Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 145r

Pand:  0

Inleiding:  [0145r] Inventarisatie ende beschrievinge sampt aestimatie ende prijseringe gedaen ten overstaen van de edele burgmeester Henricus Caesarius als gesubstitueerde commissaris in plaetse van de burgemeester Symon Sloterdijck bij desen volgens apponctemente van den 4e deses hier toe geauthoriseert, geadsocieert met dr. Dominico Wringer als secretaris, ende dat ten sterfhuyse van wijlen Jacob Steyndam van alle de goederen actien ende gerechtigheden bij den selven achter gelaten ende bij des selfs weduwe Bauckjen Clases pro indiviso gepossideert, op 't versoeck van de vaandrager Dirck Sjoerds als curator ad actum over voornoemde Steyndams drie nagelaten minderjarige kinderen ter eenre ende voornoemde Bauckjen Clases ter andere sijde, op 't aengeven van den selven Bauckjen, die om alles getrouwelijck te sullen aen geven den behoorlijcken boelede in handen van de wel gedachte commissaris heeft gepraesteert, actum den 7e may 1674 wes volgt.

Inventaris: 
[0145r] Bedden ende betscleren 
een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met een peul f 18-00-00 
noch een bed met een peul f 6-00-00 
vier oorcussens f 8-10-00 
---------- 
f 52-10-00 
 
[0145v] noch vier oorcussens f 5-00-00 
noch twee dito f 1-00-00 
een rode gevoerde deken f 3-10-00 
een groene Spaense deken f 3-10-00 
een witte Spaense deken f 2-10-00 
een groene gevoerde deken f 1-11-00 
vier deeckenties f 3-05-00 
een paer gordijnen met een rabath 
ende roeden f 8-10-00 
noch een paer gordijnen met een 
rabath en roede f 8-10-00 
noch een paer gordijnen met een 
rabath en roede f 8-10-00 
twee bedspreden f 6-00-00 
een schoorsteen kleed f 4-00-00 
een dito f 1-05-00 
ses stoelcussens f 18-00-00 
vier dito f 5-00-00 
noch twee dito f 0-15-00 
een peuldoeck ende twee lakens f 4-00-00 
een wijtlingh f 1-15-00 
---------- 
f 80-08-00 
 
[0146r] Linnen 
twee lakens f 6-10-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 13-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee peuldoecken f 3-10-00 
vier slopen f 1-11-00 
vier dito f 3-10-00 
vier dito f 1-00-00 
vier dito f 3-05-00 
vier dito f 1-15-00 
twee dito f 1-00-00 
---------- 
f 91-11-00 
 
[0146v] twee tafellakens f 4-10-00 
twee dito f 3-15-00 
acht servetten f 2-08-00 
seven handdoecken f 1-02-00 
eenigh oud linnen f 1-08-00 
noch twee handdoecken f 0-05-00 
twee schoorsteenkleden met een ras doeck f 4-00-00 
een stuck nieuw doeck lanck 9 1/4 ellen f 9-05-00 
 
Oost Indisch goed 
twee dubbelde butterschuttels f 6-00-00 
vier butterpanties f 6-00-00 
twee dito f 3-00-00 
twee copkes f 2-15-00 
twee coppen f 3-10-00 
drie coppen met twee panties f 2-00-00 
 
Slecht steenwerck 
vier glasen f 0-10-00 
drie glasen met eenigh steenwerck f 1-08-00 
------------ 
f 151-16-00 
 
[0147r] Een wit kantie met een silveren lidt f 5-00-00 
eenigh steenwerck f 4-15-00 
twee grauwe kannen met tinnen lidden f 1-00-00 
eenige glasen, tange, olykoecks vorck etc f 1-05-00 
eenigh tin f 8-10-00 
 
