Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 48r

Pand:  0

Inleiding:  [0048r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen van alle goederen, uit en in schulden bevonden ten sterfhuise van Egbert Clasen, burger ende wieldraaier alhier, ten verzoeke van Maria Egberts desselffs dochter, ende occuperende voor haar uitlandige susters ende broeders als Heleena Egberts, tegenwoordig tot Stockholm in Sweden, sampt Jan ende Claas Egberts, d'een in West ende d'ander in Oost Indien, doch onwetende van des selffs leven off dood, sampt Jan Alberts hier present ende mede wegens zijn suster Claeske Alberts, wonende in Amsterdam, beide kints kinderen van d'overledene, ten overstaen van de presiderende burgemeester Theodorus Stansius tot desen verordoneerde commissaris, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer, secretaris ende is vordes tot de beschrivinge getreden op 't aengeven van Maria Egberts, die den eede om alles wel, ende oprecht te sullen doen, gedaen heeft aen welgedachte commissaris desen 29 september 1663.

Inventaris: 
[0048v] 2 bedden met 2 peulen 
5 oorcussens 
3 witte Spaense dekens 
een roode dito 
2 voerde 
een groene gevoerde deken 
2 roode gardinen met een rabat 
2 groene dito met een ander dito 
7 stoelcussens 
4 schilderijen 
twee spiegels 
6 cleine borties 
een schorsteencleedt 
[0049r] 8 stoelen 
4 schalen 
5 butterschuttels 
4 clapmutskes 
2 blauwe dito 
2 schaelties 
een blau schorsteencleed met twee doeken 
2 coperen potten met dexels 
een gootling 
tange, asschop, puister, candelaer ectetera 
een cleercorff met een clein corffke 
2 cleerbesems 
2 houten wrivers 
[0049v] 2 wateremmers 
2 wastobben 
een wasschamel 
enig schuttelgoed 
een houten spijntie 
een ledder 
een berry 
een hackbord met een mes 
een pastooltie 
een ellen, schuimspaen, etc. 
mangelbord, mangelstock en houten candelaer 
een grauwe canne 
2 haerborsels 
4 flessen 
een kerkstooff 
[0050r] 2 cranen 
een passer met een lid 
een yseren candelaer 
een dito rooster met een potseel 
enige oude romlingen 
een cantoor 
2 spreeties voor de glasen 
een lanteerntie 
een gangelstock 
een tinnen mingelen met 6 lepels 
een testament 
een psalmboek 
2 oude boeken 
een bedstock  
en nog een stockien 
een bedstock 
een tijntie met een emmer 
 
In een kas bevonden als volgt: 
[0050v] 7 blauwe schorteldoecken 
een blau reismanteltie 
een klein kistie met enige sendbrieven 
2 handoeken 
een glaed vel met twe stenen  
2 paer hanschoenen 
8 neusdoeken 
 
In een doos: 
9 mans cragen 
16 huifkes 
9 halsdoeken 
een slaapmuts 
6 hoofdoeken 
20 sloopen 
2 servetten 
2 tafellakens  
[0051r] 14 mans hembden 
een dito 
14 vrouwen hembden 
14 lakens 
2 dito 
2 peullakens 
 
Wollen: 
een pack doncker blau manscleren 
een rood scharlaekens hemdrock 
2 hoeden 
een fuilmorten [= feuillemorten] schort 
een daegs swart lakens rock 
een rode rock 
een paer swart lakens mouwen 
een paer hosen 
[0051v] een owerlijff 
een cap 
een dito 
een rijf lijff [= rijglijf] 
2 mantelties 
een swart schorteldoek 
een hoick [= huik] 
een mantel 
een rassen schort 
een moff 
een swart lakens rock 
een gladde rock 
een paer trijpen schoenen 
 
Dit nevenstaande silver is bij Maria Egberts naer sich genomen:  
een silveren kroes, weegt zestien lood, 3 acht.  
6 lepels, een schaeltie, romerke, vingerhoed en drie papiste dingties wegende 22 min 3/8 lood. 
 
Brieven: 
[0052r] Decreetbrieff meldens van de huisinge bij den overledene nagelaten van dato den 11 july 1639 
Het reversael van voorstaene decreet brieff 
 
Aen gerede gelden bevonden: 
25 ducatons tot f 78-15-00 
Nogh aen gereed geld f 17-00-00 
 
[0052v] Op huiden den 2 den october is de warderinge van de winckel, en zijn gereedschappen gedaen door Pyter Jelles ende Claas Annes in manieren als volgt: 
[0052v] een draibanck f 1-16-00 
een schroeff ijser met een banck f 4-10-00 
enige beitels met twe hamers sampt 2 knijffen f 1-00-00 
enige beitels f 1-00-00 
enige dito f 2-05-00 
2 beitels en enige fijlen met een rasp f 1-01-00 
een draitang met een hantschroef f 1-15-00 
2 knijptangen, enige spellen etc. f 1-05-00 
3 passers en twee sagen f 2-00-00 
10 boren f 3-10-00 
2 schroef gereetschappen f 2-10-00 
een saeg met 2 scharen f 1-08-00 
[0053r] 2 bijlen en 2 snijmessen f 0-15-00 
een lijmpot met een scheenbord f 1-10-00 
een houblock, dexcel, een slei f 0-15-00 
een schaaffbanck etc. f 2-00-00 
enige romlingen f 2-00-00 
enige haspels etc. f 1-00-00 
een partij bijlstallen etc. f 6-00-00 
een tou met enige pijpen f 2-00-00 
 
Lasten van de sterfhuijse: 
Nicolaus Bramius wegens medicamenten f 3-12-00 
[0053v] Hans Hendrix voor huir van 't doodlaken f 1-08-00 
Douwe Keimpes voor de doodkiste f 9-00-00 
Frans Heins voor 't doodbidden f 1-10-00 
 
Aldus gedaen en geinventariseert in kennis van ons commissaris en secretaris 
(get.) Theodorus Stansius 
(get.) D. Wringers 1663