Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 44v

Pand:  0

Inleiding:  [0044v] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen, ten overstaen van de praesiderende burgemeester Claas Sanstra, ten huise van Trijntie Doekes dochter van Doeke Tytes, van sodanige goederen als bij haar zijn nagelaten ten versoeke van de weesvoogden alhier, als responderende voor des overledenis susterke Maike Doekes, sullende hier uit 't weeshuis worden gealimenteerd, alles op 't aengeven van Sijke Tytes hun moie [= tante], so volgt Opmerkingen: Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktedatum 342, aktedatum 17-04-1663: Tryntje Doekes oud 23 jaar weeskind, Tytte Doekes oud ca. 19 jaar weeskind, Martjen Doekes oud 8 jaar weeskind, Mayke Doekes oud 5 jaar weeskind, Wijlen Doeke Tietes vader, Wijlen Tryn Jans moeder, Claas Cornelis curator, curator over personen en goederen, doopsgezind Pieter Tiebbes Dreyer curator, curator over personen en goederen, doopsgezind.

Inventaris: 
[0044v] een bed met een peul 
4 oorcussens 
2 dekens 
een becken 
een candelaer 
een rack 
5 stoelen 
een spygel 
2 borsels ende cleerbesem 
[0045r] een cleercorff 
2 boeckies 
een schabel 
een tafeltie 
een croeske en glasen, etc. 
een tange en asschop, heugel, etc. 
 
Steenwerk 
3 schalen  
3 pannen 
6 tafelborden 
3 coppen 
9 stucken steenwerk 
3 tafelborden 
een com en cop 
een gootling 
een coperen pottie 
enig daegs schuttelgoed 
 
[0045v] 4 tinnen lepels 
2 stoelcussens 
een bont gordijn 
 
In de kas 
een lijfke,  
een schort 
een blauwe rock 
een carmesinen rock 
een blau schort 
een wollen werpen schort 
een lakens rode borstrock 
een paer lakens mouwen  
een paer wanties 
een niu bratten schorteldoek 
een carmecinen dito 
een paer halff mouwen  
een borstlap etcetera 
een overlijf 
[0045r] eem carmecinen dito 
een paer swarte mouwen 
een borstrock, hosen, etc.  
een schorsteencleed en rabat 
een witte borstrock 
 
Linnen 
7 hembden 
4 lakens 
een wijtling 
3 witte schorteldoeken 
een witte doek 
3 schorteldoeken 
een witte dito 
5 slopen  
een tafellaken 
een servet 
14 neusdoeken  
 
[0046v] een doos daer in 
2 flecht snoeren 
een Duitse muts 
19 mutskes 
een schou turff 
een bont schorsteencleed en emmerke 
een spinwiel 
 
Lasten van den sterfhuise 
1663 den 14 october, aen Impk Hessels betaalt voor betalinge van een obligatie daer zij Trijntie Doekes geld op hadde verschoten f 40-00-00 
De selve voor geleverde waren betaelt f 19-00-08 
Aen Tyttie Rycks voor een gecoft graf steed betaelt f 14-17-00 
Rinske Jans voor huishuir f 9-00-00 
Aen Aeltie Gosses voor medicinen betaelt f 8-10-00 
Aen Inske Sibrens betaelt f 0-04-08 
[0047r] De grafmaeker betaelt f 3-00-00 
Aen Harmen Pyters voldaen wegens geleverd bier f 2-07-08 
Claes Braem f 1-06-00 
Arriaentie Pyters f 1-02-00 
Fedde Pyters voor schoenen f 1-15-00 
Aen een dienstmaegd betaalt f 1-00-00 
Mevis Pibis voor een doodkist betaalt f 8-00-00 
Een eeken cramer f 7-00-00 
Vroetsman Acker voor geleverde wine betaelt f 2-18-00 
De doodbidder Jasper f 1-11-00 
Dr. Friesius f 1-04-00 
 
Vordere lasten 
Trijntie Doekes broeder rest van vaders erffenisse f 25-10-00 
Hun susterke de capitala (?) ut supra f 35-00-00 
Gerechts salarien f 9-02-00 
 
Aldus gedaen, ende geinventariseerd in kennis van ons commissaris en secretaris, 
(get.) Wytse Michiels 
(get.) D. Wringer 1663