Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 81r

Pand:  Zuiderhaven 11

Inleiding:  [0081r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaan van de praesiderende burgemeesteren Bartel Cleyssen Lantingh ende Henricus Caesarius als bij den gerechte deser stede Harlingen verordineerde commissarien over den boedel van Jan Jacobs Houtenhuys, volgens apostille staande op den requeste van gedachte Jan Jacobs Houtenhuys de dato den 1en december 1673, in desen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als aldaer ten huyse sijn bevonden, naadat alvorens de crediteuren van den selve boedel op den Raadhuyse geconvoceert ende gecompareert sijnde niet en hebben comen accorderen, alles op het aengeven van meergemelte Jan Jacobs Houtenhuys, die oock tot dien fine den behoorlycken belofte bij manuale stipendatie om alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven heeft gepasseert in handen van de welgemelte here praesiderende burgemeester Bartel Lantingh, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo hier na volght. Actum den 10en december 1673. De post Jan Jacobs Houtenhuys ter instantie van enige crediteuren ofte der selver gelastigde naeder gecompareert sijnde, heeft bij nader examinatio door de mede commissaris Bartel Cleyssen Lantingh onder solemnelen ede verclaert dese sijn aengevinge in alle getrouwig heyt gedaen te hebben sonder sijn kennisse directe ofte indirecte [0081v] tot nadeel ofte praejudictio van sijn crediteuren iets gedaen ofte verstopt te hebben. Actum desen 5en januarii 1674.

Inventaris: 
[0081v] In de keucken 
een coperen koeckpanne 
een selff wender 
drie roosters 
twee blicken pannen 
 
Eenigh ijserwerck als 
twee tangen 
een hengel 
drie mesken schuymspanen 
een mesken gatiepan 
seventien tinnen schuttels in soorte 
vier en vijtigh tafelborden 
[0082r] een gotelingh 
een mesken pot 
achtien tinnen mingelens 
twaleff stuyvers kanties 
ses tinnen waterpotten 
een etel cas 
een oude tafel 
een lepel rack 
een koeckvrijwer 
drie kanborden 
een rack 
een haddoeck [handdoeck] stock 
een glaes cas 
twee houten teuyten 
 
[0082v] een spiegel 
twee stoelen 
 
In 't voorhuys 
sewen geschilderde borden 
drie stenen schalen 
vier pannen 
ses halff varndelties 
vier wijnmengels 
een halff kan 
noch vijff geschilderde borden 
een eecken cas 
 
[0083r] In de blauwe camer 
drie tangen 
een coperen decksel 
een vuyrpanne 
een pasteypanne 
een blicken koeckpan 
twee lakens 
een wit spreed 
een bed met een peul 
een groene deecken 
noch een groene dito 
een witte Spaense deecken 
ses oorcussens 
twee paer blauwe grodijnen 
een groen stoelcussen 
[0083v] achtien stux gleybackers schuttelgoed 
een vleesch ketel 
vijff stoelen 
een cantoorn 
noch twee cantoors 
twee kanborden 
 
Op de voorcamer 
twee bedden met de peulen 
ses oorcussens 
twee groene deeckens 
twee Spaense deeckens 
twee witte bedspreeden 
twee paer blauwe gordijnen 
twee blauwe rabatten 
[0084r] een cantoor 
twee eecken sitbanck 
een eecken pars 
negen stoelen 
een kistie met een schabeltie 
een mesken vuyrbecken 
elleff schilderijen 
ses stoelcussens 
twee porceleynen middelschuttels 
drie gleybackers schuttels 
twee kopkes 
een porceleynen schutteltie 
een blauw bedspreed 
[0084v] een schencktafeltie 
een mantelstock 
een heerdplat 
twee mesken gotelingen, een groot, een kleyn 
een mesken armemmer 
een mesken potie 
een coperen pot 
 
Op 't lanteerntie 
een bed, met een peul, 
vier oorcussens 
een groene deecken 
een witte deecken 
een bondt Japonse deecken 
een paer blauwe gordijnen 
[0085r] een blauw rabath 
vier stoelcussens 
ses stoelen 
een mantelstock 
acht schilderijen in soorte 
een spijegel 
een eecken tafel 
een eecken zitbanck 
drie panties 
een bondt speedt 
een schoorsteen kleedt 
 
