Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 21r

Pand:  Lanen 2

Inleiding:  [0021r] Ontzegelinge ende respectievelijk inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren presiderende burgemeester Pytter Wybrandts Nauta als commissaris, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen de vroedtsman Pyter Hylckes Coolhart, van alle soodanige goederen, actien ende crediten als bij de overledene metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn ende aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter instantie van Jacobus Goslings notarius publicus ende burger faendrigh binnen deser stede als geauthoriseerde curator over Hylcke Hylckes naegelaten weeskindt van Hylcke [doorgehaald : Hylckes] Pyters Coolhart in leven mede gerechts bode alhier ende vervolgens een kints kindt van de overledene, ad hunc actum divisionis, ofte tot de thuys komste van de coopman Albert Jansen Acker 't voorschreven weeskindts aengehoude oom, alles op 't aengeven van Maycke Hanses Cartouw, nagelaten weduwe van de overledene in deses gesterckt met de coopman Fedde Tjeerdts, die oock om alles wel ende getrouwlyck te sullen aengeven, gelijck oock dat den sterfhuyse tot noch toe gelaten ende gebleven is, als 't waere bij 't overlijden van de gedachte vroedsman, den eede heeft in forma gepraesteert [0021v] in handen van de welgedaghte heere commissaris waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 27e juny 1676. Nae dat oock welgedaghte heere commissaris geprotesteert heeft wegens 't edele gereghte deser stede salffs reght te blijven, over 't afscheuren van een zegel bij Mayke Hanses Cartouw des overledenes weduwe, staende de beze[ge]linge in de binnenkaemer gedaen, volgens des selffs eygen confessie ende verclaringe, ende in 't voorhuys aen een kiste 't zegel middendeur gescheurt en alsoo toeganckelyck was, ende aen de kas in de voorkamer 't zegel plat gedout, actum ut supra.

Inventaris: 
[0021v] bedden ende bedtkleren 
ses bedden met de peulen 
twee pluym oorkussens 
veertien groote ookussens 
een kleyne dito 
 
In een Danswijcker kiste bevonden staende in 't voorhuys, op welcke het zegel gebleecken is, aent eene endt los te sijn, ende alsoo toeganckelyck: 
drie witte Spaense deeckens 
[0022r] twee gevoerde groene deeckens 
een dito ongevoerd 
achtien pond rijgeern soo fijn als groff 
een stuck doeck langh een en veertigh ellen 
een stuck wit doeck langh twee en vijfftigh ellen 
een stuck wit doeck langh vijftig ellen 
een dito langh vijftigh ellen 
noch een stuck rijdoeck langh dartig ellen 
een paer genayde stoelcussens 
een mans rijdrock 
 
In de voorkaemer 
twee groene gevoerde deeckens 
een Spaense groene deecken 
een witte Spaense deecken 
[0022v] twee paer groene gordijnen met de rabatten 
een dito schoorsteenkleedt 
twee witte dito 
vier schilderijen 
seven stoelcussens 
seven stoelen 
een Oost Indische panne 
vijff Oost Indische koppen, waer onder en stucken 
drie Delfsche schuttels 
drie Delfsche coppen 
twee dito flessen 
een spiegel met een ebben houten list 
eenigh wit schuttelgoedt 
[0023r] eenige boecken, waer onder een groote ende een kleyne bijbel 
 
een Hollandse kas, daerin bevonden: 
een sarsies rock met een broeck 
een coleurd oude laeckens pack kleren 
twee oude rockies 
een blauwe hembdtrock ende een rode onderbroeck 
twee mans rocken 
een bolckvanger 
een pack oude kleren ende twee paer hosen 
een grauw sarjes gesontheyt 
twee witte hembtrockken ende een onderbroeck 
 
Linnen 
twee mans hembden 
twee dito 
[0023v] vijftien buysnuesdoecken 
vijftien dassies 
achtien mansbeffen 
een paar swarte mans hosen 
twee halve groene laeckens bedspreden 
ses paer grauwe winterhosen 
twee groene spreden en een mesken roede 
een witte wollen slaepmuts 
seven wanten 
twee laeckens 
een laecken en een halff laecken 
een peuldoeck 
negen slopen 
vijff tafellaeckens 
[0024r] een dosijn servetten 
 
op beyde bedsteden in de selve kaemer 
een laecken 
drie halve dito 
twee peuldoecken 
vijff slopen 
 
Een obligatie holdende ten profijtte van de overledene ende sijn vrouw, ende tot laste van Jancke Ages jongedochter alhier de dato den 26e april 1676 ad een hondert en vijftig Caroliguldens f 150-00-00 
gequoteert met no 1 
 
In de gangh ende in 't voorhuys 
een kanbord daerop ses kannen met silveren lidden 
vijff albasten borties 
een spiegel 
negen stoelen 
drie korfkes en een emmer 
[0024v] negen stoelcussens 
twee groote backene schaeljen 
een mangelbord met drie mangelstocken 
stoffen ende wrijwers 
een kleyne mangelstock 
 
