Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 288r

Pand:  0

Inleiding:  [0288r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren dr. Wilhelmus Hillebrants ende Pyter Wijbrands als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Jeltje Jans in leven weduwe van wijlen Pieter Huyberts coopman binnen deser stede Harlingen, van alle de goederen, actien ende credyten bij de overledenen metter doodt ontruymt ende nagelaten, alles ter instantie van Claes Rinties [= Klaas Rintjes Botsma] coopman, als vader ende wettige voorstander over sijn kindt, bij sijn wijlen overleden huysvrouw Lijsbeth Pyters in echte verweckt, sampt Jacob Tjebbes Dreyer ende Claes Huyberts cooplieden als respectievelycke geauthoriseerde curatores over Jan ende Tjedske Pyters sampt de selve Jacob Tjebbes Dreyer ende Pieter Feddes als curatoren over wijlen Pieter Tjebbes Dreyers dochter, alle in dier qualiteit erfgenamen van meergeseyde wijlen Jeltie Jans, ende dat op het aengeven van welgedachte coopman Claes Rinties, die oock aengenomen heeft bij manuele stipulatie in handen van bovengeschreven here commissaris dr. Wilhelmus Hillebrants omme alles naer behoren [0288v] in aller getrouwigheyt te sullen aengeven, als den sterfhuyse gefraequenteert hebbende, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght, ad actum den 14e november 1674.

Inventaris: 
[0288v] Brieven ende instrumenten mede beschreven den 14e november 1674 coopman Claes Rinties [= Klaas Rintjes Botsma] mede voor de helft rakende, soo volght: 
Een obligatie op Arjen Wobbes de dato den 29e november 1670 ter somma van negen en seventigh guldens, tien stuivers, door cessie van Claes Janse wonende tot Belcum becomen gedateert den 18e april 1671, dus f 79-10-00 
gequoteert met litera A 
Een obligatie op Joannes Stuylen rector schorlarum tot Campen, de dato den 8e april 1674 tot tweehondert en negentien Caroli guldens, negen stuivers f 219-09-00 
gequoteert met B 
[0289r] Een handschrift op Symen Keyde? dato den 28e junij 1673 ter somma van acht rijxdaelders is f 20-00-00 
gequoteert met C 
Een obligatie op Meynert Hendrix Clant smalschipper alhier de dato den 28e junij 1673 et registrata den 21e augusti 1674 ter somma van tweehondert en vijftigh Caroli guldens f 250-00-00 
gequoteert met D 
Een obligatie op voorschreven Meynert Hendrix Clant, de dato den 11e junij 1660, in 't geheel bedragende 700 f ende door cessie becomen den 12e october 1674 tot driehondert Caroli guldens f 300-00-00 
gequoteert met E 
Een obligatie op Lenert Gerbens ende Neeltie Boyens echtelieden aen Jacobi Parochie de dato den 14e augusti 1673 ter somma van hondert en tien Caroli guldens f 110-00-00 
gequoteert met F 
[0289v] Een handschrift op Eelcke Ockes damschuytsman van Boolswert, de dato den 28e october 1674 waer voor Aecke Fongers sich tot borge heeft gesteldt, ter somma van vijff en sestigh goudguldens, makende f 91-00-00 
gequoteert met G 
Een attestatie paspoort de dato den 16e october 1674 waerop verschoten is seven en vijftigh Caroli guldens, tien stuyvers f 57-10-00 
 
Gerede gelden oock in communione bevonden 
Een hondert silveren ducatons, die bij coopman Claes Rinties ontvangen worden, omme wegens den sterfhuyse te worden gebruyckt, bij de bezegelinge de dato den 9e november 1674 aengetekent, sijn bij desen weder gerestitueert ende daerom hier gestelt, dus f 315-00-00 
 
Een besloten sack daerin, eenhondert een en 't seventigh Caroli guldens f 171-00-00 
 