Op 't bovenst lanteerntie 
twee bedden 
twee peulen 
[0085v] ses oorcussens 
twee groene deeckens 
twee witte Spaense deeckens 
twee witte bedspreden 
vijff grauwe ende bont gordijnen 
twee rabatthen 
een grauw schoorsteen kleed 
ses swarte stoelen 
vier schilderijen 
een clein corfke met een stenen boom 
een vleeschvat 
een slechte tafel 
twee slechte groene stoelen 
 
[0086r] In 't bovenst portaal 
twee schilderijen 
twee mantelstocken 
een eecken glascas 
 
In 't onderst poortaal 
twee schilderijen 
twee schalen 
drie stoffers 
 
In 't Zaal 
een mantelstock 
een spyegel 
twee bedden met haar peulen 
ses oorcussens 
twee witte bedspreden 
een groene deecken, noch een groene dito 
twee Spaense deeckens 
[0086v] twee paer blauwe gordijnen 
twee blauwe rabatten 
een eecken kassie met spijnties 
een croon 
twaleff stoelen in soorte 
elleff stoelcussens 
een tafel 
twee bancken 
negen schilderijen 
een lampet 
een schencktafel 
een verkeerd bord 
noch vijff porceleynen schuttels 
twee Spaense flessen 
drie koppen 
[0087r] een groot eecken cas 
acht en 't seventich bedlakens 
een hondert servetten 
vijftien tafellakens 
vijftigh sloopen 
twaleff handdoecken 
een blauwe schoorsteenkleedt 
ses bonte schoorsteenkleden 
 
In de voorcamer 
acht stoelcussens 
ses schilderijen 
een kevye 
drie setbancken 
een tafel 
een cantoor 
tien stuckjes porceleynen goed 
[0087v] noch vier porceleynen stuckies 
ses stuckies gleybackers schuttelgoedt 
een bed met een peul 
een wit met een peul 
een wit Spaense deken 
een rode deecken 
drie pluymcussens 
sewen oorcussens 
een groen deecken 
twee paar groene gordijnen 
een blauw rassen schorsteenkleed 
een spyegel 
twaleff stoelen 
 
Op de achter opcamer 
vijff bedden met hunne peulen 
sestien oorcussens 
drie witte Spaense met een groene deecken 
[0088r] vijff groene deeckens 
een blauwe deken 
vier bedspreden 
vier paer groene gordijnen 
vier rabatthen 
een mesken croon 
vijff schilderijen 
een dito 
een eecken pars 
een kevie 
een grote achtkantige tafel 
ses stoelen 
ses stoelcussens 
twee stenen schalen 
een ijseren candelaer 
een slaepbanck 
 
[0088v] Op de solder 
een partij turff ende branhout 
drie en twintigh cleerstocken 
een houten wyege met een wyegbanck 
drie houten stoelen 
vier mouden 
 
Op de plaats 
twee ijseren potten 
drie water emmers 
eenigh schuttelgoedt 
drie waschtobben 
een waschschammel 
 
[0089r] Silverwerck 
vijftien silveren lepels 
drie silveren koppen 
vijff silveren kroesen in soorte 
een silveren soutvat 
 
Geldt 
twintigh mercken 31? een rijxdaelder f 16-12-00 
negen en een halff a 63 stuivers, noch een halve ducaton f 31-10-00 
drie rijxdaelders, noch vijff dito f 20-00-00 
vier Spaense kluytten met een Engelse tien stuyvers f 10-00-00 
een Friesche daelder a f 1-10-00 
pajement f 25-00-00 
---------- 
Summa f 104-12-00 
 
Een schuldboeck in folio gebonden ende mede op de secretary genomen, doch door de bode Ecoma ten huyse van de praesident Lantingh ad filiam behandight. 
 
