Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 161r

Pand:  Kleine Bredeplaats 12

Inleiding:  [0161r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van mr. Augustinus van Siersma in leven chirurgus van 't Collegie der Edel Mogende heren Raden ter Admiraliteyten in Frieslandt, van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de heer ontvanger Saco van Idsinga als geauthoriseerde curator over Willemijntie Wiaarda nagelaten weeskindt van wijlen dr. st ? Hendrick Wiaarda en Ytsche Balck in tijden echteluiden, ende Joannes Balck medisch student ? voor hem selfs als veniam atatis bij den Hove van Frieslandt becomen hebbende, sampt Pyttje Gerryts wedu van wijlen Wytse Siersma als moeder ende legitima tutrix over haer vier kinderen bij den selve haer wijlen man in echte verweckt, alles op 't aengeven van Weintien Huyberts weduwe van gedachte Augustinus Siersma, die den belofte van alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven in handen van de mede commissaris Lourens Asperen heeft gepraesteert ten wiens overstaen, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris, dese beschrievinge geschiet is so volgt desen 13 januari 1674.

Inventaris: 
[0161v] In de binnencamer 
twee bedden met twee peulen 
vier oorcussens 
vier deeckens 
twee bedspreden 
twee paar gordijnen ende 4 rabatten 
twee wijtlingen 
een groen schoorsteenkleedt 
elleff stoelcussens 
een blauw sayen scherm 
ses stoelen 
vijff schilderijen 
een spiegel 
een cas 
een eecken pulpitum 
een rood geverfd tafeltie 
 
[0162r] Oost Indisch goedt 
een groot Oost Indische schuttel 
een Spaense dito 
acht grote Oost Indische dito 
twee grote klapmutsen 
vier kleyne klapmutsen 
een rood pottje 
vijff butter schuttels ende schaelties 
twee kelckjes 
twee grote coppen 
een Oost Indisch cantie 
negen dito copkes 
een tinnen pennaelt 
een stenen kredens 
 
[0162v] In 't pulpitrum bevonden 
vijftien en een half valueerde rijxdaelders 
ses gouden ducaten 
twee dubbelde ducaten 
een Jacobus 
 
Een coop- ende ingelost reversaalbrieff in dato den 8e novembris 1666 bij Wick Cornelis aen meester Augustinus Siersma cum uxore gepasseert van sekere woninge in de Vijverstraat staende [d.i. Hondenstraat 13] , gequoteert met no 1 
Een coop- ende ingelost reversaalbrieff de dato den 30e december 1656 bij Marten Martens cum uxore gepasseert, wegens sekere huysinge op de Brede Plaets alhier staende [d.i. Kleine Bredeplaats 12], gequoteert met no 2 
Een contract tusschen de luitenant Doytse van Wiaarda ter eenre ende Augustinus Siersma mr. chirurghijn ter andere zijde, opgezecht in dato den 21e januari 1668 nopens de alimentatie van Hendrick Wiaardas weeskint, gequoteert met no 3 
[0163r] Een contract, tusschen Augustinus Sjersma ende Jan Dirxen Roorda als curator over Joannes Tarquinii Roorda opgerecht in dato den 27e may 1672, gequoteert met no 4 
 
een schuldtboeck gebonden in folio 
eenige oude brieven van geen importantie 
 
Silver 
vier silveren scheerbeckens 
een silveren half ende een heel mingelen 
twee grote silveren soutvaten 
twee kleyne dito 
een silveren mosterpot 
een silveren cop 
twe silveren haecken aen een testament 
dartien silveren lepels 
een silveren fortuyn 
een silveren kroes 
[0163v] twee brandewijns kroeskes 
een silveren mostert lepeltie 
een cantie met een silveren lidt 
een silveren tabacks doos 
 
In de cas na ontzegelinge bevonden: 
vier en twintigh slaeplakens 
negentien mans hemden 
noch een slaeplaken 
acht peuldoecken 
vier grote tafellaekens 
ses kleyne dito 
twee en veertigh servetten 
vijff en twintigh slopen 
enige scheerdoecken ende achterdoecken 
noch twee slopen 
[0164r] achtien a negentien neusdoecken 
acht dassies 
dartien beffen 
een pack witte oude kleren 
een pack swart lakens kleren 
een pack donker grouwe kleren ende een rock 
een sijden toertsen pack kleren 
een pack rode onderkleren 
een wit sijden wambays 
een Japonse rock met silveren knopen 
een grouwe rock ende daegs broeck 
een nieuwe hoed 
twee paer swarte sijden hosen 
drie paer coleurde sijden hosen 
een paer grouwe sajetten dito 
[0164v] een paer onderhosen 
een Japonse spreedt 
een roumantel 
een swart greynen mantel 
een koleurd greynen dito 
een swart lakens mantel 
 
In 't voorhuys 
tien schilderijen 
een rond schilderij 
een almanach 
ses swarte stoelen 
twee geweerborden 
een snaphaen 
een musket ende forketstock 
een carbijntie 
drie grote ende twee kleyne pistolen 
[0165r] twee degens ende een houwer 
een veugelroer met een vuyrslot 
een draegband ende bandelier 
een patroontas 
 
Een barbiers winckel met sijn toebehoren 
een silveren speuyt 
een schilderijke 
een gouden signet met een turcoys 
twee kleedties om de deur 
 
Op 't sael 
een ledecant 
een bed met een peul 
een wijtlingh 
twee oorcussens 
't groen omhangsel van 't ledecant 
[0165v] een schoorsteenkleedt 
een grote tafel 
acht groene Spaense stoelen 
een swarte vrouwen stoel 
noch twee Spaense stoelen met franien 
een taboret 
negen schilderijen soo groot als kleyn 
een grote spiegel 
een ijseren plaet op de heerd met messchen knoppen 
een Oost Indisch lampet 
twee halve lampetten 
twee flessen 
twee copkes 
een Oost Indisch kruyddooske 
een botteltie met silver beslagh 
[0166r] twee sneden glasen 
noch enige glasen 
een heerdijser 
 
Op de achter opcamer 
twee raken daerop 
acht stenen tafelborden 
vijff schalen 
twee bedden met twee peulen 
drie oorcussens 
een paer bonte gordijnen met een rabath 
een parsche met een schabeltie 
twee swarte stoelen 
een oude stoel 
een mantelstock 
een oud schilderij 
[0166v] eenige prenten 
mangelstocken, mangelbord ende een glaedbordt 
een schenckbordt 
een rijsen fles 
drie tinnen schuttels 
twee messchen potties met stelen 
twee trompen 
ses messchen beckens 
twee vuyrbeckens 
een messchen meesterbos [bus] 
noch een leren bos met messchen beslagh 
een hoorn 
twaleff tinnen tafelborden 
een schuymer, blaker ende cranske 
drie tinnen candelaers 
 
[0167r] Op de souder 
twaleff kleerstocken 
twee kleercorwen 
eenige vaten 
twee waschtobben 
een loodt 
een aalcorff 
 
In de keucken 
een kleyn murmurde kas met een kleedtie 
een grote mans stoel 
ses andere stoelen 
een blicken emmer 
een stoffpanne 
een gootlingh 
een ijseren poth 
[0167v] een aecker 
twee standcandelaers 
een braedspit met twee roosters 
twee treeften, tangen kettingh ende asschop 
een hangijser 
enigh schuttelgoed soo potten, pannen etc 
twee witte schalen 
een sucker poth 
vijff slechte pannen op de schoorsteensmantel 
een gattie panne 
negen stucken slecht steenwerck 
ses kleyne schilderde borties 
een spiegel 
twee water emmers 
een scherm 
een tinnen pottie 
enige stoven 
een kleyn kandelaerke 
een blicken lamp 
een slijpbordt 
een lepelbordt 
enige stoffers ende wrijvers 
een voetbanck 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris, in dato als voren 
 
(get.) Simon W Sloterdijck 1674 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
37) 9/1 1674 
not. publ.[0161v] In de binnencamer 
twee bedden met twee peulen 
vier oorcussens 
vier deeckens 
twee bedspreden 
twee paar gordijnen ende 4 rabatten 
twee wijtlingen 
een groen schoorsteenkleedt 
elleff stoelcussens 
een blauw sayen scherm 
ses stoelen 
vijff schilderijen 
een spiegel 
een cas 
een eecken pulpitum 
een rood geverfd tafeltie 
 
[0162r] Oost Indisch goedt 
een groot Oost Indische schuttel 
een Spaense dito 
acht grote Oost Indische dito 
twee grote klapmutsen 
vier kleyne klapmutsen 
een rood pottje 
vijff butter schuttels ende schaelties 
twee kelckjes 
twee grote coppen 
een Oost Indisch cantie 
negen dito copkes 
een tinnen pennaelt 
een stenen kredens 
 
[0162v] In 't pulpitrum bevonden 
vijftien en een half valueerde rijxdaelders 
ses gouden ducaten 
twee dubbelde ducaten 
een Jacobus 
 
Een coop- ende ingelost reversaalbrieff in dato den 8e novembris 1666 bij Wick Cornelis aen meester Augustinus Siersma cum uxore gepasseert van sekere woninge in de Vijverstraat staende [d.i. Hondenstraat 13] , gequoteert met no 1 
Een coop- ende ingelost reversaalbrieff de dato den 30e december 1656 bij Marten Martens cum uxore gepasseert, wegens sekere huysinge op de Brede Plaets alhier staende [d.i. Kleine Bredeplaats 12], gequoteert met no 2 
Een contract tusschen de luitenant Doytse van Wiaarda ter eenre ende Augustinus Siersma mr. chirurghijn ter andere zijde, opgezecht in dato den 21e januari 1668 nopens de alimentatie van Hendrick Wiaardas weeskint, gequoteert met no 3 
[0163r] Een contract, tusschen Augustinus Sjersma ende Jan Dirxen Roorda als curator over Joannes Tarquinii Roorda opgerecht in dato den 27e may 1672, gequoteert met no 4 
 
een schuldtboeck gebonden in folio 
eenige oude brieven van geen importantie 
 
Silver 
vier silveren scheerbeckens 
een silveren half ende een heel mingelen 
twee grote silveren soutvaten 
twee kleyne dito 
een silveren mosterpot 
een silveren cop 
twe silveren haecken aen een testament 
dartien silveren lepels 
een silveren fortuyn 
een silveren kroes 
[0163v] twee brandewijns kroeskes 
een silveren mostert lepeltie 
een cantie met een silveren lidt 
een silveren tabacks doos 
 
In de cas na ontzegelinge bevonden: 
vier en twintigh slaeplakens 
negentien mans hemden 
noch een slaeplaken 
acht peuldoecken 
vier grote tafellaekens 
ses kleyne dito 
twee en veertigh servetten 
vijff en twintigh slopen 
enige scheerdoecken ende achterdoecken 
noch twee slopen 
[0164r] achtien a negentien neusdoecken 
acht dassies 
dartien beffen 
een pack witte oude kleren 
een pack swart lakens kleren 
een pack donker grouwe kleren ende een rock 
een sijden toertsen pack kleren 
een pack rode onderkleren 
een wit sijden wambays 
een Japonse rock met silveren knopen 
een grouwe rock ende daegs broeck 
een nieuwe hoed 
twee paer swarte sijden hosen 
drie paer coleurde sijden hosen 
een paer grouwe sajetten dito 
[0164v] een paer onderhosen 
een Japonse spreedt 
een roumantel 
een swart greynen mantel 
een koleurd greynen dito 
een swart lakens mantel 
 
In 't voorhuys 
tien schilderijen 
een rond schilderij 
een almanach 
ses swarte stoelen 
twee geweerborden 
een snaphaen 
een musket ende forketstock 
een carbijntie 
drie grote ende twee kleyne pistolen 
[0165r] twee degens ende een houwer 
een veugelroer met een vuyrslot 
een draegband ende bandelier 
een patroontas 
 
Een barbiers winckel met sijn toebehoren 
een silveren speuyt 
een schilderijke 
een gouden signet met een turcoys 
twee kleedties om de deur 
 
Op 't sael 
een ledecant 
een bed met een peul 
een wijtlingh 
twee oorcussens 
't groen omhangsel van 't ledecant 
[0165v] een schoorsteenkleedt 
een grote tafel 
acht groene Spaense stoelen 
een swarte vrouwen stoel 
noch twee Spaense stoelen met franien 
een taboret 
negen schilderijen soo groot als kleyn 
een grote spiegel 
een ijseren plaet op de heerd met messchen knoppen 
een Oost Indisch lampet 
twee halve lampetten 
twee flessen 
twee copkes 
een Oost Indisch kruyddooske 
een botteltie met silver beslagh 
[0166r] twee sneden glasen 
noch enige glasen 
een heerdijser 
 
Op de achter opcamer 
twee raken daerop 
acht stenen tafelborden 
vijff schalen 
twee bedden met twee peulen 
drie oorcussens 
een paer bonte gordijnen met een rabath 
een parsche met een schabeltie 
twee swarte stoelen 
een oude stoel 
een mantelstock 
een oud schilderij 
[0166v] eenige prenten 
mangelstocken, mangelbord ende een glaedbordt 
een schenckbordt 
een rijsen fles 
drie tinnen schuttels 
twee messchen potties met stelen 
twee trompen 
ses messchen beckens 
twee vuyrbeckens 
een messchen meesterbos [bus] 
noch een leren bos met messchen beslagh 
een hoorn 
twaleff tinnen tafelborden 
een schuymer, blaker ende cranske 
drie tinnen candelaers 
 
[0167r] Op de souder 
twaleff kleerstocken 
twee kleercorwen 
eenige vaten 
twee waschtobben 
een loodt 
een aalcorff 
 
In de keucken 
een kleyn murmurde kas met een kleedtie 
een grote mans stoel 
ses andere stoelen 
een blicken emmer 
een stoffpanne 
een gootlingh 
een ijseren poth 
[0167v] een aecker 
twee standcandelaers 
een braedspit met twee roosters 
twee treeften, tangen kettingh ende asschop 
een hangijser 
enigh schuttelgoed soo potten, pannen etc 
twee witte schalen 
een sucker poth 
vijff slechte pannen op de schoorsteensmantel 
een gattie panne 
negen stucken slecht steenwerck 
ses kleyne schilderde borties 
een spiegel 
twee water emmers 
een scherm 
een tinnen pottie 
enige stoven 
een kleyn kandelaerke 
een blicken lamp 
een slijpbordt 
een lepelbordt 
enige stoffers ende wrijvers 
een voetbanck 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris, in dato als voren 
 
(get.) Simon W Sloterdijck 1674 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
37) 9/1 1674 
not. publ.