Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 245r

Pand:  Molenpad 6

Inleiding:  [0245r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de here praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Syds Freerx in leven rogverschieter, van alle sodanige goederen actien ende credyten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van Baucke Pyters mr. snijder ende Nanne Freerx huysman tot Finkum als omen ende geauthoriseerde curatoren over des selfs twee voorkinderen met namen Antie ende Freerck Sydses bij sijn overleden huysvrouw Antie Pyters in echte verweckt, sijnde de aengevinge geschiet door Jancke Ypes nagelaten weduwe van voornoemde Syds Freerx die om alles getrouwelijck te sullen aengeven den behoorlijcken belofte daer toe staende in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, desen 22e februaris 1674.

Inventaris: 
[0245v] Bedden ende betscleren 
vier bedden met vier peulen 
negen oorkussens 
ses deeckens 
vier stoelcussens 
drie paer groene gordijnen ende rabatthen 
twee schoorsteen kleden 
dartien stoelen 
twee schilderijen 
vijff albasterde borties 
negen en twintigh stucks soo hangendt als staendt steenwerck 
een spiegel 
twee tafels 
een boeck kaske 
een etel kas 
[0246r] een rack 
een tobbe 
een tinnen com 
twee tinnen soutvaten 
twee tinnen kroeskes 
acht tinnen lepels 
een oude tinnen cop ende lepel 
enigh schuttelgoedt 
een kleerbesem 
een ketel 
een gootlingh 
een ijseren poth 
een degen, musketh ende pieck 
een tin mingel 
twee blauwe cannen 
[0246v] een krebbe ende wyge 
 
Een schabeltie ende kistie, daerin na ontzegelinge: 
enigh kindergoet 
een eecken cas, daerin na ontzegelinge bevonden 
een pack swart lekens kleren 
een bruyn blauw lakens kleren 
een swart lakens mans rock 
een karmosijnen broeck 
een grouw lakens rock 
twee roodt scharlakens hemdtrocken met silver knopen 
een pack daegs kleren ende hemdtrock 
twee paer hosen 
een paer daegs dito 
[0247r] een swart lakens mantel 
een roden onderbroeck 
een leren dito 
twee hoeden 
 
Linnen: 
seventien slaeplakens 
twee wijtlingen 
vijff en twintigh slopen 
noch seven dito 
noch een dito 
acht peuldoecken 
drie tafellakens 
negen servetten 
veertien mans hembden 
[0247v] twee vrouwen hembden 
twee witte schorteldoecken 
een blauwe doppien schorteldoeck 
ses en twintigh neusdoecken 
 
[marge: nevenstaende goederen sijn afgecomen van der voorkinderen moeder, ende sijn voor hun beholden.] 
 
ses neusdoecken 
 
Brieven ende instrumenten: 
Een coop [doorgehaald: brieff] ende reversaelbrieff de dato den 5e may 1662, van sekere huysinge waer uyt Syds Freerx versturven is staende binnen deser stede achter de Grote Kerck, gequoteert met A. 
Een coopbieff de dato den 17e novembris 1668, bij Jan Faber gepasseert aen Sydts Freerx cum uxore nopens sekere huysinge staende binnen deser stede in de Hoogstraet bij de Lommerts pijp, gequoteert met B. 
[0248r] Een coopbrieff de dato den 7e junij 1669, bij de Burgemeester Gellius Vetzensius qualitate qua aen Syds Freerx cum uxore gepasseert nopens sekere camer staende op Rapenburgh, aen't karrepadt, gequoteert met C. 
Een coopbrieff de dato den 3e martij 1668,bij Jan Dirxen Bolswerder schipper cum uxore aen Syds Freerx cum uxore gepasseert, nopens seecker halff Bolswerder veer, voor sestien hondert twaleff caroliguldens, tien stuyvers, waer op na gissinge een hondert caroliguldens, te quade is, gequoteert met D. 
Acte tusschen Syds Freerx ende mr. Baucke Pyters de dato den 20e decembris 1670, waer bij voorschreven Baucke aen Syds Freerx schuldigh bleeff f 72-05-00 
gequoteert met E. 
[0248v] Een obligatie op Ede Edes cum uxore tot Harlingen, de dato den 2e januarii 1670 tot proufijtte van Syds Freerx ende Jantien Ypes ter somma van een en 't seventigh caroliguldens, acht stuyvers, capitael f 71-08-00 
gequoteert met F. 
Een obligatie de dato den 3e junij 1673, bij Feyke Ypes tot Stiens aen Syds Freerx gepasseert, continerende twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 
gequoteert met G. 
Feyke Ypes is noch schuldigh aen't sterfhuys veertigh caroliguldens, waer van geen obligatie heeft gepasseert f 40-00-00 
 
Voorts enige oude brieven van geen belangh. 
 
Boecken: 
een bijbel 
een huys postil 
enige oude boecken 
 
[0249r] acht pondt ongesoden geern 
een net 
een bandelier 
een paer schoenen 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato ut supra. 
In kennisse van ons commisaris ende secretaris