Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 403r

Pand:  Kleine Bredeplaats 15

Inleiding:  [0403r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Lourens Jacobs Asperen als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Maycke Gijsberts in lewen echte huisvrouw van Jacobus Barratij mr. horologiemaecker alhier, van alle sodanige goederen als bij welgedachte echteluyden te samen sijn geposseert ende nae 't overlijden van den overledenen aldaer ten huise sijn bevonden, alles ter instantie van Pieter de Horn burger binnen Leeuwarden als aengehoude oom en aldaer geauthoriseert tot curator van ende over de vijff naegelaten kinderen van wijlen Mayke Gijsberts bij welgedachte Jacobus Barritij in echte getogen, die oock aengenomen heeft onder solemnele ede in haden welgesegde heere commissaris omme alles wel ende getrouwelijck te sullen aengewen, hebbende sich weder ten echte ende ad secunda vota begewen met sijn tegenwoordge echte huisvrouw Aeltje Ages, nae welx alles tot de beschrijvinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 4en Septembris 1673.

Inventaris: 
[0403r] Drie bedden met hunne peulen 
ses oorkussens, twee Spaense dekens 
twee groene dekens 
 
[0403v]twee sayetten off tapeten bedspreden 
een paer groene gordijnen 
een rabat met een schoorsteen kleedt 
acht schilderijen in soorte, waer onder getekent twee conterfeytsels 
een schilderij met een uyrwerck 
noch een schilderij met een uyrwerck 
een geschr. (?) schilderij met een kistje 
sestien stucks gleybackers schuttelgoedt soo groot als clein 
een mesken vuyrbecken 
een spijegel 
een kleerbesem 
een hairborstel 
een bondt kleedtie met een mesken roedtje voor de glasen 
een ijseren ellen 
twee flessen 
een letterhouten emmercke 
 
[0404r] een kerckstoel, noch een dito 
twaleff pond gesponnen gaern 
acht stoelen in sorte, noch vijff dito 
ses stoelkens 
een treeft 
een mesken pijp 
twee romers 
een blauw geschilderde cas 
een rond gemarmerde tafel 
 
In de spijscamer 
tien stuck gleybackers steenwerck in sorte 
een strijckijser 
een tinnen can met vier tinnen lepels 
een tinnen schuttel 
een tinnen kantje 
een mesken schuymspaen 
een potzeel 
een forckjen 
 
[0404v] een coperen dexel 
een hangijser 
een clein koeckrijverke 
een hackmes 
een ijseren standcandelaer 
drie houten tijmaen (?) 
twee stowen 
een coperen waefelijser met een koeckpan 
 
Een rack daer op 
een dosijn tafelborden 
drie pantjes 
twee ketels 
drie ijseren potten met koperen dexels 
 
een slaepbanck 
een etel spijn 
twee mangelborden met hunne stocken 
een langh glaadbord met eenig ander houtwerck 
een lateern 
een mantelstock 
een blicken vischemmer 
 
[0405r] een blicken vischemmer 
een soutvat met een puyster 
een tange, asschop en heugel 
en noch eenigh schuttelgoedt soo van potten en pannen en houden tafelborden 
twee water emmers 
twee koperen bierhanen 
een grote eecken cas met een groen spreed daer om 
vier tafellaekens 
acht halwe dousijn serwetten 
twee handdoecken over de cas 
ses handdoecken 
acht en twintich bedlakens 
twee bedlakens off kraem laekens 
twee halff lakens 
een wijtlingh 
acht peuldoecken 
ses en twintch kussenslopen 
twalef grote kinderdoeken 
vijff en twintich kleine doeken 
twee ruften en twee neusdoecken 
 
[0405v] vacat 
[0405r] vacat 
[0405v] drie neusdoeckjes 
een partij kindere hooftdoeck 
vier borsthembtjes 
twee witte ruften met een swachtel 
twee geel breyden borstrockjes 
een speldkussentie met een mutske 
een groen kindere Spaense deecken 
drie oude serwetten 
 
