Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 250r

Pand:  0

Inleiding:  [0250r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de here praesiderende burgemeester Jacobus Voorda als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van wijlen Jan Wouters in leven burger ende gewesen Sneecker schipper binnen Harlingen van alle sodanige goederen, actien ende credyten als aldaer ten sterfhuyse bevonden ende bij den overledenen metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, en dat ter instantie van Jarigh Pieters old burger vaendrigh ende mr. backer alhier, als geauthoriseerde curator over Doecke ende Yefke Jans nagelaten weeskinderen van de overledenen, alles op het aengeven van Geeske Jans mede een dochter van wijlen gemelte Jan Wouters, als bij haer vader gewoont, ende also den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die oock aengenomen heeft onder solemnele ede gedaen in handen van welgedachte here commissaris omme alles getrouwelijck te sullen aengeven, in welx doende tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum den 3e juny 1673.

Inventaris: 
[0250r] Bedden ende betsklederen 
vier bedden 
vier peulen 
[0250v] elleff oorkussens 
vier groene dekens 
een gesprenkelde deken 
drie witte spaense dekens 
een paer groene sayen gordijnen 
een paer groen linnen gordijnen 
drie groen sayen rabatten 
een groen sayen schoorsteenkleedt 
drie schilderijen 
vijff stoelkussens 
twee porceleynen klapmutsches 
een porceleynen kleyn schutteltie 
vier schalen 
tien stucks gleybackers schuttelgoedt, in soorten 
[0251r] twee tafels 
negen stoelen in sorte 
een voetbanck 
een mesken gootlingh 
een vleeschforck 
een asschop 
een mesken schuymspaen 
een potseel 
een ijseren kettingh 
een treeftje 
een tange 
een hanghijser 
twee coperen potten 
[0251v] een oude heugel 
een kleyn ijseren pot 
een degen 
een rottingh 
een kevije 
een ijseren ellen 
 
Linnen 
sestien bedlakens 
een half laken 
veertien mans hembden, een dito hembd 
een wijtlingh 
twee doppies tafellakens 
vijff peuldoecken 
een en twintigh slopen 
[0252r] vier mans kragen 
 
Wollen 
Een swart lakens mantel 
een pack swart lakens kleren 
een swart lakens broeck 
twee rode hemdtrocken 
twee witte onderbroecken 
twee swarte hoeden 
drie paer wanten in sorte 
een grauwe hoed 
een pijlakens bolckevanger 
een ruyge muts 
een swart lakens daeghs rockjen 
een grauwlakens carpous [karpoets / kapoets / kabots: bontmuts, monnikskap, muts, ruige bonte muts, ruige muts, schippersmutsje] 
vijff paer hosen in sorte 
[0252v] een rood mutske 
twee paer schoenen 
 
Brieven ende instrumenten 
Een coopbrieff van 't half veer op Sneeck bij Jan Wouters gepasseert aen Gerloff Jansen, de dato den 4e december 1668, waerop noch te goede is, getekent met A. f 515-00-00 
Een brieff waerop enige goederen van wijlen Tjal Doekes gewardeert staet, als sijnde gewesen huysfrouw van wijlen Jan Wouters, ad 49-14-00 
met B. 
Een brieff waerin enige goederen van wijlen van Wouters in gewardeert staet, belopende in somma f 216-18-00 
met C. 
 
Een staet ende liquidatie tusschen Anne Minnes lichtervoerder alhier als oom ende curator over de vijff kinderen ende erfgenamen van Engel Wytses, bij Jan Wouters in echte getogen als requirant ende de selve Jan Wouters voornoemt als requireerde, sich ad secunda vota begeven met Tjal Doekes, de dato den 10e augusti 1672. 
 
[0253r] Een boelcedulle van de goederen gehouden ten huyse van wijlen Jan Wouters ten proufijtte van hem ende sijn kinderen op den 16e april 1652 ad 16-15-00 
met G. 
Een obligatie voor Jan Wouters, tot laste van Jan Reyners ende Gerbrich Wouters echteluyden tot Rien, de dato den 12e May 1649, ad f 110-00-00 
Waerop de intressen te goede sijn tegens ses per cento, zedert den 12e May 1650, getekent met T. 
 
Een acte van cessie gepasseert bij Jacob Hendrix Hollander aen Jan Wouters de dato de 3e junij 1649 waerbij geblijckt dat Jan Wouters betaelt heeft aen Jacob voornoemt f 63-00-00 
getekent met G. 
 
Ander romlingh 
een bosch ongebleeckt garen daerin elleff roven 
een mangelbord 
een stoffer 
 
[0253v] een kleerkorff 
een kleerbesem