Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 256r

Pand:  Rommelhaven 26

Inleiding:  [0256r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Trijntie Jans weduwe van wijlen Dirck Claessen burgerse binnen Harlingen, wonende ontrent de Grote Sluys in de Swarte Raven, van alle de goederen, uyt- ende inschulden aldaer bevonden, alle ten versoecke van Jan Gerryts, ende Fedde Gerryts als elx voor een gerechte vijftepart erfgenamen van de overledene, sampt de kinderen van wijlen Jacob Gerryts mede voor een vijftepart, waeraff Jacob Gerryts de administratie verboden, mitsgaders de kinderen van wijlen Meylert Gerryts bij Jan Wabbes in echte verweckt met namen Pybe, Sjoerdt, Andries, Lolck, Bauck ende Teecke Jansen tesamen ingelijcks voor een gerechte vijftepart, ende eyndelyck de kinderen van wijlen Tjeerdt Gerryts met namen Teedsche, Tjerck ende Trijntie Tjeerds mede also voor een vijftepart erfgenamen in die qualiteit requireerden ende Itie Jacobs nagelaten dochter van Jacob Gerryts vorengenoemt als (boven mede voor een vijftepart als erfgenamen aengeroert) requirerende, als hebbende bij de overledene tot haer levenseynde gewoont, de welcke daerom oock de belofte van getrouwe aengevinge na haer beste kennisse heeft [0256v] heeft gedaen in handen van de praesiderende burgemeesteren Simon Sloterdijck, Lourens Jacobs Asperen in desen verordonneerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, waerop tot de beschrijvinge geprocedeert is in navolgende voegen, desen 5e may 1674.

Inventaris: 
[0256v] Bedden en bedtkleren 
vijff bedden met peulen 
achtien oorcussens 
vijftien deeckens 
vier paer gordijnen met de rabatten 
drie groene schoorsteenkleden 
noch een dito 
twintigh stoelen 
drie eecken voetbancken 
een schabeltie 
[0257r] vijff groene tafelsspreden 
acht tinnen schuttels 
een mesken vuyrbecken 
een tinnen canne 
twee tinnen waterpotten 
een tinnen fles 
twee tinne coppen 
een tinnen mostertpot 
twee tinnen brandewijns kroeskes 
een tinnen tromp ende butterpot 
drie coperen potten 
twee ketels 
drie ijseren potten 
twee coperen ende een messchen koeckpanne 
[0257v] twee gootlingen 
twee back akers 
een blicken salaede emmer 
twee messchen panties 
twee lanteernen 
een messchen pottie 
twee ijseren potzelen 
een ijseren sleff [= sleef?] 
een ijseren toetast 
een ijseren kapmes 
twee ijseren kandelaers 
een kleynen kandelaer 
een hangkandelaer 
drie messchen pijpen 
twee messchen set kandelaers 
[0258r] een ondersteecker 
twee roosters 
drie tangen 
dartien tinnen lepels 
een hanghijser 
een spiegel 
twee mantelstocken 
noch een mantelstock 
twee houten vischemmers 
twee stoffers 
twee houtwrijvers 
twee mangelstocken ende een mangelbordt 
twee kleerbesems 
ses stowen 
twee wateremmers 
[0258v] ses tobben soo groot als kleyn 
twee wasschammels 
een bierstellingh 
twee schamelties 
twee ronde tafels 
een swart geverfde tafel 
een uyttreckende tafel 
een schabeltie 
een langh swart schamel 
twee canborden 
een keerslaet 
een selvets bortie 
een glaedt bordt 
een kleerbordt 
een hackbordt 
twe coeckrijwers 
[0259r] een lepelbordt 
twee houten schalen met een ijseren evenaer, met ontrent 30 pond wicht 
twee racken 
vijfftigh stenen schuttels soo groot als kleyn 
seven glaesen flessen 
negen stenen kannen waeronder ses met tinnen lidden 
noch een canbordt 
twee meelvaten 
een plattie 
een hondehuys 
een keesbackje 
ses houten backen 
een rager 
een tijntie met oude lappen 
vier lidden op tobben 
[0259v] twee weyvaten 
twee schermen 
een vleesgaffel 
twee houten schoppen met een soecker 
een haer borsel 
een eecken cassie in't voorhuys 
 
