Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 50v

Pand:  0

Inleiding:  [0050v] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van Jan Dirx ten versoecke van Teke Crijns woonagtig omtrent Bolta als oom ende curator over Diucke Jans nagelaten weeskint van wijlen Jan Dirx voorschreven bij wijlen Saeck Crijns in egte getogen, van sodanige goederen als bij meergemelte Jan Dirx met der dood ontruimt ende nagelaten sijn, die door Diucke Sipkes des voorschreven weeskints ooms wijff ende Trijntie Crijns haer moei (nadat sij den beloffte van getrouwe aengevinge in handen van de commissaris Adema tot desen verordoneert, hadden gepraesteert) sijn aengegeven so volgt.

Inventaris: 
[0050v] Bedden en bedsclederen 
2 bedden met 2 peulen 
13 oorcussens, so groot als clein met en sonder slopen 
6 dekens met een spreed 
[0051r] 8 oorccussens, so goed als quad 
2 schoorsteencleden 
een rabat met twe groene spreties 
een blau gordijn 
 
Een eken kas daerin bevonden 
[marge] Aen curator door de burgemeester Adema overgelevert [einde marge] 
2 ducaten 
5 1/2 ducatonnen, ses rijxdaelders met een duit 
2 schellingen 
 
9 silveren lepels 
3 wijtlingen 
3 wollen wijtlingen 
15 mans hembden 
9 vrouuen hembden 
27 slopen, so groot als clein 
5 witte ende 4 blauue met een grouue linnen schortendoeken 
2 tafellakens met twe servetten 
[0051v] 2 nacht halsdoeken met een borstrock 
6 beffen 
enige oude linnen lappen 
3 halsdoeken met een kraeg 
12 halsdoeken ende kragen 
3 ondersten, 2 mutsen etc. 
5 dassies 
13 neusdoeken 
9 mutsen 
4 flippen ende vier halve neusdoeken 
noch een dito flip 
8 Vriesche overmutsen en drie ondermutsen 
een walvisbenen doos met enige rommelingen, daeronder enige blauue neusdoeken 
5 peuldoeken 
 
[0052r] Wollen 
2 wrong lijven 
een rode schorteldoeck 
een craeg met twe paer halve mouuen 
een craeg 
3 borstlijfkes 
een swart lakens mantel 
een pack muiskes ende een pack swart lakens mans cleren 
2 rode lakens hembdrocken 
1 pack schiere cleren 
1 paer swarte, een pack cleurde en een paer grauue hosen 
een swart lakens hoick 
een carmosinen rock 
een rassen ende een stoffen manteltie 
een glad schort met een paer rode crage mouuen 
een cijndre [kindere ?] lijfke 
een fuilmorten broeck 
[0052v] 3 hoeden 
enige oude broeken en hemdrock etc. 
 
Houtwerck 
een kiste 
een wige met een banck 
een spinwiel 
2 setbancken 
8 stoelen 
11 cleine borties so sonder als met glasies 
een canbord met een handoecks rol 
een vogels kou en enige andre oude rommelingen 
een rack met enig schuttelgoed 
2 emmers 
3 tobben 
3 stoven 
een mangelstock ende mangelbord 
enige borden met enige stocken 
een sleed met een tafel 
noch een tafeltie 
[0053r] een hoopke turff en enige houten spaenders 
1 cleercorff 
 
Yser, Coper en Tin 
een gootling met 2 coperen potten 
2 ijseren potten 
een hanijser, potseel, cetting , treeft etc. 
een musquet, crasser, degen, bandelier cum annexis 
4 tinnen patelen 
1 tinnen candelaer, pijpcan, 2 canties, 2 soutvaten etc. 
een messchen becken 
een tange, asschop etc. met mesch 
24 schalen, pannen ende panties etc. 
5 coppen 
een sneltie met twee potten etc. 
een stuck speck, 4 kesen, drie stucken liere etc. 
6 tinnen lepels 
 
Ende hebben de timmermans gereedschappen suiver opgebraght zes ende twintig caroli guldens negen stuivers, die de cuarator van de bode Ruigens heeff ontvangen 
 
[0053v] 6 paer schoen muilen ende clickers so oud als nu 
 
Volgen nu de goederen die t weeskint voor haer wilde behouden. 
vier rocken, so blauue, rode als swarte 
3 schorten met een paer swarte mouuen 
een wronglijff met mouuen 
een rode borstrock 
24 neusdoeken, so goed als quad 
een stuck niu doeck met een lapke dopies 
11 schorteldoeken 
6 stucken so hoofdoeken als halve neusdoeken etc. 
32 mutsen en Duitse moeders 
een blauue schorteldoeck 
een silver onderriem met een ketting ende een scheed met silver beslagen 
een silveren ooriser 
noch twe cleine cettingties 
 
[0054r] Aldus gedaen ende geinventariseert, in kennis van ons commissaris en secretaris, desen 10e ende 13e April 1662.