Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 413r

Pand:  0

Inleiding:  [0413r] Warderinge ende respecectievelijcke beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Claeske Henrici in leven echte huysvrouw van Reyn Zytses burger ende apotheequar binnen Harlingen, van alle de goederen aldaer bevonden, ten overstaen van de heere burgemeester Henricus Caesarius als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van ds. Joannes Heersma, praedicant tot Twijzel als curator ad actum divisionis, ende respectievelijck curator over Sytse Reyns bij wijlen Claeske Henrici ende bovenstaende Reyn Zytses in echte verweckt, in dier qualiteit requirant, sampt meergedachte Reyn Zytses sich, ad secunda vota begeven hebbende, met Tietske Lantingh sijn tegenwoordige echte huysvrouw in dier qualiteit requireerde, ende op 't aengeven van de selve, welke oock den behoorlijcken eede om alles getrouwelijk aen te geven in handen van de commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de warderinge is geprocedeert door His Romckes ende Dieucke Jans ons geedighde wardeersteers soo volght. Actum den 27en may 1676.

Inventaris: 
[0413v] Bedden en bedtkleren 
een bed met een peul f 19-00-00 
een bed met een peul f 2-00-00 
noch een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met een peul f 21-00-00- 
---------- 
f 88-00-00 
 
[0414r] noch een bed met een peul, twee kussens, ende een spreetje f 8-10-00 
twe oircussens f 6-00-00 
vier dito f 4-15-00 
een dito f 3-00-00 
een groene ongevoerde deecken f 6-00-00 
een dito f 6-00-00 
een dito f 4-15-00 
een dito f 3-00-00 
een blauwe gevoerde deecken f 5-00-00 
een groene dito f 6-00-00 
een witte Spaense deecken f 8-00-00 
een dito f 5-00-00 
een dito f 2-00-00 
noch een groene gevoerde deecken f 5-00-00 
noch een groene ongevoerde deecken f 3-10-00 
----------- 
f 75-15-00 
 
[0414v] twee paer groene gordijnen met de rabatten ende roeden f 12-0-00 
een schoorsteenkleed dito f 2-00-00 
twee spreeden dito f 4-00-00 
vier stoelkussens f 7-10-00 
vijff dito f 4-10-00 
drie wijtlingen ende een spreedje f 4-08-00 
 
Linnen 
twe laeckens een wijtlingh ende een glaes gordijn f 4-00-00 
vier laeckens f 6-10-00 
drie peuldoecken ende een glasgordijn f 4-10-00 
vier paer slopen f 5-10-00 
twee laeckens f 3-15-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 8-08-00 
--------- 
f 71-13-00 
 
[0415r] twee laekens f 3-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 5-00-00 
een laecken met twe peuldoecken f 6-00-00 
twe laeckens f 3-10-00 
twee peuldoecken f 2-00-00 
twee dito f 2-00-00 
twee dito f 2-00-00 
drie dito f 3-15-00 
vier sloopen f 2-10-00 
vier dito f 2-10-00 
vier dito f 1-15-00 
twee dito f 1-11-00 
---------- 
f 43-11-00 
 
[0415v] twe tafellaeckens f 4-10-00 
een dosijn servetten f 8-00-00 
ses dito f 6-00-00 
drie servetten ende tafellaken f 3-15-00 
veertien servetten f 12-00-00 
negen servet ende een tafellaken f 3-00-00 
een wijtlingh twee servetten ende twee handoecken f 3-05-00 
enich bondgoed f 1-03-00 
een bosschen geern f 0-15-00 
 
Kindergoed 
twee groote kindere doecken f 2-00-00 
vier dito f 2-00-00 
drie dito f 1-08-00 
twaleff kleyne kindere doeken f 1-05-00 
vijff dito ende vier borsthemties f 1-05-00 
---------- 
f 50-16-00 
 
[0416r] drie doecken 
noch eenich kindergoed f 5-00-00 
noch eenich kindergoed f 3-00-00 
een wit satijnen mutske f 0-15-00 
een rood scharlacken ruft f 3-10-00 
een wit ruft met de swachtel f 2-10-00 
een wit ruft een f 1-08-00 
een rood ruft met de swachtel f 2-00-00 
een rood ruft f 1-01-00 
een moutie net wat kindergoed f 2-00-00 
eenich bondgoed f 1-15-00 
twee kinder deeckenties f 4-00-00 
een kussen met de sloop, een betje ende een pieslap f 2-14-00 
een wiege met een wiegbank f 6-00-00 
een wagen f 5-00-00 
drie korven f 2-00-00 
---------- 
f 45-12-00 
 
