Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 56r

Pand:  0

Inleiding:  [0056r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Henricus Caesarius ende Bartel Cleijsen Lanting als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico secretaris, ten sterfhuyse van Gepke Symons wedu van wijlen Foppe Tjerx, van alle sodanige goederen actien ende crediten als aldaer sijn bevonden, op 't versoeck van Lammert Claassen, Cornelis Claassen ende Take Syses mr. smidt als geauthoriseerde curatoren over Aefke, Grietie, Dirck, Tjerck, Antie ende Maycke Foppes alle kinderen van de overledene bij haar man Foppe Tjerx voornoemt in echt verweckt, ter tijdt ende soo lange des sterfhuijs saken sullen worden gecedeet, sullende nae sulx eijntlycke curatoren uijt de Jan Jacobs Mennonyte Gemeente worden gecozen, alles op 't aengeven van Auckien Ewerts diensmaeght als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die daar den belofte daartoe staande en de mede commissaris Caesarii handen heeft gedaen, waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert, soo volght, desen 2en december 1673.

Inventaris: 
[0057v] Bedden en bedtscleren 
Vijff bedden met vijff peulen 
negentien oorkussens 
dartien deeckens 
drie kleyne deeckenties 
twee dito 
drie deeckens voeren 
drie paar groene gordijnen ende rabatten 
twee groene schoorsteenkleden 
noch een rabat 
vijff en twintich stoelkussens 
acht ende twintich stoelen 
een schabeltie 
een cantoor 
twee vuiren achtcantige tafels 
een scherm 
[0057r] een spiegel 
een spiegel 
noch een dito 
twee schilderde bordties 
twee mantelstocken 
 
Oostindisch goedt 
vijf Oostindische butterpanties 
vier holle clapmutsen 
noch drie Oostindische butterpanties 
een en twintich stucken Oostindisch goedt bestaande in vruchtschaalties als andersints 
negen Oostindische copkes 
seven en vijftich stucken slecht steenwerck 
 
een almanaq 
een schilderd bortie 
twee racken, een eecken en een vuyren 
een boeckkaske 
[0057v] een eecken slaapbanck 
een murmurde kas in de keucken, waar in dat niet is van importantie 
een eecken schabel in 't voorhuys 
 
Coper, tin etcetera 
twee tinnen schuttels 
een tinnen com 
een tinnen cop 
een tinnen waterpot 
twee gootlingen 
drie messchen potten 
een messchen pantie 
twee messchen candelaers 
een tinnen mostertpot 
een blicken tromp 
een ijseren stand candelaar 
een lamp 
[0058r] een snuyter 
negen tinnen lepels 
een tinnen mingelen 
een messchen schuymspaan 
een vuyrbecken 
twee wafelijsers 
een grote fleysketel 
een ijseren hang cadelaar 
vijff treeften 
een tange 
een olijkoecks vorckien 
een rooster ende brander 
een hangijser 
ene potzeel 
een ijseren haeck aen een touw 
een schuyffsleedt 
 
[0058v] een wiege 
een oude waegen 
een draey krebbe 
drie paar schaalen met de evenaers, waaronder een houten 
een krebbe 
een wiegbanck 
een ijseren raemt om de heerdt 
een fleysvat 
enich romlerij 
twee waschamels 
vijff waschtobben soo kleyn als groot 
ses kees borden ende vier bedts pannen 
negen grouwe kesen 
 
In de spijskamer 
een lanteern 
een spienwiel 
noch een lanteern 
[0059r] drie topkes 
 
Boeken 
In folio 
Concred. Twisk [Concordantie van P.J. Twisk] 
Liesvelts bijbel 
Bieskes bijbel 
Jan Willems in de Rijps postil 
Vriesche Cronyck 
Paraphrasis Erasmi 
Martelaarsboeck 
Joodsche Historien van Josephus 
 
In quarto 
Christelijck huysboeck 
Huyspostil 
't leven Jesu Christi door Jan Philijps Schabalie 
Opera Pieter Peters 
 
[0059v] Bieskes testament 
noch een dito 
't Reysboeck 
een bijbel 
 
In octavio 
Summaire Menno Symons 
Lubbert Geertsen Brieven 
een testament 
Negen praedicatien van Joost Hendrix 
een testament 
een dito 
Claes Gangeles [Claes Ganglofs, 16e eeuw: Een nieu geestelijck liedboecxken, getoghen uyt den Ouden en Nieuwen Testamente.] 
testament 
 
In Duodecimo 
een liedtboeck 
Fondament Menno Symons 
Liedtboeck, kruydhoff 
Dirck Philips handboeck 
een testament 
 