[[0089v] In de kelder 
Een halff oxhoofd rode wijn, daraff acht halff kan f 38-00-00 
een Bordaux oxhooft Franse wijn van een ancker f 66-00-00 
noch een oxhoofd dito daerop drie vierendeels f 90-00-00 
een oxhoofd alse wijn daerop negentien vierendeels f 52-00-00 
een halff ton Bredaas bier halft wan f 3-08-00 
 
De turff op de solder bevonden met malkanderen, getauxeert op de ordre van de here commissaris Lanting door Symen Maurits mede ordinaris ende gesworen turfdrager binnen voornoemde stede, op ende tot ontrent drie schouw lichte turff, ende een weinigh handhout de vrouw Antie Piers sullende aengaen, aengeteeckent op dartigh Caroli guldens f 30-00-00 
 
Seynde dese tauxatie mede gedaen door Antie Baltus mede gesworen turfdraegster alhier. 
 
[0090r] Aenteeckeinge van Jan Houtenhuyskes crediteuren 
Piets Lafebre nomine cessio, com van Arjen Douwes ende Trijntie Keympes volgens requirerende obligatie f 800-00-00 
cum intressie 
 
Een van Jan Houtenhuys ende Trijntie voornoemt volgens rekenboeck 
Antie Jans Erwen comt f 100-00-00 
Jacob Pool wijncoper tot Amsterdam f 1071-00-08 
Baarnt Harde coopman aldaer f 50-00-00 
Willem van Nes mede coopman aldaer wegens geleverde wijnen pro rest volgens slot van rekeninge f 228-02-00 
Hiltie Willems comt wegens geleverde winckelwaren f 56-17-00 
dr. Intiema, comt f 13-10-00 
Hopman Wybrand Pieters als kollecteur van de brandewijnen wegens impost f 498-16-00 
Ende wegens impost van bieren f 229-07-08 
Tjeerd Bouwens collecteur f 250-00-00 
Wijlen Wipke Jans als kollecteursche van de accijsen [accijnsen] f 80-10-12 
Lutsche Caesarius als kollecteursche f 128-08-00 
Aaltie Reyns Winia als kollecteursche f 
De kollecteursche Neeltie Migiels f 182-00-00 
 
[0090v] De deurwaerder Salomon Geles als substituit ontvanger van de Domeynen 't rest f 35-14-08 
Jan Symens tot Leeuwarden comt wegens geleverde wijnen pro rest f 23-01-00 
Coopman Jurjen Syborgh f 129-00-00 
Hendrick Formholt biersteker f 88-00-00 
Jacob Velthuys biersteker f 22-00-00 
Dirck Zierx van geleverde toebacks pijpen f 56-05-00 
De old hopman Claes Falckenborgh f 30-10-00 
Wybe Moyman praetendeert f 
Pachter Symen Claeses comt f 
Jan Houtenhuys beyde kindere bij wijlen Antie Timens in echte verweckt comt wegens moeders goederen bij voornoemde Jan aen haer uytgewesen volgens acte ten weesboeck staande f 250-00-00 
Douwe Lantingh competert wegens een stuck linnen 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op data als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
[0081v] In de keucken 
een coperen koeckpanne 
een selff wender 
drie roosters 
twee blicken pannen 
 
Eenigh ijserwerck als 
twee tangen 
een hengel 
drie mesken schuymspanen 
een mesken gatiepan 
seventien tinnen schuttels in soorte 
vier en vijtigh tafelborden 
[0082r] een gotelingh 
een mesken pot 
achtien tinnen mingelens 
twaleff stuyvers kanties 
ses tinnen waterpotten 
een etel cas 
een oude tafel 
een lepel rack 
een koeckvrijwer 
drie kanborden 
een rack 
een haddoeck [handdoeck] stock 
een glaes cas 
twee houten teuyten 
 
[0082v] een spiegel 
twee stoelen 
 
In 't voorhuys 
sewen geschilderde borden 
drie stenen schalen 
vier pannen 
ses halff varndelties 
vier wijnmengels 
een halff kan 
noch vijff geschilderde borden 
een eecken cas 
 
[0083r] In de blauwe camer 
drie tangen 
een coperen decksel 
een vuyrpanne 
een pasteypanne 
een blicken koeckpan 
twee lakens 
een wit spreed 
een bed met een peul 
een groene deecken 
noch een groene dito 
een witte Spaense deecken 
ses oorcussens 
twee paer blauwe grodijnen 
een groen stoelcussen 
[0083v] achtien stux gleybackers schuttelgoed 
een vleesch ketel 
vijff stoelen 
een cantoorn 
noch twee cantoors 
twee kanborden 
 