Een eecken grootte cas, daerin na ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
vijff en dartigh slaeplakens 
twaleff wijtlingen 
veertien peuldoecken 
drie en sestigh kussenslopen 
twee grote kinderdoecken 
dartien kleyne dito 
noch een grote dito 
noch een doppies sloop 
noch een sloop, noch een dito 
[0260r] achtien tafellakens 
ses handdoecken 
vier en twintigh vrouwen hembden 
ses ende twintigh servetten 
noch een handdoeck 
negen ende twintigh neusdoecken 
seven nachthalsdoecken 
elleff bonte ende blauwe neusdoecken 
twintigh hoofddoecken 
vijff en twintigh mutsen 
vier paer witte halfmouwen 
noch seventien mutsen 
vijftien halsdoecken 
vier blauwe schorteldoecken 
twee Friessche mutsen, met noch twee hoofddoecken 
twee bonte tafellakens 
drie bonte schoorsteenkleeden 
noch een dito 
[0260v] seven bontte ende een witte handdoecken 
een oude peuldoeck 
noch een halfdoeck ende neusdoeck 
twee sacken ende drie puydden 
 
Vrouwenkleren 
twee huycken 
twee swart lakens rocken 
drie mantelties 
een gladde rock 
een blau lakens rock 
een carmosijnen daegs rock 
twee swarte schorten 
drie paer kraeghmouwen 
een moff 
een oude kap 
twee swart lakens kragen 
een swarte met een blaauwe schorteldoeck 
[0261r] een stoff manteltie 
twee overlijwen 
twee paer hosen 
twee daegs vrouwen rocken 
twee borstrocken 
een bolckevanger 
een naykussen 
een grote eecken kiste 
sewen ellen swart laken 
noch een tafellaken ende neusdoeck 
een boekkas met negen boecken 
sewen korwen soo groot als kleyn 
 
Een eecken kantoor daerin na ontzegelinge: 
 
