Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 47r

Pand:  0

Inleiding:  [0047r] Warderinge gedaen door His Romckes en Dieucke Jans, gesworen wardeersters binnen Harlingen, ten overstaen van de praesiderende burgemeester Gellius Vetzensius, geadsocieert met de clercq Chr. Joannis, ten huise van Teunis Claessen hem ten tweden bedde begeven hebbende met Anske Andris sijn nieuw getroude vrouw, bij dese praesent ende dat op 't aengeven vande Ansch Andris, desen 4e Martij 1662

Inventaris: 
[0047r] Ten eersten Theunis Claessens goederen 
1 bed met een peul f 9-00-00 
1 bed ende peul f 3-00-00 
1 bed, peul, cussens, banck etc f 4-00-00 
1 oorcussens f 4-00-00 
1 groene deken f 1-11-00 
1 dito f 1-15-00 
1 dito f 3-10-00 
1 gardijn ende rabat f 1-00-00 
3 stoel ende 1 oorcussen f 1-00-00 
2 lakens f 0-15-00 
1 laken, 2 wijtlingen f 1-11-00 
---------- 
Lat. f 31-02-00 
 
[0047v] 1 laken, 1 wijtling f 1-00-00 
6 slopen f 1-15-00 
1 kussen ende sloop f 0-15-00 
1 dito f 0-04-00 
1 stoelcussen f 0-15-00 
1 Spaense witte deken f 4-10-00 
2 mans hembden f 4-10-00 
2 dito f 2-10-00 
3 dito f 0-15-00 
1 glad ende fuilemorten broeck f 3-00-00 
1 blau wambaijs f 3-10-00 
1 roode hemdrock f 8-00-00 
1 hoed met 1 paer hosen f 2-00-00 
1 gemurmerde kas f 7-00-00 
1 gootlingh f 2-00-00 
1 pottie f 1-00-00 
2 coperen potten f 2-00-00 
1 fuirbecken f 1-05-00 
eenigh yserwerck f 1-00-00 
---------- 
Lat. f 17-19-00 
 
[0048r] 1 heugel end coperen panne f 1-11-00 
1 ijseren pot f 1-00-00 
eenigh tinwerck f 1-11-00 
eenigh steenwerck f 1-15-00 
2 water emmers f 1-00-00 
6 stoelen, 1 tafel ende banck f 0-15-00 
eenige rommelingen f 2-00-00 
1 mangelbord ende stock, etcetera f 0-08-00 
1 gootlingh ende drinck kanne f 2-10-00 
---------- 
Lat. f 12-10-00 
 
Somma Sommarum bedragen van Teunis Claessen gewardeerde goederen volgens warderinge de somma van een ende tnegentich caroliguldens 11 stuivers, die hij aen sijn nieuws getroude vrouw te echte inbrenght f 91-00-00 
 
Gemeene goederen 
2 lakens ende slopen f 4-10-00 
6 pond geern f 6-00-00 
6 pond flas f 3-00-00 
---------- 
Somma bedraegt de gemeene profijtelijcke staat, dertien gulden tien stuivers f 13-10-00 
 
Anske Andries goederen 
[0048v] 1 bed met 1 peul f 10-00-00 
4 oorcussens f5-00-00 
1 blauue deken f 2-10-00 
1 groene deken f 2-00-00 
2 gardijnen, rabat, schorsteencleed f 1-00-00 
2 kindere dekens f 2-00-00 
2 bed lakens f 3-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 6-00-00 
2 peuldoecken f 0-10-00 
2 wijtlingen f 0-15-00 
5 slopen en een oude doeck f 1-11-00 
6 slopen f 0-15-00 
1 laken f 1-15-00 
2 vrouue hembden f 2-12-00 
2 dito f 2-15-00 
---------- 
Lat. f 50-13-00 
 
[0049r] 2 vrouue hembden f 5-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 0-15-00 
3 dito f 0-15-00 
3 dito f 3-00-00 
2 schorteldoecken f 1-15-00 
1 kas doeck ende schorteldoeck f 0-10-00 
1 paer mouue etcetera f 1-00-00 
12 neusdoecken f 2-05-00 
eenige doecken f 1-15-00 
5 Duitse mutsen f 1-00-00 
10 mutsen ende halsdoecken f 3-00-00 
3 blauue schorteldoecken f 2-05-00 
4 dito f 3-05-00 
1 witte borstrock, etcetera f 0-04-00 
1 swart schorteldoeck f 0-15-00 
1 overlijff f 1-11-00 
1 borstrock f 2-10-00 
1 dito f 5-00-00 
---------- 
Lat. f 39-05-00 
 
[0049v] 1 paer gladde mouuen f 2-00-00 
1 paer roode f 3-00-00 
1 manteltie f 6-00-00 
2 wollen kragen f 0-10-00 
1 blau rassen schort f 4-00-00 
1 carmosijnen rock f 6-00-00 
1 rassen schort f 8-00-00 
1 rode rock f 6-00-00 
1 swarte rock f 6-00-00 
1 borstlijff f 3-10-00 
eenigh silver werk, een onderriem tot 14 lood, 't lood 28 stuivers f 17-10-00 
2 kettings met een haeck f 14-00-00 
1 brantstenen kettingh, knoop ende silveren penning f 1-15-00 
eenigh tin f 2-00-00 
eenigh stenwerck f 2-00-00 
noch eenigh steenwerck f 1-15-00 
1 etel spijn f 1-00-00 
eenigh ijserwerck f 1-05-00 
---------- 
Lat. f 86-05-00 
 
[0050r] 1 kas f 4-00-00 
1 kerckstoel f 1-00-00 
1 gootlingh f 1-11-00 
1 gootlingh f 1-11-00 
2 potten ende pannen, etcetera f 3-10-00 
eenige romlingen f 2-00-00 
1 mangelbord ende stock samt wastobbe, etcetera f 1-00-00 
4 Spaense tafelborden f 0-08-00 
eenige rommelingen f 0-10-00 
2 stoelcussens f 2-00-00 
2 kleerkorven f 3-10-00 
---------- 
Somma f 18-00-00 
 
Somma bedragen de goederen van Anske Andries volgens warderingen, die sij aen haer nieus getroude man Teunis Claessen te ecghte inbrengt, hondert vier ende 't negentich caroli guldens drie stuivers f 194-03-00 
 
Aldus gedaen ende gewardeert ten overstaen van de voor gedahgte commissaris ende secretaris desen 4e Martij 1662 
 
( get.) D.Wringers 1662