Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 154r

Pand:  Prinsenstraat 4

Inleiding:  [0154r] Warderinge ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Louwrens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Trijntie Haringhs laast wedu van wijlen Jan Cornelis compasmaker, van alle soodanige goederen actien en credytten uyt- ende inschulden als deselve benevens haer overledene man Jan Cornelis vorengedacht tesamen aen elxanderen ten echte hebben ingebracht voorts stante matrimonio gepossideert, ende nae zijn Jan Cornelis overlijden bij haer ende haere twee kinderen Cornelis ende Haeringh Jansen bij de vaekgedachte Jan Cornelis in echte getogen tot dus lang pro indiviso beseten, omme daeruyt vervolgens staet en liquidatie sampt deylinge ende scheydinge van goederen, tussschen haer ende voorschreven haer twee kinderen te maecken, vermits sij Trijntie Haerings haer wederom ad secunda vota begeven hebbende met Douwe Bouwes burger ende wijdschipper alhier, alles ten versoeke van Theotardus Sloterdijk burgerhopman alhier als curator ad actum divisionis over gedachte Cornelis ende Haringh Jansen [0154v] in dier qualiteit requierent, ende de vaekgedachte Trijntie Harings geadsisteert met haer man Douwe Bouwes voornoemt requireerde alles op het aengeven van de requireerde voornoemt, die ook daertoe den behoorlijken belofte bij manuale stipulatie in handen van de mede commissaris Wassenaer gepasseert, sijnde de warderinge gedaen door Dieuke Jans ende Dieuke Clases twee geswooren uitdraeghsters, waerop dan alzoo tot de waerderinge ende respectievelijke beschrijvinge is geprocedeert in manieren, als volght. Actum den 29e martio 1678.

Inventaris: 
[0154v] Bedden en bedtskleeren 
bedt en peul f 31-00-00 
bed ende een peul f 15-00-00 
een paar oorkussens f 9-00-00 
een paer oorkussens f 10-00-00 
een paer dito f 4-10-00 
---------- 
f 69-10-00 
 
[0155r] een paar oorkussens f 3-00-00 
een paan paer pluimkussens f 2-15-00 
drie oorkussens f 2-00-00 
een groene deken f 6-10-00 
een groene ongevoerde deeken f 7-00-00 
een groene deeken f 4-00-00 
twee deekens f 4-10-00 
drie dito f 7-00-00 
een paer gordijnen, rabat en roede f 4-00-00 
een paer gordijnen f 3-10-00 
twee kleedjes en een schoorsteenkleed f 2-00-00 
een laekens schoorsteenkleedt f 1-05-00 
vier groen laekens stoelkussens f 7-00-00 
vier stoelkussens f 6-10-00 
drie dito f 2-05-00 
---------- 
f 63-05-00 
 
[0155v] een paer gordijnen, rabatten ende roede f 2-10-00 
 
Linnen 
twee laekens f 10-00-00 
twee dito f 11-00-00 
twee dito f 10-10-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 7-10-00 
twee dito f 7-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 1-15-00 
twee dito f 5-10-00 
---------- 
f 101-15-00 
 
[0156r] twee laekens f 3-05-00 
twe dito f 3-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-15-00 
twe dito f 2-00-00 
een wijtling ende een laeken f 2-00-00 
twee wijtlingen f 2-00-00 
twee dito f 7-10-00 
twee dito f 2-15-00 
twee peuldoeken f 4-10-00 
twe dito f 3-10-00 
twee dito f 3-15-00 
twee dito f 5-00-00 
---------- 
f 6-10-00 
 
[0156v] twee peuldoeken f 5-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee peulsacken f 3-00-00 
twee dito f 2-10-00 
twee catoenen peuldoeken f 1-08-00 
een peul doek f 0-15-00 
vier slopen f 6-00-00 
vier dito f 8-00-00 
vier dito f 6-10-00 
vier dito f 9-00-00 
vier dito f 8-00-00 
vier dito f 5-00-00 
vier dito f 3-00-00 
vier dito f 3-00-00 
vier dito f 3-10-00 
vier dito f 2-10-00 
---------- 
f 71-13-00 
 