[0060r] een offerboeckje 
een liedtboeckie 
een kleyn testament 
een liedboeckie 
Havenmans beedtboeck 
Handtboeckje 
Jan Ooms boeckie 
noch een kleyn testamentie 
Echt der Christenen 
een kleyn liedtboeckie 
een ley 
 
Geldt 
[marge: dese gelden bij Lamert Claessen nae hem genomen] 
|acht a 3-03-00 f 25-04-00 
|een a f 1-11-08 
|14 3/4 rijxdaelders f 36-17-08 
|26 schillingen f 7-16-00 
|aen Engels geldt f 1-18-00 
|vier Oostersche stickies f 
 
[0061v] |aen pajement f 6-06-00 
|twee onbekende stuckies f 
|een gouden engelot 
|een gouden ducat 
 
Een Danswijcks kistie daerin: 
drie witte onderbroecken 
twee witte hemdtrocken 
een witte sack 
twee lappen nieu doppies elx 6 1/2 ende verndel langh 
vier nieuwe ongemaeckte servetten 
eenige lapkes catoen 
 
Noch een Danswijcker kistie daerin: 
een rood scharlakens ruft 
een witt ruft ende swachtel 
acht grote kinderdoecken 
twaleff kleyne dito 
seven borsthembties 
twee borstrockies 
een kinder mutsche 
 
[0061r] Een eecken cas, in de camer staande, daerin nae ontzegelinge bevonden: 
[marge: bij Lammert Claessen nae hem genomen] 
|aen geldt f 6-09-00 
|een dooske sijnde Mayke Foppes spaerpot 
|twee halve oorden rijx. 
|vijff stuckies vreemdt geldt 
 
Linnen 
acht tafellakens 
acht handoecken 
negen servetten 
twaleff witte schorteldoecken 
drie en dartich slopen 
twaleff kindere schorteldoecken 
twee nacht hals-doecken 
vier vrouwen hembden 
drie bedhembden 
vijff peuldoecken 
noch twe dito 
tien bedlakens 
[0061v] drie wijtlingen 
een witte borstrock 
ses mans mutsen 
drie kreblakens 
negen blauwe schorteldoecken 
noch een halff laken ende een kreblaken 
drie kleyn kinderdoecken 
sewen bonte doecken etcetera 
twaleff witte neusdoecken 
een witte kasdoek 
en een doeck voor de glasen 
 
Vrouwen kleren 
een here sayen schort 
een swart sayen schort 
een blauw sayen dito 
een lijfke ende twee kraegen 
twee swarte schorteldoecken 
[0062r] een karmosijne schorteldoeck 
een rode borstrock 
een paar swarte mouwen van bratt 
een rode borstrock 
twee rode ruften 
vier borstlappen 
twe blauwe halff mouwen 
twee groene speedties 
een kinder lijfke 
een wollen werpen schort 
twee zijd mantelties 
 
Mans kleren 
een bolckevanger 
een swart lakens broeck 
een swart lakens wambays 
een rode ende blauwe hemdtrock 
doeck tot twe nieuwe hemden 
een spiegel ende schaal 
 
[0062v] Een eecken kewij, daerin na ontzegelinge bevonden: 
dartien vrouwen hemden 
negen mans hemden 
sewentien slaaplakens 
twaleff tafellakens 
vier peuldoecken 
twee slopen 
achtien manshemden 
drie peuldoecken 
twaleff witte schorteldoecken 
drie slopen 
elleff neusdoecken 
vijff ende veertich servetten 
 
Wollen kleren 
twee swart lakens mantels 
twee packen swart lakens mans kleren 
een karmosijnen vrouwen rock 
[0063r] een greynen vrouwen rock 
een swart lakens dito 
noch een dito 
een rood Engels dito 
twee swarte gladde schorten 
een rode ende swarte schorteldoeck 
twee borstlijfkes 
een paar bratten kraegmouwen 
twee wollen kraegen 
noch een swart laakens mantel 
drie hoycken met borden 
een carmosijnen rock 
een rode rock 
twee blauwe rocken 
een swarte hoedt 
vijff mantelties soo goedt als quaedt 
 
[0063v] een kinder kistie 
een cap 
een groen tafelspeedt 
twee schoorsteen kleden ende twee rabatten 
noch een mans hemd ende laken 
vijff groene spreedties 
vijff lakens op de bedden 
ses slopen 
een peuldoeck 
 
In een fluwelen buydeltie 
[marge: bij Lammerts Claessen nae hem genomen] 
| twintich valueerde rijxdaelders 
| twee gouden ducatons 
| een gouden ducat 
| aen Engels geldt f 6-18-00 
| noch een vreemd stuckie 
 
