Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 141r

Pand: Zeilmakersstraat 11

Inleiding: [0141r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer en Taco Wybrandts Jellema als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huyse van Joucke Tjeerdts kaeghschipper binnen deser stede, van alle sodanige goederen aldaer ten huyse bevonden, ten versoecke van Grietie Lieuwes huysvrouwe van Cornelis Dirx tot Mackum, moeye van Tjeerd Jouckes Apta in Indie op Bengalen absent, bij voornoemde Joucke Tjeerdts en sijn wijlen eerste huysvrouw Antie Lieuwes in echte verwect, in desen geadsisteert met Sybrand Kingma als curator ad actum divisionis over deselve Tjeerd Jouckes Apta, in dier qualiteit requirant, ende deselve Joucke Tjeerts requireerde, na dat des requireerdes dochter Trijntie Jouckes de boel eede hadde gepraesteert om alles getrouwelyck te sullen aengeven in handen van de mede commissaris Brouwer bovengedacht waerop in manieren als volght tot de beschrievinge is geprocedeert. Actum de 28e november 1679.

Inventaris: 
[0141v] Bedden en bedtskleren 
een bed met een peul 
een dito klein 
vier oorcussens 
drie groene gevoerde deeckens 
een witte spaense deecken 
twee paer groene gordijnen met de rabatthen 
een dito schoorsteenkleed 
een eecken slaepbanck 
drie schilderien 
negen slechte pannen 
ses dito 
twee schalen en een suickercop 
een testament en Psalmboeck met silveren knippers 
drie stenen cannen 
[0142r] twee pasteleinen copkes 
twee Delfse coppen, en een suickerpottie 
twee dito clapmutschen 
een spiegel 
een biebel met mesken haecken 
een gordijn voor de glasen 
vijff swarte stoelen 
vier stoelcussens 
een vuyrbecken 
een cantoor 
een kerckstoel 
 
Een eecken cas, daerin: 
 
Linnen 
acht laeckens 
twee wijtlingen 
vier peuldoecken 
[0142v] noch een laecken 
acht witte slopen 
twee bonte dito 
een servet 
een kinderdoeck 
 
In 't voorhuys, en voorcamerkecke [voorcamercke] 
een eecken cantoor 
vier stoelen 
een mantelstock 
twee schilderde borties 
veertien schalen 
drie Delfse clapmutsches 
een ijseren candelaer, met een mesken blaecker 
een pan en eenich stuckies steenwerck 
een gordijn voor de glasen 
[0143r] noch vijff stuckies steen werck 
een schilderd bortie 
twee pistolen 
een karbijner 
een musket en forkstock 
eenige Latijnse schoolboecken 
een graedboogh en een stuyrmansboeck 
een Zeespiegel door W.J. de Blauw [Willem Jansz Bleau, Zeespiegel, inhoudende een korte Onderwijsinge inde Konst der Zeevaert, etc, 3 dln 1623, 4e dl 1638] 
een pack korff 
een groot nieuw heerd ijser 
 
In de keucken 
een geel gemurmurde cas 
achtien stucken steenwerck 
vijff stoelen een dito 
een geel rack en een spiegeltie 
[0143v] een geel rond cantige tafel 
een koeckpanne 
een schuttelbanck met eenigh steenwerck 
een kettingh, rooster en treeft 
een coperen gootlingh 
een hangijser, schuymspaen en tange 
twee waschtobben en twee wateremmers 
een waschschamel 
 
Een kaegh met zeyl en treyl, leggende alhier in de haven 
 
Seeckere huysinge cum annexis [d.i. Zeilmakerstraat 11/13] bij Joucke Tjeerts selfs bewoont, getauxeert door Claes Stennerts en Jan Ulbes mr. stadts timmerman en metzelaer op een somma van drie hondert en dartich goltguldens gereeckent, vrij van grondpacht 
 
[0144r] Warderinge gedaen van vorenstaende geinventariseerde goederen Joucke Tjeerdts kaeghschipper door Dieuwke Jans en Dieuwke Clases twee gesworen uitdraeghsters toegewardeert ten overstaen in de inventarisatie breder te zien, actum de 3e december 1679 
 
Bedden en bedtskleren 
een bed met een peul f 15-00-00 
een dito f 6-00-00 
een voerde deecken f 1-15-00 
een voerde deecken f 5-00-00 
een dito f 4-10-00 
een spaense deecken f 2-00-00 
twee oorcussens f 5-00-00 
---------- 
f 39-05-00 
 
[0144v] twee oorcussens f 2-05-00 
aen linnen soo laeckens als slopen f 4-05-00 
ses slopen f 2-10-00 
twee peuldoecken f 1-05-00 
drie laeckens f 3-00-00 
twee dito met een serveth f 3-05-00 
vier gordijnen met twee rabatten f 7-00-00 
een schoorsteenkleed f 0-06-00 
vier schilderien f 2-05-00 
een spiegel f 1-11-00 
eenich omhangend steenwerck f 3-05-00 
 
In een spijntie 
eenich slecht steenwerck f 2-10-00 
een lanteern f 0-15-00 
een becken f 2-15-00 
---------- 
f 36-17-00 
 
[0145r] een oude bijbel f 0-18-00 
twee paer stoelcussens f 3-10-00 
vier stoelen f 1-15-00 
een eecken kevie f 5-00-00 
een slaepbanck f 3-00-00 
een stand candelaer f 1-11-00 
eenich steenwerck f 1-00-00 
een mantelstock met een schildritie f 0-15-00 
vier stoelen f 0-10-00 
een eecken cantoor met een dexel f 2-10-00 
 
In 't keuckentie 
eenich omhangend steenwerck met een rack f 1-15-00 
een tafeltie f 1-15-00 
een spiegeltie f 0-10-00 
---------- 
f 24-09-00 
 
[0145v] een kassie f 3-00-00 
tange, treeft, hangijser, kettingh, koeckpanne f 2-10-00 
de schuttelbanck met sijn toebehoren met de rooster f 1-00-00 
een reiscorff f 1-00-00 
een wateremmer f 0-10-00 
---------- 
Latus f 8-00-00 
f 24-09-00 
f 36-17-00 
f 39-05-00 
---------- 
Somma f 108-11-00 
 
[0146r] Schadelycke staat ofte schulden 
De timmerman en metzelaer comen wegens tauxatie gelt f 2-16-00 
Gerechts salarien f 48-13-00 
dr. Walsweer's salaris f 5-00-00 
De requirant competeert wegens geleent gelt tot betalinge der doodschulden van Joucke Tjeerdts soon, zijnde de broeder van Tjeerd Jouckes Apta f 12-12-00 
De requirant comt noch wegens expense gevallen over de reise van Maccum tot Harlingen, en van Harlingen tot Mackum, etc. f 7-14-00 
---------- 
Somma f 76-15-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gewardeert, sampt gesloten. 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) Augustynus Pytters 1679