[0416v] een stand kandelaer f 2-00-00 
een koperen koeckpanne f 2-00-00 
eenich steenwerck f 3-00-00 
een Oostindische klapmutsch f 1-00-00 
twee schilderde borden f 3-00-00 
een spiegel f 2-05-00 
eenich steenwerck f 3-00-00 
een parthije rommelerije f 1-11-00 
treeft, schrm [scherm], puyster etcetera f 1-06-00 
een bakstoel f 1-11-00 
ses stoelen f 2-06-00 
een honne huys [= hondenhuis] f 0-15-00 
een tafel f 5-00-00 
een lanteern ende schoorsteenkleed f 1-11-00 
een partij rommelerij tot f 4-00-00 
wateremmers, puthaek etcetera f 2-00-00 
---------- 
f 36-05-00 
 
[0417r] drie groote eelscke ? pannen f 3-00-00 
twe dito met ses copkes f 2-15-00 
twee Oostindische bottrpanties f 2-10-00 
twee dito fruchtschaelties f 1-11-00 
twee Delfse flessen met een suyckerpot f 2-10-00 
twe schilderde borden f 4-00-00 
twee schilderde borden f 15-00-00 
een schilderd bord f 5-00-00 
een schilderd bord f 6-00-00 
een schilderd bord f 8-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
twee cleerbesems f 1-00-00 
twe swarte stoelen f 3-00-00 
twe dito f 3-00-00 
twe dito f 2-10-00 
drie dosen, een mofdoos, ende een schammeltie f 1-00-00 
---------- 
f 68-16-00 
 
[0417v] [marge: NB] 
een cantoor f 15-0-00 
drie schilderijen f 700-00 
een almanach en bortie, ende vijff Delfsche vruchtschaelties f 1-07-00 
een emmerke ende twee Oostindische clapmutskes f 3-00-00 
vier pannen ende twe copken f 1-15-00 
vier spreedjes met een schoorsteenkleed f 2-16-00 
een kistie met een schabeltie f 4-00-00 
een becken f 2-10-00 
een dito, een ellen, ende een bedstock f 1-08-00 
een Spaense stoel, caert etcetera f 3-15-00 
een ledder, drie mangelstocken etcetera f 3-00-00 
vijff tinnen partielen ende een com etcetera f 9-00-00 
een tinnen kantie f 0-18-00 
enich ijser ende meskwerk tot f 6-00-00 
een koperen poth f 2-10-00 
twee tinnen waterpotten f 2-10-00 
---------- 
f 51-09-00 
 
[0418r] een ijseren poth f 1-15-00 
een gootlingh met het lid f 4-00-00 
een partij schuttelgoed f 2-10-00 
twe waschtobben etcetera f 3-05-00 
een partij rommelerijs f 1-11-00 
roockvleys ende warsten f 8-00-00 
een spiegel f 3-00-00 
een partie turff ende houd, tot f 11-10-00 
een vleysvath een gulden f 1-00-00 
een vatje butter niet vol, ende een kees f 1-15-00 
 
Silver 
Twee leepels ende een mostertlepeltie weeght 4 3/4 lood yder lood 26 stuyvers f 6-03-08 
Een silveren cop weeght 17 7/8 lood, yder lood 28 stuyvers f 25-00-08 
Een Spaense wijnschaeltie ende een paplepeltie met een ringh wegen 5 1/2 lood, yder lood 26 stuyvers, is f 7-03-00 
Een silveren fenytie, weeghd 1 3/8 lood yder lood, yder lood 26 stuyvers, is f 1-16-08 
---------- 
f 71-06-00 
 
Een kleyn silveren beecker wegende 8 3/4 lood, a 28 stuyvers yder lood f 12-05-00 
---------- 
f 83-11-00 
 
[0418v] Een rinckelbell weeght 8 7/8 lood, yder lood 26 stuyvers, is f 11-11-04 
 
Boecken 
een partij boecken f 3-00-00 
vier boecken f 4-00-00 
een herbarius f 15-00-00 
een stuck doeck langh 19 ellen is f 14-05-00 
----------- 
f 97-16-04 
 
