Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 36r

Pand:  0

Inleiding:  [0036r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstaen van de president Gerrit Hardenburgh, ten huijse van Thijs Gijsberts ende dat van alle sodanige goederen uit ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Lijntie Arrients als voorsprake van Arrjen Gijsberts, uitlandige en des overledens volle broeder in dier qualiteit requirant, ende Trijntie Jans zijn nagelatene huisvrouw requireerde, ende heeft de requireerde de belofte om alles getrouwelijck 't sullen aengeven in handen van gedaghte commissaris gepraesteert, waer op tot de beschrivinge is geprocedeert in maniere na volgende, actum dese 29e april 1663. Opmerkingen: Tys Giesberts, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 16-03-1656 Trijntje Jans, wonende te Harlingen. Ariaentie, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 12-07-1657; Tys Giesberts, vader : Tryntie Jans, moeder. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 357, aktedatum 01-12-1663: Tryntje Jans genoemd, mede erfgenaam Weduwe van Tys Gysberts erflater, broer van Arrien Allert Teunis Block hopman curator, curator ad actum divisionis Lyntie [Arjens] requirant Tante van Arrien Gysberts genoemd, minderjarig, uitlandig, erfgenaam van zijn broer.

Inventaris: 
[0036r] 9 oorcussens 
een bedt ende peul 
4 dekens 
[0036v] 2 rabatten en schoorsteencleedt 
6 stoelcussens 
9 schilderien, soo groot als clein 
9 stoelen 
9 pannen en schalen 
7 dito 
6 borden,  
2 witte schalen 
5 potties,  
2 coppen 
 
Oostindisch 
10 stuckjes steenwerck 
 
een spygel 
2 corfkes 
een fuijrbecken 
gootlingh, coperen pottie 
enigh daeghs schuttelgoet 
een tange, 2 treeften, heugel, etc. 
[0037r] 3 wastobben  
enige romlingen 
omtrent 10 pont geern en 2 pont vlas 
een schabeltie, drie doosen, etc.  
3 hembtrocken 
3 witte onderbroecken 
een see deken, een bulsak en bolckevanger 
4 packen zee kleeren 
11 paer hosen  
een muts, etc. 
een spreetje over de tafel 
 
In de kevy 
een pack swarte kleren 
een dito, duijster blau 
2 lapkes laken tot een hemdtrok ende rockie 
[0037v] 2 paar hoosen 
2 hoeden 
10 lakens 
een pack ondercleren 
12 sloopen 
een doos met kindergoet 
2 kinder dekenties 
4 ruften, 3 bajen 
een roodlakens dito  
een leij passer 
4 beds plancken 
2 paar schoenen  
een paar leersen 
1 spinwiel 
 
In de kas etc. 
2 peuldoeken 
[0038r] 3 tafellakens 
14 hembden 
13 kleine doecken 
2 dito groote 
12 dassies 
6 neusdoecken 
3 cragen 
eenig lubben 
2 halve rijxdaalders  
 
Volgt nu de warderinghs ten huijse als vooren 
een bedt met een peul f 14-00-00 
een paer oorcussens f 8-00-00 
een paer dito f 3-00-00 
[0038v] een paer oorcussens f 2-05-00 
een dito f 1-15-00 
een groene ongevoerde deken f 5-00-00 
een groene Spaense dito f 2-10-00 
een witte dito f 2-15-00 
 