In den ander leren buydeltie, Dirck Foppes toebehorende 
een halve rosenobel 
een halve rijxdaelder 
een halve ducaton 
aen pajement samen en twintich stuivers 
eenige stuckies Oosters geldt 
 
[0064r] In twe doossies bevonden 
veertien valueerde rijxdaelders 
twee ducatons a 3-03-00 
vijf a 2-08-00 
twee gouden ducatons 
aen schellingen f 3-06-00 
vier stuckies vreemdtgeldt f 0-00-00 
aen pajement ende Engels geldt f 14-10-00 
in een bontdoeck aen geldt f 1-01-00 
 
In een buydel bevonden 
6 3/4 valueerde rijxdaelders 
2 1/2 rijxdaelders a 50 stuivers 
3 1/4 a 1-08-00 
een a 3-03-00 
een hele ende een halve rosenobel 
een gouden engelot 
aen schellingen f 6-09-00 
10 a 9 stuivers f 4-04-00 
5 a 10 stuivers f 2-10-00 
aen pajement f 4-10-00 
 
[0064v] In een groen dooske, Aefke Foppes toebehorende bevonden 
een valueerde rijxdaelder 
een a 3-03-03 
aen schellingen f 5-14-00 
10 1/2 a 8 stuivers f 4-04-00 
1 3/4 a 2-10-00 
aen Engels gelt f 4-14-00 
een stuckie goudt 
 
Noch een doossie, Aefke ende voornoemde toebehorende 
eenigh Engels geldt etcetera tot f 3-12-00 
 
In een doossie Tjerck Foppes toebehorende 
een valueerde rijxdaelder 
een halve ducaton 
een oordt van van een rijxdaelder 
een a 10 stuivers 
een a 4 stuivers 
 
In een doossie Antie Foppes spaerpot 
een valueerde rijxdaelder 
twee schellingen 
een a 10 stuivers 
aen pajement 9 stuivers 
 
[0065r] In een ander doossie 
twee Lieuwe ende een Bere daelders 
acht a 10 stuivers 
een a 12 stuivers 
aen pajement f 2-01-00 
twee vreemde stuckies 
 
In een dossie Dirck Foppes toebehorende 
aen geldt 9 stuivers 
 
In een sackien bevonden 
acht silveren ducatons 
2 1/2 a 28 stuivers 
een slimme schelling ende drie duyten 
 
In een ander doossie Mayke Foppes toebehorende 
een valueerde rijxdaelder 
een dubbeltie ende stoter 
 
Silver 
een silveren beecker 
vier silveren lepels 
een silveren sijdhaeck 
een silveren signet, rijff naeldt ende vingerhoedt 
een silveren knoop 
een silveren hechten vrouwenmes ende rings 
een silveren pijp ende dopke 
een leren koken met silveren ackerkes 
 
[0065v] vijff dosen met eenigh kindergoedt, vrouwen hoofdtgoedt, kragen etcetera: van kleyne importantie 
een groen emmerke ende speedtie 
een stuckien wit gans ogen 
een stuckjen karmosijn goedt tot een overlijff 
een lapke brat 
 
Een groene kiste daerin nae ontzegelinge bevonden: 
18 3/4 ellen nieuw doeck 
4 1/2 el nieuw doeck 
een lapke dito groot 3 ellen 
doeck tot twee nieuwe hemden voor Dirck Foppes 
5 1/2 ellen nieuw doeck 
5 ellen dito 
een ongemaekt sloop 
4 1/2 el nieuw doeck 
noch 3/4 dito 
eenige lapkes nieuw doeck 
32 ellen nieuw doeck 
19 1/2 ellen dito 
21 1/2 ellen nieuw fijn doeck 
[0066r] 5 1/4 ellen fijn doeck 
een oude mans rock 
een hemdtrock ende mans rocken 
noch eenige oude tobben 
5 1/2 bongoedt 
drie lapkes nieuw bontgoedt 
een reys sack 
een servet, sloop ende drie handtdoecken 
 
Vrouwen daags kleren 
twee borstrocken 
een overlijff 
een vrouwen broeck 
een rode vrouwen hemdtrock 
een dito buffels 
een paar kraagsmouwen 
een blauw sayen schort 
noch twee schorten 
een karmosijnen rock 
een blauwe rock 
een rode dito 
een paar hosen ende een paar halffmouwen 
 
[0066v] In 't cantoor nae 't ontzegelinge bevonden: 
[marge: mede bij Lammert Claessen nae hem genomen] 
een stuckjen goudt ontrent nae gissinge f 6-00-00 
 
Op de souder 
een rasp, een halff lopen ende een wan 
een timmerkist met eenich reedtschap [gereedschap] 
twee ledders 
een berry 
een schaafbanck 
twee bierstellingen 
twee groene arm emmers 
drie meelvaties 
twee mouden 
drie tonnen 
een kleercorff 
drie stenen kannen, met tinnen lidden 
 
[0067r] Brieven ende instrumenten 
Een cessie in dato den 16en julij 1670 bij Pijter backer gepasseert aen Gepke Sijmons, om daer op te ontvangen van eene Jan Adriaans werp, twee hondert vijff en twintich guldens, capitaal f 225-00-00 
gequoteert met A 
Een reversaal bij Jan Arjens wege wonende op Wieringen, gepasseert aen Pytter Cornelis backer mede aldaar, wegens de coop van seekere huysinge ende backerij aldaar staande, gedateert den 1en augusti 1670, waerop noch te quade is 't darde termijn tot twee hondert acht en vijftich Caroli guldens een stuyver, gequoteert met B 
Een obligatie gedateert 28en julij 1606 tot laste van desen Landschappe van Frieslandt, continerende uit geheel ses hondert Caroli guldens capitaal, waarvan tot proufijtte van dit sterfhuys comt volgens notule aen voornoemde obligatie gehecht f 200-00-00 
gequoteert met C 
Decreet ende ingelost reversaalbrieff van seekere huysinge staende ende gelegen binnen Harlingen aen de suydcant van de Voorstraat [d.i. Voorstraat 8] bij Albert Sybes Groen cum socii aen Symon Dirx op de 18en martij 1663 gepasseert, gequoteert met D 
[0067v] Een coopbrieff ende absolute quitantie gedateert den 20en april 1659 bij Jan Feyckes ende Romck Feytes tot Sexbierum aen Sijmon Sirxen gepasseert van seekere huysinge ende howinge staande in voornoemd dorp, gequoteert met E 
Een handschrift gedateert den 15en junij 1655 bij Helcke Tjerx op Derschellingh gepasseert continerende vijftich Caroli guldens, capitaal f 50-00-00 
gequoteert met F 
Een notule bij Seerp Gatties gepasseert waarbij geblijckt dat onder gemis berustende een obligatie op 't Landschap van Frieslandt holdende, ter somma van ses hondert Caroli guldens capitaal waer aen dit sterfhuys heeft f 100-00-00 
gequoteert met G 
Een obligatie de dato den 3en februarij 1664 bij Gercke Franzen op Derschellingh aen Sijmen Dirx gepasseert waarop noch te reste is f 158-18-00 
gequoteert met H 
 
[0068r] Drifgoederen 
Een twee en dartichste part scheeps aen 't galjootschip van Kele Meynerts op Amelandt 
Een sestiende part aen 't galjootschip van Tijcke Rinties op Amelant 
Een 64en part, aen 't Razeyl van Aris Cornelis van Amelandt 
Een 32en part, aen 't schip van Jelle Alberts op West Vlielandt 
Een 32en part, aen 't galjootschip Lenert Pieters op Amelandt 
Een 32en part, aen galjootschip van Geert IJskes op Amelandt 
 
[0068v] Granen 
17 1/2 last weyt leggende op de souder van de Drie Romers, aen twee perchelen 
Acht last rogge, leggende op de voornoemde souder, mede aen twee perchelen 
Ontrent een quartier oude garst leggende mede op voornoemde souder 
 
[0069r] Proufijttelycke uytstaende boeckschulden 
In 't schuldboeck buyten geteeckent met 't woort Tesselaarsboeck 
folio 16 Albert Jacobs te reste f 29-03-00 
Meynert Cornelis folio 18 als reste f 88-04-12 
Hendrick Thomas folio 19 als reste f 59-18-08 
Claas Jansens wedu op Huysduynen folio 20 f 159-00-00 
Tiete Jacobs folio 26, als reste f 70-06-08 
De selve noch als reste op folio voornoemt f 46-04-00 
Martien Clases folio 28 als reste f 43-07-12 
Cornelis Gerrits folio 33 als reste f 47-08-08 
Martjen Symens folio 36 debet f 14-06-00 
Cornelis Jansen backer grootschipper folio 36 verso debet f 10-13-04 
De selve noch folio 38 verso f 26-14-00 
Martien Sjoerds folio 39 verso debet f 12-05-00 
Capitein Remcke op Tessel folio 39 verso debet f 24-08-00 
Baesen Cornelis op Tessel folio 40 verso f 20-00-00 
Albert Jansen Clomp folio 41 verso f 131-12-08 
---------- 
 
[0069v] Berber op Tessel debet als reste folio 43 f 16-04-00 
 
In 't boeck buyten geteeckent met de woorden het Wergerboeck [Wieringerboek] 
Albert Jacobs tot Wieringen aen Den Oever folio 1 te rest gebleven f 5-05-00 
Jacob Rensen backer op Wieringen debet folio 2 f 45-03-08 
Jacob Reyens debet als reste folio 9 f 7-12-00 
Pytter Tater debet folio 12 f 24-06-04 
Harmen Pyters fedt debet als reste folio 12 f 50-18-08 
Jan Swaan debet als reste folio 16 f 137-00-00 
De selve debet noch folio 17 f 40-17-00 
Jacobus van De Meer backer debet als reste folio 19 f 171-00-00 
Pytter Claassen Hooft debet als reste folio 20 f 3-00-04 
Jan Hendrix coper debet als reste folio 20 f 8-08-00 
Jan Pyters Kolhorn debet folio 20 f 5-15-00 
---------- 
 
[0070r] Jan Cornelis Kleyn debet als reste folio 20 f 6-12-08 
Hendrick Cornelis Kuyttert debet folio 22: als reste f 51-00-00 
Harmen Pyters fedt debet als reste folio 23 f 4-02-00 
Cornelis Pyters Klecht debet als rest folio 23 f 20-00-00 
Gert Jacobs debet folio 24 f 18-00-00 
Pytter Cornelis barber debet folio 25 als reste f 310-04-08 
Albart Hilbrants debet folio 29 f 2-00-00 
Hendrick Claessen fruyt debet folio 29 f 13-05-00 
Gerben Aris debet folio 30 als rest f 75-00-00 
Harmen Swaan debet folio 30 f 11-16-00 
Marten Jansen debet folio 30 f 5-10-00 
Geert Symons debet folio 31 f 33-08-00 
Soet Geertsen debet folio 31 f 12-03-00 
---------- 
 
[0070v] Jan Scheltis, debet folio 31 f 11-08-00 
Jacob Cornelis stoelmatter debet folio 31 f 65-00-00 
Geert Symens debet folio 31 f 25-00-00 
 
In 't schuldboeck, geteeckent met Vlielanderboeck 
Louw Jansen Gortier, debet folio 1 als rest f 16-10-00 
Anne Remmerts, debet folio 3 als reste f 5-11-06 
Eeuwen Harmens debet folio 6 f 5-17-08 
Douwe Corneliss debet, folio 9 als reste f 9-09-00 
Martien Pytters, debet folio 12 als reste f 41-07-00 
Dirck Aernts debet folio 13 f 8-07-00 
Neeltie Clases debet als reste folio 14 f 2-18-00 
Bartel Jacobs, debet folio 17 f 13-14-00 
Tjeerdt Piebes, debet folio 19 f 12-15-00 
Reynout Reyers, debet folio 19 als rest f 16-13-00 
Jonge Kees debet folio 20 als rest f 6-00-00 
---------- 
 
[0071r] Trijn Aernts debet, folio 21 als rest f 8-16-08 
Obbe Sytses coster folio 26 als reste f 11-11-08 
Gerryt Rots debet als reste folio 29 f 37-16-04 
Trijn Koppes debet als reste folio 32 f 89-04-12 
Rose Trijn debet als reste folio 31 f 15-00-00 
Martie Aelties debet als reste folio 89 f 10-10-00 
Sybren Wopkes debet als reste folio 43 f 11-09-00 
Abraham Symens timmerman debet folio 45 f 25-00-00 
Pytter Martens debet folio 46 f 6-08-00 
Jelle Freerx debet folio 46 f 30-00-00 
Lijsbeth Andries debet f 20-01-00 
 
Achter in 't boeck sijnde Westflielanders- 
Aeff IJsbrands debet folio 1 f 2-10-00 
Pytter Pytters wewer folio 4 f 6-08-00 
Foockelis Jonge, debet folio 5 f 6-00-00 
Wieuwert Pytters debet folio 6 f 2-16-00 
---------- 
 
[0071v] Man Martsen, debet folio 7 als rest f 5-08-00 
Wouter Kles, debet folio 10 f 7-15-00 
Jacob Mujer, debet als reste f 6-12-08 
Jan Barentsen, debet folio 12 f 3-17-08 
captein Strum, debet folio 12 6-02-00 
Jan Deck debet folio 12 f 7-15-00 
Grietie Cornelis debet folio 14 f 4-00-00 
Arjen Mangens debet folio 16 f 3-18-00 
Jan Tomsen debet folio 16 f 4-00-00 
Albert Isbrandts, debet folio17 f 4-00-00 
Keympe Tjalckes, debet folio 17 f 3-18-00 
Trijn Moyses debet folio 18 f 6-00-00 
Willem Geertsen debet folio 19 f 6-00-00 
Jan Moey debet folio 20 f 3-09-00 
---------- 
 
[0072r] In een schriefboeck, geteeckent met de woorden, Schellingerboeck 
De secretaris van Derschelling debet folio 1 als reste f 9-18-00 
Andries Pieters losman, debet folio 2 f 3-00-00 
Feye Jansen debet folio 2 als reste f 8-07-00 
Sybren Pieters debet folio 2 f 6-11-00 
Gosen Alberts debet folio 2 f 20-19-08 
Albert Pyters debet folio 2 f 5-12-08 
Pyter wewer debet folio 2 f 10-05-00 
Ewert timmerman debet folio 3 f 2-07-00 
Hessel Jacobs debet folio 3 f 3-03-00 
Marten Heynsen debet folio 3 f 5-10-08 
Tjeerd Douwes debet folio 3 f 19-00-00 
Teecke Teeckes debet folio 3 f 4-14-00 
Olcke former debet folio 7 als rest f 3-04-00 
Trijn Tjerx, debet folio 19 f 7-08-00 
Marij Jans debet folio 24 als reste f 1-01-00 
Arjen Brouwer debet folio 24 f 6-05-00 
---------- 
 
[0072v] Melle Willems, debet folio 24 f 14-18-00 
Tette Gerryts debet folio 31 f 7-00-00 
Jan Ewerts wewer debet folio 31 f 7-14-00 
Fecke Sybes timmerman folio 32 f 2-00-00 
Wortels wijff debet folio 32 f 4-00-00 
Jan Rickes debet folio 34 f 9-07-00 
Albert Cramers neef folio 38 f 5-02-08 
meester Marius debet folio 39 f 17-18-08 
Arjen koper debet folio 40 f 10-03-00 
de koekemaker debet folio 41 f 6-04-00 
Jacob Gerbrants, debet folio 42 f 21-07-00 
Hessel Tjemsen debet als reste folio 44 f 5-00-00 
Thomas Jelles debet folio 44 f 5-05-00 
Griet Jans debet folio 41 f 6-17-00 
Mens Lourens debet folio 48 f 8-00-08 
Jan Ockes debet folio 49 f 4-08-00 
Sybe Hessels debet folio 50 f 10-01-00 
---------- 
 
[0073r] Poppe Romckts debet folio 50 f 6-07-08 
Hidde Jacobs wewer debet folio 58 f 0-16-08 
Tijmen Hessels debet folio 64 f 11-06-00 
Sybe copper debet folio 67 f 20-19-00 
Trijn Arjens, debet folio 68 f 45-17-00 
De schoolmeester debet folio 69 f 5-05-00 
Wesse Harties debet folio 70 f 44-00-00 
Olbe Herties gortier debet folio 70 f 102-18-00 
Claes Freerx debet folio 72 f 10-14-00 
Dirck wewer debet folio 74 f 1-10-00 
Jan Groens weduw debet folio 74 f 3-00-12 
Ieme Griet debet folio 75 f 2-14-00 
Aeltie Dames folio 80 f 10-14-04 
Frans Gerckes debet folio 83 f 3-06-00 
Jan Gerryts Pot debet folio 85 f 20-12-00 
Hendrick Tijssen, debet folio 85 f 5-19-08 
---------- 
 
[0073v] In een ander Schellingerboeck 
Lutsche Cornelis folio 18 f 4-18-00 
Jan Gerryts de witte debet folio 27 f 11-19-08 
Jacob Hiddes debet folio 27 f 30-00-00 
't wewers wijff folio 45 f 8-09-00 
Pytter Dop, debet folio 48 f 6-13-08 
Noch debet Lutsche Cornelis folio 51 f 25-10-00 
Saecke timmerman debet folio 51 f 10-03-08 
Folckert Sickes, debet folio 55 f 2-04-00 
Joannes Piebes debet als reste foliou 55 f 4-12-08 
Sjoucke Jelles, debet als reste folio 56 f 6-18-00 
Sjoerdt de Golle, debet folio 59 f 7-00-00 
Wal, debet folio 60 als reste f 4-19-04 
Neeltie Jans debet folio 60 f 5-19-08 
Jan Mencker, debet folio 61 f 5-19-00 
---------- 
 
[0074r] Hiltje Jans, debet folio 65 als reste f 7-12-00 
Lutien Hendrix, debet folio 65 als reste f 0-12-08 
Trijn Gerryts, debet folio 65 als reste f 1-02-00 
Rommer Lolckes, debet folio 65 als reste f 7-08-08 
Albert Aernts debet als reste folio 66 f 2-11-08 
Claes Jouckes debet als reste folio 70 f 4-06-08 
Jaep Foppes debet folio 70 f 16-00-00 
Cornelis Alest debet folio 73 f 2-09-08 
Jens Sybrens debet folio 74 f 11-06-00 
Douwe Claessen debet als reste folio 75 f 4-17-00 
Folckert Sipkes, debet folio 75 f 4-04-00 
Claes Ewerts moeder, debet folio 76 f 15-10-00 
Ruyssies Neel, debet als reste folio 77 11-07-00 
Jan Gerryts, debet als reste folio 77 f 19-02-00 
Sjoucke Eelckes, debet als reste folio 78 f 17-09-00 
---------- 
 
[0074v] Claes Tjuckes?, debet folio 78 f 11-11-08 
Willen Jansen backer, debet folio 78 f 9-04-00 
Douwe Fransen, debet f 9-12-00 
 
In een ander Schellingerboeck 
Antie Bockes, debet folio 1 f 3-16-00 
Jan Willems folio 1 f 10-15-08 
Marten Gerryts, debet folio 2 als reste f 4-05-08 
Gerbe backer, debet folio 2 verso als reste f 2-16-00 
Wouter Hessels, debet folio 3 verso als reste f 6-16-00 
Cornelis Hendrix, debet als reste folio 6 f 1-13-08 
Jan Minckes, debet folio 7 f 5-04-00 
Doedt Benners, debet als reste folio 9 f 3-06-00 
Wen Dirx debet als reste folio 10 f 1-12-00 
Martien Bouwes, debet als reste folio 12 f 4-02-00 
Sjoerdt Golle debet als reste folio 12 f 2-00-08 
---------- 
 
[0075r] Jan Mewis debet folio 12 verso f 23-14-00 
de seylmaker debet als reste folio 12 verso f 12-07-12 
Pytter Pans debet als reste folio 12 verso f 2-07-12 
Jan Cornelis debet als reste folio 12 f 17-04-08 
Harmen roeper, debet als reste folio 14 f 11-11-08 
Romcke timmerman debet folio 14 verso f 2-00-00 
Jaap Foppes debet als reste folio 15 f 8-19-00 
Antie Willems debet als reste folio 16 f 30-13-00 
Jan jager debet folio 16 verso f 6-11-00 
Theunis Theunis, debet folio 16 verso f 9-03-08 
Arjen Cornelis debet folio 17 als reste f 14-07-10 
Claes Jouckes debet folio 17 verso f 8-00-00 
Foppe Laesse Trijn, debet folio 18 f 5-07-00 
Keympe Lubberts, debet folio 18 f 5-07-00 
Neltie Jans, debet folio18 verso f 11-02-00 
Jan Belders swager, debet folio 19 f 3-18-08 
Arjen Dirxen debet folio 19 f 14-00-00 
---------- 
 
[0075v] Hendrick de friese wijff debet folio 20 f 25-13-08 
Jelle Pieters, debet folio 20 f 20-17-08 
Jancke Mentes debet folio 20 verso f 0-13-00 
Tijs Symens timmerman debet folio 21 als reste f 2-07-00 
Jan Gauwes debet als reste folio 21 f 5-18-00 
Willem Meynerts debet folio 21 verso f 11-04-00 
Romcke Oopkes debet folio 22 f 10-19-08 
Hylck Anes debet folio 22 f 5-12-00 
Martien Gauwes, debet folio 22 verso als reste f 2-09-00 
Trijn Anes debet folio 22 verso f 10-17-00 
Romcke timmerman debet folio 23 f 4-01-00 
Neeltjen Gauwes, debet folio 23 als reste f 2-08-00 
Cornelis seylmaker debet folio 23 f 34-10-00 
Jacob Cornelis debet folio 23 verso f 4-04-00 
Jantien Isbrands, debet folio eodem f 6-07-08 
Jacob Cornelis, debet folio eodem f 5-17-00 
Anne Janes, debet folio eodem f 6-02-00 
----------- 
 