twee silveren ducatons 
 
Brieven ende instumenten 
[0261v] Een decreetbrieff ende ingelost reversael de dato den 4e february 1661 nopens sekere camer staende op de Bargebuyren, gequoteert met numero 1 
Een coopbrieff ende ingelost reversael de dato den 13e febrary 1652 bij Jan Jacobs cum socio aen Dirck Claessen cum uxore gepasseert wegens de huysinge daer de Swarte Raven uythanght [d.i. Rommelhaven 26], staende bij de Groote Sluys, gequoteert met numero 2 
Een coop ende reversaelbrieff de dato den 31e augusti 1640 bij Doeytse ende Wigle Ates aen Dirck Claessen cum uxore gepasseert wegens sekere huysinge staende alhier in de Hooghstraet, gequoteert met numero 3 
Een handschrift de dato den 21e maert 1661 bij Gerloff Pieters ende Foockel Gosses wonende op Amelant gepasseert waerop noch te reste is een hondert Caroli guldens capitael, gequoteert met numero 4 
[0262r] Een obligatie de dato den 2e may 1604 bij Gerryt Jansen Munnickshuys gepasseert continuerende seshondert vijftigh goudguldens capitael f 650 
gequoteert met numero 5 
Een obligatie de dato den 2e may 1653 tot laste van de selve continuerende seshondert goudguldens capitael f 600 
gequoteert met numero 6 
Een obligatie de dato den 7e may 1656 tot laste van de selve continuerende duysent goudguldens capitael f 1000 
gequoteert met numero 7 
Een coopbrieff de dato den 25e july 1651 bij Gerryt Jansen Munnickhuys gepasseert aen Ale Wierds cum uxore nopens de gerechte helfte van ontrent dartien pondematen lands leggende tot Arum bij Dirck Claessen cum uxore geniaert, gequoteert met numero 8 
[0262v] Noch comt ten proufijtte van 't sterfhuys de gerechte helfte van acht en veertigh pondematen lands tot Pietersbierum volgens verclaringe van de erfgenamen. Hier pro memoria 
Een obligatie den dato den 19e juny 1619 tot laste van Geert Jacobs weduwe van wijlen Pieter Piers gewoont hebbende tot Jelsum continuerende capitael f 200 
gequoteert met numero 9 
Een handschrift de dato den 2e april 1645 tot laste van Jan Wouters ende Trijntie Jelles, continuerende vierhondert Caroli guldens, capitael f 400-00-00 
gequoteert met numero 10 
Een handschrift de dato den 1e may 1662 tot laste van Abe Pyters cum uxore continuerende vijftigh Caroli guldens doch moet voor onwis gereckent, gequoteert met numero 11 
[0263r] De darde part van sekere sate landts groot 55 pondematen gelegen tot Tjom, Tritsum genaemt. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris[0256v] Bedden en bedtkleren 
vijff bedden met peulen 
achtien oorcussens 
vijftien deeckens 
vier paer gordijnen met de rabatten 
drie groene schoorsteenkleden 
noch een dito 
twintigh stoelen 
drie eecken voetbancken 
een schabeltie 
[0257r] vijff groene tafelsspreden 
acht tinnen schuttels 
een mesken vuyrbecken 
een tinnen canne 
twee tinnen waterpotten 
een tinnen fles 
twee tinne coppen 
een tinnen mostertpot 
twee tinnen brandewijns kroeskes 
een tinnen tromp ende butterpot 
drie coperen potten 
twee ketels 
drie ijseren potten 
twee coperen ende een messchen koeckpanne 
[0257v] twee gootlingen 
twee back akers 
een blicken salaede emmer 
twee messchen panties 
twee lanteernen 
een messchen pottie 
twee ijseren potzelen 
een ijseren sleff [= sleef?] 
een ijseren toetast 
een ijseren kapmes 
twee ijseren kandelaers 
een kleynen kandelaer 
een hangkandelaer 
drie messchen pijpen 
twee messchen set kandelaers 
[0258r] een ondersteecker 
twee roosters 
drie tangen 
dartien tinnen lepels 
een hanghijser 
een spiegel 
twee mantelstocken 
noch een mantelstock 
twee houten vischemmers 
twee stoffers 
twee houtwrijvers 
twee mangelstocken ende een mangelbordt 
twee kleerbesems 
ses stowen 
twee wateremmers 
[0258v] ses tobben soo groot als kleyn 
twee wasschammels 
een bierstellingh 
twee schamelties 
twee ronde tafels 
een swart geverfde tafel 
een uyttreckende tafel 
een schabeltie 
een langh swart schamel 
twee canborden 
een keerslaet 
een selvets bortie 
een glaedt bordt 
een kleerbordt 
een hackbordt 
twe coeckrijwers 
[0259r] een lepelbordt 
twee houten schalen met een ijseren evenaer, met ontrent 30 pond wicht 
twee racken 
vijfftigh stenen schuttels soo groot als kleyn 
seven glaesen flessen 
negen stenen kannen waeronder ses met tinnen lidden 
noch een canbordt 
twee meelvaten 
een plattie 
een hondehuys 
een keesbackje 
ses houten backen 
een rager 
een tijntie met oude lappen 
vier lidden op tobben 
[0259v] twee weyvaten 
twee schermen 
een vleesgaffel 
twee houten schoppen met een soecker 
een haer borsel 
een eecken cassie in't voorhuys 
 
Een eecken grootte cas, daerin na ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
vijff en dartigh slaeplakens 
twaleff wijtlingen 
veertien peuldoecken 
drie en sestigh kussenslopen 
twee grote kinderdoecken 
dartien kleyne dito 
noch een grote dito 
noch een doppies sloop 
noch een sloop, noch een dito 
[0260r] achtien tafellakens 
ses handdoecken 
vier en twintigh vrouwen hembden 
ses ende twintigh servetten 
noch een handdoeck 
negen ende twintigh neusdoecken 
seven nachthalsdoecken 
elleff bonte ende blauwe neusdoecken 
twintigh hoofddoecken 
vijff en twintigh mutsen 
vier paer witte halfmouwen 
noch seventien mutsen 
vijftien halsdoecken 
vier blauwe schorteldoecken 
twee Friessche mutsen, met noch twee hoofddoecken 
twee bonte tafellakens 
drie bonte schoorsteenkleeden 
noch een dito 
[0260v] seven bontte ende een witte handdoecken 
een oude peuldoeck 
noch een halfdoeck ende neusdoeck 
twee sacken ende drie puydden 
 