In de binnenkaemer 
twee groen laeckens bedspreden 
twee paer groen sayen gordijnen 
twee groen laeckens rabatten 
een groen laeckens schoorsteenkleedt 
seven stoelen 
seven stoelcussens 
een groote spiegel 
vijff schilderijen 
[0025r] een eecken pars 
een eecken tafel met een groen bladt 
een murmerde cantige tafel 
een striyck ijser 
twee pistolen 
een pieck 
een geele porceleynen lampetschuttel waer van Dieucke Jans de helft solde toebehoren 
tien dito schuttels 
vier vruchtschaelties 
drie kraegse koppen waer onder een stucken 
vijff porsteleynen koppen 
tien dito kopkes 
een mesken kandelaer 
 
[0025v] Een eecken kas, daerin bevonden: 
 
Wollen 
twee swart laeckens mantels 
een swart laeckens dito, dat sij requireerde verclaerde haar eerste man Douwe Jetses heeft toebehoort 
een swart laeckens mans rock 
een swart grofgreynen dito 
een swart laeckens pavck mans kleren 
een pack groffgreynen dito 
twee hoeden 
een pack rode onderkleren 
een degen met een draegbant 
een capoes 
 
Linnen 
acht mans hembden waer onder (dat sij requireerde verclaerde) vier van haer moy sijn aenbestorven 
[0026r] Noch twee manshembden, verclaert sij requireerde dat haer man Jan Jacobs Duboys hebben toebehoort 
vijff en veertigh laeckens 
vijftien peuldoecken 
vier en twintigh slopen 
een groot tafellaecken 
negen tafellaeckens 
vier dosijn servetten 
tien grote kindeker doecken 
twaleff kleyne dito 
vier wijtlingen 
noch een oud wijtlingh 
 
Silver 
een silveren kroes 
een kleyne dito 
[0026v] een dito groote kop 
seventien silveren lepels, waer onder een die sij requireerde van Edo Hylckes weduwe hadde ontvangen, ende daer op betaelt te hebben 34 stuivers 
ses eyerlepelties 
een paplepeltie 
een silveren cartouwke 
een silveren molentie 
een silveren popke 
 
Een handscrift van Mintie Ypes in dato den 17e december 1675 waer bij geblijckt dat de selve Mintie onder haer berustende heeft, aen goud ende silveren specie, een somma van twee hondert drie en twintigh Caroliguldens tot des sterfhuys behorende ende aldaer gelaten in verseeckeringe van seker schult wegens obligaties tot laste vant sterfhuys spreeckende f 223-00-00 
 
[0027r] In de loodts ofte op de solder 
twee meskens ketels 
een coperen dito 
een mesken gootelingh 
een mesken taertpanne 
een mesken vijsel 
twee mesken kandelaers 
een mesken tange 
een mesken asschop 
een mesken schuymspaen 
een mesken kandelaerke 
een mesken blaecker 
een mesken schamelveyntie 
[0027v] seven meskens decksels soo groot als kleyn 
een mesken heugel 
een coperen wafelijser 
vier tinnen portijlen 
een tinnen butterpoth 
een tinnen fles met een schroeff 
eenigh peerdegereydt soo goed als quaedt 
een groote kiste 
een grote oudemans stoel 
een murmurde slaepbanck 
een scherm 
drie treeften 
een tange ende asschop 
[0028r] een hangijser 
een rooster 
een ijseren poth 
de schuttelbanck daerop eenigh schuttelgoedt soo potten 
als pannen 
een koeckpanne 
 
In de kelder 
vijff waschtobben soo groot als kleyn 
een wasschamel 
twee water emmers 
een mesken aecker 
een vogelroer 
een zeeboeck 
twee sleden staende in 't stadts timmerhuys 
 
[0028v] noch nader beschreven den 29 july 1676 
een silveren decksel van een kantie 
een mesken potzeel 
een vuyrbecken 
een ondersteecker 
een oude gootelingh 
drie stoelen 
anderhalff schouw turff 
een partije brandhout 
 
[0029r] Volgens verclaringe van de weduwe soo sijnder geen gerede penningen in 't sterfhuys bevonden, als wesende het gene bij 't [doorgehaald: sterfhuys] versterven van de vroedsman alsdaer berustende was door de selve uytgegeven, volgens verclaringe als boven 
 
[0029v] In een kaske, staende in de muyr vast, bevonden als volght: 
Een silveren tabacqs doos 
 
Brieven ende instrumenten int voornoemde kaske bevonden: 
 
Een scheepsbrieff de dato den 19e januarii 1676 tot laste van Dirck Ellerts cum uxore, waer op te goede is de twee laeste termijnen te samen ter somma van twee duysent sestien Caroliguldens f 2016-00-00 
gequoteert met no 2 
 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen de dato den 21e juny 1672 tot een hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met no 3 
 
Een coopbrieff ende een ingelost reversaelbrieff in dato den 21e januarii 1642 van de huysinge staende aen de Voorstraet [d.i. Grote Bredeplaats 1], alwaer de oude Prins van Orangien uythangt, waer van Catalina Duboys een seste part toebehoort, bij wijlen Jan Jacobs geniaret, ende Maycke Cartouw bij scheydinge te dele gevallen, gequoteert met no 4 
 
[0030r] Een ingelost reversael de dato den 9e february 1642 holdende ten profijtte van Walingh ende Jelle Tjeerdts, van de huysinge [d.i. Zuiderhaven 7] naest de vorige huysinge staende ende gemelte Maycke Cartouw bij erffenisse te dele gevallen, waer van Catalina Duboys een seste part toebehoort, gequoteert met no 5 
 
