Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 297r

Pand:  Voorstraat 70

Inleiding:  [0297r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heren presiderende burgemeesteren Taco Wijbrandts Jellema ende Augustinus Pytters Brouwer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Foppe Folkerts in leven burger ende mr. gortmaker binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien ende credyten uyt- en inschuldens aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Geertzen Auckes wijdschipper ende Symen Grettinga apothecarius als geauthoriseerse curatores over de vier voorkinderen van de overledene Foppe Folckerts voornoemt bij zijn wijlen eerste huysvrouwe Meyke Jops in echte verweckt met namen Maycke, Folkerts ende Jan sampt Aeltje Foppes in dier qualiteit requiranten ter eenre, ende Tjal Jurjens als moeder ende wettige voorstanderse over haer drie kinderen met namen Tjetske, Rienskjen ende Jedtske Foppes bij haer overleden man Foppe [0297v] Folckerts bovengedacht in echte getogen, in desen gesterckt met Gerrit Willems mr. huystimmerman, ende in dier qualiteit requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Tjal Jurjens bovengedacht, die den belofte hiertoe staende heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Jellema, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 11e february 1679.

Inventaris: 
[0297v] In de kelder bedden ende bedtskleederen 
een bedt met een peul 
twee deeckens 
drie oorkussens 
een laken en een wijtlingh 
twee slopen, en een paer groene gordijnen met 't rabath 
[0298r] Een krebbe, daerin 
een bedtje 
twee deekentjes 
een oorcussen 
darthien stoelen, soo kleyn als groot 
vier stoelcussens 
een bondt met een groen schoorsteenkleedt 
een geel geverfde tafel 
een uyrwerck 
een vogels kouw met vier kanarien, noch twe kouwen met canarien 
een kiste 
een rack met 16 tafelborden 
[0298v] een eyerrackje 
vijff slechte stuckjes steenwerk 
een emmer, een zwavelstocks laedtje 
een blicken panne, en een mesken goteling 
een cooperen panne met een dexel 
een kleyn spiegeltie 
een mesken pottie ende pantie 
een rack met eenige houten borden 
eenich steenen schuttelgoedt 
een wateremmer 
een ijseren poth 
een geele patiel 
een tinnen com met acht tinnenlepels 
[0299r] een tinnen mingelen ende een kroeske 
drie treeften, een potzeel, ende een fork 
een tange ende een ijseren kettingh 
een hanghijser, en een schuymspaen 
een scherm, twee tobben, ende een waschschamel 
een mangelbord met een stock 
een vloerveger met een stoffer 
 
Op de solder 
twee bedden met twee peulen 
vijff deeckens 
vier oorcussens 
twee lakens ende twee wijtlingen 
vier bonte sloopen 
[0299v] een slaepbank 
een kleerkorff 
een geel kistie 
ende een stoel 
een oude boeckkas 
een vleisvath, ende twee buttervarndeels 
eenigh oud rommelerij 
 
Op de camer 
twee gordijnen met een rabath 
een wiege net een wiegebank 
twee oorcussens, noch twee dito 
twee sloopen 
[0300r] twee stoelcussens, noch een dito 
een vuyrbecken 
drie kindere deeckentjes 
vijff stoelen 
acht slechte stuckjes steenwerk 
vijff Oostindische dito steenwerk 
noch twee kleyne ende een groot oorcussen 
een lanteern, een emmer 
drie Delftsche koppen 
een groen schoorsteenkleedt 
een ijseren kandelaer, ende een lamp 
een stoffer 
een bortie ende twee pantjes 
[0300v] twee doosen 
een boeckkastie, met eenige boeken 
een tinnen jukhoorn 
een spiegel 
een murmerde kas 
 
Een eecken kevie, daerin: 
 
Linnen 
elleff laekens 
twee wijtlingen 
noch seven laekens 
tien peuldoecken 
26 slopen 
[0301r] vier tafellakens 
twee kasdoecken 
twaleff manshenbden 
noch vier sloopen 
twaleff groote kindere doecken 
vijftien kleyne dito 
vijff borsthembdjes 
twee paer moukes 
twee bonte tafellakens, vier handdoecken 
een bondt gordijntie voor de glasen 
 
Wollen 
een swart laekens mansrock 
twee mantels 
een pack swartlaekens kleren 
[0301v] noch ene pack dito 
een dito vrouwen rock 
een kleerbesem 
een goedt, noch een dito 
een blauw pack mans onderkleren 
een ruige muts 
een grauu rock, met een oud rockjen 
een swarte oud broek 
een pack oude onderkleren 
twee paer swarte hoosen 
een paer witte onderhoosen 
 
Een gemarmurd schabel, daerin bevonden: 
[0302r] Gerede gelden 
aen duyten f 11-19-00 
aen stuyvers f 12-00-00 
noch aen schellingen etcetera f 62-07-00 
 
Silver de vier voorkindere toebehorende, als volght 
vier en twintich stuckjes poppegoedt 
een silveren kroes, en drie dito lepels 
een kleyn silveren brandewijns kroeske 
 
Een coopbrieff de dato den 22e mey 1676 van seeckere gortmakerij cum annexis, staende ende gelegen binnen deser stede, ende de gereedschappen daertoe behoorende. 
 
[0302] Wort hiermede voor proufijttelyke gebracht, sodanich legaat als wijlen Foppe Folckerts van wijlen Grietie Wybrens bij testament is toegemaeckt f 500-00-00 
 
De gerechticheyt van Ludingakerk 
 
Proufijttelycke uytstaende boekschulden staende in een langhboek, ende gebonden in een hoornen bandt. 
Jan Sybrens Pauw debet f 45-19-00 
De Blauw Schuyrs gemeente alhier debeth f 7-12-00 
Tjebbe Herkes debet f 8-18-08 
Pytter Feddes f 10-03-00 
 
[0303r] Schadelijke staet 
Aedtze Jacobs f 33-12-00 
Leentje Folckerts competeert f 200-00-00 
Haye Ruyrdts competeert f 27-10-00 
Wijbren Pytters competeert f 53-06-00 
Jan Sybrens competeert f 54-00-00 
Pytter Feddes f 
Tjebbe Harckes f 4-10-00 
Tjeerd Lolles competeert f 23-10-00 
debet wegens import f 14-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato ut supra 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) T.W. Jellema 
 
(get.) D. Wringer 1679