Op de voorcamer 
twee bedden met de peulen 
ses oorcussens 
twee groene deeckens 
twee Spaense deeckens 
twee witte bedspreeden 
twee paer blauwe gordijnen 
twee blauwe rabatten 
[0084r] een cantoor 
twee eecken sitbanck 
een eecken pars 
negen stoelen 
een kistie met een schabeltie 
een mesken vuyrbecken 
elleff schilderijen 
ses stoelcussens 
twee porceleynen middelschuttels 
drie gleybackers schuttels 
twee kopkes 
een porceleynen schutteltie 
een blauw bedspreed 
[0084v] een schencktafeltie 
een mantelstock 
een heerdplat 
twee mesken gotelingen, een groot, een kleyn 
een mesken armemmer 
een mesken potie 
een coperen pot 
 
Op 't lanteerntie 
een bed, met een peul, 
vier oorcussens 
een groene deecken 
een witte deecken 
een bondt Japonse deecken 
een paer blauwe gordijnen 
[0085r] een blauw rabath 
vier stoelcussens 
ses stoelen 
een mantelstock 
acht schilderijen in soorte 
een spijegel 
een eecken tafel 
een eecken zitbanck 
drie panties 
een bondt speedt 
een schoorsteen kleedt 
 
Op 't bovenst lanteerntie 
twee bedden 
twee peulen 
[0085v] ses oorcussens 
twee groene deeckens 
twee witte Spaense deeckens 
twee witte bedspreden 
vijff grauwe ende bont gordijnen 
twee rabatthen 
een grauw schoorsteen kleed 
ses swarte stoelen 
vier schilderijen 
een clein corfke met een stenen boom 
een vleeschvat 
een slechte tafel 
twee slechte groene stoelen 
 
[0086r] In 't bovenst portaal 
twee schilderijen 
twee mantelstocken 
een eecken glascas 
 
In 't onderst poortaal 
twee schilderijen 
twee schalen 
drie stoffers 
 
In 't Zaal 
een mantelstock 
een spyegel 
twee bedden met haar peulen 
ses oorcussens 
twee witte bedspreden 
een groene deecken, noch een groene dito 
twee Spaense deeckens 
[0086v] twee paer blauwe gordijnen 
twee blauwe rabatten 
een eecken kassie met spijnties 
een croon 
twaleff stoelen in soorte 
elleff stoelcussens 
een tafel 
twee bancken 
negen schilderijen 
een lampet 
een schencktafel 
een verkeerd bord 
noch vijff porceleynen schuttels 
twee Spaense flessen 
drie koppen 
[0087r] een groot eecken cas 
acht en 't seventich bedlakens 
een hondert servetten 
vijftien tafellakens 
vijftigh sloopen 
twaleff handdoecken 
een blauwe schoorsteenkleedt 
ses bonte schoorsteenkleden 
 
In de voorcamer 
acht stoelcussens 
ses schilderijen 
een kevye 
drie setbancken 
een tafel 
een cantoor 
tien stuckjes porceleynen goed 
[0087v] noch vier porceleynen stuckies 
ses stuckies gleybackers schuttelgoedt 
een bed met een peul 
een wit met een peul 
een wit Spaense deken 
een rode deecken 
drie pluymcussens 
sewen oorcussens 
een groen deecken 
twee paar groene gordijnen 
een blauw rassen schorsteenkleed 
een spyegel 
twaleff stoelen 
 
Op de achter opcamer 
vijff bedden met hunne peulen 
sestien oorcussens 
drie witte Spaense met een groene deecken 
[0088r] vijff groene deeckens 
een blauwe deken 
vier bedspreden 
vier paer groene gordijnen 
vier rabatthen 
een mesken croon 
vijff schilderijen 
een dito 
een eecken pars 
een kevie 
een grote achtkantige tafel 
ses stoelen 
ses stoelcussens 
twee stenen schalen 
een ijseren candelaer 
een slaepbanck 
 