[0157r] vijff sloopen f 1-12-00 
twee dito f 1-05-00 
vijff dito f 1-11-00 
twee tafellaekens f 4-15-00 
een dito f 4-10-00 
een dito f 6-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 7-00-00 
een tafellaeken f 3-10-00 
twee dito f 5-00-00 
drie servetten f 4-10-00 
ses dito f 5-00-00 
ses dito f 4-00-00 
drie dito f 2-00-00 
---------- 
f 56-13-00 
 
[0157v] ses servetten f 6-00-00 
ses dito f 5-00-00 
ses dito f 5-00-00 
ses f 1-11-00 
een casdoek ende een schoorsteenkleed f 1-11-00 
vijff kindere hembties f 1-11-00 
vijff borsthembtjes en een sloop f 1-11-00 
acht schorteldoekjes f 2-05-00 
achtien kindere doekjes f 3-10-00 
twee paer moukes en eenige slabben f 1-1-00 
eenigh kinder hooffdgoeden f 8-00-00 
ses kleyne doeken f 1-11-00 
ses kleyne doeken f 1-11-00 
vier dito f 0-15-00 
twee groote doeken f 1-15-00 
---------- 
f 42-02-00 
 
[0158r] vier groote kindere doeken f 2-05-00 
vier dito f 3-15-00 
een dito f 2-10-00 
vier bonte slopen f 2-00-00 
eenig bontgoedt en een blauschortie f 4-15-00 
een boschie gaarn f 3-00-00 
 
Oostindisch goedt 
goede dubbelde butterschuttels f 9-00-00 
twee dito f 6-00-00 
een dubbelde en twee enkelde butterschuttels f 4-10-00 
twee vrught schalen f 9-00-00 
vier klapmutsen f 3-05-00 
twee dito, en twee vrugtschalen f 2-00-00 
vijff vruchtschalen f 2-10-00 
twee Haagsche koppen f 4-00-00 
---------- 
f 58-10-00 
 
[0158v] ses copkes f 4-15-00 
acht stukjes f 4-05-00 
twee vrucht schalen en een kelkje f 2-05-00 
twee glazen kantjes f 0-10-00 
twee schilderde borden f 10-00-00 
een spiegel f 1-15-00 
een bortie, een kleerbesem, een haerborsel f 1-05-00 
steenwerk in de spijscamer f 5-00-00 
een kantie met een silveren lidt f 5-00-00 
eeniche rommelerije in de spijskamer f 3-15-00 
een bekken etcetera f 2-02-00 
twee soetemelx ende groene kesen f 2-05-00 
een standt kandelaer en een schamelseyntie f 2-10-00 
een pijpkanne, een mostardpott, 9 tinnen lepels f 1-00-00 
---------- 
f 46-07-00 
 
[159r] een lapke doek, ende een voer uyt een kinder doeken f 2-00-00 
een lapke doek f 2-02-00 
ses ellen min een verndeel doek f 4-02-00 
20 1/2 ellen doek f 14-07-00 
een lapke catoen f 1-11-00 
een eeken kevie f 20-00-00 
een murmerde kas f 5-00-00 
een kistie f 1-05-00 
een acht kantige tafel f 3-10-00 
een paer stoelen f 3-00-00 
een paer neutebomen dito f 2-00-00 
een paer swarte dito f 2-10-00 
twee roode dito f 1-00-00 
 
In de onder kamer 
eenig steenwerk f 5-00-00 
---------- 
f 67-07-00 
 
[0159v] eenigh omgangs goedt f 2-00-00 
een mantelstok f 1-11-00 
een tinnen kanne f 1-02-00 
eenig coper en ijserwerk f 5-10-00 
eenig schuttelgoedt f 3-00-00 
een tafel f 1-15-00 
ses stoelen etc. f 1-16-00 
een bankje en stoeltje f 0-06-00 
mangelstokken, stocken, ragers etcetera f 2-10-00 
een schameltie ende romer f 2-05-00 
cobben en korven f 4-05-00 
een slaepbank f 6-00-00 
turff en hout f 9-00-00 
een kleerkorff f 0-10-00 
een martelaers boek ende een een bijbel f 3-10-00 
een testament en eenige boeken f 1-00-00 
---------- 
f 46-00-00 
 