[0290r] In een ander sack 
Van een schocker ontvangen achthondert negen en 't negentigh gulden, twaleff stuyvers, onder cortinge van drie en 't negentigh guldens, seventien stuyvers, vier penningen, aen anderen betaelt, blijft suyver f 805-14-12 
Noch een sack geldt van de vroedsman Abe Willems ontvangen tot seshondert Caroli guldens f 600-00-00 
 
In een laad in comptoir 
Seven en 't negentigh en een halff rijxdaelders a 50 stuyvers, is f 243-15-00 
 
In een sack 
ses en veertigh silveren ducatons, a 63 stuyvers, is f 144-18-00 
 
In een andere sack 
vierhondert en vijff silveren ducatons a 63 stuyvers f 1275-15-00 
 
Aen stuyvers, dubbelties ende verder pajemant f 256-04-00 
 
Een handschrift op Warner van Tongeren tot Campen de dato den 18e julij 1671 continerende de somma van f 302-08-00 
gequoteert met H 
[0290v] een handschrift op Jan Rijnvisch de dato den 8e december 1671 continerende als reste f 228-00-00 
gequoteert met J 
Een handschrift op Femmegien Worst tot Campen de dato den 18e december 1668 continerende als reste f 193-00-00 
gequoteert met K 
 
[0291r] Boeckschulden beschreven ten overstaen van de praesiderende burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrants den 14e november 1674 soo volght: 
 
In een boeck waerin de profijttelycke boeckschulden sijn aengeschreven, met coopman Claes Rinties gemeen, gequoteert met litera A: in foli gebonden 
 
Frans Gerbens backer tot Bolsvert debet f 190-08-00 
Lenert Gerbens van Jacobi Parochie f 9-00-00 
De Faendrich Gerben Fransen backer tot Bolswart f 579-10-00 
---------- 
[marge: dese drie posten sijn wijlen Jeltie Jans alleen aengaende] 
[Claes Dirx backer voor desen tot Campen, doch nu tegenwoordigh wonachtich ontrent Hoorn f 113-08-00 
[Jacob Alberts tot Campen f 70-02-00 
[Jan Hendrix Kreyl tot Campen f 61-08-00 
---------- 
Coenraed Hendrix brouwer tot Campen f 421-11-00 
Hendrick Ewerts brouwer tot Swoll f 192-17-00 
 
[0291v] Jan Munts brouwer tot Dalfsum even buyten Swoll f 139-08-00 
Berent Jansen makelaer tot Swoll f 100-00-00 
Claes Gideons huysman tot Sexbierum f 7-10-00 
Meynert Sijbers Westerhuys van Amersfoort f 21-12-00 
Jan Harmensen Temmingh backer tot Campen f 77-04-00 
Claes Dirx backer voor desen tot Campen doch nu ontrent Hoorn f 102-06-00 
Jacob Alberts tot Campen f 105-04-00 
Jan Hendrix Creyl f 55-00-00 
Sijbren Eelckes backer tot Sneecq f 288-08-00 
Joannes Willems van Bolswart f 141-08-00 
Theunis Jacobs tot Witmaersum f 72-00-00 
Suske Jans tot Sneecq f 234-09-00 
Henrick Jansen op der Bild f 30-00-00 
---------- 
 
[0292r] Yede Jacobs gortmaker alhier f 243-12-08 
Wopke Lubberts brouwer tot Bolswaert f 214-13-00 
Lijsbeth Gerrijts brouwster alhier f 208-01-00 
Inse Lolckes van de Jouwer f 9-09-00 
Baucke Tjerx brouwer f 177-00-00 
Jacob Aerts alhier f 27-04-00 
Frouckmoey wedu van Joannis Joannisz tot Sneeck f 149-07-00 
Antie Gaeles brouwster tot Sneecq f 504-08-00 
Obbe Harmens backer tot Eernsum f 279-16-00 
Gerrijt Ottes backer op het Veen f 49-14-00 
Gerben Dirx brouwer tot Sneecq f 208-16-00 
Foppe Folckers brouwer alhier f 245-14-00 
Philippus backer op het Veen f 224-08-00 
Abraham Ysaax backer aen Jacobi Parochie f 431-04-00 
Jan Hansen brouwer alhier f 139-15-00 
---------- 
 
