Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 170r

Pand:  Sint Jacobstraat 10zuid

Inleiding:  [0170r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Wytse Migiels als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Claes Auckes Augustinusga in leven burger faendrich ende mr. chirurgijn alhier, van alle sodanige goederen actien ende crediten als ten voornoemd sterfhuyse sijn bevonden, ter requisitie van Tjerck Sanstra ende Reyner Huyberts mr. backer als geauthoriseerde curatores ende aengehoude oomen over Aucke ende Bouwe Clases, des overledenen twee voorkinderen, sijnde de aengevinge geschiet door Lijsbeth Pieters des overledenen nagelaten weduwe die daertoe den solemnelen ede in handen van de mede commissaris Asperen heeft gepraesteert, waer op tot de beschrievinge geprocedeert is soo volgt, desen 9e septembris 1673.

Inventaris: 
[0170v] Op de vooropcamer 
twee groene bedspreden 
twee paer gordijnen met de rabatten 
een groen en wit schoorsteenkleed 
ses stoelcussens 
seven stoelen 
een pars 
 
Een cantoor na onzegelinge bevonden: 
Dri [drie] silveren ducatons 
aen pajement, 19 stuivers 
 
Een notule de dato den 5e april 1670 tot laste van Boetius Gabbema tot twee silveren ducatons f 6-06-00 
gequoteert met A 
Een specificatie op Robijn Egberts wedu waer op de selve debet is dartien Caroliguldens f 13-00-00 
gequoteert met B 
enige quitantien waeraen niet gelegen is 
 
tien schilderijen, waer onder twee die de wedu segt haer toe te behoren 
[0171r] een spiegel 
een eecken silver cas met vier swarte pilaren 
 
Oost Indisch goedt 
vijff Oost Indische schuttels, waer onder een de weduwe toebehoort 
een butterpantie 
drie klapmutsen 
seven Oost Indische coppen, waer onder twee de weduwe toebehoort 
een slechte cop 
een ijseren standcandelaer 
een kleerbesem 
 
Een Hollandsche cas, daerin na ontzegelinge bevonden 
een en een half valueerde rijxdaelders, met een vreemdt stuckjen geldt, Aucke Claesses toebehorende 
een silveren penningh 
 
Linnen 
seventien slaeplakens 
twaleff mans hemden 
[0171v] seven peuldoecken 
ses tafellakens 
vijff servetten 
vijftien scheerdoecken 
sestien achterdoecken 
noch vier servetten 
vijff slopen 
ses dassies 
een witte barbiers schorteldoeck 
drie wijtlingen 
noch ses achterdoecken 
 
Mans kleren 
een swart lakens ende een swarte greynen rock 
een pack swart lakens kleren 
een grau lakens ende sayen rock 
een swart lakens mantel 
[0172r] een swart greynen mantel 
een koleurde greynen mantel 
een blauwe hemdtrock 
een leren wambays 
een onderbroeck 
een grauwe polsbroeck 
twee hoeden 
een grauwe mans muts, met persementen [passementen: randversiering] 
twee witte mans mutsen 
een paer grauwe mans hosen 
 
vijftien silveren lepels, waer onder een kleyn 
noch een dito Jacob Clases toebehorende 
twee silveren bekers 
een psalmboeck met silveren haken 
een silveren hechten mes Aucke Clases toebehorende 
[0172v] een silveren bel met een kettingh, de twee kinderen toebehorende 
beslagh van een lancet kokertie 
een silveren flitsebooch, twee beltjes ende een schuymspaentie 
een silveren plaetie 
een benen beltie met eene silveren kettingie daeraen 
een stuck gegoten gelt 
drie gouden ringen 
 
drie witte ruften 
twee gele bayen ruften 
een portepee met orangie franien 
een witte sijden zierp met een gouden kant 
 
Een coopbrieff ende ingelost reversaelbrieff de dato de 19e december 1661 bij Timen Theunis Postema cum uxore aen mr. Claes Auckes ende Tjalcke Buwes gepasseert, van seekere huysinge staende in de Katterugh [d.i. Sint Jacobstraat 10zuid], gequoteert met C 
 
[er zijn twee pagina's 0173] 
 
[0173_1r] Een acte, gedateert den 19e mey 1667 waer bij Botte Gabbema, de faendrich Claes Auckes ontslaet ende bedanckt van sijn curatele ende administratie over hem gehad, gequoteert met D 
 
vijftien silveren spijckerkes aen de schoorsteen 
twee Oost Indische doossies 
een glasen snuyff tabacqs doossie 
 
Op de kelders kamer 
drie bedden met drie peulen in alles 
tien oorkussens 
vier groene deeckens 
vier witte Spaense deeckens, waer onder een heel oudt 
een paer groene gardijnen met een rabath 
een groen ende wit schoorsteens kleedt 
 
[0173_1v] twee kleedties aen de kant van de schoorsteen 
een cantoor ende een taffelspreedt 
een cas doeck 
 
Een Hollandtsche cas, daer in nae ontzegelinge 
een slaeplaken 
vijff hemden 
drie tafellakens 
twee servetten 
sestien slopen 
twaleff neusdoecken 
seven dassies 
drie witte mans schorteldoecken, noch een dito 
veertien achter doecken 
vijftien beffen 
twee paer ponjetten 
 
[er zijn twee pagina's 0173] 
 
[0173_2r] een groen kistie 
seven en twintigh kleyne kinderdoecken 
sestien grote kinderdoecken 
een partij kindergoed 
 
In de spijskamer na ontzegelinge 
een wit kinder deeckentie 
een rode ende grauwe onderbroeck 
een pack grauw lakens kleren 
twee paer socken 
een grauwe hemdrock 
een lapke doppies 
een ruyge muts 
een gesontheyt 
een bont spreedtie 
drie paer swarte hosen 
 
[0173_2v] een schildpadden doos met een silveren beslagh 
een silveren pomandelbal met een kettingh, de wed[uwe] gegeven voor haer kettingh 
een silveren floytie 
twee silveren knopen 
twee silveren gaspen 
 
Een boeckkas 
 
Boecken 
In folio 
een Duytse bibel 
een medecijn boeck 
Ambrosius Paree medecijnboeck 
't leven van Fedrick Hendrick 
de lusthoff der medecijnen 
de historien van Carel de vijfde 
Meterens ? de Nederlandsche historien 
Nederlandsche historien van Reyder 
[0174r] Friesch Cronyck 
 
In quarto 
gedenckwaerdige spreuken van Baudertius 
Udemans practijcq 
huyspostil van Schultetus 
eerste deel der historien van Camerarius 
de enge poort van Poppius 
Morgenwecker der vrije Nederlantsche provintien etc 
Spiegel der Jesuyten 
Reysboeck der Heyligen Schrift 
twee brieven van Episcopius 
 
In duodecimo, siet agter de boecken in octavo ad signum tale [bij dit merkteken] op fol. 177 verso 
Beschrijvinge van Vranckrijck 4 vol. 
Politycqe Weegschael 
Behoudens de gesontheyt 
Historie van Carel de tweede 
Abba o Vader 
[0174v] Napelse beroerten 
Stuarts ongeluckige heerschappij 
de Graeflijcke regeringe van Hollant 
Op- ende nedergangh van Stavoren 
Meditatien over de 7e psalm 
de Hollandse Lijs ? 
Een koningklijck geschenck 
Werelthatende nootsakelijckheyt van Crul 
Tractaat van de conscientie 
de Romeynse adelaer 
de Nederduytse helicon 
Cats houwlijck 
Uytlegginge van de metamorphosis [Karel van Mander (1548-1606), Uytleggingh op den Metamorphosis Pvb. Ovidii Nasonis, Amsterdam, 1616, in quarto] 
Polytycque toetsteen 
der Moren wonderheden 
Tromps afgeschoten vlagge 
[0175r] Het menschen eylant 
eenige boeckies van geen wardije 
seven schrijfboecken 
 
ses schilderijen 
ses Oost Indische butterschuttels 
acht slechte copkes 
noch een dito 
drie slechte schuttels voor 't bedsteed 
twee Oost Indische mostert schultelties 
een wit kantie met een silveren lidt 
drie slechte stenen flessies 
een lanteern 
acht stoelen 
't bovenst van een pennaeld daerop een silveren signet 
 
[0175v] een ijseren standcandelaer 
een tafel 
vier stoelkussens 
een stoffer ende twee wrijvers 
een rack met vier schalen 
twee albasterde borties 
een stoffer ende rager 
drie mangelstocken ende mangelbordt 
 
In de kelder 
een murmurde cas 
een schilderd bord 
vier witte schalen 
twee vloervegers met twee heerd stoffers 
een ijseren standcandelaer 
een messchen vuyrbecken 
een keers blaeker 
[0176r] een blicken oven met sijn toebehoren 
drie treeften 
een plat strijckijser 
een hangijser, potzeel, snuyter, half ellen, ende puyster 
een hackmes 
een tinnen mosterdpot met een soutvat 
een ijseren pot 
een meelvat ende cruyddoos 
een rack met acht stenen tafelborden 
een tafel 
vijff stoelen ende een kackstoeltie 
een houten emmer 
een groen ende bont schoorsteenskleedt 
een houten backie 
een tinnen half mingelen ende pijpkan 
[0176v] twee messchen potties 
een blicken bescoker 
een gootlingh 
twee stenen bierkanne 
een tinnen lamp 
een blicken salaeds emmer 
enigh schuttelgoed 
een schuymspaen, rooster ende haeck 
een coperen koekpanne 
twee stoelcussens 
 
In 't voorhuys 
twee pistolen ende een karbijnner 
een degen ende houwer 
twee rottingen 
vier schilderijen 
een almanach ende een kleyn schilderijke 
[0177r] drie kanarien ende een couw 
een spiegel 
een pars staende op een schabeltie 
twee stoelen 
een silveren scheerbecken 
twee silveren spadels ende een poveet ? 
drie prenten 
twee vijsels met de stampers 
vijff scheren 
twee knevel tangen 
seven scheermessen 
elleff messchen beckens 
een blicken becken 
 
Voorts de winckel cum annexis, bestaende in enige dosen, potten etc 
 
[0177v] Op de souder 
een vleys vat 
een crebbe 
een blad van een tafel 
twee stoelen 
een eecken kistie 
een veugelcouw 
een mantelstock 
twee borden 
enigh turff 
vier tobben ende een wasschammel 
een wateremmer 
 
[hetzelfde merkteken als op fol. 174r] Boecken 
In octavo 
Boerhavens nodige vernederinge des menschen [Marcus Boerhave (1599-1644), Noodige vernederinge des menschen, tot verheffinge van Gods genade, en betekenis van sijne rechtvaerdigheydt, Amsterdam : Gerbrand Schagen, 1661, octavo] 
een testament 
's werelts Godsdiensten 
Agrippa Van de ijdelheyt der wetenschappen [Henricus Cornelius Agrippa (1486-1535), Van de onzeekerheyd ende ydelheyd der weetschappen en konsten, vert. uit het Latijn door Joachim Oudaen (1628-1692), Haerlem: Thomas Fonteyn; Amsterdam: Jacob Aertsz Colom, 1651, octavo] 
 
[0178r] Vondels poezy 
Quinti Curtii leven ende bedrijff van Aexander Magnus [Quintus Curtius Rufus (1e E), Historie, van 't leven en bedrijf van Alexander de Groot, vert. uit Latijn door Jan Hendrik Glazemaker (ca. 1619-1682), Amsterdam : G. van Goedesberg 1663, octavo] 
Marcus Aurelius 
Heliodorus 
Astrea 
Hantboeck der Chirurgije 
De Bijecorf van Aldegonde [De Byen-corf, der H. roomsche kercke / Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde (1540-1598), verschillende drukken oa 1611, 1664, octavo] 
De Persiaense reyse van Oliarius [Adam Olearius (1599-1671), Persiaanse reis] 
Goliats sweert 
De perel der chirurgije 
Vonders commedien 
Anatomia door Gele 
Polidorus Virgilius 
Bewerwijcks schat der ongesontheyt ende heelconst 
 
[0178v] Aldus geinventariseert ende gesloten op dato als voren 
In kennisse van ons praesiderende heren als commissaris ende secretaris 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) D. Wringer 1673[0170v] Op de vooropcamer 
twee groene bedspreden 
twee paer gordijnen met de rabatten 
een groen en wit schoorsteenkleed 
ses stoelcussens 
seven stoelen 
een pars 
 
Een cantoor na onzegelinge bevonden: 
Dri [drie] silveren ducatons 
aen pajement, 19 stuivers 
 
Een notule de dato den 5e april 1670 tot laste van Boetius Gabbema tot twee silveren ducatons f 6-06-00 
gequoteert met A 
Een specificatie op Robijn Egberts wedu waer op de selve debet is dartien Caroliguldens f 13-00-00 
gequoteert met B 
enige quitantien waeraen niet gelegen is 
 
tien schilderijen, waer onder twee die de wedu segt haer toe te behoren 
[0171r] een spiegel 
een eecken silver cas met vier swarte pilaren 
 
Oost Indisch goedt 
vijff Oost Indische schuttels, waer onder een de weduwe toebehoort 
een butterpantie 
drie klapmutsen 
seven Oost Indische coppen, waer onder twee de weduwe toebehoort 
een slechte cop 
een ijseren standcandelaer 
een kleerbesem 
 
Een Hollandsche cas, daerin na ontzegelinge bevonden 
een en een half valueerde rijxdaelders, met een vreemdt stuckjen geldt, Aucke Claesses toebehorende 
een silveren penningh 
 
Linnen 
seventien slaeplakens 
twaleff mans hemden 
[0171v] seven peuldoecken 
ses tafellakens 
vijff servetten 
vijftien scheerdoecken 
sestien achterdoecken 
noch vier servetten 
vijff slopen 
ses dassies 
een witte barbiers schorteldoeck 
drie wijtlingen 
noch ses achterdoecken 
 
Mans kleren 
een swart lakens ende een swarte greynen rock 
een pack swart lakens kleren 
een grau lakens ende sayen rock 
een swart lakens mantel 
[0172r] een swart greynen mantel 
een koleurde greynen mantel 
een blauwe hemdtrock 
een leren wambays 
een onderbroeck 
een grauwe polsbroeck 
twee hoeden 
een grauwe mans muts, met persementen [passementen: randversiering] 
twee witte mans mutsen 
een paer grauwe mans hosen 
 
vijftien silveren lepels, waer onder een kleyn 
noch een dito Jacob Clases toebehorende 
twee silveren bekers 
een psalmboeck met silveren haken 
een silveren hechten mes Aucke Clases toebehorende 
[0172v] een silveren bel met een kettingh, de twee kinderen toebehorende 
beslagh van een lancet kokertie 
een silveren flitsebooch, twee beltjes ende een schuymspaentie 
een silveren plaetie 
een benen beltie met eene silveren kettingie daeraen 
een stuck gegoten gelt 
drie gouden ringen 
 
drie witte ruften 
twee gele bayen ruften 
een portepee met orangie franien 
een witte sijden zierp met een gouden kant 
 
Een coopbrieff ende ingelost reversaelbrieff de dato de 19e december 1661 bij Timen Theunis Postema cum uxore aen mr. Claes Auckes ende Tjalcke Buwes gepasseert, van seekere huysinge staende in de Katterugh [d.i. Sint Jacobstraat 10zuid], gequoteert met C 
 
[er zijn twee pagina's 0173] 
 
[0173_1r] Een acte, gedateert den 19e mey 1667 waer bij Botte Gabbema, de faendrich Claes Auckes ontslaet ende bedanckt van sijn curatele ende administratie over hem gehad, gequoteert met D 
 
vijftien silveren spijckerkes aen de schoorsteen 
twee Oost Indische doossies 
een glasen snuyff tabacqs doossie 
 
Op de kelders kamer 
drie bedden met drie peulen in alles 
tien oorkussens 
vier groene deeckens 
vier witte Spaense deeckens, waer onder een heel oudt 
een paer groene gardijnen met een rabath 
een groen ende wit schoorsteens kleedt 
 
[0173_1v] twee kleedties aen de kant van de schoorsteen 
een cantoor ende een taffelspreedt 
een cas doeck 
 
Een Hollandtsche cas, daer in nae ontzegelinge 
een slaeplaken 
vijff hemden 
drie tafellakens 
twee servetten 
sestien slopen 
twaleff neusdoecken 
seven dassies 
drie witte mans schorteldoecken, noch een dito 
veertien achter doecken 
vijftien beffen 
twee paer ponjetten 
 
[er zijn twee pagina's 0173] 
 
[0173_2r] een groen kistie 
seven en twintigh kleyne kinderdoecken 
sestien grote kinderdoecken 
een partij kindergoed 
 
In de spijskamer na ontzegelinge 
een wit kinder deeckentie 
een rode ende grauwe onderbroeck 
een pack grauw lakens kleren 
twee paer socken 
een grauwe hemdrock 
een lapke doppies 
een ruyge muts 
een gesontheyt 
een bont spreedtie 
drie paer swarte hosen 
 
[0173_2v] een schildpadden doos met een silveren beslagh 
een silveren pomandelbal met een kettingh, de wed[uwe] gegeven voor haer kettingh 
een silveren floytie 
twee silveren knopen 
twee silveren gaspen 
 
Een boeckkas 
 
Boecken 
In folio 
een Duytse bibel 
een medecijn boeck 
Ambrosius Paree medecijnboeck 
't leven van Fedrick Hendrick 
de lusthoff der medecijnen 
de historien van Carel de vijfde 
Meterens ? de Nederlandsche historien 
Nederlandsche historien van Reyder 
[0174r] Friesch Cronyck 
 
In quarto 
gedenckwaerdige spreuken van Baudertius 
Udemans practijcq 
huyspostil van Schultetus 
eerste deel der historien van Camerarius 
de enge poort van Poppius 
Morgenwecker der vrije Nederlantsche provintien etc 
Spiegel der Jesuyten 
Reysboeck der Heyligen Schrift 
twee brieven van Episcopius 
 
In duodecimo, siet agter de boecken in octavo ad signum tale [bij dit merkteken] op fol. 177 verso 
Beschrijvinge van Vranckrijck 4 vol. 
Politycqe Weegschael 
Behoudens de gesontheyt 
Historie van Carel de tweede 
Abba o Vader 
[0174v] Napelse beroerten 
Stuarts ongeluckige heerschappij 
de Graeflijcke regeringe van Hollant 
Op- ende nedergangh van Stavoren 
Meditatien over de 7e psalm 
de Hollandse Lijs ? 
Een koningklijck geschenck 
Werelthatende nootsakelijckheyt van Crul 
Tractaat van de conscientie 
de Romeynse adelaer 
de Nederduytse helicon 
Cats houwlijck 
Uytlegginge van de metamorphosis [Karel van Mander (1548-1606), Uytleggingh op den Metamorphosis Pvb. Ovidii Nasonis, Amsterdam, 1616, in quarto] 
Polytycque toetsteen 
der Moren wonderheden 
Tromps afgeschoten vlagge 
[0175r] Het menschen eylant 
eenige boeckies van geen wardije 
seven schrijfboecken 
 
ses schilderijen 
ses Oost Indische butterschuttels 
acht slechte copkes 
noch een dito 
drie slechte schuttels voor 't bedsteed 
twee Oost Indische mostert schultelties 
een wit kantie met een silveren lidt 
drie slechte stenen flessies 
een lanteern 
acht stoelen 
't bovenst van een pennaeld daerop een silveren signet 
 
[0175v] een ijseren standcandelaer 
een tafel 
vier stoelkussens 
een stoffer ende twee wrijvers 
een rack met vier schalen 
twee albasterde borties 
een stoffer ende rager 
drie mangelstocken ende mangelbordt 
 
In de kelder 
een murmurde cas 
een schilderd bord 
vier witte schalen 
twee vloervegers met twee heerd stoffers 
een ijseren standcandelaer 
een messchen vuyrbecken 
een keers blaeker 
[0176r] een blicken oven met sijn toebehoren 
drie treeften 
een plat strijckijser 
een hangijser, potzeel, snuyter, half ellen, ende puyster 
een hackmes 
een tinnen mosterdpot met een soutvat 
een ijseren pot 
een meelvat ende cruyddoos 
een rack met acht stenen tafelborden 
een tafel 
vijff stoelen ende een kackstoeltie 
een houten emmer 
een groen ende bont schoorsteenskleedt 
een houten backie 
een tinnen half mingelen ende pijpkan 
[0176v] twee messchen potties 
een blicken bescoker 
een gootlingh 
twee stenen bierkanne 
een tinnen lamp 
een blicken salaeds emmer 
enigh schuttelgoed 
een schuymspaen, rooster ende haeck 
een coperen koekpanne 
twee stoelcussens 
 
In 't voorhuys 
twee pistolen ende een karbijnner 
een degen ende houwer 
twee rottingen 
vier schilderijen 
een almanach ende een kleyn schilderijke 
[0177r] drie kanarien ende een couw 
een spiegel 
een pars staende op een schabeltie 
twee stoelen 
een silveren scheerbecken 
twee silveren spadels ende een poveet ? 
drie prenten 
twee vijsels met de stampers 
vijff scheren 
twee knevel tangen 
seven scheermessen 
elleff messchen beckens 
een blicken becken 
 
Voorts de winckel cum annexis, bestaende in enige dosen, potten etc 
 
[0177v] Op de souder 
een vleys vat 
een crebbe 
een blad van een tafel 
twee stoelen 
een eecken kistie 
een veugelcouw 
een mantelstock 
twee borden 
enigh turff 
vier tobben ende een wasschammel 
een wateremmer 
 
[hetzelfde merkteken als op fol. 174r] Boecken 
In octavo 
Boerhavens nodige vernederinge des menschen [Marcus Boerhave (1599-1644), Noodige vernederinge des menschen, tot verheffinge van Gods genade, en betekenis van sijne rechtvaerdigheydt, Amsterdam : Gerbrand Schagen, 1661, octavo] 
een testament 
's werelts Godsdiensten 
Agrippa Van de ijdelheyt der wetenschappen [Henricus Cornelius Agrippa (1486-1535), Van de onzeekerheyd ende ydelheyd der weetschappen en konsten, vert. uit het Latijn door Joachim Oudaen (1628-1692), Haerlem: Thomas Fonteyn; Amsterdam: Jacob Aertsz Colom, 1651, octavo] 
 
[0178r] Vondels poezy 
Quinti Curtii leven ende bedrijff van Aexander Magnus [Quintus Curtius Rufus (1e E), Historie, van 't leven en bedrijf van Alexander de Groot, vert. uit Latijn door Jan Hendrik Glazemaker (ca. 1619-1682), Amsterdam : G. van Goedesberg 1663, octavo] 
Marcus Aurelius 
Heliodorus 
Astrea 
Hantboeck der Chirurgije 
De Bijecorf van Aldegonde [De Byen-corf, der H. roomsche kercke / Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde (1540-1598), verschillende drukken oa 1611, 1664, octavo] 
De Persiaense reyse van Oliarius [Adam Olearius (1599-1671), Persiaanse reis] 
Goliats sweert 
De perel der chirurgije 
Vonders commedien 
Anatomia door Gele 
Polidorus Virgilius 
Bewerwijcks schat der ongesontheyt ende heelconst 
 
[0178v] Aldus geinventariseert ende gesloten op dato als voren 
In kennisse van ons praesiderende heren als commissaris ende secretaris 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
(get.) D. Wringer 1673