Schilderijen 
een schilderij f 3-10-00 
een dito f 2-15-00 
een dito f 2-10-00 
drie dito f 1-05-00 
een dito f 2-05-00 
twee kleyne dito f 2-00-00 
vier dito f 3-05-00 
vijff albasterde borties f 2-15-00 
 
twee racken f 1-11-00 
twee swarte stoelen f 2-15-00 
een swarte vrouwen stoel f 3-00-00 
twee swarte stoelen f 2-10-00 
----------- 
f 50-11-00 
 
[0147v] noch twee swarte stoelen f 2-10-00 
een ijseren poth f 2-00-00 
een strijckijser f 2-00-00 
een vloerveger ende stoffer [doorgehaald: twee] f 2-00-00 
drie eecken bedtsplancken f 0-15-00 
eenige potten, korven etc f 2-00-00 
een kindere tafelstoel f 0-10-00 
een wiege met een scherm f 3-05-00 
een becken, schuymmspaen ende handcandelaer f 1-15-00 
eenigh honingh ende oly f 2-00-00 
eenige vatten met een bittie suyker ende een goudwicht f 2-00-00 
een confer f 3-00-00 
twee kerckstoelen f 0-10-00 
vier vatten met oude romlingen f 1-08-00 
sestien flessen met schroeven f 5-00-00 
ses andere dito f 0-10-00 
een spiegel f 3-10-00 
---------- 
f 34-05-00 
 
[0148r] een spiegel ende rager f 0-15-00 
een vatie met eenige kruyden f 2-10-00 
een corfke met eengh oud romlingh f 1-10-00 
twee groene stoelen f 1-00-00 
vier dito f 1-11-00 
een kackstoel f 1-15-00 
een kribbe f 2-10-00 
twee sacken f 1-01-00 
noch een kribbe f 0-15-00 
twee bets plancken f 0-12-00 
een tafel f 4-00-00 
een eecken kistie met een schabeltie f 2-00-00 
een asschop met twee stoelen f 0-15-00 
een Hollandtse kas f 10-00-00 
eenigh romlingh f 1-15-00 
eenigh schuttelgoedt f 2-10-00 
twee ijseren potten, topke etc f 1-15-00 
een water emmer ende drie potten etc f 0-16-00 
---------- 
f 37-10-00 
 
[0148v] Een coperen panne, kiste etc f 3-05-00 
een wagen ende kastanie panne f 2-10-00 
een tobbe f 2-00-00 
een paer pond broodsucker f 1-00-00 
een silveren haarnaald f 1-00-00 
een ruft met een gesontheyt f 1-11-00 
een kanne kroes ende stoffers f 1-11-00 
 
Manskleren 
een swart greynen rock f 15-00-00 
een pack swart lakens kleren f 8-00-00 
noch een pack dito f 7-00-00 
een kleurd lakens rock f 6-10-00 
een swart lakens mantel f 10-00-00 
een charjes onderpack f 4-00-00 
een gele hemtrock f 3-00-00 
vier paer hosen f 3-10-00 
enigh sajetten geern met een muts f 0-15-00 
een mans hoed f 1-11-08 
een degen met een pieck f 1-05-00 
----------- 
f 73-08-08 
 
[0149r] twee mans hembden f 5-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een dito f 2-10-00 
een wit ruft f 2-00-00 
een dito f 2-10-00 
een dito met een swachtel f 3-00-00 
eenige kindere doecken, mutskes etc f 4-00-00 
enige boecken f 7-00-00 
een vierendeels pond caneel f 1-00-00 
vijff lood nagel f 1-04-00 
enige salve, fijn driakel etc f 1-00-00 
vijftien kindere doecken f 2-05-00 
acht grote doecken f 3-00-00 
 
Gerede gelden 
47 werp a 10 stuivers f 23-10-00 
twee rijxdaelders a 2-10-00 f 5-00-00 
eenigh Engels ende Oosters geld ad f 1-05-00 
een silveren penningh ad f 2-10-00 
rode coralien f 4-00-00 
een palmander bal f 3-10-00 
---------- 
f 83-19-00 
 
