Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 341r

Pand:  0

Inleiding:  [0341r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren Praesiderende Burgemeesteren Pyter Wybrands ende dr. Wilhelmus Hillebrants als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van wijlen Ids Pieters meedbrenger, van alle sodanige goederen als bij de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de vroedsman Joannes Quicklenborgh als geauthoriseerde curator over Uylckjen Idses nagelatene voordochter van de overledene voornoemt bij sijn eerste overleden huysvrouw wijlen Pyttie Tjebbes in echte verweckt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Berber Jans tegenwoordige weduwe van de overledene, die om sulx getrouwelyck te sullen doen, den eedt in forma heeft gedaen in handen van de mede commissaris Pyter Wybrands, waerop in navolgende manieren tot beschrijvinge is geprocedeert. Actum den 19e november 1674.

Inventaris: 
[0341r] Bedden ende bedtgoedt 
drie bedden en drie peulen 
vijff oorcussens 
vijff deeckens 
 
[0341v] twee paer groene gordijne ende twee rabatten 
een groen schoorsteenkleedt 
drie schilderijen, waeronder twee groote en een kleyn 
een lange tafel 
twee swarte stoelen 
twee groote houten stoelen 
vier stoelen 
een kerckstoel 
een rood geverfde achtcantige tafel 
een messchen vuyrbecken ende schuymspaen 
twee oostindische sacierkes 
noch twee dito 
een oostindisch copke 
vijff stuckies slecht steenwerck 
 
[0342r] Een eecken kevie, daerin na ontzegelinge 
seven laekens waervan drie te maken 
tien peuldoecken 
vier slopen 
vijff mans hembden 
drie dassies 
een swart lakens mantel 
een pack swart lakens mans kleren 
een rockjen ende een sarjen broeck 
een swarte hoedt 
drie zeebroeken 
twee oude onderbroecken 
een oude bolkevanger 
een daegs rock 
drie hembdtrocken 
[0342v] twee rockjes 
tien hoosen 
twee oude engelse mutsen 
een lap laecken tot de schroors [=kleermakers], tot een mans rockjen 
drie pannen op 't rack 
vijff witte stenen tafelborden 
noch ses stucken steenwerck 
drie schilderde bordties 
een spiegel 
twee oude bancken 
vier oude stoelen 
een geel geverfd cassie 
een oude tafel 
twee paer bonte gordijnen met de rabatten 
een gootlingh 
 
[0343r] Een wateremmer 
een silveren croes 
een langh tafeltie, met een banck ende oude stoel 
 
Een kaegh met sijn toebehoren, sodanigh die can worden besien 
Een vierdepart van een huys, staende in de poort tegenover ds. Gerco Joannis 
Noch een vierdepart van een woningh staende in de Vijverstraet 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons Commissaris en secretaris 
 
(get.) Pitter Wijbrants 
 
(get.) D. Wringer 1675