Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 140r

Pand:  0

Inleiding:  [0140r] Inventarisatie ende beschrijvinge nae voorgaende ontzegelinge van slotten gedaen, ten overstane vande heren burgemeesteren Hendrick Coenraads Ludinga en Edo Reyns Wijnia als commissarien, geadsocieert met Dominico Wringer secretaris, in 't sterfhuys van [doorgehaald: Hessel] wijlen Ytje Boldewijns weduwe van Hessel Sybrens, van alle sodanige goederen als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van van Oene Boldewijns ende Marten Yemes als curatores ad hunc actum over Antje oldt 23, Pleuntje olt 19 ende Rinske Hessels olt 12 jaren, alle nagelatene weeskinderen van de overledene voornoemt, op 't aengeven van Antje Hessels de oldeste dogter, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den belofte onder manuale stipulatie in de commissaris Ludinga handen heeft gepraesteert, ende is daer op tot de beschrijvinge geprocedeert soo volght. Actum desen 10e april 1674.

Inventaris: 
[0140v] Bedden ende betgoedt 
drie bedden met drie peulen 
elleff oorcussens 
ses deeckens waar onder drie groene ende drie witte 
twee paar groene gardijnen ende twee rabatten 
drie kinder deeckenties 
twee groene schoorsteenkleden 
seven stoelcussens 
een blauw ende bont schoorsteenkleedt 
twee doecken aen de sijd van de schoorsteen 
seven stoelen soo groot als kleyn 
noch een kleyn stoeltje 
een Oost Indische cop 
twee romerckes op de scoorsteen 
vijftien stucken slecht steenwerck, soo hangend als staend 
noch vier stucken dito 
een merck emmer 
[0141r] twee spiegels 
een boeckcas met achtien boecken 
een mantelstock 
een kistie 
een bosch rij geern weegt 7 1/8 pondt 
vier stoven 
een tange, treeft, hengels touw, ende hangijser 
een oude scherm 
twee wasch tobben 
een wasch schammel 
twee water emmers 
eenigh schuttelgoedt 
een ketel 
twee messchen potten 
een coperen poth 
[0141v] een vuyrbecken 
een voetbanckje 
een tijnne 
een slaepbanck 
een haerborsel 
een tafel 
een cantoir 
twee mangelstocken ende mangelbordt 
een coperen koeckpanne 
een stoel 
een olijkoecks vorck 
een doos daerin 
veertien vrouwen mutsen 
1 1/2 pond vlas 
[0142r] een murmurt cassje 
 
Een eecken kevie, daerin nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
tien laeckens 
vier peuldoecken 
drie wijttlingen 
tien vrouwen hemden 
een witte borstrock 
twee tafellaekens 
een witte catoenen schorteldoeck 
ses en twintigh slopen 
ellef nuesdoecken 
 
Wollen 
een houck [huik] 
een glad manteltje 
twee lijfkes 
een carmosijnen rock 
[0142v] een paer mouwen ende een kraegh 
een vuyle morten schort 
een swart rassen schort 
een swarte schorteldoeck 
drie daegse vrouwen rocken 
twee overlijwen 
twee bruyne schorteldoecken 
twee paer vrouwen hosen 
drie borstlappen 
twee twee borstrocken 
twee blauwe schorteldoecken 
een swachtel 
een paer witte hosen vrouwen 
 
[0143r] Goldt 
122 a 3-03-00 maackt f 384-06-00 
100 werp a 0-10-00 f 50-00-00 
29 werp a 1-10-00 f 43-10-00 
aen pajement f 0-18-00 
---------- 
f 478-14-00 
 
Obligatien 
 
Een obligatie de dato den 1e may 1662 holdende tot laste van Jacob Harmens glaesmaker ende Maartje Cornelis echteluiden tot Belcum continerende capitael f 150-00-00 
waer op de intressen te goede zedert may 1673, gequoteert met no 1 
Een obligatie de dato den 8e may 1669 holdende tot laste van Oene Boldewijns ende Maertje Claeses echteluiden tot Franequer, continerende capitael f 200-00-00 
war op de intressen te goede sijn zedert may 1673, gequoteert met no 2 
[0143v] Een recipis bij Weyntjen Hendrix weduwe van Hylcke Hanekuyck op den 27e may 1672 aen Ytje Boldewijns gepasseert, waer bij geblijckt dat onder haer berustende is een obligatie op 't Landschap van Frieslandt holdende waer van gedachte Ytje Boldewijns van haer quota toebehoort een hondert Caroliguldens, gequoteert met no 3 
 
De winckel met 't gene daer toebehoort bestaet in 't gene volght: 
de toonbanck 
twee schaljen met een evenaer 
enige wichten 
drie mostermaten 
negen tinnen cannen soo groot als kleyn 
een trechter 
drie tinnen cannen 
drie tinnen schuttels 
vijff nieuwe melckmaten 
vijff tinnen croeskes 
[0144r] een tinnen mosterpoth 
een tinnen cop 
twee tinnen schuttelties 
drie tinnen pijpcannen 
een tinnen trachter 
een tinnen lamp 
een tinnen wijn half mingelen 
vijff tinnen brandewijns kroeskes 
een varndeltje, een stuyvers ende twe bottjes kantjes 
twee tinnen mingelen ende een half ljoeds 
een tinnen butterpoth 
een quantiteyt oud tinnen goedt 
vijff dosijn tinnen lepels 
noch een dito lepel 
acht houten dosen 
dartigh flessen 
een tinnen tromp 
een messchen olybecken 
drie maeten 
[0144v] drie vaten 
negentien stenen cannen 
twee stenen waterpotten 
drie topkes 
een rijs lepel 
drie corwen 
een eeckvat 
een ley 
twee paer mosterstenen 
een meel kistie met maten 
een hout topke 
noch vijff en dartigh stenen cannen 
een quantiteyt romers soo fijnne als grouwe, bierglasen, passers ende andere glasen die de kinderen in de winkel hebben op te vercopen 
eenigh steenwerck 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretatis 
 
(get.) D. Wringer 1674 
 
(get.) Hendrick Coenraedts