Vrouwenkleren 
twee huycken 
twee swart lakens rocken 
drie mantelties 
een gladde rock 
een blau lakens rock 
een carmosijnen daegs rock 
twee swarte schorten 
drie paer kraeghmouwen 
een moff 
een oude kap 
twee swart lakens kragen 
een swarte met een blaauwe schorteldoeck 
[0261r] een stoff manteltie 
twee overlijwen 
twee paer hosen 
twee daegs vrouwen rocken 
twee borstrocken 
een bolckevanger 
een naykussen 
een grote eecken kiste 
sewen ellen swart laken 
noch een tafellaken ende neusdoeck 
een boekkas met negen boecken 
sewen korwen soo groot als kleyn 
 
Een eecken kantoor daerin na ontzegelinge: 
 
twee silveren ducatons 
 
Brieven ende instumenten 
[0261v] Een decreetbrieff ende ingelost reversael de dato den 4e february 1661 nopens sekere camer staende op de Bargebuyren, gequoteert met numero 1 
Een coopbrieff ende ingelost reversael de dato den 13e febrary 1652 bij Jan Jacobs cum socio aen Dirck Claessen cum uxore gepasseert wegens de huysinge daer de Swarte Raven uythanght [d.i. Rommelhaven 26], staende bij de Groote Sluys, gequoteert met numero 2 
Een coop ende reversaelbrieff de dato den 31e augusti 1640 bij Doeytse ende Wigle Ates aen Dirck Claessen cum uxore gepasseert wegens sekere huysinge staende alhier in de Hooghstraet, gequoteert met numero 3 
Een handschrift de dato den 21e maert 1661 bij Gerloff Pieters ende Foockel Gosses wonende op Amelant gepasseert waerop noch te reste is een hondert Caroli guldens capitael, gequoteert met numero 4 
[0262r] Een obligatie de dato den 2e may 1604 bij Gerryt Jansen Munnickshuys gepasseert continuerende seshondert vijftigh goudguldens capitael f 650 
gequoteert met numero 5 
Een obligatie de dato den 2e may 1653 tot laste van de selve continuerende seshondert goudguldens capitael f 600 
gequoteert met numero 6 
Een obligatie de dato den 7e may 1656 tot laste van de selve continuerende duysent goudguldens capitael f 1000 
gequoteert met numero 7 
Een coopbrieff de dato den 25e july 1651 bij Gerryt Jansen Munnickhuys gepasseert aen Ale Wierds cum uxore nopens de gerechte helfte van ontrent dartien pondematen lands leggende tot Arum bij Dirck Claessen cum uxore geniaert, gequoteert met numero 8 
[0262v] Noch comt ten proufijtte van 't sterfhuys de gerechte helfte van acht en veertigh pondematen lands tot Pietersbierum volgens verclaringe van de erfgenamen. Hier pro memoria 
Een obligatie den dato den 19e juny 1619 tot laste van Geert Jacobs weduwe van wijlen Pieter Piers gewoont hebbende tot Jelsum continuerende capitael f 200 
gequoteert met numero 9 
Een handschrift de dato den 2e april 1645 tot laste van Jan Wouters ende Trijntie Jelles, continuerende vierhondert Caroli guldens, capitael f 400-00-00 
gequoteert met numero 10 
Een handschrift de dato den 1e may 1662 tot laste van Abe Pyters cum uxore continuerende vijftigh Caroli guldens doch moet voor onwis gereckent, gequoteert met numero 11 
[0263r] De darde part van sekere sate landts groot 55 pondematen gelegen tot Tjom, Tritsum genaemt. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris