Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 215r

Pand:  Brouwersstraat 1b

Inleiding:  [0215r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren burgemeesteren Hendrick Coenraedts Ludinga ende Edo Reyns Winia als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, in 't sterfhuys van wijlen Gabbe Arjens Kuyck van alle de goederen die bij hem metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, ten versoeke van de gemeensman Saeke Romckes Gaasma ende de olde hopman Claes Falcken als gecommitteerden van de crediteuren van voornoemde Gabbe Arjens, in naevolgende manieren, desen 14e may 1674.

Inventaris: 
[0215r] Een banck daerin na ontzegelinge 
acht hembden 
twee lakens 
twee bonte ende negen witte neusdoecken 
elleff dasies 
een pennaeldt 
een silveren signet 
 
[0215v] Een obligatie de dato den 21e januarii 1659 bij de heer Ewout Jetzes Steensma cum uxore aen Mayke Stoffels gepasseert continerende 270 Caroli guldens capitael f 270-00-00 
gequoteert met no. 1 
 
enige sijden linten 
twee schildtspadts doppen 
een paer schoenen 
een salmboeck [psalmboek ?] 
een veugelroer ende musquet 
een boteltie 
noch een kleyne dito 
 
Een kistie, nae ontzegelinge daerin: 
een grauw lakens rock 
negen ellen nieuw doeck 
enige kraegen 
twee swarte hosen 
een swart lakens rock 
een pack swart lakens kleren 
een sprinckelt greynen broeck 
een swart lakens mantel 
 
[0216r] twee hoeden 
een hondehuys 
een schilderij 
een oude rock 
twee oude broeken 
noch een dito 
een oude hemtrock 
een Engelsche ende ruyge muts 
noch een schilderij 
een bont schoorsteenkleedt 
een rottingh 
een hamer 
een ijseren kandelaer 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
in kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Hendrick Coenraedts 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
37) 12/19 december 1674 
not. publ.