[0160r] Silver 
Twee beekers, een cop, 5 lepels, alle van groote keur wegen tesamen 62 3/4 loodt a 28 stuivers 't loodt f 87-07-00 
Een tandtstokelaer, elleff silveren lepels, waeronder een stucken, twee paplepeltjes, vier mostert lepeltjes, een brandewijnskroeske, een rinckebel, een kleyn silveren pennaeltje, een rijxdaelder, om de kinderen op het borst te hangen, wegen tesamen 44 loodt, facit f 57-04-00 
---------- 
f 144-11-00 
 
Bedragende alsoo voorenstaende huysgeraden, offe goederen bestaende in 12 Latus, de somma van achthondert en acht en twintich gulden, drie stuyvers, ad f 828-03-00 
 
De gerede gelden ten huyse bevonden 
elleff dukatons f 34-13-00 
 
[0160v] De compassemakers gereedschappen bij Jan Cornelis [staat: Haringhs] gebruykt werdende getauxeert door Joannes Doekes, ende Cornelis Edgers, onpartijdige goede mannen op een somma van f 123-10-00 
 
De compasdoosen, lanteerns, ende haerdoek, sampt sandtlopers bij de requireerde uytvercocht, getauxeert door de selve op een somma van f 70-00-00 
 
De huysinge bij de requireerde bewoont werdende staende bij de Kettingsbrugh [d.i. Prinsenstraat 4] getauxeert door Cornelis Jops mr. huystimmerman, ende Sierk Gerbens mr. metzelaer op een somma van ellff hondert en vijftich goudguldens facit f 1610-00-00 
 
De trouwpenninge bij wijlen Jan Cornelis aen Trijntie Harings ter trou gegeven, zijnde een silveren kistie, ende daerin bevonden, soo volght 
17 1/2 ende 1/4 valueerde rijxdaelders 
eenich vreemdt geld 
een omkijker a twaleff gulden 
twee a drie gulden, en een a vier gulden thien stuivers 
 
[0161r] Brieven ende instrumenten 
Een obligatie de dato den 13e julij 1672 tot laste van dezen landschappe van Frieslandt, ter somma van seven hondert gulden capitael f 700-00-00 
Ende de interesse zedert den 13e julij 1676 onbetaelt, gequoteert met no. 1 
Een ordonnantie de dato den 1e april 1672 tot laste van de heeren Raden Admiraliteit wegens de Provincie van Stadt ende lande ter somma van f 67-07-04 
Gequoteert met no. 2 
Een ordonnantie de dato den 7e november tot laste als vooren ter somma van f 160-04-00 
Gequoteert met no. 3 
Een ordonnantie de dato den 16e april 1674 tot laste van als vooren ter somma van f 27-04-00 
Gequoteert met no. 4 
 
[0161v] Goederen onder de requireerde voor de kinderen berustende blijven 
30 manshembden 
16 neusdoeken 
17 dassies 
een swart laekens mantel 
 
Comt hiermede pro memoria sodanige vierhondert Caroli guldens, als wijlen Wybrandt Jansen huysman de kinderen van wijlen Jan Cornelis bij testament besprooken heeft, ende onder de curator de hopman Sloterdijk berustende, dus f 400-00-00 
 
De manskleeren van wijlen Jan Cornelis compasmaker den 20e martij 1676 bij 't boelgoedt vercocht zijnde, hebben (nae deductie van de ongelden) suiver opgebracht een honder ellef Caroli guldens, thien stuivers f 111-10-00 
 
[0162r] Profijttelijke uitstaende boekschulden 
Ysaak Groenwolt debet onder cortinge nochtans van 't geene daerin hij can betoonen betaelt te hebben, dus f 60-07-12 
 
[0162v] De schadelycke staet als volght 
De erven van wijlen Wijbrandt Jansz. huysman competeren volgens twee distincte handschriften bij Jan Cornelis ende Trijntie Harings tesamen opgenomen sonder interessen f 250-00-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende geslooten, in dat ut supra 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) B.U. Wassenaer 1678 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) D. Wringer 1678