[0076r] In 't Harlingerboeck 
oude schuldt staende voor in 't voorschreven boeck 
Pyter Joekes, debet f 2-12-08 
Janjen Slap debet als reste f 9-00-00 
Jelbert Jansen Hobbekees, debet f 10-02-00 
Jan Freerx ende Righst debent f 6-14-00 
Edde verschieter f 1-12-00 
slotmaker debet f 2-07-00 
Neel Symens van Huysduynen debet als reste f 5-03-00 
een Alckmaerder schipper debet als reste f 7-08-08 
Pouwels Jansen Hobbekes debt als reste f 9-11-00 
Aelje Kneve suster, debet als reste f 1-05-00 
burgemeester Pouwels Wiltfangh debet f 4-19-00 
Tjerck Sybrens van Sexbierum debet f 12-00-00 
Lolle backer, debet f 1-15-00 
Iede gortier debet als reste f 3-03-02 
Meynert Tjebbes gortier, debet f 25-00-00 
Sybren ende Douwe Sybrens cum socii debet als reste f 30-00-00 
---------- 
 
[0076v] In 't selve boeck doch nieuwe schuldt 
de hoedemaker, debet folio 10 f 7-08-00 
Harmen Rinnerts Grettinga debet als reste pagina 12 f 14-09-06 
Goedefriedus Dirx van Bremen debet als reste pagina 13 f 80-12-00 
Bouwen Watses van Sexbierum debet pagina 13 als reste f 7-13-00 
Hotse Kuyer debet pagina 17 f 11-16-00 
Jan Piebes veerschipper debet pagina 19 f 11-10-08 
Soet Jans, debet pagina 20 als reste f 5-06-00 
Pyter metzelaar debet pagina 20 als reste f 9-03-06 
Tijtie Dirx debet pagina 47 f 1-08-08 
Hendrick Andries pagina 60 als reste f 5-04-08 
Sybren ende Grietie, in Mayke Koenraads steegh, debet pagina 64 f 10-01-12 
Dirck Pieters, debet pagina 84 als reste f 4-00-00 
Tijs Eerx debet pagina 85 f 6-06-00 
Pytter Wouters, debet pagina 90 als reste f 6-19-12 
Albert Jacobs Houtenhuyske debet pagina 49 f 3-15-00 
---------- 
 
[0077r] Trijntie Wijbes debet pagina 100 f 6-17-00 
meester Tjatie wedu debet pagina 101 f 9-12-00 
Gerryt Iberts debet pagina 105 als reste f 0-18-00 
Claes Spitsche debet, pagina 117 f 1-13-00 
Claes wewer tot Sexbierum pagina 122 f 1-06-08 
Ocke Jelles debet folio 123 als rest f 3-16-00 
Sjouw Jans aen de Zedijck debet pagina 124 f 4-00-00 
Tjerck Jurjens debet pagina 130 f 5-09-00 
Antie Grettinga debet pagina 130 f 5-05-00 
Wytse Stevens debet pagina 131 f 5-03-12 
Foppe Ens in 't jacht debet pagina 134 f 25-14-08 
Aris Rinske debet pagina 137 f 20-16-14 
Pyter Jacobs schoolmeester debet pagina 146 f 6-07-08 
Gerben metzelaar debet pagina 146 f 7-08-02 
Jacob IJsbrands, debet pagina 148 f 5-02-00 
---------- 
 
[0077v] Thomas Klaesen tot Sexbierum debet pagina 148 f 10-19-02 
capitein Vijselaar, debet pagina 149 f 5-17-00 
Focke timmerman debet pagina 149 f 3-10-00 
Jacob Andries buyten, debet pagina eodem f 3-15-00 
Remmert boendermaker debet, pagina 150 als rest f 6-14-02 
Francina Kyls dochter, debet folio 150 f 4-15-00 
Jacobus Steyndam debet pagina 152 f 21-05-10 
 
In een ander boeckje met bont omslagh 
Een huysman ontrent Pingium debet folio 2 verso f 3-05-00 
Bocke Jacobs debet folio 3 f 3-03-12 
Geertie Auckes debet folio 7 f 0-14-00 
Biense boeckbinder debet folio 8 f 10-13-08 
Faes Olpherts debet folio 8 rest f 2-10-00 
Teede Gosses bleker debet folio 8 verso f 18-19-08 
Martie Jans, debet folio 9 verso f 3-09-00 
---------- 
 
[0078r] Taeke Sytses smidt debet folio 11 f 4-13-08 
Beernts Jancke, debet folio 12 verso f 4-17-00 
Trijntie Jacobs in Mayke Coenraads steegh debet folio 115 f 11-10-00 
Lijsbets Haringhs debet folio 15 verso f 6-06-00 
Trijntie linnennayster debet folio 17 f 2-14-08 
 
Voorts eenige oude schuldboecken daer niet in staat van belangh 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten den 11e december 1673 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) H. Caesarius 
 
(get.) D. Wringer 1673