[0149v] De winckel met sijn toebehoren wes volght: 
31 vierkante dosen 
30 ronde bossen 
17 specie potties 
5 trochis potties 
13 pilpotties 
een frouwen stoel 
een glaes kastie 
48 flessies met wijdde halsen 
noch 7 tuyt flessies 
21 gemene olyflessies 
33 seroops potten 
23 ung. potten met gladde lidden 
33 lectuarius ende conserft potten met gladde lidden 
5 kleyne pulver bossies 
25 olipotties met gladde lidden 
een kast met 96 laden 
20 tinnen inckerhoorn 
een eecken toonbanck met 20 uythalende laden ende 172 hocken 
[0150r] een vijsel met drie laden 
37 olykannen 
een pleyster cas met 20 hocken 
12 geschilderde kroegen 
11 grote waterkannen 
17 ordinari waterflessen geschildert 
12 slechte waterflessen 
eenn kruydkas met 48 laden 
een suyckerkas off een staeff 
een kleyne toonbanck met 6 kanen [kannen]? 
een trachter 
twee koperen beckens 
drie koperen potten gesloten 
een koperen pantie 
een grote marsepeynpanne 
4 seven 
3 vijsels 
een mortier 
[0150v] 6 suycker trompen 
6 ijseren spatels 
een klisteer ende kanne 
7 paer schaelljen en een stock om aen te hangen 
een vernues 
3 stampers 
11 paer giet vormen 
11 jenteles vormen 
een grote scheer 
een doctoors stoel 
5 harts hoornen 
2 schilpadden 
een parse 
3 wijnstellingen 
een grote disteleerketel, 3 kruytpotten op 't venster 
een houten liereman, een biervayer,  
een ijseren candelaar, 3 hypocras sacken 
 
Aldus gedaan ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
 
[0151r] compareerden voorts voor welgedachte heere Symon Sloterdijck als commissaris geadsocieert met Dr Dominico Wringer secretaris, de vaandrager Dirck Sjoerds als geauthoriseerde curator over de kinderen in praemio deses vermelt, ende Bauckjen Clases nagelaten wedu van wijlen Jacobus Steindam in desen geadsisteert met de notaris B Ziricus, omme te maken staat ende liquidatie van alle de goederen, die haer wijlen man ende sij te samen ten echte ingebracht ende beseten hebben, ende die oock bij haer met haren kinderen tot dus lange pro indiviso sijn gepossideert geweest, in welx doende de staat van goederen bevonden is so volght: 
 
de goederen als voren gewardeert bij malkanderen geaddeert sijnde belopen een somma van vijff hondert sestich Caroliguldens, een stuiver acht penningen f 516-01-08 
de gerede gelden ten sterfhuyse bevonden, belopen negen en dartigh Caroliguldens, vijftien stuivers f 39-15-00 
de medicamenten bij boelgoed vercocht sijnde hebben suyver opgebracht volgens vertoonde boelcedulle een hondert een en vijftich Caroliguldens sestien stuivers, acht penningen f 151-16-08 
---------- 
f 707-12-00 
 
[0151v] de boeckschulden ten proufijtte van den sterfhuyse comende, sijn gerekent circum circa te bedragen twintigh Caroliguldens f 20-00-00 
f 707 130-00 
--------- 
f 727-13-00 
 
bedragende also de gehele proufijttelijcke staat seven hondert seven en twintigh Caroliguldens, dartien stuivers 
 
volgende lasten 
De vaandrigh Dirck Sjoerds voren gedacht competeert van den sterfhuyse de somma van twee hondert en sestigh Caroliguldens f 260-00-00 
aen coopman Jillis Gerryts is ten achteren wegens geleverde goederen drie hondert guldens f 300-00-00 
de drogist F. Sytama tot Amsterdam comt een hondert en vijftigh Caroliguldens f 150-00-00 
de professor Steyndams wedu tot Franequer een hondert en vijftigh Caroliguldens f 150-00-00 
--------- 
f 860-00-00 
 
Bedragende also de lasten, acht hondert ende sestigh Caroliguldens 
 
Welcke vergeleken sijnde met de voren genoemde proufijttelijcke staat ad f 727-13-00 
blijckt ende wort bevonden de lasten meerder dan de proufijttelijcke staat te sijn, een somma van een hondert twee en dartigh Caroliguldens, seven stuivers f 132-07-00 
 
[0152r] des dat daer tegens wederom te goede sijn de winckelgereedschappen sonder medicamenten 
 
en wijst de weduwe Bauckjen Clases mits desen aen, dat sij na het overlijden van haer wijlen man, uyt de gemenen staat voldaen ende betaalt heeft na volgende posten gebleken uyt de overgelechte quitantien: 
aen Harmen Pieters voor geleverd bier acht gulden, vijf stuivers f 8-05-00 
aen Jan Symons gemeensman wegens geleverde waren vijftien gulden drie stuivers f 15-03-00 
aen Joannes Quicklenburgh wegens geleverde wijn veertien gulden ses stuivers f 14-06-00 
aen Tjallingh Eelckes meester schoenmaker, tien gulden, achtien stuivers, wegens geleverde schoenen f 10-18-00 
aen Pieter Jansen lakencoper wegens geleverde waren sestien gulden negentien stuivers f 16-19-00 
aen 't sterfhuys van d'vroedsman Doede Steffens, vijff gulden vier stuivers f 5-04-00 
aen Gaverius Braem vier en twintigh gulden, acht stuivers f 24-08-00 
--------- 
f 95-03-00 
 
[0152v] aen Claes Jansen Valckenburgh tien guldens f 10-00-00 
aen de vroedsman Symon Jorna acht gulden, negentien stuivers f 8-19-00 
---------- 
f 18-19-00 
f 95-08-00 
---------- 
f 114-02-00 
bedragende also dese betaalde posten in alles een hondert en veertien Caroliguldens, twee stuivers 
 
Dit dan also sijnde der comparanten aenwijsinge sampt staat ende liquidatie van goederen, soo ist dat de selve desen approberen, aennemen ennde beloven sich allesints na desen te reguleren, onder verbant ende submissie so na rechte, werdende de curator Dirck Sjoerds hier mede bedanckt ende van wijdere administratie geexonereert ende van alles geabsolveert ende gequiteert, in kennisse de comparanten handen, beneffens de subscriptie van meergedachte here commissaris ende secretaris, desen ratione officii mede lauderende, actum op den raedhuyse desen 8e may 1674. 
 
(get.) Baucktien Clases 
 
(get.) Dyrck Syoerdts 
 
(get.) B. Ziricus 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 1674 
 
(get.) D. Wringer 1674[0145r] Bedden ende betscleren 
een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met een peul f 18-00-00 
noch een bed met een peul f 6-00-00 
vier oorcussens f 8-10-00 
---------- 
f 52-10-00 
 
[0145v] noch vier oorcussens f 5-00-00 
noch twee dito f 1-00-00 
een rode gevoerde deken f 3-10-00 
een groene Spaense deken f 3-10-00 
een witte Spaense deken f 2-10-00 
een groene gevoerde deken f 1-11-00 
vier deeckenties f 3-05-00 
een paer gordijnen met een rabath 
ende roeden f 8-10-00 
noch een paer gordijnen met een 
rabath en roede f 8-10-00 
noch een paer gordijnen met een 
rabath en roede f 8-10-00 
twee bedspreden f 6-00-00 
een schoorsteen kleed f 4-00-00 
een dito f 1-05-00 
ses stoelcussens f 18-00-00 
vier dito f 5-00-00 
noch twee dito f 0-15-00 
een peuldoeck ende twee lakens f 4-00-00 
een wijtlingh f 1-15-00 
---------- 
f 80-08-00 
 
[0146r] Linnen 
twee lakens f 6-10-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 13-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee peuldoecken f 3-10-00 
vier slopen f 1-11-00 
vier dito f 3-10-00 
vier dito f 1-00-00 
vier dito f 3-05-00 
vier dito f 1-15-00 
twee dito f 1-00-00 
---------- 
f 91-11-00 
 
[0146v] twee tafellakens f 4-10-00 
twee dito f 3-15-00 
acht servetten f 2-08-00 
seven handdoecken f 1-02-00 
eenigh oud linnen f 1-08-00 
noch twee handdoecken f 0-05-00 
twee schoorsteenkleden met een ras doeck f 4-00-00 
een stuck nieuw doeck lanck 9 1/4 ellen f 9-05-00 
 
Oost Indisch goed 
twee dubbelde butterschuttels f 6-00-00 
vier butterpanties f 6-00-00 
twee dito f 3-00-00 
twee copkes f 2-15-00 
twee coppen f 3-10-00 
drie coppen met twee panties f 2-00-00 
 
Slecht steenwerck 
vier glasen f 0-10-00 
drie glasen met eenigh steenwerck f 1-08-00 
------------ 
f 151-16-00 
 
[0147r] Een wit kantie met een silveren lidt f 5-00-00 
eenigh steenwerck f 4-15-00 
twee grauwe kannen met tinnen lidden f 1-00-00 
eenige glasen, tange, olykoecks vorck etc f 1-05-00 
eenigh tin f 8-10-00 
 
Schilderijen 
een schilderij f 3-10-00 
een dito f 2-15-00 
een dito f 2-10-00 
drie dito f 1-05-00 
een dito f 2-05-00 
twee kleyne dito f 2-00-00 
vier dito f 3-05-00 
vijff albasterde borties f 2-15-00 
 
twee racken f 1-11-00 
twee swarte stoelen f 2-15-00 
een swarte vrouwen stoel f 3-00-00 
twee swarte stoelen f 2-10-00 
----------- 
f 50-11-00 
 
[0147v] noch twee swarte stoelen f 2-10-00 
een ijseren poth f 2-00-00 
een strijckijser f 2-00-00 
een vloerveger ende stoffer [doorgehaald: twee] f 2-00-00 
drie eecken bedtsplancken f 0-15-00 
eenige potten, korven etc f 2-00-00 
een kindere tafelstoel f 0-10-00 
een wiege met een scherm f 3-05-00 
een becken, schuymmspaen ende handcandelaer f 1-15-00 
eenigh honingh ende oly f 2-00-00 
eenige vatten met een bittie suyker ende een goudwicht f 2-00-00 
een confer f 3-00-00 
twee kerckstoelen f 0-10-00 
vier vatten met oude romlingen f 1-08-00 
sestien flessen met schroeven f 5-00-00 
ses andere dito f 0-10-00 
een spiegel f 3-10-00 
---------- 
f 34-05-00 
 
[0148r] een spiegel ende rager f 0-15-00 
een vatie met eenige kruyden f 2-10-00 
een corfke met eengh oud romlingh f 1-10-00 
twee groene stoelen f 1-00-00 
vier dito f 1-11-00 
een kackstoel f 1-15-00 
een kribbe f 2-10-00 
twee sacken f 1-01-00 
noch een kribbe f 0-15-00 
twee bets plancken f 0-12-00 
een tafel f 4-00-00 
een eecken kistie met een schabeltie f 2-00-00 
een asschop met twee stoelen f 0-15-00 
een Hollandtse kas f 10-00-00 
eenigh romlingh f 1-15-00 
eenigh schuttelgoedt f 2-10-00 
twee ijseren potten, topke etc f 1-15-00 
een water emmer ende drie potten etc f 0-16-00 
---------- 
f 37-10-00 
 
[0148v] Een coperen panne, kiste etc f 3-05-00 
een wagen ende kastanie panne f 2-10-00 
een tobbe f 2-00-00 
een paer pond broodsucker f 1-00-00 
een silveren haarnaald f 1-00-00 
een ruft met een gesontheyt f 1-11-00 
een kanne kroes ende stoffers f 1-11-00 
 
Manskleren 
een swart greynen rock f 15-00-00 
een pack swart lakens kleren f 8-00-00 
noch een pack dito f 7-00-00 
een kleurd lakens rock f 6-10-00 
een swart lakens mantel f 10-00-00 
een charjes onderpack f 4-00-00 
een gele hemtrock f 3-00-00 
vier paer hosen f 3-10-00 
enigh sajetten geern met een muts f 0-15-00 
een mans hoed f 1-11-08 
een degen met een pieck f 1-05-00 
----------- 
f 73-08-08 
 
[0149r] twee mans hembden f 5-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een dito f 2-10-00 
een wit ruft f 2-00-00 
een dito f 2-10-00 
een dito met een swachtel f 3-00-00 
eenige kindere doecken, mutskes etc f 4-00-00 
enige boecken f 7-00-00 
een vierendeels pond caneel f 1-00-00 
vijff lood nagel f 1-04-00 
enige salve, fijn driakel etc f 1-00-00 
vijftien kindere doecken f 2-05-00 
acht grote doecken f 3-00-00 
 
Gerede gelden 
47 werp a 10 stuivers f 23-10-00 
twee rijxdaelders a 2-10-00 f 5-00-00 
eenigh Engels ende Oosters geld ad f 1-05-00 
een silveren penningh ad f 2-10-00 
rode coralien f 4-00-00 
een palmander bal f 3-10-00 
---------- 
f 83-19-00 
 
[0149v] De winckel met sijn toebehoren wes volght: 
31 vierkante dosen 
30 ronde bossen 
17 specie potties 
5 trochis potties 
13 pilpotties 
een frouwen stoel 
een glaes kastie 
48 flessies met wijdde halsen 
noch 7 tuyt flessies 
21 gemene olyflessies 
33 seroops potten 
23 ung. potten met gladde lidden 
33 lectuarius ende conserft potten met gladde lidden 
5 kleyne pulver bossies 
25 olipotties met gladde lidden 
een kast met 96 laden 
20 tinnen inckerhoorn 
een eecken toonbanck met 20 uythalende laden ende 172 hocken 
[0150r] een vijsel met drie laden 
37 olykannen 
een pleyster cas met 20 hocken 
12 geschilderde kroegen 
11 grote waterkannen 
17 ordinari waterflessen geschildert 
12 slechte waterflessen 
eenn kruydkas met 48 laden 
een suyckerkas off een staeff 
een kleyne toonbanck met 6 kanen [kannen]? 
een trachter 
twee koperen beckens 
drie koperen potten gesloten 
een koperen pantie 
een grote marsepeynpanne 
4 seven 
3 vijsels 
een mortier 
[0150v] 6 suycker trompen 
6 ijseren spatels 
een klisteer ende kanne 
7 paer schaelljen en een stock om aen te hangen 
een vernues 
3 stampers 
11 paer giet vormen 
11 jenteles vormen 
een grote scheer 
een doctoors stoel 
5 harts hoornen 
2 schilpadden 
een parse 
3 wijnstellingen 
een grote disteleerketel, 3 kruytpotten op 't venster 
een houten liereman, een biervayer,  
een ijseren candelaar, 3 hypocras sacken 
 
Aldus gedaan ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
 
[0151r] compareerden voorts voor welgedachte heere Symon Sloterdijck als commissaris geadsocieert met Dr Dominico Wringer secretaris, de vaandrager Dirck Sjoerds als geauthoriseerde curator over de kinderen in praemio deses vermelt, ende Bauckjen Clases nagelaten wedu van wijlen Jacobus Steindam in desen geadsisteert met de notaris B Ziricus, omme te maken staat ende liquidatie van alle de goederen, die haer wijlen man ende sij te samen ten echte ingebracht ende beseten hebben, ende die oock bij haer met haren kinderen tot dus lange pro indiviso sijn gepossideert geweest, in welx doende de staat van goederen bevonden is so volght: 
 
de goederen als voren gewardeert bij malkanderen geaddeert sijnde belopen een somma van vijff hondert sestich Caroliguldens, een stuiver acht penningen f 516-01-08 
de gerede gelden ten sterfhuyse bevonden, belopen negen en dartigh Caroliguldens, vijftien stuivers f 39-15-00 
de medicamenten bij boelgoed vercocht sijnde hebben suyver opgebracht volgens vertoonde boelcedulle een hondert een en vijftich Caroliguldens sestien stuivers, acht penningen f 151-16-08 
---------- 
f 707-12-00 
 
[0151v] de boeckschulden ten proufijtte van den sterfhuyse comende, sijn gerekent circum circa te bedragen twintigh Caroliguldens f 20-00-00 
f 707 130-00 
--------- 
f 727-13-00 
 
bedragende also de gehele proufijttelijcke staat seven hondert seven en twintigh Caroliguldens, dartien stuivers 
 
volgende lasten 
De vaandrigh Dirck Sjoerds voren gedacht competeert van den sterfhuyse de somma van twee hondert en sestigh Caroliguldens f 260-00-00 
aen coopman Jillis Gerryts is ten achteren wegens geleverde goederen drie hondert guldens f 300-00-00 
de drogist F. Sytama tot Amsterdam comt een hondert en vijftigh Caroliguldens f 150-00-00 
de professor Steyndams wedu tot Franequer een hondert en vijftigh Caroliguldens f 150-00-00 
--------- 
f 860-00-00 
 
Bedragende also de lasten, acht hondert ende sestigh Caroliguldens 
 
Welcke vergeleken sijnde met de voren genoemde proufijttelijcke staat ad f 727-13-00 
blijckt ende wort bevonden de lasten meerder dan de proufijttelijcke staat te sijn, een somma van een hondert twee en dartigh Caroliguldens, seven stuivers f 132-07-00 
 
[0152r] des dat daer tegens wederom te goede sijn de winckelgereedschappen sonder medicamenten 
 
en wijst de weduwe Bauckjen Clases mits desen aen, dat sij na het overlijden van haer wijlen man, uyt de gemenen staat voldaen ende betaalt heeft na volgende posten gebleken uyt de overgelechte quitantien: 
aen Harmen Pieters voor geleverd bier acht gulden, vijf stuivers f 8-05-00 
aen Jan Symons gemeensman wegens geleverde waren vijftien gulden drie stuivers f 15-03-00 
aen Joannes Quicklenburgh wegens geleverde wijn veertien gulden ses stuivers f 14-06-00 
aen Tjallingh Eelckes meester schoenmaker, tien gulden, achtien stuivers, wegens geleverde schoenen f 10-18-00 
aen Pieter Jansen lakencoper wegens geleverde waren sestien gulden negentien stuivers f 16-19-00 
aen 't sterfhuys van d'vroedsman Doede Steffens, vijff gulden vier stuivers f 5-04-00 
aen Gaverius Braem vier en twintigh gulden, acht stuivers f 24-08-00 
--------- 
f 95-03-00 
 
[0152v] aen Claes Jansen Valckenburgh tien guldens f 10-00-00 
aen de vroedsman Symon Jorna acht gulden, negentien stuivers f 8-19-00 
---------- 
f 18-19-00 
f 95-08-00 
---------- 
f 114-02-00 
bedragende also dese betaalde posten in alles een hondert en veertien Caroliguldens, twee stuivers 
 
Dit dan also sijnde der comparanten aenwijsinge sampt staat ende liquidatie van goederen, soo ist dat de selve desen approberen, aennemen ennde beloven sich allesints na desen te reguleren, onder verbant ende submissie so na rechte, werdende de curator Dirck Sjoerds hier mede bedanckt ende van wijdere administratie geexonereert ende van alles geabsolveert ende gequiteert, in kennisse de comparanten handen, beneffens de subscriptie van meergedachte here commissaris ende secretaris, desen ratione officii mede lauderende, actum op den raedhuyse desen 8e may 1674. 
 
(get.) Baucktien Clases 
 
(get.) Dyrck Syoerdts 
 
(get.) B. Ziricus 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 1674 
 
(get.) D. Wringer 1674