Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 17r

Pand:  0

Inleiding:  [0017r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Jacobus Voorda als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Aafke Philips laest huysvrouw van Claes Claessen, nagelaten hebbende een minderjarich kindt genaemt Philips Rienx bij wijlen haer eerste man Rienck Yedes in echte geprocreert, van alle sodanige goederen als bij de overledenen Aafke Philips metter doodt ontruymt ende naergelaten sijn, alles ter instantie van gedachte Claes Claessen als gewesen styffvader ende geauthoriseerde curator over voornoemde Philips Rienxs ende op 't aengeven van Nieske Yedes als moey over het selve kindt ende den sterffhuyse gefreqenteert hebbende, die oock onder eede solemneel belooft heeft in handen van welgedachte heere commissaris belooft ende aengenomen heeft alles wel ende getrouwelyck te sullen aengewen, ende is nae sulx tot de beschrijvinge geprocedeert so volght. Actum den 5e juny 1673.

Inventaris: 
[0017r] Bedden ende bedtcleren 
twee bedden met haer peulen 
[0017v] drie groene deeckens 
een Spaense deecken 
seven oorcussens 
 
twee groen sayen gordijnen 
twee groen sayen rabatten 
een groen sayen schoorsteenkleedt 
ses groen lakens stoelkussens 
een geel verfde tafel 
een cleyn tafeltie 
vijff stoelen 
een ijseren candelaer 
drie treeften 
een mesken gootlingh 
een coperen pot 
een coperen koeckpanne 
[0018r] vijff stoven 
een waschtobbe 
een clein topke 
een spinwyel 
twee mangelstocken 
een mangelbord 
eenige cleine vaties 
ses borden 
twee houten dosen 
een spijegel 
twee drinckkannen 
een scherm 
een pijpkanne 
een tinnen kroeske 
sewen tinnen lepels 
[0018v] een tange 
een haerveger 
een stoffer 
een houdtwrijver 
twee kleerbesems 
een houten backien, daerin 3 houten lepels 
twee hoos vormkes, met noch houten lepels 
een houten schuymspaen 
een rack 
eenigh stenen schutteldoeck 
drie witte schalen 
vijff stenen tafelborden 
drie stenen butterpanties 
vier stenen koppies 
elleff stucken glybackers schuttelgoedt, so goed als quaed 
 
[0019r] vijff hooffdoecken 
een scheve flip 
twaleff cleine kinderdoeckies, een dito 
drie kindere mutskes 
twee kindere flipkes 
acht kindere rechte flipkes 
een borsthembtie 
drie ondersten 
twee witte halffmouwen 
een kindere schorteldoeckje 
een kindere hembtie 
twee halsdoecken met een kraegh 
 
Wollen 
een swart lakens rock 
een blauw lakens rock 
[0019v] een rood lakens rock 
een heeresay rassen schort 
een slecht swart schort 
een blauw sayen schprt 
een slecht swart lakens rock 
twee boratten borstlijven 
een roodscharlakens borstrock 
een rood gladde borstrock 
een swarte schorteldoeck 
een rode schorteldoeck 
twee paer groff greynen mouwen 
twee paer swat vrouwen hosen 
twee overlijven 
een paer swart halfmouwen 
een paer rode voormouwen 
een borstlap 
[0020] een glasen floyt 
een hayrborstel 
een alabasterd bortje 
een witte agorkes pot 
een kleerkorff 
twee stucken bedteeck met een ouwe sack 
eenige cleyne lapkes oli doeck 
eenigh romlingh so van de oude lappen als anders 
een naycorff 
een naycussen 
twee scheeren 
 
Een eeken kevie daerin: 
elleff vrouwen hembden 
negen lakens 
drie wijtlingen 
[0020v] twee peuldoecken 
vijff tafellaekens 
dartien slopen 
vijff witte schorteldoecken 
vijftien nuesdoecken 
noch een dito 
vijf fioleine doecken 
een witte met 2 blauwe handdoecken 
drie bonte slopen 
twee bruyne doppies schorteldoecken 
drie blauwe schorteldoecken 
twee blauwe schorsteenkleden 
een witte ?[onleesbaar] doeck 
sestien muskes, noch twee dito 
ses Duytse mutsen 
vijff ondermutsen 
[0021r] een rood schelakens [scharlakens] ruft 
een roestigh boratten kraegh 
een kindere schort 
een stuck van een blauwe rock 
drie paer kindere kraeghmoukes 
een paer kindere hooskes 
een witte strijcklap 
een glaadvel met een glaadsteen 
een lapke rood bay 
een groen kindere deeken 
een roode daeghsrock 
een blauwe daeghsrock 
een daeghs vuylemorten schort 
twee daeghs borstrocken 
een daeghs paer mouwen 
een daeghs overlijff 
een paer schoenen met een paer muylen 
 
[0021v] een silveren lepel 
een silveren oorijser 
een valueerde rijxdaelder 
twee cleyne stuckies silvergeldt 
 
Een copia van seecker accoord tusschen de gesamentlycke kinderen ende erfgenamen van wijlen Philips Philips van der Mey opgericht de dato den 25e november 1663, waer uyt gebleeck dat voor 't weeskindt Philips Rienx als erfgenaem van sijn moeder noch te [goed] was drie hondertvijff en tachtich Caroliguldens, twee stuivers elleff penningen op Gose Joris van der Bildt, doch verclaerde de curator Claes Claessen hem bewust te sijn, dat bij sijn overleden wijff Aefke Philips zedert ontvangen waere 85-02-11, soo dat noch suyver voor het weeskindt te goede soude sijn, drie hondert guldens effen, met de intressen zedert den 25e november 1672 staende tegens vijff per cento. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) J. Voorda 1673 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
36) 8/12 1673 
not. pub.