Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 410r

Pand:  0

Inleiding:  [0410r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaene van de heren burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Wytso Michiels [Wassenaar] als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Rints Willems weduwe van wijlen de capitein Yede Hylckes Coolhart van alle sodanige goederen, actien ende crediten als bij Carst Bastiaens aldaar overleden sijnde nagelaten sijn, achtergelaten hebbende drie minderjarige weeskinderen met namen Aertje, Dirck ende Bastiaen Carstes, old in 't 11e, in 't 9e ende 7e jaar respectievelijck, bij sijn overleden huisvrouw Grietje Dirx in echte verweckt, op 't versoeck van Theodorus Theodori Posthumus als oom ende geauthoriseerde curator over voornoemde kinderen, ende op 't aengewen van voornoemde Rints Willems die om alles getrouwelijck te sullen aengewen den solemnelen eede daertoe staande in handen van gedachte commissarien heeft gepraesteert, waerop tot de beschrijvinge geprocedeert is soo volght, desen 1en october 1673.

Inventaris: 
[0410r] drie hembden 
veertien dassies 
acht neusdoecken 
 
[0410v] acht bonte neusdoecken soo goed als quaedt 
vier mansmutsen 
twee witte onderbroeken ende een hembtrock 
twee manskraegen 
twee rode hembtrocken 
twee witte carsaynen onderbroeken 
een sarjen overtrecksel 
een muiskes lakens rockjen 
een pack swart lakens cleren 
een pack muiskes dito 
een leeren onderbroeck 
twee paar swarte hosen 
een paar onderhosen 
een swarte hoedt 
sewen paar scheeps hosen 
een pack lakens scheeps cleeren 
een lakens rockjen 
twee blauwe hembtrocken 
een blauwe ende witte scheeps onderbroeck 
een dobbelstenen hembtrock, met een blauwe ongevoerde broeck 
twee packen wit linnen cleren 
drie paer schoenen ende een paar muilen 
een reyssack 
drie boeckjes in sate 
drie sacken 
 
[0411r] een lakens gesontheyt 
twee paer wanten 
een tijnne met een ley 
twee sloffen 
twee leesten 
eenig oude romlingen van geen importantie 
een oude vuyren kiste 
eeen scheepskiste 
een scheeps deken en buldsack 
een kinderkrebbe met twe krebdeeckenties 
een oudt bed met brede streecken ende een peul, dito twee oorcussens 
een timmerkiste met de gereedtschappen daerin sijnde 
 
Een obligatie op de capitein Jan Jansen Vijselaer cum uxore de dato den 31en augusti 1668 monterende ter somma van seshondert dartich Caroli guldens, waarop een jaar intressen te goede is tegens vijff ten hondert 
 
Aen gereden gelde vijff en veertich ducatons a 3-03-00 f 141-15-00 
noch 1 a ses stuyvers f 0-06-00 
Sijnde rede de doodtschulden daer aff betaaldt, volgens quitantien daer van sijnde 
 
[0411v] Volgt der kinderen suyvere staat van goederen 
Proufijttelijcke staat: 
De goederen hier voren gespecificeert bij boelgoed vercocht sijnde, hebben suyver opgebracht, volgens vertoonde boelcedulle, de somma van eenhondert en dartigh Caroli guldens, elleff stuyvers, acht penningen f 130-11-08 
 
De timmerkist met de gereedschappen daerin publijcq vercocht sijnde, hebben suyver opgebracht vijftien guldens, seventien stuyvers, volgens notule daeraff sijnde, dus f 15-17-00 
 
De obligatie hier omme gedacht geldende op capitein Jan Viselaer cum uxore, de dato den 31en augusti, 1668, tot seshondert en dartigh Caroli guldens f 630-00-00 
 
Voor een jaar intresse wegens voorschreven obligatie van capitein Viselaer ontvangen een en dartigh guldens, tien stuyvers f 31-10-00 
 
Aen gerede gelden ten sterfhuyse bevonden ende ten inventario gespecificeert, de somma van eenhondert twee en veertigh gulden, een stuyver f 142-01-00 
---------- 
f 949-19-08 
 
Bedraecht also de gehele proufijtelijcke staat in alles, negenhondert negen en veertigh Caroli guldens, negentien stuyvers, acht penningen 
 
[0412r] Schadelijcke staat: 
Gebleecken: 
Anno 1673 den 2en november betaeldt aen der kinderen bestemoeder Rints Willems weduwe van wijlen de capitein Yede Hylckes Colart, de somma van acht en dartigh Caroli guldens, tien stuyvers, wegens een halff jaar costpenningen Alderheyligen verschenen, met eenige expensen voor Aertie Carstes volgens quitantie met no 1 f 38-10-00 
 
Den 17en dito, betaelt aen Samuel Fredrix ende Ytie Sjouckes echteluyden alhier, dartien gulden, achtien stuyvers, acht penningen, expensen ende schoolpenningen, voor Bastiaan Carstes, volgens quitantie met no 2 f 13-18-08 
 
Op heden aen de secretaris Dr. Dominicus Wringer betaeldt wegens gerechte salarien, gevallen over 't inventariseren der goederen, sampt het te boeck brengen van den inventaris, ende het sluyten van desen, de somma van sewen gulden, achtien stuyvers f 7-18-00 
 
Nogh aen Tjallingh Lelckes [= Lolkes], meester schoenmaker, betaeldt, een gulden, vier stuyvers, voor een paer schoenen voor Bastiaen Carstes geleverd, volgens quitantie met no 3 f 1-04-00 
---------- 
f 63-10-08 
 
Bedragende also de gehele uytgawe in alles een en 't sestigh guldens, tien stuyvers, acht penningen 
 
[0412v] Welcke voorschreven uytgawe geconfereert met de voorstaande ontvangh blijckt ende wort bevonden, nogh voor de voorschreven kinderen suyver over te schyeten de somma van achthondert, acht ende tachtentigh guldens, negen stuyvers, nul penningen f 888-09-00 
 
Voor welcke somma de curatoren ende notaris Posthumus 't allen tijden sal responsabel sijn, door genoeghsame rekeninge 
 
Aldus geinventariseert, in dato als in proemio is gedacht, sampt gerekent, opgenomen ende gesloten den 9e december 1673 
 
In kennisse der commissarien ende secretarij handen beneffens de subschriptie van der kinderen bestemoeder ende curator, op den raadhuyse binnen Harlingen, Actum ut supra 
 
(get.) Dirck Willeims 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 36) 9-12-1673 notarius publicum 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
(get.) D. Wringer 1673