Linnen 
2 lakens f 4-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 peuldoecken f 2-00-00 
een witling f 1-00-00 
[0039r] 2 sloopen f 0-15-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-10-00 
3 dito 0-12-00 
4 dito , 2 bonte ende 2 witte f 3-00-00 
1 dito f 1-11-00 
enigh brandingh f 0-10-00 
2 servetten f 0-15-00 
een ruft f 3-10-00 
enig kinders hooffdgoet met een doos f 3-00-00 
een swaghtel met 3 mutskes f 0-10-00 
[0039v] een schorsteencleed met een rabat f 2-10-00 
een kleetje over een tafel ende 2 andere f 1-00-00 
3 robbevellen mutsen f 3-00-00 
2 trijpene kussens f 2-10-00 
een rood lakens dito f 1-00-00 
9 1/4 pond geern, t pond 18 stuivers f 8-02-00 
3 pond min een verndel vlas f 1-07-08 
een gootlingh f 1-15-00 
een coperen pot f 1-11-00 
een ijseren candelaer f 1-00-00 
eenigh ijserwerk f 2-15-00 
2 kantjes f 0-10-00 
een coperen pan f 1-11-00 
[0040r] 2 schilderien f 3-00-00 
5 bortjes f 1-15-00 
3 clapmutskes f 2-10-00 
een spygel f 1-05-00 
2 vrucht schaelties f 1-11-00 
2 roos copkes f 2-15-00 
eenig steenwerk, een beest pan, etc. f 1-00-00 
3 pannen f 0-12-00 
eenigh steenwerk f 1-00 
eenig dito f 1-00-00 
eenigh schuttelgoet f 1-05-00 
2 oortobkes met de romlingen f 1-00-00 
2 corven f 0-04-00 
eenige houtwerck f 1-11-00 
[0040v] een tijn met een scherm f 00-06-00 
eenige houtwaren f 1-00-00 
2 stoelen f 2-00-00 
2 dito f 1-05-00 
4 lepels met een stoel f 00-15-00 
een tafel f 3-00-00 
een see kist f 3-10-00 
blau laken f 5-00-00 
kleurd laken f 4-01-00 
3 onder hembden met een boek f 0-15-00  
een kevy f 26-00-00 
een dooske met 2 halve rijxdaalders f 2-15-00 
 
[marge]?Corte staat van dit sterffhuis: 
De massale boelpenningen bedragen f 16-00-00. 
Wardeerde goederen f 183-08-08 
---------- 
Profijtelijke staat f 199-08-09 
Schadelijke staat is f 185-15-02 
---------- 
Overigh f 13-13-06 
 
Thijs Ghysberts kledinge heeft opgebracht f 85-07-08 
doodschult f 54-05-08 
---------- 
blijft f 33-02-00 
 
Naa consideratie op wedersijts inbrengen, is bevonden bij wijlen Thijs Ghijsberts geene eigen goederen nagelaten te weesen, maar alles ondergeteert, ook so verre dat de weduwe ten aansien van haar meerder inbrengh, nog een merckelijke summa in de handt solde coomen. Actum den 19e december 1663.?[einde marge] 
 
[0041r] Schadelijcke off lasten van Thijs Gijsberts sterffhuijs 
 
Dootschulden 
Dr. Cannegieter compt volgens specificatie f 1-16-00 
Aucke Jacobs wegens 't dootlaken f 1-10-00 
Aeffke Jacobs weduwe van wijlen Jan Hendrix ter saeke medicinen ende diensten f 2-10-00 
Feddrick Beerns weduwe en erven voor de dootkist f 12-00-00 
Symon Jorna, apotequer f 2-14-00 
Hans Ruijrds, doodgraver f 3-05-00 
Jacob Beerns, bidder f 2-10-00 
Claas Bramius, apotequer f 4-02-00 
Gerrit Haselaar, apotequer f 7-16-00 
Haje Pybes Sinnema van biere f 2-12-00 
Mr. Jacob Sprongh van medicinen ende diensten f 13-10-00 
---------- 
f 54-05-00 
 
Gemeene lasten 
Saeke Romckes comt volgens specificatie f 9-09-11 
Ide Taeckes compt van geleent gelt, volgens sijn verclaringe f 100-00-00 
Pyter Pytters, schoenmaker volgens specificatie f 2-16-00 
Thijs Ulbes comt van broot ende geleent gelt, den 12 martij 1658 affgerekent f 18-08-08 
Item van geleent gelt aen verscheijden partjes anno 1663 f 18-00-00 
Nogh van broot ende andere waren f 22-11-00 
Compt nogh van verschootene huijr per verleden maij verschenen, alles volgens sijn verclaringe  
f 14-00-00  
---------- 
f 185-15-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als vooren in kennis van ons commissaris ende secretaris