Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 191r

Pand:  0

Inleiding:  [0191r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Henricus Caesarius ende Bartel Cleyssen Lanting als commissarien, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Jan Intes in leven Sneeckschipper binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de gemeensman Jan Symens als geauthoriseerde curator over Teedsche Mases weduwe van wijlen Jan Intes voornoemd niet wel bij haer verstandt sijnde ex testamento erfgenaem van voornoemde Jan Intes, ende ter praesentie van Jarich Pieters mr. backer als curator over Ate Intes kinderen, en dat op 't aengeven van Teedsche Sjoerds en Rinscke Ates, als de sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die daertoe de solemnele ede in handen van de mede commissaris Lanting hebben gepraesteert, ende daerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgt dese 13e october 1674.

Inventaris: 
[0191v] Bedden ende betskleren 
drie bedden en drie peulen 
elleff oorcussens 
ses deeckens, soo oude als nieuwe 
twee paer groene gordijnen en rabatten 
een groen schoorsteens kleeedt 
vijff stoelkussens 
acht stoelen 
een eecken sgabeltie 
twee tafels 
een slaepbanck 
twee witte spreeden 
een canbord met ses kannen en drie schuttels, 
twee tinnen kroesen en twee brandewijns kroeskes 
vijff en twintigh stucken, soo hangend als staend, slechts steenwerck 
ses schilderde borties, soo groot als kleyn 
[0192r] een spiegel 
twee stoven 
een nay corf met enige oude vodden 
een strijckijser 
vijff dosen 
een bosschie vlas ende geern 
enige lapkes etc. 
een mantelstock 
een musket, forcketstock, draegbant, bandelier ende degen 
vier keessen 
een water en een merckemmer 
twee coperen potten 
een koeckpanne 
een gootlingh 
twee ketels 
[0192v] een stalbedt 
twee kleercorwen 
een treeft 
een heugel 
een hangijser, potzeel, asschop, rooster, tange, een houten soutvat ende hackmes 
twee mangelstocken 
een ijseren stand candelaer 
een mangelbordt 
een glaedbordt 
twee stoffers en een glaeswasscher 
een armcorff 
drie oostindische klapmutsches 
een houtwrijver, een ellen, bedtstock, turfcorff ende twee vuyrbeckens 
een caets ? daerin een silveren hecht en mes 
een vleysvat met een kijntie 
acht houten tafelborden, schuymspaen ende hoedewrijver 
[0193r] twee drincken kannen 
een spijnne 
enigh schuttelgoedt 
drie waschtobben, een slijpbort, ende wasschamel 
ses tinnen lepels 
vier tinnen schuttels 
een naykussen ende bontspreedt 
 
Een eecken kiste, daerin na ontzegelinge bevonden: 
een kistie, met enige lappen 
noch een dito ledigh 
[marge: sijnde Teedsche Mases troupenningh] 
| een stuck goud sijnde een rechte Jacobus 
| vijff valueeerde rijxdaelders 
| een gemaeckt stuck silver met een rand ende ringh 
 
Een eeken kewy, daerin nae ontzegelinge: 
een silveren onderriem, met een haeck en twee kettings, een koocker met silver beslagh, daerop twee silverhoofden messen sampt een buydel daerin twee gouden ringen en silver vingerhoedt 
[0193v] een rood scharlakens hemdtrock met silverknopen 
een sayen overtrecksel 
een kleurd rockje 
een swart lakens mantel 
een pack swart lakens kleren 
een paer swarte hosen 
twee witte onderbroecken 
een vuyle morten [feuillemort] broeck ende swart lakens wambays 
een oude rode hemdtrock 
een bolkevanger 
een paer leersen [Harlinger woord voor laarzen] 
twee paer schoenen 
twee hoeden 
 
Gerede gelden 
4 1/2 a 3-03-00 f 14-03-08 
2 a 1-08-00 f 2-16-00 
1 1/4 a 1-18-00 f 3-02-08 
in een sackje drie silveren ducatons f 9-09-00 
aen schellingen f 14-00-00 
aen pajement f 0-17-00 
in een doossie f 1-10-00 
 
[0194r] Linnen 
ses laekens 
ses mans hembden 
twee tafellakens 
drie servetten 
drie wijtlingen 
twee en twintigh slopen 
een peuldoeck 
een bont tafellaken 
twee bonte kleden 
twee dassies 
enige cragen en beffen 
negen kleerstocken 
twee kleerbesemen 
 
Brieven ende instrumenten 
Een handschrift de dato den 10e october 1664, tot laste van Alle Minnes continerende Caroli guldens f 50-00-00 
gequoteert met no. 1 
[0194v] Een oud reversaelbrieff bij Gijsbert Aerts Gorp cum socias aen Jelle Reyns cum uxore gepasseert, gequoteert met no. 2 
Een ingelost reversael ende coopbrieff bij Hendrick Meynses cum uxore aen Jan Intes gepasseert, van 't veer tusschen Harlingen ende Sneecq, gequoteert met no. 3 
Een obligatie de dato den 10e juny 1645 tot laste van Jelle Ruyrds ende Trijntie Intes ter somma van hondert Caroli guldens f 100-00-00 
gequoteert met no. 4 
Een obligatie de dato den 30 januarii 1665 tot laste van Ate Intes cum uxore continerende capitael f 300-00-00 
gequoteert met no. 5 
Een obligatie de dato den 12e october 1669 tot laste van Ate Intes continerende capitael f 430-00-00 
gequoteert met no. 6 
Een handschrift tot laste van Jan Jansen gortier, de dato den 25e mey 1668 ter somma van twee hondert Caroli guldens f 200-00-00 
gequoteert met no. 7 
[0195r] Een obligatie tot laste van de selve de dato den 20e july 1664, ter somma van drie hondert Caroli guldens f 300-00-00 
gequoteert met no. 8 
Een obligatie op Seyke Symens en Antie Tonis de dato den 11e May 1663 ter somma van twee hondert Caroli guldens capitael, wort voor onwis geordeelt, gequoteert met no. 9 
Een coopbrieff bij Jan Ruyrdts Sanstra aen Jan Intes gepasseert in dato den 20e junij 1647 van 56e part met de buydel ende uytredinge aen 't schip van Heyn Reinx, doch 't schip is verloren, gequoteert met no. 10 
Twee graven op 't kerckhoff tot Sneecq 
een graf binnen Harlingen op 't oud kerckhoff 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) H. Caesarius 
 
(get.) D. Wringer 1674