Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 25r

Pand:  0

Inleiding:  [0025r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ende gemaeckt van sodanige goederen uyt en inschulden als bij Riemcke Clases in leven huijsvrou van Luijtien Halbes metter doot ontruimt ende nagelaten zijn, alles ten versoeke van Jacob Lous, Rein Lous, Maijke Lous, Rent Lous, Ypke Lous, alle kinderen van gedagte Riemke Clases, mitsgaders Hendrik Harmens als vader en voorstander over zijn zoon, Sioerd Hendrix, nagelaten weeskint van Ybeltie Lous sijn verleden huijsvrouw, sampt Afke Tierx nagelaten weeskint van Tierk Lous nogh onmondigh zijnde beijde kintskinderen van meergemelte Riemke Clases ende gesamenlijke in dese requiranten ende erffgenamen, ende Luijtien Halbes bovengedagt in desen requireerde, ende is voorts geprocedeert tot de [0025v] beschrijvinge die geschiet is op 't aengeven van de requireerde, nadat hij de belofte van getrouwe aengevinge in handen van de tot dese verordonneerde commissaris Adam Jansen Giphon hadde gepraesteert. Actum den 6e april 1663. Opmerkingen: Lou Sioerts X Rieme Claeses: Ytie Lous, ged Herv. gem. Grote Kerk 15-02-1622 (vader Lou Sioerts, moeder Rieme Claeses) Ybel Lous, ged. Herv. gem. Grote Kerk 15-02-1622 (vader Lou Sioerts, moeder Rieme Claeses) Jacop Lous, ged. Herv. gem. Grote Kerk 01-01-1623 (vader Lou Sioerts, moeder Rieme Claessen) Reyn Lous, ged. Herv. gem. Grote Kerk 09-03-1628 (vader Lou Sioerts, moeder Klaeske Reyns) Luitien Halbes, wonende te Harlingen, trouwt Herv. gem. Harlingen 18-11-1655 Riemcke Clases, wonende te Harlingen.

Inventaris: 
[0025v] Bedden etc 
2 bedden 2 peulen 
6 dekens 
11 oorcussens 
2 rabatten, een gordijn 
11 stoelcussens 
9 borties 
 
[0026r] 24 stucken steenwerk bestaende schalen pannen ende etc 
enige daegs schuttelgoet 
3 stenen cannen 
een gootlingh 
 
Tin 
een buttercop, soutvat, lepels, etc 
een tange, treeft, hangyser, etc 
een lanteerntie 
een spygel 
11 stoelen 
een tafelspreet 
een fuijren eeken cas 
[0026v] een coperen pan 
een tafel een dito 
een kiste ende schabeltie, 2 doosen 
2 corfkes 
een wateremmer 
 
In een kas 
20 lakens 
20 mans hembden 
17 vrouwen dito 
 
In een buijdel 
2 valueerde rijxdal[ers] 
een 12 stuivers 
een dubbelde ducaet 
aen pajament 2 stuivers 
een brandewijns kroeske ende vingerhoet 
 
[0027r] 23 sloopen 
2 groote kindere doeken 
3 servetten 
2 peuldoeken 
2 tafellakens 
10 neusdoeken 
8 mutskes 
2 Friese mutsen 
5 halsdoeken 
 
In een kiste  
een laken 
8 mutskes 
[0027v] 5 halsdoeken 
een corff met rommelingen 
 
In d'tafel voorgemelt 
2 messchen candelaers 
2 bossies geern 
 
Nogh in de voorgemelte kas bevonden 
5 rocken 
een hoick 
een 4 niuwe hoosen 
2 lijffjes 
1 gladt fuijlmorten schort 
een dito 
een borstrock, een dito 
[0028r] 3 wollen cragen 
een borstrock 
3 schorteldoeken, een roode, een swarte 
een paer halff mouwen 
2 borstrappen [= borstlappen] 
een paer cragen mouwen 
3 lappies linnen 
een pack swart lakens kleren 
 
In een kist op de souder [= zolder] 
7 lakens 
5 sloopen 
2 tafellakens 
een handoek 
 
[0028v] een silver kroes 
5 lepels 
een brandewijns dito 
een stuck doek daarop verschoten 50 gulden 
 
Brieven 
Een obligatie op Jeltie Rickerts ter somma van 50 gulden sorte van dato den 25 november 1662 waer op geen intres betaelt f 50-00-00 
Een dito op Jarigh Clases van 150 gulden capitaal van dato den 10e oktober 1662 f 150-00-00 
---------- 
f 200-00-00 
 
In een blau sackie 
[0029r] vijftien gulden f 15-00-00 
2 a 8 stuivers f 0-16-00 
 
In een sack 
een pajament f 61-11-04 
50 a 3 gulden 3 stuivers f 157-10-00 
---------- 
f 234-17-04 
 
een bedt 
een becken 
 
Daegh cleren nogh beneden bevonden 
3 daeghs voerde rocken 
een manteltie 
 
[0029v] Navolgende goederen Luijten Halbes toegewardeert 
een bedt ende peul 12 gulden f 12-00-00 
2 oorcussens f 4-10-00 
een oorcussen f 0-15-00 
een deken f 1-11-00 
een dito f 2-00-00 
2 lakens f 4-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-15-00 
1 dito f 1-05-00 
2 sloopen f 2-00-00 
---------- 
f 34-16-00 
 
[0030r] 2 dito f 1-15-00 
een sloop 3 handoeken f 1-05-00 
---------- 
f 3-00-00 
f 34-16-00 
---------- 
f 37-16-00 
 
een kroes wegende 12 lood 't loodt 27 stuivers f 16-04-00 
5 lepels ende een kroeske wegende 13 3/4 lood, 't lood 27 stuivers f 18-11-00 
2 cussens f 0-15-00 
---------- 
f 73-06-00 
 
Lasten 
Harmen Pitters brouwer comt van bier f 2-10-00 
Nicolaus Bramius apothequer voor een kanne Spaense wijn f 1-12-00 
---------- 
f 4-02-00 
 
[0030v] Roeleff Pybes van geleverde waren f 3-06-08 
Douwe Pytters backer f 0-18-00 
een doodgraver comt f 7-08-00 
Sybren Sybrens voor de doodkist f 10-00-00 
nogh aen vordere doodschulden betaelt seven caroli gulden seven stuivers 8 penningen aen diverse cleine posten f 7-07-08 
Mr. Witse Pytter voor visitien f 1-04-00 
de doodbidder f 2-10-00 
---------- 
f 32-14-00 
f 4-02-00 
---------- 
f 36-16-00