Bedragende de goederen in cummunione ofte gemeen behorende de somma van seshondert drie ent sestich Caroli guldens, vier stuyvers, vier penningen f 663-04-04 
 
Goederen Reyn Sijtses alleen behorende 
Een bijbel met silveren haecken ende een testament met silveren haecken f 10-00-00 
Een stuck doeck langh 29 ellen is f 18-17-00 
---------- 
Bedragende Reyn Sijtses goederen hem alleen toebehorende, met het cantoor ende de silveren lepels alwaer nota bene in margine, de somma van vijftich Caroli guldens, acht penningen f 50-00-08 
---------- 
De winckel, getauxeert door onpartijdige mannen hun des verstaende, op de somma van eenduysend, twee hondert negen ent seventich Caroli guldens, negentien stuyvers f 1279-19-00 
---------- 
De gerede gelden ten voorschreven huyse bevonden, bedragende nadat daeraff diverse dingen voor 't gemeen waeren betaelt, de somma van acht en twintich Caroli guldens, tien stuyvers f 28-10-00 
---------- 
 
[0419r] Brieven ende instrumenten 
Een obligatie tot laste van Garrolt? Hessels om Frouk Tieerdts egtelieden tot Peyns, ter somma van vijftigh goldguldens, ten proufijtte van Heercke Feyckes, ende Lijsbeth IJsbrants echtelieden in voorschreven dorpe, gedateert den 23en may 1679? ende de acte van cessie waerop staende, gedateert den 13en januarij 1675 doch door continuatie van den 1 en may 1674 f 70-00-00 
Aff hier op de intressen betaelt 
Een obligatie op Taecke Meyners cum uxore, de dato den 29 martij 1649 et registrata den 22en may 1649 waerop te reste is eenhonderd goldguldens, ende gecedeert aen wijlen dr Henricus Nicolay, volgens acte van cessie den 30en april 1650 f 140-00-00 
Waerop aen intressen te goede voor een jaer vijff Caroli guldens, twaleff stuyvers, tegens vier cento f 5-12-00 
Een dito, op de selve echtelieden, de dato den 8en may 1650 et registrata den 20en julij 1650 ende acte van cessie van den 23en junij 1672 waerop noch te reste is f 500-00-00 
Waerop een jaer intressen te goede tegens vier percento, ad f 20-00-00 
---------- 
f 735-12-00 
 
[0419v] Een obligatie op Taecke Clases ende Hylk Hendrix echteluyden tot Schalsum de dato den 2en may 1653 ter somma van vierhondert Caroli guldens f 400-00-00 
registrata den 2en junij 1653, waerop aen intressen te goede voor een jaer, tegens percento f 16-00-00 
Een dito op Sijbren Annes tot Schalsum, ad driehonderd goldguldens de dato den 4en may 1660 ende registrata de 2en may 1664 f 420-00-00 
Waerop een jaer intressen te goede tegens vier percento f 16-16-00 
Een dito op de selve cum uxore ter somma van tweehonderd goldguldens, de dato den 3en junij 1662 door continuatie van may verleden aff, et registrata 3en may 1664 f 280-00-00 
Waerop een jaer intressen te goede tegens vier percento f 11-04-00 
Een handschrift op Claes Agges, tot eenhondert Caroli gulden, gedateert den 14en september 1665 f 100-00-00 
Een drie vierendeel jaer intressen hierop te goede, tegens drie guldens in 't jaer, maeckt hier f 2-05-00 
Een dito op Geertie Martens tot Ried, ter somma van tweehondert goldguldens de dato den 30e april 1666 f 280-00-00 
Waerop een jaer intressen te goede tegens vier cento f 11-04-00 
---------- 
f 1537-09-00 
 
[0420r] Een obligatie op Sybren Annes cum uxore, ad twehonderd goldguldens, de dato den 2en may 1666, et registrata den 30en april 1675 f 280-00-00 
Waerop een jaer intressen te goede tegens vier percento f 11-04-00 
Een dito op Doytse Lieuckes, ende Geres Hoytes, echteluyden tot Wijlsrijx, ad twehonderd goldguldens, de dato den 17en maay 1666. Et registrata den 19en may 1669 waerop aen intressen te goede twee jaeren, tegens vier percento, comt f 280-00-00 
Intressen f 22-08-00 
Een obligatie op Jacob Eymers vroedtsman tot Leuwarden cum uxore tot eenhonderd Caroli guldens, dato den 25en julij 1666 f 100-00-00 
Waerop een jaer intressen te goede tegens vier percento, datt hier raekt f 4-00-00 
Een dito op Pytter Eddes huysman tot Jelsum, tot hondert goldguldens de dato den 17en may 1667 f 140-00-00 
Waerop te goede die jaeren interesse tegens vijff percento, comt f 21-00-00 
Een dito op Jentie Annes huysman tot Boer, tot vierhonderd Caroli guldens, de dato den 30en april 1668 f 400-00-00 
Waerop aen interesse te goede, een jaer interesse, tegens drie ten honderd f 12-00-00 
---------- 
f 1270-12-00 
 
[0420v] Een obligatie op Jarich Sierx ter somma van vijftich Caroli guldens, de den 6en may 1674. Ende acte van cessie van den 13en januarij 1675 f 50-00-00 
Hierop de intresse betaelt 
Een dito op Hylck Taekes weduw van wijlen Taecke Claeses tot Schalsum, tot eenhonderd en vijftich Caroli guldens, sestien stuyvers, de dato den 6en may 1675 ende registrata den 8en dito daeraen volgende f 150-06-00 
Waerop een jaer intressen te goede tegens vier oercento gereeckent f 6-00-00 
Alsmede seecker copia accord bij welken bevonden word, dat des requirendes kint eenduysend Caroli guldens competeert, uyt seeckere testament gemaekt bij Claes Dirx tot Belckum sijn goederen ad vitam aen Foockeltie Jelles besproocken hebbende, dus hier op wel een hondert Caroli guldens, aen intressen te goede, dus onwis 
Een obligatie op ds. [Jacobus] Stonebrink pastoor tot Tzummarum ter somma van negentich Caroli guldens f 90-00-00 
---------- 
Latus f 296-16-00 
 
[0421r] Comt hier noch voor proufijttelyk 't gene des kints wijlen moeder is aenbeerft geworden van Jan ende Antie Dirx respectievelijck overleden tot Peyns ende Minnaem staende als reste van meerder op interessen onder eenen Feycke Gerrijts tot Peyns, tegens vier percento de somma van sevenhondert acht ent seventich Caroli guldens, seventien stuyvers, vier penningen, dus f 778-17-04 
Ende alsoo des kints wijlen moeders kleydinge vercocht wordende, heeft opgebracht f 189-07-00 ende daerentegens des moeders doodschulden daeraff betaelt zijn, ad f 79-10-00, soo blijckt daeruyt dat voor het kint noch overich was, de somma van eenhonderd ende negen Caroli guldens, seventien stuyvers, 't welck alhier voor proufijttelijck wordt gebracht, dus f 109-17-00 
Sijn mede noch wegens boelpenninge geprocedeert van enige mobilen bij des kints wijlen bestevader vercocht ende aen des kints moeder gegeven voor ende wegens haer moedere kledinge tot f 120-00-00 
Belangende de boekschulden die als proufijttelijck gereeckent worden ten desen inventario nader te specificeren circum circa f 412-08-08 wordende niet met in de proufijttelijcke staet gereeckent, omdat veel onwis sijn, ende daerom gesteld pro memoria 
 
[0421v] Mijn uytschulden 
mr. Baernt tot Mackum debet van medicamenten f 16-17-08 
Sioerd Harmens debet van medicamenten f 4-19-00 
mr. Jan Sipkes debet van medicamenten f 18-00-02 
mr. Goslings debet van medicamenten f 4-02-00 
Doede Baukes debet f 109-00 
Lammert Hospes debet van medicamenten f 15-07-00 
Gerrit Nauoogen aen medicamenten f 14-01-00 
Laes Pytters debet f 6-09-00 
Symon Jorna debet f 3-09-00 
Leendert Crooders vrouw debet f 11-07-00 
Bente Wouters tot Leuwaerden f 3-10-00 
Henrik Wouters debet f 2-10-00 
Emilius Jacobides debet f 0-14-00 
dr. Joannis Vinsemius debet f 0-16-00 
Freerck Christiaens debet f 16-14-08 
Juffrouw Heerema debet f 3-05-00 
mr. Anthony Groothuys debet f 7-03-00 
Wiltetus Jelgersma debet f 8-15-08 
---------- 
f 139-08-10 
 
[0422r] Cornelis Viers IJselsteyn f 0-11-00 
Cleys Lantingh debet f 18-13-00 
Sipk Alberts debet f 1-08-00 
Lammert Pytters debet f 8-09-00 
Abbas Ecoma debet f 11-08-00 
Wyger Arnts debet f 26-04-08 
mr. Baltus debet f 8-04-04 
mr. Broer Jans debet f 11-01-04 
mr. Zierk debet f 0-08-00 
Seerp Gatties debet f 8-1-00 
Claes Jansz Groen debet f 6-09-00 
Focke glaesmaker debet f 3-18-00 
Geert Henrix schoenker [schoenmaker] debet 10-13-00 
Syts apoteecqer debet f 5-07-04 
mr. Claes Saeckes debet f 48-08-06 
mr. Claes Pieckes f 4-01-00 
Tiebbe Herckes debet f 8-08-00 
Ebbe Douwes f 5-10-18 
vroedtsman Gerryt Alofs f 1-11-00 
mr. Gerryt voor rechter debet f 10-12-00 
dr. conrector Nauta f 10-08-00 
Tettie bij Hessel Hijnties f 0-16-00 
Focke glaesmakers moeder debet f 3-15-00 
Eefke Jans in de Carremansstraet f 2-11-00 
---------- 
f 217-03-12 
 
[0422v] Ige Douwes debet f 2-10-00 
Jochem voerman debet f 3-04-00 
Douwe Jacobs op de Grettingaburen f 2-09-00 
Haringen roch ende schieter debet f 0-11-00 
Ripxtze Thomas debet f 2-08-00 
Douwe Closke debet f 1-03-00 
Doetje Gerryts debet f 1-06-00 
Zytse smid debet tot Cimswert f 2-04-00 
Joost Thomas debet f 1-02-00 
Ditrick Freecks debet f 2-02-00 
Yttie Robijns Bonnema debet f 1-00-00 
E [een] vrouw tot Midlum f 0-13-00 
Tiepke Bauckes f 1-01-08 
Sipke Pyters debet f 2-18-00 
De ontfanger tot Midlum f 8-01-00 
Andries Jurriens debet f 1-10-00 
Griettie Gerryts onder Seep Gatties f 3-06-00 
Wijntie Gerryts debet f 4-05-00 
Hendrik Gerryts bij de mouterij f 2-09-00 
Haesvel? in 't bonthuys f 0-16-00 
Jelte Pytters voerman f 1-07-00 
Gerben Haerings steen voerder f 3-13-00 
Minck Jacobs debet f 1-00-04 
Dirck Graeff debet f 3-04-00 
De hoosbreyder in de Kerstraet [= Kerkstraet] f 1-04-00 
---------- 
f 55-06-12 
f 217-03-04 
f 139-18-08 
----------- 
f 412-08-08 
 
[0423r] Vastigheden 
Drie vierdeparten van seeckere huysinge staende binnen Fraanequer in de Schoolsteyg het kint allern behorende. 
Veertien pondematen lants gelegen tot Rien, 't kint mede toebehorende voor de helft, maken de alsoo voort kint seven pondematen en vermits de andere helft off: seven pondenmaten de requirant Dominus Joannis Heersma toebehooren 
 
[0423v] Lasten 
Aen een drogist f 23-18-00 
Abbe Douwes f 151-00-00 
Abbe Pytters f 35-16-12 
De suickerbacker f 6-06-00 
Reyner Joukes tot Cimswert f 49-00-00 
Aen Wiltetus Jelgersma f 3-02-08 
Aen Gaverius Braem f 3-18-00 
Aen Ziricus Nauta f 6-06-00 
Aen Cleys Lantingh f 9-18-08 
Aen de vroedsman Symen Jorna f 8-04-00 
Aen Syts Pytters f 5-01-12 
Noch comt Jillis Gerryts f 22-17-00 
---------- 
f 325-08-08 
 
[0424r] Goederen 't kint nae sijn moeders dood van sijn wijlen bestevader aenbeerft so volght 
Een swaert laeckens hoyck f 14-00-00 
een doppies schorteldoek f 3-00-00 
 
Linnen 
twee laeckens f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twe dito f 3-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito 3-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-10-00 
---------- 
f 69-10-00 
 