[0292v] Yede Jacobs gortmaker alhier f 451-08-00 
Cornelis Jansen gortmaker alhier f 301-18-00 
de selve noch f 28-01-00 
Philippus Daniels backer alhier f 1247-18-00 
Dubbed Pieters van Emeloort f 280-00-00 waeraf mede een handschrift is aen 't boeck vastgespeldt 
Eme Ypes f 150-00-00 
Hans Sipkes backer tot Sneecq f 115-02-00 
Meester Robbert tot Swoll f 46-04-00 
Anthonij Clocq pontgaerder tot Leyden f 892-05-00 
Jan Harmens Temmingh backer to Campen f 96-18-00 
Ewert Hendrix brouwer tot Swoll f 775-06-08 
Burgemeester Lievart Verdelft [= Lievert van Delft] tot Hasselt f 138-16-00 
Denys de Leeuw brouwer tot Swoll f 129-00-00 
---------- 
 
[0293r] Jan Alberts gortmaker op der Bildt f 8-00-00 
Burgemeester Lievert van Delft voorschreven f 701-02-00 
Willem Jansen brouwer tot Hasselt f 493-01-00 
Abe Willems vroedsman tot Franequer f 620-10-00 
Marten Jelles ende Gatze Lolles cooplieden tot Franequer f 423-02-08 
Dirck Wiltjes coopman tot Franequer f 7-08-00 
Deselve noch f 106-18-08 
Gosse Aetes backer tot Poppingawijer f 327-14-00 
Denys de Leeuw brouwer tot Swol f 179-07-08 
Dirck van Heerden brouwer tot Swol f 51-05-00 
Pyter Carsten op 't Hogeveen f 67-10-00 
---------- 
 
[0293v] Woelert Willems brouwer op den Hardenbergh f 102-10-00 
Hillegien Solts huysvrouw van Egbert Meyeringh tot Swoll f 400-00-00 
Jan Geurs, Jan Philips cum socies brouwers tot Ommen f 615-00-00 
Claes Segger brouwer tot Campen f 307-10-00 
Deselve op sijn solder leggende op Claes Rinties rekeninge, om voor hem te vercopen twee lasten mout 
Dirck Jacobs brouwer tot Campen f 51-00-00 
Lijsbeth Gerryts brouster alhier f 335-10-00 
Grietie Rienx brouster tot Leeuwarden f 594-00-00 
Claes Mecrus Spuyt f 14-15-00 
Dirck Wilties coopman tot Franequer f 348-12-00 
Burgemeester Augustijn Pyters f 54-00-00 
Luytien Rienx backer op de Jouwer f 487-04-00 
---------- 
 
[0294r] Acke Pyters backster op d' Jouwer f 487-04-00 
Ysbrand Hotses gortmaker op de Jouwer f 13-00-00 
Yege Jacobs backer op de Jouwer f 14-00-00 
Jacob Minnolts brouwer bij den Bildpoort f 111-07-08 
Jan Theunis backer tot Swol f 304-10-00 
Pieter Carsten brouwer op 't Hogeveen f 319-06-00 
Lolcke Oensen van Amelant f 27-12-00 
Bouwe Gosses van Amelant f 89-12-00 
Douwe Claessen koeckman tot Bolwart f 100-00-00 
Joannes Lyckles backer tot Sneecq f 140-00-00 
Jacob Tjercks backer op 't Hereveen f 167-10-00 
Ypke Jacobs backer aldaer f 166-2-00 
Dirck Ysbrands smid alhier f 192-04-00 
---------- 
 
[0294v] Attie Hessels brouwster alhier f 205-17-08 
De weduwe van wijlen de burgemeester Jacobus Roorda f 34-12-08 
Folckert Ages schipper van de Jouwer f 135-00-00 
Jan Jacobs gortmaker op der Bild f 20-00-0 
De selve noch f 144-0-00 
De vroedsman Abe Willems ende Arnoldus Willems backers tot Franequer in compagnie f 1771-10-00 
De vroedsman Abe Willems voor de selve f 1782-05-00 
Arnoldus Joannis voorschreven f 486-00-00 
Abe Willems vorengemelt f 560-05-00 
Burgemeester Brouwer in de Ossekop tot Swol f 243-15-00 
Sijmen Claessen Bloemendal buyten Enckhuysen f 20-18-00 
Een wedu tot Leeuwarden op 't Vliet f 57-18-00 
Tjeerd Dirx backer op Zeruysterveen [= Surhuisterveen] f 126-00-00 
---------- 
 
[0295r] Pyter Roorda smit alhier f 130-04-00 
Claes Willems gortmaker aen Sint Annaparochie f 21-09-00 
 
In een boeck in quarto gebonden coopman Claes Rintie oock voor de helft aengaende 
Vaendrigh Ruyrd Ulbes f 8-05-00 
de selve f 83-05-00 
Jackle Pybes Sinnema f 128-02-00 
Haringh Sinnema f 50-10-08 
Ewert Harmens schocker f 158-12-00 
Jan Claessen gortmaker tot Sneecq f 27-18-00 
Jarich Yskes brouwer tot Sneecq f 45-00-00 
Jan de Ridder backer tot Campen f 98-00-00 
 
[0295v] Volgen nu de schadelijcke boeckschulden in een boeck in folio gebonden Claes Rinties mede voor de helft rakende, geteeckent met litera B 
Aen Pieter van Teerling tot Amsterdam f 1743-10-00 
Noch aen de selve debent f 908-01-00 
Aen cooplieden Laes Pieters ende Abe Douwes f 320-16-00? 
Aen Jan Gerbrants van Amelant f 1005-16-00 
Aen Theunis Jacobs van Witmaersum f 84-09-00 
Aen Jan Folckerts Grauda f 474-12-00 
Aen Joanes Bauckes f 3917-06-00 
Aen Rintie Claessen f 255-00-00 
Aen Cornelis Dirx stoker f 3192-00-00 
Aen Sjoerd Andries schipper van Amelant f 1250-00-00 
Dirck Wilties coopman tot Franequer f 126-00-00 
Claeske Lolles comt volgens obligatie f 700-00-00 
 
[0296r] Aen Antie Adjus huysvrou van Reyner Jansen, volgens obligatie f 1000-00-00 
Jacob Tjebbes comt volgens obligatie f 1000-00-00 
Claes Huyberts comt volgens obligatie f 2000-00-00 
Nanne Keympers erfgenamen competeert volgens obligatie f 600-00-00 
Aen Jacob Tjebbes Dreyer als curator over Martien Pieters volgens obligatie f 1000-00-00 
Aen de selve tot profijt van Frouck Sipkes leggende op Frouck Sipkes naem, de obligatie f 1000-00-00 
 
[0296v] Volght nu het inventaris van Jeltie Jans goederen alleen 
Vier bedden ende vier peulen 
sestien oorkussens 
vijff paer gordijnen met de rabatten 
vier schoorsteenkleden 
drie wijtlingen 
sestien groote deeckens 
een tafelspreedt 
vier kindere deeckkens 
seven ende twintigh stoelkussens 
dartien schilderijen soo groot als kleyn 
drie spiegels 
twintigh stoelen 
een comptoir 
een schabel 
[0297r] twee tafels 
een slaepbanck 
een kevy 
een eecken kas 
een murmerder kas 
een pars 
achtien Oostindische butterpannen 
twintigh Oostindische fruchtschalen ende klapmutsen 
drie en dartigh Oostindische coppen ende tween glasen 
acht tinnen patielen 
twee tinnen mingels 
twee mesken candelaers met een vijsel 
een mesken pottie 
een tinnen stooffpoth 
seventien peuldoecken 
twee en sestigh slopen 
[0297v] vier en vijftigh lakens 
ses handdoecken 
ses en seventigh serwetten 
vier ende twintigh silveren lepels 
twee kleyne dito 
drie silveren croesen 
een silveren Spaense wijnschaeltie met een tonghscrabber 
een en veertigh ellen doeck aen verscheyden stuckies 
ses en veertigh ende een half ellen doeck 
elleff ellen doppies 
een vuyrbecken 
een rooster, hangijser, twee tangen 
een grote ijseren candelaer 
een lanteern 
[0298r] twee waschtobben 
twee broeyvaten 
een mantelstock 
drie coperen potten 
een grootte vleysketel 
een groote coperen braedtpanne 
een bofferts panne 
een coperen koeckpanne 
een wiege 
enigh schuttelgoedt 
 
