Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 220r

Pand:  Noorderhaven 18

Inleiding:  [0220r] Bezegelinge van slotten gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Louwrens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris ratione officii, ten sterfhuise van wijlen Stijntie Sikkes laast weduwe van wijlen Evert Arjens. Actum den 22 februario 1678.

Inventaris: 
[0220r] Een eecken cantoortie bezegelt met twee zegels 
 
Op huiden den 26e april 1678 is ten overstaen van bovengedachte heeren commissarien ende secretaris en ten versoeke van Aeltie Jelles, in desen gesterkt met haer man Joris Claessen, Arjen Everts, sampt de selve ende Sicke Hettes als curator over Evert Claessen, Pytter Dirx als man een vooghd over Geertie Claessen, de selve Sicke Hettes noch als vader een wettige voorstander sijner kinderen bij wijlen Geertie Everts in echte getogen, Lijsbeth Everts gesterkt met haer man Heere Andries, Jelle Edes als vader ende wettige voorstander [0220v] over sijn zoon Edo Jelles, bij wijlen Antje Everts echtelijk geprocreert, absent Aent Jelles en Jan Everts, hiertoe versocht sijnde op drie uyren nae noen doch niet compareert zijnde, is op versoek van de presente erfgenamen van wijlen Stijntie Sickes de ontzegelinge gedaen ende voorts beschreven 't gene in de bezegelden comptoir bevonden is door de mede erfgenamen Arjen Everts Oosterbaan, aengegeven. belooft hebbende in presentie van voornoemde mede erfgenamen alles getrouwelyck te laten aentekenen bij manuale stipulatie in handen van welgedachte heere commissaris Wassenaer so volght. De post Jan Everts vorengemelt naderhandts comparerende, approberende nadat desen ware voren gelesen dese besoignes 
 
Brieven en instrumenten 
Een obligatie ten laste van de provincie van Frieslandt de dato den 7e decembris 1672 f 100-00-00 
gequoteert met no 1 
Een dito de dato den 7e september 1673 ad f 100-00-00 
gequoteert met no 2 
Een dito tot vijfentwintich Caroliguldens de dato den 15e novembris 1676 ad f 25-00-00 
gequoteert met no 3 
[0221r] Een dito tot 25 Caroliguldens de dato den 1e december 1675 ad f 225-00-00 
no 4 
Een obligatie tot laste van Pluen Imkes op Amelandt de dato den 18e juny 1668 en registrata den 14e july 1675 ad f 50-19-00 
doch onwis met no 5 
Een handtschrift gepasseert bij Aeltje Jelles van dato den 19e july 1671 zijnde gerojeert of doorgehaelt in dorso van welx stonde, een donato causa mortis bij wijlen Stijntie Sickes vertekent, doch bij Joris Claessen geschreven, gedateert den 15e november 1677, behelsende int geheel vijf hondert Caroliguldens waeraf Aeght 200 gulden ende Aeltie Jelles 300 gulden souden genieten, blijvende dit handtschrift voor als noch onder gedachte Joris Claessen berustende, dus pro memoria, met no 6 
[0221v] Een obligatie tot laste van desen landtschappe van Frieslandt van dato den 24e mey 1672 onder de mede erfgenaem Arjen Everts berustende, waerop voort gemeen te goede is buyten bijkans twee jaren interessen aen capitael f 150-00-00 
Een testament van wijlen Stijntie Sikkes, de dato den 27e july 1675 bij de mede erfgenaem Arjen Everts berustende, gequoteert met no 7 
 
Vasticheden 
Een decreet en reversaelbrieff de datis den 6e february 1664 van de huysinge waeruyt de overledene is versturven [d.i. Noorderhaven 18] gequoteert met let. A 
De gerechte helft van 't huis de Pauw [d.i. Grote Bredeplaats 2] staende binnen deser stede, allthans bij de mede erfgenaem [0222r] Jan Everts bewoont werdende, met noch drie jaeren huishuir bedragende voor de helft van dese drie jaeren volgens sloth van reekeninge met de huyrder Jan Everts gemaeckt bevonden aen den sterfhuise schuldich te zijn wegens huir en boekschult etc f 300-00-00 
 
Gereede penningen 
[marge: dese gerede gelden hic nihil vermits nader vermelt] 25 a 63 stuivers is f 78-15-00 
2 valueerde rijxdaelders f 5-04-00 
4 1/4 a 50 stuivers is f 10-12-08 
een a 3 gulden f 3-00-00 
9 2/5 a 30 stuivers f 14-02-00 
12 a 10 stuivers f 6-00-00 
50 a 5 stuivers f 12-10-00 
pajement f 0-12-00 
---------- 
f 130-15-08 
dese penningen bij Heere Andries ontfanngen ende mede genomen gelijk vervolgens nader vermelt 
 
[0222v] vacat 
 
[0223r] Volght nu den inventaris ofte beschrievinge van de vordere goederen bij wijlen Stijntie Sickes nagelaten, ter instantie van des selfs erfgenamen als vooren gemelt Actum den 30e april 1678 
 
Parten scheeps 
6 1/4 part scheeps aen Leendert Pytters van Amelandt f 100-00-00 
6 1/4 part scheeps aen Hendrik Jacobs van Amelandt f 140-00-00 
6 1/4 part scheeps aen Hessel Cornelis op der Schellingh f 100-00-00 
de helft van 5/32 parten aen een kaagschip met de buydel, gevoert bij Thuen Douwsen van Amelandt f 75-00-00 
1/16 part aen de kaagh van Jan Cornelis Roosje van Amelandt met de gelden daerbij zijnde f 140-00-00 
Dese bovenstaende parten scheeps zijn bij de erfgenamen onderlingh op gedachte summa geaccordeert 
 
[0223v] Noch nader beschrievinge gedaen den 29e augusti 1678 
De huisgeraden, imboelen, winkel ende winkelwaeren bij boelgoedt vercocht zijnde hebben zuyver opgebracht de summa van f 2346-14-02 
Comt den sterfhuise noch ses hondert Caroliguldens welke tusschen Arjen ende Jan Everts in questie bestaet wie van hum beyde 't selve ten laste sal comen f 600-00-00 
De proufijttelycke uytstaende boeckschulden soo wisse als onwisse als noch onbetaelt zijnde zijn bevonden in eener summa te bedragen ad f 1420-02-00 
De gerede gelden onder Heere Andries berustende, soo van opgecomen boekschulden, als de vorengedachte gelden in den sterfhuyse bevonden, nae deductie van eenige betaelde schulden tot laste van desen sterfhuise bedragen in eenen summa f 109-07-00 
 
[0223ar, abusievelijk dubbel genummerd 223r] De gerechte helfte van de huysinge bij de mede erfgenaem Arjen Everts bewoont, is volgens testamentele dispositie van de overledene begrotet op een summa van caroliguldens f 1400-00-00 
De gerechte helfte van de lijnbaen bij de mede erfgenaem Jan Everts gebruikt is volgens testamentele dispositie als boven begrotet op f 800-00-00 
De gerechte helfte van de huisingh de Pauw genaemt bij de erfgenamen te samen getauxeert offe onderlingh daerover verdragen voor de summa van vijftien hondert Caroliguldens facit f 1500-00-00 
 
[0223av] 
De huysinge waeruit de overledene versturven is bij de erfgenamen gesamentlyck begrotet op de summa van f 2500-00-00 
 
Aldus gedaen en inventariseert ende eyndelyck gesloten den 29e augusti 1678 
In kennisse van commissarien ende secretaris 
 
(get.) B.U. Wassenaer 1678 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) D. Wringer 1678