Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 310r

Pand:  Voorstraat 47

Inleiding:  [0310r] Waarderinge ende vervolgens beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als Antie Aedes nagelaten weduwe van wijlen Tjebbe Jansen in leven mr. tinnegieter binnen deser stede, sich wederom ad secunda vota begeven hebbende met Jan Hessels timmerman met haer twee voorkinderen Neeltje ende Hendrickjen Tjebbes bij wijlen den selven haer man in echte verweckt tot dus lange pro indiviso heeft beseten, in desen geadsisteert met Lieuwe Aesges grootschipper ende burger alhier, haer Anties oom, ende dat ter instantie van Reyner Jansen vetermaker als oldste oom over voorschreven kinderen, ende curator over deselve, omme na sulx tusschen haer Antie ende de gedachte kinderen scheydinge ende deylinge te maken, sijnde de aengevinge gedaen bij de selve Antie Aedes die bij manuele stipulatie aen handen van welgedachte here commissaris belooft heeft alles getrouwelijck ende naer behoren te sullen aengeven, ende is de waerderinge gedaen door Dieucke Clases ende His Romckes gesworen uytdraegsters binnen deser stede, actum Harlingen den 21e january 1675.

Inventaris: 
[0310r] Een bed met een peul f 38-00-00 
een bed met een peul f 16-00-00 
---------- 
f 54-00-00 
 
[0310v] Twee oorcussens f 10-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 2-10-00 
een groen ongevoerde deken f 7-00-00 
een dito f 5-10-00 
een groen gevoerde deken f 9-00-00 
een Spaense deken f 2-10-00 
een witte Spaense deken f 2-15-00 
een paer groene gordijnen met het rabath f 5-00-00 
drie groen lakens stoelkussens f 6-00-00 
drie dito f 7-00-00 
een groen ende blauw stoelkussen f 1-15-00 
drie schoorsteen kleden, een blauw ende twee groene f 1-15-00 
een old stoelcussen f 0-06-00 
twee lakens f 4-05-00 
twee dito f 4-05-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
---------- 
f 82-01-00 
 
[0311r] Twee lakens f 3-15-00 
twee dito f 3-15-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een dito f 3-00-00 
een wijtlingh met een peuldoeck f 1-15-00 
een wijtlingh f 1-08-00 
vier peuldoecken f 4-00-00 
vier slopen f 4-10-00 
vier dito f 2-05-00 
vier dito f 3-00-00 
vier dito f 2-15-00 
vier dito f 2-10-00 
twee sloopkes ende tyrentijen [tierentein: geweven stof met een linnen ketting en een wollen inslag] tafellakens f 2-15-00 
---------- 
f 55-18-00 
 
[0311v] vier slopen f 4-00-00 
een tijrentijen [= tierentein] met een ander tafellaken f 1-08-00 
drie tafellakens f 2-10-00 
een dito f 2-10-00 
een peuldoeck met een sloopke f 1-15-00 
een sloopke, een oude doeck ende handdoeck f 0-12-00 
vier grote doecken f 1-15-00 
vijff dito f 3-10-00 
vijff dito kleyne f 0-12-00 
veertien dito f 2-10-00 
vier kinderen borsthembties met een borstrockjen ende een doeck f 1-15-00 
een rood met een wit ruft f 4-00-00 
een bont kleed om de kevie met twee bonte tafellakens f 2-10-00 
ses servetten f 4-05-00 
drie stoelen f 1-08-00 
---------- 
f 35-00-00 
 
[0312r] een becken met een gootlingh f 2-10-00 
een wateremmer, enige glasen, een kruck, twee meelvaties f 3-10-00 
een tinnen kom met enige lepels ende twee kanties f 2-10-00 
enigh steenwerck f 1-15-00 
vier boecken, een bijbel, een bloedigh tonneel, een goudschael, ende een bloemhoff f 11-00-00 
een eken kevije f 16-00-00 
een eeken comptoir f 10-00-00 
vier korwen, twee glasen, met een fles f 2-01-00 
een spiegel met twee dooskes f 1-16-00 
een kindere kackstoel f 1-11-00 
enigh romlingh van houtwaren als anders f 2-05-00 
een stuck doeck lang 22 ellen de elle 13 stuivers, is f 14-16-00 
een wafelijser, enigh ijserwerck, een wat tin f 4-00-00 
----------- 
f 73-04-00 
 
[0312v] Een drinckkom f 0-08-00 
 
De tinnegieters gereedschappen bij boelgoedt vercocht sijnde hebben suyver opgebraght f 221-07-08 
 
De imboelen Antie ende haer kinderen aengaende, mede als voren vercoght sijn bevonden te bedragen f 74-00-00 
 
Een stelp, kruyck, doofpot ende ander romlingh f 0-15-00 
twee kindere deeckenties f 3-00-00 
twee kussenties f 02-00-00 
twee sloopkes f 0-08-00 
een bont tafellaken, met een kussen f 0-15-00 
enigh romlingh f 1-11-00 
enigh kindergoet f 5-00-00 
---------- 
f 309-04-08 
 
Wijlen Tjebbe Jansens klederen bij boelgoedt vercoght geworden sijnde, hebben suyver in vrijen gelden, na aftreck van de oncosten, opgebraght drie en't sestigh guldens, veertien stuyvers, 't welck alleen hier dient pro memoria 
 
[0313r] Een rijsen wagen f 4-00-00 
 
Antie Aedes met haer twee voorkinderen, comt van Barent Abrahams mr. tinnegieter wegens gecoghte winckelwaren ende huyshuyren met de intresssen tot dusverre gerekent, als reste van meerder somma, met denselven also haer gerekent, seshondert en seventien Caroli guldens, vijff stuyvers f 617-05-00 
 
Vastigheden 
Het huys de Vijff Ringen genaemt, staende ende gelegen binnen deser stede aen de noordcant van de Voorstraet [d.i. Voorstraat 47], in cope becomen voor drieduysent vierhondert vijff en dartigh Caroli guldens, twaleff stuyvers f 3435-12-00 
Een huysinge bij de peerdestal binnen deser stede, alhier niet uytgetrocken, vermits Antie Aedes van haer ouders is aenbeerft geworden, 't welck hier dient pro memoria 
Een packhuysie in de Roeperssteygh alhier staende, aleer Haring Sinnema brouwhuys geweest, ende alhier gestelt op eenhondert acht en sestigh Caroli guldens f 168-00-00 
 
[0313v] De proufijttelijcke boeckschulden tesamen geaddeert sijnde, bedragen eenhondert en twintigh gulden, tien stuyvers, vier penningen f 120-10-04 
 
Volgt nu de schadelijcke staet. 
Antie Aedes is noch schuldigh aen Albert Takes, de somma van seshondert negen en't sestigh gulden seven stuyvers, twaleff penningen, tot volle betalinge van de gecochte huysinge de Vijffringen volgens reversale met de intresssen tot 1e februaris 1675 dus f 669-07-12 
Noch aen huyshuyr ten achteren aen Servaes van Bemen negentien Caroli guldens, twaleff stuyvers f 19-12-00 
Eindelijck is noch debet aen haer suster Aechien Aedes tweehondert seven en vijftigh guldens, tien stuyvers, de intressen hier onder mede gerekent, tot primo february (?) als voren, dus f 257-10-00 
[0314r] Ten laesten is deselve noch schuldigh aen bekende persoon eenhondert gulden f 100-00-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gewardeert op dato als voren. 
In kennisse van ons Commissaris ende secretaris 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 1675 
 
(get.) D. Wringer 1675