Een decreetbrieff van de helfte der huysinge staende op de Lange pijp aen de hoeck van de Bredeplaets [d.i. Lanen 2] alwaer de vroedsman uyt versturven is, ende een reversael van de wederhelft der selven huysinge, welcke huysinge Maycke Cartouw verclaert haer van haer wijlen moey aenbeerft te sijn te samen gequoteert met no 6 : 7 
 
Een vierde part van ontrent van twee en dartigh morgen lant gelegen op 't Old Bildt, sijnde een plaets, waer van Auckien Reyners cum liberis de helft ende Catalina Duboys 't restante vierde part toebehoort ende competeert de selve Catalina Duboys daer teboven een sestepart uyt dit aengetogen vierdepart 
 
[0030v] vijff pondematen, twee eynsen, acht penningen landt gelegen tot Kimsvert, volgens coop- ende reversaelbrieff in dato den 19e februarii 1634 waer van Catalina Duboys oock een sestepart toebehoort, gequoteert met no 8 
 
Seecker hovinge staende alhier in de Both Apotheecquarsstraet [d.i. Romastraat 4oost] deser stede 
 
Een obligatie de dato den 20e juny 1661 tot laste van Jan Abrahams Ros, bij hem alleen verteeckent, ad ses hondert guldens capitael f 600-00-00 
waer op noyt geen interessen betaelt sijn, ende alsoo voor onwis gereeckent 
 
Een handschrift de dato den 30 juny 1650 tot laste van Eberhard van der Bos 
 
[0031r] Proufijttelycke boeckschulden 
Antie Thomas tot Doccum debet f 148-00-00 
Andries Tjeerdts tot Sexbierum debet f 43-00-00 
Rinse Alberts tot Franequer debet f 10-00-00 
Aly Eijberts tot Tzummarum debet f 6-00-00 
Acke Pyters in de Vijverstraet alhier debet f 25-14-00 
Hendrick Mouts [= mr zilversmid] debet f 4-04-12 
Baetie tot Franequer debet f 7-10-00 
Cornelis Scheltes alhier debet f 44-17-00 
Claeske Camp debet f 68-10-00 
Arjen gleybacker alhier debet f 89-15-00 
Dirckjen Willems van Vlielant debet f 12-07-00 
 
[0031v] Heyn Piers debet f 47-00-00 
Douwe Gerryts tot Doccum debet f 53-11-00 
Eyse Albarts van Zuydhorn tot Groningen debet f 10-00-00 
Ellert Meynerts alhier debet f 8-00-00 
Fettie Sijdees alhier debet f 23-00-00 
Thomas Fransen alhier debet f 2-10-00 
Foockel tot Arum debet f 1-10-00 
Joris Bootshaek debet f 3-03-00 
Geertie Hessels tot Doccum debet f 34-00-00 
Geescke Beerns tot Doccum debet f 51-00-00 
Harmen Pytters Brouwer debet f 3-03-00 
Jan Jansen tot Bolsvert debet f 965-00-00 
 
[0032r] Jan Jacobs debet f 48-06-00 
Jan Feykes Mosch debet f 59-07-00 
IJsbrandt Algerts tot Bolsvert debet f 146-00-00 
Lysbeth Steensma debet f 5-00-00 
Lieuwe Gerryts tot Doccum debet f 91-11-00 
Louw Joannis tot Leeuwarden f 82-00-00 
Lysbeth Jans tot Bolsvert debet f 76-11-00 
Lieuwe Esged debet f 30-19-00 
Lolck Martens debet f 42-10-00 
Maertie Gerryt Hendrix huysvrouwe ende haer man tot Delft debent f 126-17-00 
Melle Melles tot Bremen debet f 11-05-00 
Marij Gerryts tot Maccum debet f 69-04-00 
 
[0032v] Wessel Harmens debet f 32-10-00 
Sipke Jansen tot Bolsvert debet f 44-00-00 
Pyter Gerryts tot Doccum debet f 20-07-00 
Rinske tot Franequer debet f 10-00-00 
Rimck Doed op Vlielant debet f 48-00-00 
Ritske Pyters ende de maets op 't avontuyr van de zee debet f 31-00-00 
Saecke ende Trijntie tot Franequer debent f 65-00-00 
Sjoerd Aerdenburgh debet f 6-00-00 
Trijntie Victoors debet f 4-15-08 
Wybren ende Arjaentie alhier debent f 44-00-00 
Seerp Lammerts debet f 7-15-00 
capitein Edo Hylckes wedu debet een ancker brandewijn ende twee soetemelx 
 
[0033r] Noch aen 't vierdepart billant te goede waer van Catalina Duboys de sestepart competeert, te weten twee jaer huyr ad f 236-00-00 
 
Noch aen huyr te goede van 't huys de Prins genaemt [d.i. Grote Bredeplaats 1] waer van Catalina Du Boys als voren competeert als reste tot f 48-00-00 
 
Noch aen huyr te goede van 't huys de Graeff genaemt [d.i. grote bredeplaats 3] waer van Catalina de Boys als voren competeert als reste tot f 35-00-00 
 
[0033v] Winckelwaeren getauxeert door Alewijn Pybes, Grietie Lieuwes huysvrouwe van Harmen Jelmers ende His Romkes gesworen uytdraegsters 
34 dosijnen platboomde schuttels, a 30 stuivers t dosijn is f 51-00-00 
8 dosijn hoogboomde schuttels a 36 stuivers t dosijn is f 14-08-00 
2 1/2 dosijn groote kommen a 32 stuivers t dosijn is f 4-00-00 
2 1/4 schuttels sijnde groote grouwe winckel schuttels, a 55 stuivers t dosijn is 6-17-08 
32 dosijn middel schuttels, a 18 stuivers t dosijn is f 28-16-00 
10 dosijn middel commen a 24 stuivers 't dosijn is f 12-00-00 
2 dosijn witte schalen ende schuttels a 55 stuivers, t dosijn is f 5-10-00 
2 1/2 dosijn kleyne commen a 16 stuivers t dosijn is f 2-00-00 
6 dosijn sleghte butterschuttelties a 7 stuyvers 't dosijn is f 2-02-00 
3 dosijn witte suyckepotties a 35 stuivers t dosijn is f 5-05-00 
 
[0034r] 15 potten 't stuck 15 stuivers is f 11-05-00 
28 dosijn commen ende middelschuttelsties a 29 stuivers t dosijn is 40-05-00 
16 dosijn gemene middelcommen a 38 stuivers t dosijn is f 30-08-00 
31 dosijn witte platte schuttels a 40 stuivers t dosijn is f 62-00-00 
9 dosijn kleyne middelschuttels a 20 stuivers t dosijn is f 9-00-00 
9 1/2 dosijn witte koppen a 18 stuivers 4 dosijn is f 8-11-00 
21 1/2 dosijn winckeltafelborden a 5 stuivers t dosijn f 5-07-08 
9 dosijn witte schaelen a 35 stuivers t dosijn is f 15-15-00 
47 dosijn witte tafelborden a 10 stuivers t dosijn is f 23-10-00 
4 dosijn koppen ende klapmutsen a 36 stuivers t dosijn is f 7-04-00 
5 dosijn groote tafelborden a 18 stuivers t dosijn 4-10-00 
 
[0034v] 20 dosijn tafelborden a 6 stuivers t dosijn is f 6-00-00 
24 dosijn tafelborden a 9 stuivers t dosijn is f 10-16-00 
15 dosijn butterschuttels a 12 stuivers t dosijn is 9-00-00 
4 1/2 dosijn blauwe schuttels a 4 stuivers t dosijn is 9-00-00 
30 dosijn witte butterschuttels a 10 stuivers t dosijn is f 15-00-00 
10 dosijn kleyne middelschalen a 36 stuivers t dosijn is f 18-00-00 
6 dosijn butterkomkes ende schaelties a 24 stuivers t dosijn f 7-04-00 
14 dosijn slaedschuttels ende commen a 40 stuivers t dosijn f 28-00-00 
45 dosijn tafelborden a 10 stuivers t dosijn is f 22-10-00 
4 dosijn wracke dito a 5 stuivers t dosijn is f 1-00-00 
22 groote flessen t stuck a 15 stuivers is f 16-10-00 
 
[0035r] 52 kleyne flessen a 6 stuivers t stuck is f 15-12-00 
69 witte olykanties a 2 stuivers 8 penningen t stuck is f 8-12-08 
64 suyckerpotties ad f 6-00-00 
44 wapenkanties a 5 stuivers t stuck is f 11-00-00 
100 witte kanties a 1 1/2 stuivers t stuck is f 7-10-00 
noch 20 wapenkanties a 5 stuivers t stuck is f 5-00-00 
tien soutpotten a 4 stuivers t stuck is f 2-00-00 
40 dosijn kleyne kopkes a 16 stuivers t dosijn is 32-00-00 
4 dosijn schaelen a 40 stuivers t dosijn is f 8-00-00 
247 groote middelbackene blauwe schuttels a 5 stuivers t stuck is f 61-15-00 
134 middelbackene blauwe schuttels a 4 1/2 stuivers t stuck is f 30-03-00 
 
[0035v] ellef kleyne backene schuttels a 3 stuivers t stuck f 1-13-00 
260 kleyne blauwe middelschuttels t stuck 3 stuivers is f 39-00-00 
41 grote dito a 6 stuivers t stuck is 12-06-00 
22 kleyne dito a 3 stuivers t stuck is 3-06-00 
7 dosijn kleyne middelbackene schuttels a 36 stuivers t dosijn is f 12-12-00 
10 dosijn gemene dito a 6 stuivers t dosijn is f 30-00-00 
5 dosijn groote dito a 70 stuivers t dosijn is f 17-10-00 
121 dosijn groot klapmutsen a 5 gulden t dosijn is f 60-00-00 
7 1/2 dosijn tafelborden a 15 stuivers t dosijn is 6-12-08 
36 dosijn kleyne schaelties a 16 stuivers t dosijn f 24-12-08 
18 dosijn blauwe butterklapmutsges a 26 stuivers t dosijn is f 23-08-00 
 
[0036r] 18 dosijn butterschuttels a 16 stuivers t dosijn is f 14-08-00 
12 dosijn kleyne middelschuttels blauwe t dosijn 24 stuivers is f 14-08-00 
5 1/2 dosijn rose koppen a 48 stuivers t dosijn is f 13-04-00 
een dosijn groote dito ad f 3-12-00 
een dosijn buttercoppen ad f 1-16-00 
15 dosijn scheerbeckens a 50 stuivers t dosijn is f 37-10-00 
4 dosijn groote middelbackene schuttels a 55 stuivers t dosijn is f 11-00-00 
3 1/2 dosijn schalen ende schuttels a 4 gulden t dosijn is f 14-00-00 
40 slaedschuttels a 9 stuivers t stuck is f 18-00-00 
18 dosijn witte schaelen a 50 stuivers t dosijn is f 45-00-00 
28 dosijn kleyne middelschuttels a 36 stuivers t dosijn is f 46-16-00 
 
[0036v] 78 dosijn blauwe butterschuttels a 24 stuivers t dosijn is f 93-12-00 
17 1/2 dosijn groot middelschuttels a 70 stuivers t dosijn is f 59-10-00 
een dosijn kleyne middelen ende twee bierpotten a 8 stuivers t stuck is f 5-12-00 
63 kleyne blauwe mogge kanties t stuck 3 stuivers is f 9-09-00 
26 groote dito a 5 stuivers t stuck is f 6-10-00 
161 blauwe kannen a 5 stuivers t stuck is f 40-00-00 
28 groot flessen a 11 stuivers t stuck is f 15-00-00 
63 groote olikanties a 2 stuivers 8 penningen t stuck is f 7-17-08 
ses canties met lidden ad f 3-00-00 
6 dosijn kleyn olikanties a 24 stuivers t dosijn is f 7-04-00 
16 suyckerpotten met lidden a 6 stuivers t stuck is f 4-16-00 
 
[0037r] 14 kannen met lidden ad f 4-10-00 
400 sacierkes a een stuyver t stuk is f 20-00-00 
60 sacierklapmutsches ad f 5-00-00 
34 sacieren a 2 stuivers 8 penningen t stuck is f 4-05-00 
150 sacierkes a 12 penningen t stuck is 5-12-08 
28 dosijn butterschuttels etc t dosijn 15 stuivers is f 21-00-00 
3 dosijn witte kleyne middelschuttels a 20 stuivers t dosijn is f 3-00-00 
144 witte schaelen off twaleff dosijn kleyne middele a 28 stuivers t dosijn is f 16-16-00 
9 dosijn witte butterschaelties a 16 stuivers t dosijn is f 7-04-00 
12 1/2 dosijn dubbele witte tafelborden t dosijn 18 stuivers is f 11-05-00 
 
[0037v] 8 1/2 dosijn blauwe middelschuttels a 36 stuivers t dosijn is f 15-06-00 
11 dosijn kleyne tafelborden a 12 stuivers t dosijn is f 6-12-00 
56 dosijn dito tafelborden a 12 stuivers t dosijn is f 33-12-00 
61 1/2 dosijn dito tafelborden a 12 stuivers t dosijn is f 36-18-00 
10 dosijn buttercoppen t dosijn 2 gulden is f 20-00-00 
43 dosijn cycierkoppen t dosijn tot een gulden is 43-00-00 
4 dosijn kleyne middel cascoppen t dosijn een rijxdaelder is f 10-00-00 
3 dosijn buttercascoppen t dosijn 30 stuivers is f 4-11-00 
1/2 dosijn dito t half dosijn is f 0-15-00 
57 kleyne kopkes 164 dosijn en 9 coppen t dosijn 18 stuivers is f 4-04-00 
12 dosijn kaantige koppen t dosijn tot twee gulden is f 24-00-00 
7 dosijn achtkantige witte koppen t dosijn tot 30 stuivers is f 10-10-00 
 
[0038r] 1 1/2 dosijn seepbackies t dosijn 24 stuivers is f 1-16-00 
5 matebierspotties met 2 middekannen f 2-10-00 
3 dosijn koppen t dosijn tot 2 gulden is f 6-00-00 
een dosijn witte handblaeckers tot 35 stuivers is f 1-15-00 
1 1/2 dosijn corente wassers t dosijn een daelder is f 2-05-00 
6 hanghblaeckers tot f 2-00-00 
4 groote corente wassers tot f 1-14-00 
3 witte lampetschuttels tot f 2-00-00 
29 1/2 dosijn witte koppen met ooren t dosijn tot 18 stuivers is f 26-11-00 
 
[0038v] 720 tafelborden t dosijn tot 12 stuivers is 60 dosijn is f 36-00-00 
9000 tafelborden, 't dosijn tot 13 stuivers, 1683 dosijn ende vier borden f 53-14-00 
4 1/2 dosijn witte schalen t dosijn 45 stuivers is f 10-02-08 
2 dosijn grote schalen t dosijn tot 3 gulden is f 6-00-00 
100 grote blauwe schuttels t dosijn tot 5 gulden is 18 dosijn ende 4 schuttels f 41-05-00 
126 blompotties t dosijn 8 stuivers is 10 1/2 dosijn f 4-04-00 
47 kleine fleskes t dosijn tot 15 [doorgehaald : gulden] stuivers is f 5-04-00 
21 fleskes wat groter t dosijn tot 24 stuivers is 1 3/4 dosijn ad f 2-02-00 
230 schuttels kleyne middel t dosijn tot 36 stuivers is 9 dosijn ende 2 schuttels f 16-10-00 
28 witte koppen t dosijn tot 30 stuivers 162 1/3 dosijn ad f 3-10-00 
 
[0039r] 20 dosijn witte schalen t dosijn tot 50 stuyvers is f 50-00-00 
18 grootste groote Delfse Castileyn fijn 't dosijn tot 14 gulden is f 21-00-00 
3 dosijn Delfse middele dito t dosijn tot 8 gulden is f 24-00-00 
1 3/4 dosijn middele Delfse Casteleyne fijne schuttels t dosijn tot 8 gulden f 14-00-00 
een dosijn kleyne Delfse middele pasteleyne fijne schuttels tot f 2-15-00 
4 1/2 dosijn Delfse pasteleyne fijne butterschuttels ad f 10-02-08 
6 dosijn Delfse pasteleyne fijne clapmutskes ende frughtschaelties t dosijn tot 24 stuivers 
is f 7-04-00 
acht Delfse kleyne middele fijne pasteleyne tot f 1-16-06 
4 1/2 dosijn groote witte waterpotten t dosijn tot 3 gulden is f 13-10-00 
4 dosijn kleyne witte waterpotties t dosijn tot 2 gulden is f 8-00-00 
3 dosijn witte kleyne als groote kandelaers t dosijjn tot 34 stuivers is f 5-02-00 
 
[0039v] 24 dosijn witte coppen met een oor t dosijn tot een gulden is f 24-00-00 
21 dosijn witte coppen ende conforen met twee ooren t dosijn 18 stuivers is f 18-18-00 
50 dosijn kinder poppegoedt t dosijn tot 10 stuivers is f 25-00-00 
14 dosijn witte schalen t dosijn tot 48 stuivers is f 33-12-00 
4 dosijn fijn posteleynen poppegoedt t dosijn tot 4 schellingen is f 4-16-00 
een dosijn groote witte kannen t stuck tot 9 stuivers is f 5-08-00 
67 rinsewijn ende bierkannen t dosijn 2 gulden is 5 dosijn ende 7 kannen tot f 11-05-00 
4 dosijn kleyn sleght poppegoedt t dosijn tot 6 stuivers is f 1-04-00 
6 dosijn olikanties ende suycker potties 't dosijn tot 36 stuivers is f 10-16-00 
43 dosijn butterschuttelties t dosijn tot 16 stuivers is f 34-00-00 
 
[0040r] 206 stucks poppegoedt t dosijn 8 stuivers is 17 stuivers ende 2 stucks ad f 6-07-00 
66 dosijn kleyne middele blauwe t dosijn 36 stuivers is f 118-16-00 
27 dosijn butterschuttels t dosijn 26 stuivers is f 35-02-00 
3 dosijn gemene suyckerpotties met lidden t dosijn tot 2 gulden is f 6-00-00 
3 dosijn kleyne kopkes t dosijn tot 16 stuivers is f 2-08-00 
22 dosijn ende 4 stux het dosijn tot 10 stuivers is f 11-03-06 
29 stucks witte schilderde sacierkes t dosijn tot 14 stuivers is 2 1/2 dosijn f 1-15-00 
9 dosijn kleynne blauwe middel backeene t dosijn tot 36 stuivers is f 16-04-00 
21 dosijn gemene blauwe middel backene t dosijn tot 45 stuivers is f 47-05-00 
 
[0040v] 5 dosijn groote blauwe middelbackene schuttels t dosijn tot 55 stuivers is f 13-15-00 
2 dousijn grootste groote blauwe schuttels t dousijn tot 5 gulden is f 10-00-00 
1 1/2 groote middele blauwe schalen t dosijn tot drie gulden is f 4-10-00 
2 1/2 dosijn kleyne middele dito t dosijn tot 36 stuivers is f 4-10-00 
5 dosijn middele blauwe slechte schalen t dosijn tot 36 stuivers is f 9-00-00 
8 dosijn witte butterschaelties t dosijn 16 stuivers is f 6-08-00 
19 dosijn witte soutvatties t dosijn tot 16 stuivers is f 15-04-00 
20 stux kleyne blauwe middelbackene 4 stuck 3 stuivers is f 3-00-00 
een rommelsootie 18 stuycks f 0-18-00 
 
[0041r] 88 stux witte bier- ende wijnkannen t dosijn twee gulden 167 dosijn ende 4 stux is f 14-13-04 
3 1/2 dosijn witte kannen ende flessen t dosijn tot 3 gulden 10 stuivers is f 12-05-00 
18 stucks witte duymblaeckers t dosijn tot 2 gulden f 3-00-00 
een rommelsotie f 1-08-00 
een rommelsot tot f 1-06-00 
3 1/4 dosijn grootste groote Delfse fijn posteleyn t dosijn tot 15 gulden is f 48-15-00 
3 dosijn groote middele fijn Delfs posteleyn t ot 7 gulden is f 21-00-00 
2 dosijn gemene middele fijn Delfs posteleyn t dosijn 5 gulden is f 10-00-00 
3 dosijn middele kleyne dito t dosijn tot 3 gulden is f 9-00-00 
 
[0041v] 2 dosijn butterschuttels fijn Delfs posteleyn t dosijn tot 2 gulden is f 4-00-00 
1 1/2 dosijn kleyne vrughtschaelties fijn Delfs posteleyn t dosijn 30 stuivers is f 2-05-00 
21 dosijn fijne tafelvruchts- ende historiae borden t dosijn tot 16 stuivers is f 16-16-00 
2 dosijn dubbelde tafelborden t dosijn tot een gulden is f 2-00-00 
2 dosijn achtcantige kopkes ende klapmutskes t dosijn tot 50 stuivers is f 5-00-00 
een Delfs slecht posteleyn kruydpoth ende noch iets anders goedt tot f 3-00-00 
16 dosijn Oost Indische buterschuttels t stuck tot 26 stuivers is f 20-16-00 
3 groote Oost Indische butterklapmutsen f 4-00-00 
51 Oost Indische klapmutsen ende kleyn vrughtschaeltie te samen f 5-10-00 
 
[0042r] 4 kleyne Oost Indische klapmutskes f 2-15-00 
2 Oost Indische sacierkoppen noch twee dito coppen te samen f 6-00-00 
vijff Oost Indische coppen te samen f 5-00-00 
een kruyddooske f 0-10-00 
drie Oost Indische pannen met een waterpoth f 5-00-00 
4 groote grootste sleght Delfs pasteleyn f 2-00-00 
twee groot middel dito f 0-10-00 
4 groote flessen dito f 2-10-00 
een sleghte dito suyckerpoth f 0-10-00 
een grote fijne dito f 1-05-00 
twee fijne dito coppen f 1-00-00 
ses dito wijncanties f 3-00-00 
5 grootste groote fijn Delfs pasteleyn f 6-00-00 
 
[0042v] 6 gele schuttels met een witte daeronder f 2-10-00 
4 gemene middel fijn Delfs posteleyn f 2-00-00 
ses groote middele dito f 3-00-00 
6 dito wijncanties f 2-15-00 
3 dito buttercoppen f 1-02-00 
4 dito potties met 2 achtkantige dito kopkes f 2-00-00 
3 dito flessen f 1-08-00 
4 flessen ende 2 potten dito porceleynen f 6-00-00 
10 slechte Delfse porceleyne coppen f 2-00-00 
5 sacierkoppen fijn Delfse posteleyn f 1-00-00 
7 flessen sleghte Delfse posteleyn f 1-15-00 
9 potties fijn Delfs posteleyn f 3-00-00 
7 dito flessen f 2-05-00 
 
[0043r] een dosijn fleskes Delfs posteleyn f 1-16-00 
22 kleyne fleskes fijn dito f 4-08-00 
14 dito copkes ende potties tot f 2-16-00 
8 dito kleyne middele pannen f 2-08-00 
15 fijne dito klapmutsen f 3-15-00 
42 kleyne klapmutskes fijn dito f 4-04-00 
120 achtkantige ende ronde fijne dito kopkes t dosijn tot 36 stuivers is 10 dosijn ad f 18-00-00 
7 1/2 dosijn schaelties t dosijn tot 18 stuivers f 6-15-00 
5 1/2 dosijn schilderde sacierkes t dosijn tot 9 stuivers is f 1-19-08 
3 groote middelen fijn Delfs posteleyn t stuck 10 stuivers ende een stuc voor alles maeckt f 1-11-00 
7 schuttels kleyne ende gemene middele te samen 7 schellingen is f 2-02-00 
2 koppen t stuck 35 stuivers is f 3-10-00 
8 Oost Indische coppen t stuck 14 stuivers is f 5-12-00 
 
[0043v] 18 Oost Indische coppen t stuck tot 5 stuivers is f 4-10-00 
14 Oost Indische butterpannen t stuck tot 15 stuivers is f 10-10-00 
8 Oost Indische fruchtschaelties t stuck tot 9 stuivers is f 3-12-00 
3 dito klapmutskes tot f 1-11-00 
2 grote borties tot f 1-11-00 
5 wat groter borties tot f 2-10-00 
1/2 dosijn borties tot 6 stuivers t stuck is f 1-16-00 
een dosijn borties tot f 2-00-00 
noch een dosijn borties tot 6 stuivers t stuck f 3-12-00 
noch een dosijn tot 4 stuivers t stuck is f 2-08-00 
noch een halff dosijn tot f 2-00-00 
datien borties t stuck tot 6 stuivers is f 3-18-00 
 
[0044r] 4 geslepen spiegels tot 30 stuivers t stuck f 6-00-00 
vier dito ongeslepen glasen met noch een t stuck tot 25 stuivers is f 6-05-00 
noch een spiegel tot f 1-11-00 
eenigh romlingh op de potkas tot f 8-00-00 
 
[0044v] Schadelycke staet ofte uytschulden ten laste van 't sterfhuys Catalina Duboys competeert volgens vier distincte obligatien aen capitael buyten interessen drie duysent acht hondert Caroliguldens dus f 3800-00-00 
Fedrick Samuel volgens obligatie aen capital buyten een jaer intressen achthondert Caroliguldens f 800-00-00 
Sjoerd Taekes volgens obligatie aen capital boven twee jaeren intressen sevenhondert Caroliguldens f 700-00-00 
Marten Salves volgens obligatie aen capitael buyten [doorgehaald: twee jaeren] intressen 
vijff hondert Caroliguldens f 500-00-00 
Sytske Cornelis een weduwe volgens obligatie buyten intressen vijff hondert Caroliguldens f 500-00-00 
 
[0045r] De selve Sytske wegens geleverde waren een hondert en sestigh Caroliguldens f 160-00-00 
De coopman Fedde Tjeerdts volgens obligatie buyten intressen vier hondert Caroliguldens f 400-00-00 
Hylck Foppes volgens ut supra vijf hondert Caroliguldens f 500-00-00 
Mintie Ypes ut supra drie hondert Caroliguldens buyten intressen f 300-00-00 
Salomon Grootmaeecker ut supra buyten intressen vier hondert gulden f 400-00-00 
Sybren Baerke off Kingma ut supra twee hondert vijftigh gulden buyten intressen f 250-00-00 
Aen de heere Harmen Symes Nauta per reste ut supra een hondert acht en sestigh gulden buyten intressen 168-00-00 
Quirijn Albert porceleynbacker 
 
[0045v] tot Delft competeert volgens reeckeninge wegens geleverde steenwerck per reste acht hondert en veertien gulden f 814-00-00 
Jan de Weerd insgelijx gleybacker tot Delft volgens ut supra acht hondert seven en dartigh Caroliguldens f 837-00-00 
Wouter een van Hoorn gewesene ut supra competeert volgens ut supra vijff hondert en sestigh guldens f 560-00-00 
wijlen Teylingen mede aldaer competeert ut supra vier hondert seventien gulden seven stuivers f 417-07-00 
Jan Claessen van Straten mede aldaer competeert ut supra twee hondert vijff ent seventigh gulden f 275-00-00 
Judickie Mesch mede aldaer competeert ut supra twee hondert een ent vijftigh gulden seven stuivers f 251-07-00 
 
[0046r] Jacobus Krot mede aldaer competeert ut ante ses en vijftigh gulden f 56-00-00 
Harmen Groothuysen in de boot competeert ut ante twee hondert seven en vijftigh gulden dartien stuivers f 257-13-00 
Leendert van der Let in De Pauw competeert ut supra hondert ses en twintigh gulden seven stuivers f 126-07-00 
In de Clauw tot Delft competeert ut supra drie hondert ses en sestigh gulden drie stuivers f 366-03-00 
Lambertus Cleffius mede aldaer competeert ut supra hondert achtien gulden f 118-00-00 
Sybrandt Feytema gleybacker alhier competeert ut supra volgens reeckeninge 
tien gulden veertien stuivers f 10-14-00 
Jan Reyners zeylmaecker alhier competeert wegens reeeckeninge t'rest seven en taghtigh gulden tien stuivers f 87-10-00 
 
[0046v] Seerp Lammerts competeert aen diverse posten wegens verscheyden soorten schuldt te samen 
een hondert vier en twintigh achtien stuivers f 124-18-00 
Harmen Pyters Valck competeert volgens reeckeninge hondert een en dartigh gulden16 stuivers 8 penningen f 131-16-08 
Jan Ulbes mr. metzelaer competeert ut supra negen en twintigh gulden negentien stuivers 8 penningen f 29-19-08 
Rijse Arjens competeert ut supra acht gulden en ses stuivers f 8-06-00 
Jacob Aerts competeert volgens ut supra veertien gulden seven stuivers veertien penningen f 14-07-14 
Arjen Everts fijnslager competeert volgens ut supra vier en vijftigh gulden drie stuivers acht penningen f 54-03-08 
Sjoerd Symens kalck ende sementvercoper competeert volgens reeckeninge een en veertig gulden acht stuivers f 41-08-00 
 
[0047r] Auckjen Harmens competeert wegens een halff jaer bodeloon f 25-00-00 
Hendrick Pyters Donker competeert volgens reeckeninge twee gulden veertien stuivers twaleff penningen f 2-14-12 
Marten Ockes competeert volgens ut supra vier gulden achtien stuivers f 4-18-00 
Gerryt Claessen Bot competeert volgens ut supra acht gulden twaleff stuivers f 8-12-00 
 
Doodschulden 
Gerryt Claessen compt volgens rekeninge wegens het doodschrijn voor wijlen de vroedsman Pyter Hylckes ad f 20-00-00 
Jurjen Sijborgh competeert volgens reeckeninge een ancker hooglanse wijn met impost ad f 16-00-00 
C. Wijngaerden volgens reekeninge wegens ancker lagonse wijn met hooglanse wijn gesneden met alle impost ad f 15-00-00 
Gerryt Claessen Bot competeert noch als voren f 0-14-00 
 
[0047v] De stadts boode een ducaton voor sijn diensten ad f 3-03-00 
De twee doodbidders te samen voor haer diensten f 5-00-00 
De doodgraver Jan Jansen voor sijn dienst f 
Harmen Pyter Valck competeert voor een verndel bier tot 2 gulden ende verndel bier tot 25 stuivers is te samen f 3-05-00 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende gewardeert op verscheyden dat is 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) W. Hillebrants 1676 
 
(get.) D. Wringer 1676