[0088v] Op de solder 
een partij turff ende branhout 
drie en twintigh cleerstocken 
een houten wyege met een wyegbanck 
drie houten stoelen 
vier mouden 
 
Op de plaats 
twee ijseren potten 
drie water emmers 
eenigh schuttelgoedt 
drie waschtobben 
een waschschammel 
 
[0089r] Silverwerck 
vijftien silveren lepels 
drie silveren koppen 
vijff silveren kroesen in soorte 
een silveren soutvat 
 
Geldt 
twintigh mercken 31? een rijxdaelder f 16-12-00 
negen en een halff a 63 stuivers, noch een halve ducaton f 31-10-00 
drie rijxdaelders, noch vijff dito f 20-00-00 
vier Spaense kluytten met een Engelse tien stuyvers f 10-00-00 
een Friesche daelder a f 1-10-00 
pajement f 25-00-00 
---------- 
Summa f 104-12-00 
 
Een schuldboeck in folio gebonden ende mede op de secretary genomen, doch door de bode Ecoma ten huyse van de praesident Lantingh ad filiam behandight. 
 
[[0089v] In de kelder 
Een halff oxhoofd rode wijn, daraff acht halff kan f 38-00-00 
een Bordaux oxhooft Franse wijn van een ancker f 66-00-00 
noch een oxhoofd dito daerop drie vierendeels f 90-00-00 
een oxhoofd alse wijn daerop negentien vierendeels f 52-00-00 
een halff ton Bredaas bier halft wan f 3-08-00 
 
De turff op de solder bevonden met malkanderen, getauxeert op de ordre van de here commissaris Lanting door Symen Maurits mede ordinaris ende gesworen turfdrager binnen voornoemde stede, op ende tot ontrent drie schouw lichte turff, ende een weinigh handhout de vrouw Antie Piers sullende aengaen, aengeteeckent op dartigh Caroli guldens f 30-00-00 
 
Seynde dese tauxatie mede gedaen door Antie Baltus mede gesworen turfdraegster alhier. 
 
[0090r] Aenteeckeinge van Jan Houtenhuyskes crediteuren 
Piets Lafebre nomine cessio, com van Arjen Douwes ende Trijntie Keympes volgens requirerende obligatie f 800-00-00 
cum intressie 
 
Een van Jan Houtenhuys ende Trijntie voornoemt volgens rekenboeck 
Antie Jans Erwen comt f 100-00-00 
Jacob Pool wijncoper tot Amsterdam f 1071-00-08 
Baarnt Harde coopman aldaer f 50-00-00 
Willem van Nes mede coopman aldaer wegens geleverde wijnen pro rest volgens slot van rekeninge f 228-02-00 
Hiltie Willems comt wegens geleverde winckelwaren f 56-17-00 
dr. Intiema, comt f 13-10-00 
Hopman Wybrand Pieters als kollecteur van de brandewijnen wegens impost f 498-16-00 
Ende wegens impost van bieren f 229-07-08 
Tjeerd Bouwens collecteur f 250-00-00 
Wijlen Wipke Jans als kollecteursche van de accijsen [accijnsen] f 80-10-12 
Lutsche Caesarius als kollecteursche f 128-08-00 
Aaltie Reyns Winia als kollecteursche f 
De kollecteursche Neeltie Migiels f 182-00-00 
 
[0090v] De deurwaerder Salomon Geles als substituit ontvanger van de Domeynen 't rest f 35-14-08 
Jan Symens tot Leeuwarden comt wegens geleverde wijnen pro rest f 23-01-00 
Coopman Jurjen Syborgh f 129-00-00 
Hendrick Formholt biersteker f 88-00-00 
Jacob Velthuys biersteker f 22-00-00 
Dirck Zierx van geleverde toebacks pijpen f 56-05-00 
De old hopman Claes Falckenborgh f 30-10-00 
Wybe Moyman praetendeert f 
Pachter Symen Claeses comt f 
Jan Houtenhuys beyde kindere bij wijlen Antie Timens in echte verweckt comt wegens moeders goederen bij voornoemde Jan aen haer uytgewesen volgens acte ten weesboeck staande f 250-00-00 
Douwe Lantingh competert wegens een stuck linnen 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op data als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris