Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 280r

Pand:  0

Inleiding:  [0280r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren burgemeesteren Simon Sloterdijck als in desen mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Scheltje Jelles nagelaten wedu van wijlen Piter Reyners, van alle sodanige goederen, actien ende crediten sampt uyt- en inschulden als bij de overledene metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, dat ter versoeke van Jan ende Tjeerd Reyners als omen van de twee nagelatene weeskinderen van de overledene, genaemt Reyner ende Jan Pieters, voor haer selven gelijck mede voor de vordere vrunden ende crediteuren van de gemelte sterfhuyse, alles op 't aengeven van de gemelte vrunden ende crediteuren, die oock aengenomen hebben in desen alles getrouwelijck te sullen doen aentekenen, waertoe sij oock den behoorlijcken belofte daertoe staende sullen hebben te praesteren in handen van de welgedaghte commissaris, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert in navolgende maniere. Actum den 23e juny 1674.

Inventaris: 
[0280v] In de binnencamer 
twee bedden met de peulen 
tien oorcussens 
twee ongevoerde deeckens 
twee gevoerde deeckens 
twee witte Spaense deeckens 
twee paer groen sayen gordijnen, met twe rabatten 
twee groende dito schoorsteenkleeden 
vier stoelcussens 
tien stoelen 
een geel geverfde tafel 
vijff Oostindische butterpanties 
seven dito copkes soo groot als kleyn 
ses dito fruchschaelties 
twee dito klapmutsen 
drie albasterde borties 
noch een kopke 
[0281r] een mantelstock 
twee groene geverfde emmers 
een kleyne spiegel 
seven slechte butterpanties 
vier dito dubbelde 
vier schalen 
een rackjen 
een mangelbord met twee mangelstocken 
twee glasen peren met een appel 
drie slechte zicierkes 
een standcandelaer 
een hangcandelaer 
twee kleerbesemen met een stoffer 
drie treeften 
een olykoecks vorck 
noch drie zacierkes 
[0281v] een tange ende heerdveger 
een koeckpanne 
een scherm met een turfkorff 
een gotelingh 
een stenen stolp 
ses butterpanties 
enige potten ende pannen 
drie tinnnen lepels met een kroeske 
twee wateremmers 
drie waschtobben 
drie besemstocken met een boender 
een leuywagen 
een spelwercksbord met de kneppels 
twaleff boecken 
 
Een kevije daerin: 
 
Linnen 
achtien mutsches 
[0282r] tien hoofddoecken 
twee slippen 
vier half doecken 
acht Friesche mutsen 
een slecht snoer 
enige stucken kindergoedt 
twaleff neusdoecken 
vijftien dito 
twee half mouwen 
ses tafellakens 
dartien serwetten 
vijftien bedlakens 
vier witte schorteldoecken 
ses peuldoecken 
acht manshembden 
drie ondersten 
een wit schoorsteenkleedt 
[0282v] ellef vrouwen hembden 
negentien slopen 
een kinderdoeck met borsthembtie 
drie wijlingen [= wijtlingen] 
 
Silver 
drie silveren kettings met een haeck 
twee brandstenen messsen 
twee silveren hechten 
seven silveren lepels 
een kettingh van brandstenen coralen 
 
vijff blauwe schorteldoecken 
twee bonte handdoecken 
een schoorsteenkleedt 
een grouwe schorteldoeck 
enige grouwe doecken 
drie flechtsnoeren 
[0283r] Eenige cant 
een swart sijden snoeren 
 
Gerede penningen 
een goten ende een gesneden stuck geldt 
een volweerde rijxdaelder 
ses Engelse stuckjes tot 0-12-00 
noch een stuckje geldt 
vijftien schellingen f 4-10-00 
enigh pajement ad f 8-08-00 
negen a 3-03-00 f 28-07-00 
een goutgulden ad f 1-08-00 
enigh Oosters geldt 
 
Wollen 
een swart lakens rock 
een carmosijnen dito 
een rode lakens dito 
[0283v] een blauw lakens rock 
noch een dito 
een blauwe ende rode daeghs rock 
een swart lakens huyck 
een swart lakens kraegh 
een sware here sayen schort 
een rood scherlakens ruft 
een swart sayen schort 
een swarte ende rode schorteldoeck 
een bruyn linnen schorteldoeck 
een bruyn linnen schorteldoeck 
een paer grof greynen mouwen 
een grof greynen manteltie 
een rood scharlakens borstrock 
een schilderd bortie met een kleerbesem 
drie paer vrouwen hosen 
een blauwe stootkant met enige lappen 
[0284r] drie borstlappen met een rood scharlakens swachtel 
twee groene spreedties 
een bont spreed 
een paer swarte mouwen 
twe overlijwen soo goed als quaed 
een paer wanten met een lapke swart say 
een vuylenmorten schort, noch een oud dito 
een glad manteltie 
een oude borstrock 
een paer schoenen met een paer muylen 
een etel spijntie 
twee tijnties met een schop 
 
De winckel als volgd: 
een vat met eeck 
negen dweylen met wat dweyldoeck 
vijff klouwens werck 
[0284v] een partij steenwerck 
een pappegay met de korff 
tien swarsel [=zwartsel] dosen 
seven houten sleven 
drie leuywagens sonder stocken 
seven witters 
ses hout lockjes 
een vattie met wat boomoly 
een tonne vol tweebacken 
een dito half vol 
een vatie met rijs met een messchen lepel 
een vatie met wat meel 
enige joecken met twee houten backen 
een sack met noten 
twintigh slaeds netten 
negen verf kwasties 
negen canne wasschers 
[0285r] een bosch schrobbers 
twee vaties met swartzel 
twaleff Oosterse besems 
acht soetemelx kesen 
vijff groene dito 
een wafelijser 
een topke met wat roggen tweebacken 
enige maten met een blicken trachter 
een blicken schepper 
een vatie met herpuys [= harpuis] 
een vatie met asch 
vijftien bosch swawelstocken 
twaleff houtwrijvers 
een schapen kees 
twee stucken speck met een stuck roockvleys 
drie bossen met peper, nagelgruys ende gember 
[0285v] een coperen vijsel met een stempel, seggende Andries Claesses toebehorende 
een doos met wat verff 
een dito met anijs 
een dito met blom 
een dito met piepkaniel 
een dito met salye 
een bos met hout 
twee halff stucken butter 
een tromp met boomoly 
een dito met suycker 
een tinnen mingelen 
seven flessen, de twee met anij[s] ende jenever water 
twee kanties 
een korfke met eyers 
een partij keersen 
een partij lint ende gaern 
twee sacken 
[0286r] noch een sack 
een topke met sout 
een dito met peldegarst 
een topke met een vatie met lange rosijnen 
een vatie met korte rosijne 
een dito met pruymen 
een dito met krenten 
een dito met suycker 
een dito met seerp 
een topke ledigh 
26 pond wicht 
een houten schaly met een evenaer 
twee andere dito van mesch 
een tinnen mingelen 
een half dito 
twee varndelties 
twee halve dito 
[0286v] twee stuyvers, met bottierskantie 
vier trachters 
twee scheren 
een tinnen zacierke 
een messchen buttergotie 
enige oly maties 
een vatie met steenbick 
een dito met schuyrsand 
een dito met duynsand 
een vat leegh 
een houten back met krijt