Silver 
een silveren kop 
een grote silveren beker 
een cleine dito 
een brandewijs kroeske 
acht silveren lepels 
een kantje met een silveren decksel 
een mostert pot met een silveren lid 
twee mostert lepeltjes 
een silveren bel 
 
een groen lakens tafelspreedt 
 
[0406r] Een boeckcas daer in 
Reyde met vervolg van Sande 
 
In quarto 
Ursinus schatboeck over de cathechismus 
Bulaus huispostil 
Barent Zutphen practijcq 
 
In octavo 
Bakers opera 
De Wits Cathechisatie 
Oeffenige der Godtsaligheit 
Van Mees, Hagars dienst onder de vrije Sara 
Aegonde Biencorff 
Cats Trouringh 
Van der Veen Adams appel 
Baards Deuchdenspoor 
 
In duodecimo 
Drie lingcourts verwistinge tegen de doot 
Sande Nederlandse Historien 
De Lange Nederlandse historien, sijnde een vervolgd van Sande 
Quicardijn Beschrijvinge der Nederlanden eerst ende twede deel 
Cats Houwelijck 
Romeynse Adelaers 
 
[0407v] Consideratie van Staat off polytique weegschaal 
Beschrijvinge van Amsterdam 
 
Briewen 
Een coopbrieff van seecker huis staende aans Grijpskerck 
 
Drie uyrwercken 
 
De winckel met desselfs gereedschappen, welcke Jacobus Barryty verclaerdt gehadt te hebben, voor en alleer hij sijn overleden wijff getrouwt heeft 
 
In de potcas 
vier waschtobben in sorte 
een bierstellingh 
twee spinwielen 
een vleeschvat 
 
Op de solder 
eenige romlingh van old holtwerck ende andersints alle van geen importantie 
een toonbanck 
eenich geweer, Jacobus Barrity alles behorende. 
 
[0408r] Warderinge van eenige goederen ten overstaen van voorgedachte heeren commissaris ende secretaris, gedaen ten voren gemelte sterfhuise van wijlen Mayke Gijsberts, Jacobus Barrity toegewardeert, door Dieucke Hendrix en His Romckes beide gesworen uytdraegsters binnen deser stede ter praesentie van de curator Pieter de Horn, in naevolgende maniere, den 9en septembris 1673 
een bed met een peul f 10-00-00 
drie oorkussens f 3-10-00 
een peul f 1-00-00 
twee sajetten ofte tapeten bedspreden f 7-00-00 
een bedts planck met een quast f 0-12-00 
twee tafellakens en twee slopen f 2-00-00 
twee lakens f 6-00-00 
twee lakens f 6-10-00 
twee lakens f 4-00-00 
---------- 
f 40-12-00 
 
[0408v] twee lakens f 8-10-00 
twee lakens f 4-10-00 
twee lakens f 4-00-00 
twee lakens f 5-00-00 
twee lakens f 2-10-00 
twee lakens f 3-10-00 
twee lakens f 4-00-00 
twee lakens f 4-00-00 
twee lakens f 3-10-00 
twee lakens f 4-00-00 
twee lakens f 3-05-00 
twee peuldoecken f 2-15-00 
twee peuldoecken f 1-15-00 
twee peuldoecken f 2-00-00 
vier slopen f 3-10-00 
vier slopen f 2-10-00 
vier slopen f 4-10-00 
vier slopen f 2-10-00 
vier slopen f 2-00-00 
---------- 
f 68-05-00 
 
[0400r] vier slopen f 3-00-00 
eenig oud linnen te samen f 1-11-00 
twee casdoecken f 1-11-00 
een kleercorf met eenigh ander romlingh f 1-15-00 
een rooster met een ijseren vleesch haeckje f 0-05-00 
---------- 
f 8-02-00 
f 68-05-00 
f 40-12-00 
---------- 
f 116-19-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende respectivelijk gewardeert in datis als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Louwrens Jacobs Asperen 
absent secretaris 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 36) 9/20 [20 september] 1673 notarius publicum