ende gebesoigneert, In kennisse van ons, commissaris ende secretaris