Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 36r

Pand:  Voorstraat 83

Inleiding:  [0036r] Ontsegelinge ende respectievelijk beschrijvinge gedaen ten overstaan van de heere praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga, als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huyse van wijlen dr. Paulus Bontekoe in tijden convoymeester binnen deser stede Harlingen, ter instantie van coopluyden Hoyte Pytters de Vries ende Cornelis Pouwels Bogarda als gecommitteerde van de geregistreerde crediteuren van welgedachte dr. Bontekoe, van alle de goederen aldaar ten [doorgehaald: sterf] huyse bevonden, en dat op aengeven van Jancke Lubberts Latske als dienstmaeght ten selve huyse, ende also de selven meest gefrequenteert hebbende, die oock dien eynde den eed in forma om alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven heeft gedaen in handen van welgedachte heere commissaris, waarop tot de inventarisatie ende beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 11en april 1673.

Inventaris: 
[0036r] In de voorcamer 
een bed 
een peul 
twee oorcussens 
een witte Spaense deeken 
[0036v] een groene deeken 
een paar groene sayen gordijnen 
een groen rabath 
een groen schoorsteenkleedt 
acht schilderijen in sorte 
een spyegel 
een mantelstock met vier knoppen 
een vuyren geschilderde tafel 
twee swarte stoelen 
twee groene stoelen 
ses porceleynen pannen 
twee porceleynen butterpannen 
drie porceleynen koppen 
een tinnen schuttel 
twee tinnen schalen 
[0037r] vier grote gleybackers schuttels 
drie kleyne dito 
drie flessen 
een romerke 
een kleyn fleske 
twee paar muylen 
een groen spreedt over 't bed 
een geschilderde vuyren cas 
een en twintich poinjetten 
eenige oude prullen 
een koeckwrijver 
 
In de gemelte cas bevonden: 
vier lakens 
[0037v] een mans hemd 
drie tafellakens 
drie vrouwen hemden 
twee peuldoecken 
twee slopen 
een groot kindere doeck 
een kleyne kindere doeck 
een witte handdoeck 
acht serwetten 
ses neusdoecken 
vier dassies 
een witte borstrock 
twee hoeden 
eenige oude soo coopbrieffen, als andere instrumenten, van geen waerden 
 
[0038r] Int voorhuys 
drie schilderijen 
een spyegel 
een weerglas met sijn almanach 
vijff swarte stoelen 
vijff groene stoelcussens 
een geschilderd honde huys 
drie Spaensche stoellen 
een grote caert 
een platie 
een canarye kouw met twee vogels 
een mantelstock met vier knoppen 
een bandelier 
een draegbant 
twee mantelstocken 
[0038v] een mangelbord 
een rack met tien schalen 
een prentie 
een Indische kiste 
 
Op de achter opcamer 
een bed 
een peul 
vier stoelen 
een oorcussen 
een Spaensche deken 
ses geschilderde borden 
een spyegel 
een grote romer 
een swarte hoed 
 
[0039r] Een groote Hollandsche cas daer in: 
een pack swart lakens kleren 
een swart lakens rock 
een fulpen rock 
een groen kindere deecken 
een swarte sluyer 
 
Op de solder 
een grote coffer daer in: 
twee bont gestreepte onderbroeken 
een pack rode boven klederen 
een rode rock 
een wit linnen broeck 
eenige sayen lappen 
een paar swarte hosen 
[0039v] een groen sayen onderbroeck 
een paar leersen 
een coffercke 
een cleyne reys corff 
een visschers seyn 
een rijssen wygge 
een uylenspel 
 
Op 't boven camercke 
een atlas bestaande in ses delen 
een zeeatlas 
negentien boecken in folio, een dito in folio 
een en veertich boecken in quarto 
twee en dartich boecken in quarto 
twee en dartich boecken in sexto 
seventich boecken in octavo 
noch vijfftich cleyne boecken 
 
[0040r] Een eecken kas met glasen, daer in eenige instrumenten, een floyt met silveren beslagh 
 
een pulpitum met eenige oude brieven van geen importantie 
 
een musket 
een forquet stock 
een langh vogelroer 
een oud laad tot een roer 
een witte bandelier met witte maten ende een cruydhoorn 
een lijn met drie vischnetten 
veertien disteleer glasen 
een cleyn glaske 
eenigh paarde tuygh offe gereedschap 
een paar witte schoenen 
een Spaense stoel 
 
[0040v] Een groene kiste daerin: 
eenige oude brieven ende bullen 
 
In de keucken 
een bed 
een peul 
twee oorkussens 
een groene deecken 
een witte Spaense deecken 
twee bonte gordijnen 
een bont rabat 
een bont bedspreed 
een Japonse rock 
een bont schoorsteen kleedt 
een grofgreynen manteltie 
twee witte pannen 
[0041r] twee schalen 
een rack 
seven stenen tafelborden 
een coolschaaff 
een scherm 
een tange 
twee treeften 
een ijseren kettingh 
een aschlepel 
een houten soutvat 
een ijseren ellen 
een braadoven, lepel en splissen en spit 
een hangijser 
een rooster 
[0041v] een rooster [sic] 
een salmbrader 
een coperen off messchen lid 
een lampet 
een gele tafel 
vijff stoelen 
een kleerbesem 
een tinnen kom 
een strepich stoelcussen 
een stoel cussen groen 
een mesken vuyrbecken 
seven stucken schuttelgoedt 
ses potten 
een wit suyker cop 
een olipot ende mosterpot 
een groot aerden cruyck 
[0042r] drie romers 
vijff flessen 
een meelvatie 
een coperen koeckpanne 
twee schilderde prenten 
een hout wrijwer 
een lange stoffer 
een houten backien 
 
Op de plaats 
een blicken salaademmer 
een steenen waterpot 
een luywagen 
een rager 
een water emmer 
een stuck rinse wijn daer op twee aem leggende ten huyse van de contrarolleur Harmen Tomas Gonggrijp 
 
[0042v] In de achter wasch keucken 
twee wasch tobben 
een coperen gootlingh 
een gatie pan 
een stoel 
twee paar mans schoenen 
een benen signet 
een vleesch ton 
een saagh 
een saal 
een slijpbord 
een corff met eenigh touwerck 
een partij turff 
een disteleer verneuys 
een paard 
een sleed 
een wagen 
[0043r] een paarde toom 
noch een toom 
een dubbelde met een enckelde jaeghlijn 
een roscam 
een grote haverkist 
 
Vastigheden 
een huys aen de Voorstraat staande, alwaar dr. Bontekoe selffs heeft gewoont 
het huys de Valck genaemt tegenwoordich bij Cleys Joostes Stelman cum uxore bewoont 
de huysinge achter voornoemd huysinge de Valck staande 
een huys staande ende gelegen in de Bilstraat bij schipper Pieter Jansen cum uxore tegenwoordigh bewoont