[0298v] Brieven ende instrumenten 
Een obligatie de dato den 11e junij 1660 tot laste van Dirck Pyters bijsitter op 't Bildt, continerende als reste f 200-00-00 
gequoteert met numero 1, sijnde de intressen betaelt tot den 9e novemnber 1671 
Een obligatie de dato den 5e junij 1662 tot laste van de selve waerop noch als reste te goede is f 400-00-00 
gequoteert met numero 2, sijnde de intressen betaelt als boven 
Een obligatie op Dirck Meynerts cum uxore gedateert den 27e martij 1674, continerende de somma van f 50-00-00 
gequoteert met numero 3 
Een obligatie op Jacob Aerts cum uxore gedateert den 1e may 1670 continerende duysent guldens capitael f 1000-00-00 
gequoteert met numero 4, d'intressen betaelt tot den 1e julij 1673 
[0299r] Een obligatie op de selve Jacob Aerts, de dato den 19e may 1670 continerende de somma van vijffhondert Caroli guldens capitael f 500-00-00 
gequoteert met numero 5, d'intressen tot den 1e julij 1673 betaelt 
Een handschrift op Isbrand Jansen de dato den 23e april 1667 waerop noch rest f 10-00-00 
gequoteert met numero 6 
Een obligatie op de stadt Harlingen de dato den 6e augusti 1672 continerende hondert gulden capitael f 100-00-00 
gequoteert met numero 7, de intressen tot 1674 betaelt 
[0299v] Een obligatie op Jackle Pybes Sinnema cum uxore de dato den 4e september 1660 continerende driehondert vijff en sestigh Caroli guldens, acht stuyvers capitael f 365-08-00 
gequoteert met numero 8 
[marge: desen is betaelt op somma van eenhondert vijftigh Caroli guldens al voor het inventariseren van desen ende hier aengetekent omdat bij de beschrijvinge over 't hooft was gesien. blijvende also f 200-00-00] 
Een obligatie op Taecke Sybrens cum uxore gedateert den 3e september 1662 continerende driehondert en vijftigh Caroli guldens capitael f 350-00-00 
gequoteert met numero 9, de intressen tot den 17e maert 1674 betaelt 
Een bodemerijebrieff op Taeke Sybrens de dato den 9e martij 1663 tot hondert Caroli guldens, capitael 100-00-00 
gequoteert met numero 10, de intressen betaelt tot den 6e november 1673 
[0300r] Een obligatie op de selve cum uxore gedateert den 17e martij 1674 continerende driehondert guldens capitael f 300-00-00 
gequoteert met numero 11 
Een obligatie op Laes Pyters de dato den 8e februarij 1662 continerende duysent Caroli guldens capitael 1000-00-00 
gequoteert met numero 12, de intressen tot jaer 1674 verschenen betaelt 
Een recipis bij Jacob Tjebbes gepasseert waerbij geblijckt dat onder hem berustende is een obligatie op 't Landschappe Van Frieslandt tot 800 f capitael waervan tot proufijtte van 't sterfhuys comt tweehondert Caroli guldens f 200-00-00 
gequoteert met numero 13 
[0300v] Een obligatie op 't Landschap van Frieslandt de dato den 19e julij 1666 continerende duysent guldens capitael f 1000-00-00 
gequoteert met numero 14, de intressen tot anno 1673 betaelt 
een obligatie op 't Landtschap van Frieslandt de dato den 10e augusti 1666 continerende capitael f 512-00-00 
gequoteert met numero 15, d'intressen tot anno 1673 betaelt 
Een obligatie op 't Landtschap van Frieslandt de dato den 5e october 1672 tot eenhondert vijftigh Caroli guldens capitael f 150-00-00 
gequoteert met numero 16, sijnde geen intressen betaelt 
Een obligatie tot laste als boven de dato den 9e september 1673 continerende eenhondert vijftigh Caroli guldens capitael f 150-00-00 
gequoteert met numero 17, sijnde geen intressen betaelt 
[0301r] Een recipis bij Claes Huyberts gepasseert, waerbij geblijckt dat onder hem berustende een obligatie op Samuel Hillebrandi Ardingius pastor tot Emben, de dato den 16e may 1660 waervan Jeltie Jans toecomt negenhondert vijffentwintigh goudguldens capitael maekt f 1295-00-00 
gequoteert met numero 18 
[marge: 18 Van dese post comt Jan ende Tjetske Pieters elx vijftigh guldens toe. Welck bij de beschrijvinge over gesien ende naegelaten is, blijvende also f 300-00-00] 
Een obligatie op Jan Folckerts gedateert den 11e september 1661 continerende vierhondert Caroli guldens capitael f 400-00-00 
gequoteert met numero 19, de intressen tot anno 1674 betaelt 
Een obligatie op Jan Folckerts de dato den 29e junij 1665 continerende driehondert en vijftigh Caroli guldens capitael f 350-00-00 
gequoteert met numero 20, d'intressen als boven betaaelt 
[0301v] Een obligatie op Wilco Harmens cum uxore tot Franequer de dato den 3e may 1652, continerende als reste 750 goudguldens capitael, maekt f 1050-00-00 
gequoteert met numero 21, de intressen tot anno 1674 betaelt 
Een obligatie op Meynert Jans cum uxore de dato den 23e martij 1657, continerende tweehondert Caroli guldens capitael f 200-00-00 
gequoteert met numero 22, de intressen tot 1674 betaelt 
Een obligatie op de selve de dato den 10e martij 1655 tot eenhondert Caroli guldens capitael 100-00-00 
gequoteert met numero 23, de intressen als boven betaelt 
[marge: En is op obligatie desen betaelt de somma van vijftigh Caroli guldens, 't welck bij den inventaris oockt hoort is gesien blijvende also f 200-00-00] 
Een obligatie van Jan Hendrix smalschipper, de dato den 22e april 1662, 
[0302r] continerende tweehondert vijftigh Caroli guldens capitael f 250-00-00 
gequoteert met numero 24, de intressen tot anno 1674 betaelt 
Een obligatie op Uyft Folckerts de dato den 11e augusti 1665 tot seshondert Caroli guldens capitael f 600-00-00 
gequoteert met numero 25, de intressen tot anno 1674 betaelt 
Een obligatie op Pier Janties brouwer de dato den 1e may 1667 tot sevenhondert Caroli guldens capitael f 700-00-00 
gequoteert met numero 26, de intressen tot anno 1674 den 5e may betaelt 
Een obligatie tot laste van de selve de dato den 19e september 1668, ter somma van driehondert Caroli guldens capitael f 300-00-00 
gequoteert met numero 27, de intressen tot anno 1674 betaelt 
[0302v] Een obligatie op Poppe Cornelis de dato den 14e augusti 1674 tot vijffhondert en vijftigh Caroli guldens f 550-00-00 
gequoteert met numero 28 
Een obligatie op de stadt Doccum de dato den 13e junij 1654 tot vijftienhondert Caroli guldens capitael f 1500-00-00 
gequoteert met numero 29, de intressen betaelt tot anno 1671 
Een obligatie op de stadt Doccum de dato den 14e may 1667 ter somma van eenduysent Caroli guldens, capitael f 1000-00-00 
gequoteert met numero 30, de intressen betaelt tot anno 1672 
[0303r] Een obligatie op de stadt Doccum de dato den 26e october 1670 tot seshondert Caroli guldens capitael f 600-00-00 
gequoteert met numero 31, de intressen voor een jaer daerop betaelt 
Een lijffrente brieff tot laste van de provintie van Frieslandt de dato den 17e september 1635 op't lijff ende leven van Jeltie Jans gestanden hebbende, waerop twee jaer ende twee maanden lijffrenten te goede sijn, uytmakende f 75-16-00 
 
Acht silveren lepels met een silveren beecker waerop is verschoten, vijftigh Caroli guldens f 50-00-00 
 
[0303v] Tien silveren ducatons aen geldt f 31-10-00 
sijnde de selve aen Tjedtsche Pyters overgelevert, om tot huysholdinge gebruyckt te worden 
 
[0304r] Warderinge gedaen ten overstaen van voorengemelte heren commissarien ende secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Jeltie Jans, van enige goederen, de kinderen ende Claes Rinties toegewardeert, door Dieucke Clases ende His Romckes beyde gesworen uytdraegsters binnen deser stede op den 27e februaris 1675 soo volght 
 
Goederen Tjetske Pyters toegewardeert 
drie oorkussens f 10-00-00 
een groen gevoerde deken f 10-00-00 
een witte Spaense deecken f 7-10-00 
een groen lakens tafelspreedt f 7-00-00 
twee groen sayen gordijnen met de roede f 4-10-00 
twee tapeten stoelkussens f 4-00-00 
twee bedlakens f 8-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 10-00-00 
---------- 
f 70-00-00 
 
[0304v] drie peuldoecken f 5-10-00 
vier slopen f 7-10-00 
vier dito f 9-00-00 
drie tafellakens f 8-00-00 
een halff doosijn serwetten f 7-00-00 
vier serwetten f 3-00-00 
een lapke doeck van ses en een halff ellen, d'elle tot 17 stuyvers, is f 5-10-08 
een lapke doeck langh 2 3/4 ellen, de elle tot 36 stuyvers, is f 4-19-00 
drie porcelijnen vruchtschalen f 6-00-00 
twee porcelijnen butterpanties f 3-00-00 
twee dito f 3-05-00 
noch twee dito f 2-00-00 
een clapmuts f 1-15-00 
vijff fruchtschaelties f 4-00-00 
twee coppen f 4-00-00 
vier dito f 6-00-00 
---------- 
f 80-09-08 
 
[0305r] vier coppen ende twee glasen f 3-10-00 
twee achtcantige schilderijen f 4-00-00 
noch een schilderije ende twee albastende borties f 2-10-00 
 
Boecken 
een bijbel ende enige andere kleyne boeckjes f 4-00-00 
een Martelaers boeck f 2-10-00 
een eecken kas f 12-00-00 
een kinderwiegh bettie f 1-08-00 
---------- 
f 29-18-00 
f 80-09-08 
f 70-00-00 
---------- 
f 180-07-08 
 
[0305v] Goederen Jan Pieters toegewardeert 
twee oorkussens f 6-10-00 
een groen gevoerde deecken f 10-00-00 
een witte Spaense deecken f 8-00-00 
twee lakens f 11-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 7-00-00 
drie peuldoecken f 6-00-00 
twee slopen f 3-00-00 
een halff doosijn serwetten f 6-00-00 
een stuck doeck lanck 18 1/2 ellen, de elle 17 stuyvers, te samen f 15-14-08 
de predicatien van Joost Hendrix f 0-05-00 
---------- 
f 82-09-08 
 
[0306r] Goederen Claes Rinties toegewardeert 
een paer oorcussens f 10-00-00 
twee stoelcussens f 4-00-00 
een groen gevoerde deecken f 6-00-00 
een witte Spaense deecken f 7-00-00 
een groen ongevoerde deken f 6-00-00 
twee lakens f 5-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 7-00-00 
twee peuldoecken f 4-00-00 
vier slopen f 6-00-00 
een tafellaken f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
scht servetten f 9-00-00 
een stuck wit doeck lanck 10 ellen, d'elle tot 17 stuyvers, is f 8-10-00 
noch een stuck doeck lanck 9 1/2 ellen, d'elle tot 17 stuyvers, is f 8-01-08 
---------- 
f 95-01-08 
 
[0306v] Oostindisch goedt 
drie dubbelde butterschuttels f 9-00-00 
vier butterpanties f 5-00-00 
vier dito f 5-00-00 
twee fruchtschaelties f 2-10-00 
vier dito f 6-00-00 
vier kopkes f 3-00-00 
vier klapmutsches f 3-10-00 
twee kleyne dito ende twee glaeskes f 1-15-00 
vier fruchtschaelties f 3-00-00 
een gesneden wijnromer f 0-15-00 
twee glasen schilderijen f 3-00-00 
een grote fles f 1-05-00 
twee stoelen f 1-11-00 
---------- 
f 45-06-00 
f 95-01-08 
---------- 
f 140-07-08 
 
[0307r] Goederen Jan ende Tjetske Pyters tesamen toegewardeert 
ses stoelcussens f 8-00-00 
een spiegel f 2-00-00 
twee lakens f 6-00-00 
twee dito f 5-15-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 5-10-00 
vier peuldoecken f 4-10-00 
vier slopen f 6-00-00 
vier dito f 5-00-00 
vijff dito f 7-10-00 
twee tafellakens f 4-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 3-00-00 
acht servetten f 4-10-00 
ses handdoecken f 2-10-00 
---------- 
f 88-05-00 
 
[0307v] twee bonte handdoecken ende twee tafellakens f 1-11-00 
een doos, stooff ende kleerbesem f 1-00-00 
een wrijver ende twee stoffers f 1-05-00 
een kandelaer, blaker, slaedsemmer, een messchen pantie, ende twee snuyters f 4-05-00 
een scherm ende schabeltie f 1-05-00 
een haeck met een rooster f 0-10-00 
enige stenen pannen f 2-06-00 
vier stoelen f 3-00-00 
---------- 
f 15-02-00 
f 88-05-00 
---------- 
f 103-07-00 
 
Granen 
1e 27 lasten 6 3/4 sack mout gescheept na den Hagen 
2e na Delft gesonden aen Jochum Raas acht lasten 15 1/2 lopen witte haver 
3e na Swol gescheept met Claes Lammerts twintigh lasten mout 
[0308r] 4e Met Sybe Tjebbes na Campen gescheept twee lasten weyt, 52 lopen roggen, en 4 1/2 lasten mout 
5e Leyt op mouterije drie lasten mout 
6e Nae Leeuwarden gesonden aen de heer Doctinga eenhonder en acht lopen mout 
7e Aen Jelle Martens brouwer tot Leeuwarden achtien lopen boeckweyt 
8e Op Fedde Tjeerds onderste souder drie endartigh lopen boeckweyt 
9e Op de souder drie en veertigh en een halff lopen mout vercocht aen Augustinus Pyters 
10e Op Baucke Joannis vierde souder 1 3/4 last, 4 3/4 lopen dasoogde? rogge 
11e Op Cornelis Dirx souder seven lasten, 8 1/2 lopen Pruysse rogge, nae Swol gesonden 
12e Op Joucke Feyties tweede souder aen Claes Rinties vercocht elleff lasten, dartigh lopen Pruysse rogge 
13e Door Claes Lammerts na Hasselt gesonden 5 1/2 lopen bruyne rogge 
 
[0308v] 14e Noch op het sterfhuys souder twee en veertigh en een halff lopen rode weyt 
15e Op Rintie Claessens packhuys tien en een halff lasten, 8 1/2 lopen rode weyt 
16e Op de darde souder 20 1/2 [niet ingevuld] witte hawer 
 
Dus veel per memoria 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten, in dato ut supra. 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) Pitter Wybrants 
 
(get.) D. Wringer 1674