[0424v] een dito f 1-05-00 
twe peuldoecken f 2-00-00 
twe dito f 1-15-00 
twee dito f 1-15-00 
twe tafellackens f 4-00-00 
twe dito f 2-10-00 
drie dito f 2-15-00 
ses servetten f 4-00-00 
acht so servetten als handoeken f 4-10-00 
vijff servetten met een tafellaecken f 4-00-00 
vier sloopen f 1-05-00 
vijff dito f 1-00-00 
twe dito schorteldoeken f 2-00-00 
drie Duytse mutsen f 4-00-00 
---------- 
f 36-15-00 
 
[0425r] twee mans hembden f 3-00-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 2-10-00 
twe dito f 3-00-00 
twe vrouwen hembden f 4-00-00 
een dosie met eenich kinderlinnen f 1-00-00 
drie tinnen schuttels ende vier tafelborden f 5-10-00 
een mesken gootlingh f 3-10-00 
 
Silver 
twe boecken met silveren beslach ende kettings f 32-00-00 
acht lepels wegende 23 1/2 lood, yder lood tot 26 stuyvers, is f 30-11-00 
een beecker wegende 19 5/8 lood, yder lood tot 28 stuyvers, is f 27-09-08 
eenich silver van de trek weegt 6 7/8 lood, yder lood 30 stuyvers f 10-06-04 
een silveren kop weegt 2 5/8 lood, yder lood 28 stuyvers, is f 28-17-08 
een silveren lepel weeght 2 1/2 lood, yder lood 26 stuyvers, is f 3-05-00 
---------- 
f 157-09-04 
 
[0425v] Een kleyne silveren beecker, weeght 7 5/8 lood, yder lood 28 stuyvers, is f 10-13-08 
Een silveren lepel met kettings, twe vingerhoeden, een koop met een schorthaeck, wegen 17 1/2 lood, yder lood 26en stuyvers, is f 22-15-00 
Een kleyne silveren beecker weeght acht ende een virendeel lood, yder lood 28 stuyvers, is f 11-11-00 
Een blau kantie met een silveren lid weeghd 2 7/8 lood, yder lood 28 stuyvers, f 3-14-12, ist kantie waerdich f 0-10-00 
Een kaysel? met twee haecken, een paer naeld, twee meshechten, ende een scheer met silveren beslagh, weeght 37 lood, yder lood 26 stuyvers, is f 48-02-00 
Twee onderriemen, een coocker met kettinghen, twe penningen, met een kettingh, weeght 65 1/2 lood, ider lood 25 stuyvers, is f 81-17-08 
Een kancke met selven beslagh weeght 1 1/4 lood, yder lood 28 stuyvers, is 1-15-00 
Een gouden oorijser weeght 2 1/2 lood, yder lood 19 gulden, is f 47-10-00 
---------- 
f 228-18-12 
 
[0426r] Komt hier mede, voor proufijttelijck ?t geen de requirent aent kint schuldich is wegens de helft van seeckere mantel bij hem in cope becomen bedragende alsoo hier f 25-10-00 
Jentie Annes debet van gelijcken voor de helft van de oude mantel bij hem gecocht, alhier bedragende f 6-00-00 
Eyndelijck een bosch pomandel koralen daeraen een silveren slotje tot f 1-12-00 
---------- 
f 33-02-00 
 
Bedragende alsoo voorschreven goederen het kint Zytze Reyns na sijn wijlen moeders overlijden aenbesturven, ende als vooren getauxeert de soma van vijffhondert vijff en twintich Caroli guldens, vijff stuyvers f 525-05-00 
 
Dient hiermede dat het kint Sytse Reyns noch te goede heeft eenhonderd Caroli guldens, wegens des bestevaders tegoede staende 
 
[0426v] staende tractemente, 't welk bij den requirerende ontfangen wordende, sal 't selve neffens sijn soon naderhandts hebben te verantwoorden 't welck alhier dient pro memoria. 
 
Aldus gewardeert gedaen ende geinventariseert in dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris, des dat desen de post, vermits 't overlijden van de burgemeester Henricus Caesarius, door continuatie is verteeckent door de burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrants als getuyge, naedat alles in presentie van de comparanten was naegesien, desen 25en julij 1676 
 
(get.) D. Wringer 1676 
 
(get.) W. Hillebrants 1676