Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 327r

Pand:  0

Inleiding:  [0327r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Mayke Douwes weduwe van wijlen Pyter Jetses van alle des selfs goederen actien ende credijten bij haer metter doodt ontruymt ende nagelaten op 't versoeck van Gerben Douwes als oom ende geauthoriseerde curator over des selfs nagelaten weeskindt met namen Meynsch Pyters, alles ten overstaen van de heren praesiderende burgemeester Symon Willems Overdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, sijnde de aengevinge gedaen bij Sydsche Pyters old moey over voorschreven weeskindt, als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, de welcke om sulx getrouwelijck te sullen doen den belofte bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de here medecommissaris Asperen, waerop tot de beschrievinge in mavolgende maniere is geprocedeert, actum desen 1en february 1675.

Inventaris: 
[0327r] Bedden ende bedskleren 
een bed met een peul 
ses oorkussens 
drie dekens 
twee gordijnen met twee rabatten 
[0327v] een groen schoorsteenkleedt met een blauwe dito 
vier stoelen 
vier stoelcussens 
een tafel 
een ijseren standcandelaer met een asschop 
twee treeften met een tange 
een messchen pottie met een blauwe kan 
vier stooven 
een cantoortie met een groen vischemmmerke 
een kleyn spiegeltie 
veertien stucken steenwerck soo coppen als kanties 
drie kleyne albasterde borties 
 
Een kaer (?) [= kast?], daerin: 
 
Linnen 
tien lakens 
tien kussenslopen 
vijftien vrouwen hembden 
[0328r] noch ses kussenslopen 
drie peuldoecken 
twee witte schorteldoecken 
een catoenen tafellaken 
tien neusdoecken 
twee paer halfmouwen 
twaleff mutsen 
vier hoofddoecken 
drie flippen 
twee paer bonte halfmouwen 
acht blauwe schorteldoecken daeronder een wollen 
een grauwe witte linnen dito 
twee bonte tafellakens 
drie bonte handdoecken 
drie manskragen 
[0328v] drie halsdoecken 
 
Wollen 
een blauwe rock 
een rassen swart schort 
een blauw wollen werpenschort 
een bratten lijfke 
een greynen manteltie 
een paer bratten mouwen 
een rode borstrock 
een rode schorteldoeck 
een lapke nieuwgreyn tot een paer mouwen met linnen daerbij 
een glad carsmosijnen overlijff 
een rode borstlap met een stuck rood kruyslint 
twee paer hosen 
een paer halwe dito 
 
een mangelbord 
een mangelstock 
[0329r] een wit Spaense doos 
een doos met wat weytenmeel 
een naykorf 
acht en twintigh stucken steenwerck soo pannen ende potten 
twee gele houten backen 
een vloerstoffer met een glaedbord 
twee stoffers 
een wateremmer met een leuywagen met een dweyl 
een testamentie 
een haerborstel met een kleerbesem 
een doofpot met een groene stelp 
een vuyrpanne met een gele scherm 
een puskens besem 
enigh turf ende hout 
 
Gerede gelden 
vier rijxoorden tot f 2-10-00 
[0329v] vijfftien a 3-03-00 tot f 47-05-00 
twee halwe tot f 3-03-00 
vijff ende een half a 2-10-00 tot f 13-15-00 
twee folweerde rijxdaelders f 5-04-00 
vier rijxoorden tot f 2-10-00 
een distelblom tot f 0-12-00 
drie werp schellingen tot f 4-10-00 
aen pajement f 3-02-14 
een silveren vingerhoedt 
een coralen buydel 
twee silveren lepels 
enigh geld tot Pyter Jansen te goede wegens verdiend kraemloon 's weecks tot drie guldens voor drie weken f 9-00-00 
---------- 
f 89-01-14 
 
De vorenstaende goederen bij boelgoedt vercocht sijnde 
 
[0330r] hebben suyver opgebragh de somma eenhondert negen ent seventigh Caroli guldens, achtien stuyvers, twaleff penningen f 179-18-12 
f 89-01-14 
f 2-10-00 
---------- 
f 271-10-10 
 
Bestaende alsoo des selfs kindtsgoederen in vorenstaende posten tot tweehondert een ent seventigh Caroli guldens, tien stijvers, tien penningen, 't welcke de oom ende curator Gerben Douwis 't sijner tijt bij genoegsame rekeninge sal voorantwoorden, in kennisse van ons commissaris ende secretaris handt, beneffens de handt van de comparant, actum den 30en april 1675 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) Gerben Douwes 
 
abs. sec. 
(get.) Theodoris Theodori Posthumus 
37) 4/30 1675 
not. publ.