Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 398r

Pand:  Franekereind 29oost

Inleiding:  [0398r] Inventarisatie ende beschrijvinge nae gedaene ontzegelinge gedaen ten sterffhuise van Aeltje Hendrix wedu van wijlen Boele Gouckes in leven burger alhier, ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, alles ten versoecke van Goucke Boeles voor hem selffs, ende voorts van coopman Gerrijt Gouckes als geauthoriseerde curator over Hendrick, Fedde ende Gerloff Boeles, sampt Hendrick Sydses een kindt van wijlen Aefke Boeles, alle kinderen ende kindt kints respectievelijcke van de overledene, alles op 't aengeven van Haaske Thomas huisvrouw van bovengenoemde Goucke Boeles die den belofte daertoe staende in handen van de heer commissaris gepraesteert hebbende, tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren soo volght. Actum den XXVII [= 27]e martio 1673.

Inventaris: 
[0398r] Bedden ende bedtscleren: 
acht bedden ende ses peulen 
drie en twintich oorcussens 
acht groene deeckens 
 
[0398v] een groen laeckens spreedt 
vier witte deeckens 
drie haersen deeckens 
twee paer groene gardijnen en twe rabatten 
een groen schoorsteen kleedt 
vier stoelkussens 
sewen stoelen 
dartien stucken slecht steenwerck 
dartig schilderde bordties 
een spiegel 
een slaepbanck 
een tafel 
een koperen koeckpanne 
een ijseren standcandelaer 
twee waschtobben 
een tange en haeck 
een stoffer 
 
[0399r] Op de opcamer: 
In een eeken cas bevonden: 
tien slaeplakens 
achtien vrouwen hembden, noch een dito 
een peuldoeck, noch een dito 
twee grotte [= grote] kinderdoecken 
een en veertich kussenslopen, soo goedt als quaedt 
vier tafellaeckens, noch een dito 
vijff servetten 
twee witte schorteldoecken 
sewen nachthalsdoecken 
sewentien neusdoecken 
vijff wijtlingen 
noch vijff slaeplakens 
vijftien mutsen 
noch een oudt wijtlingh 
noch vier peuldoecken, en twee halwe laekens 
 
[0399v] noch vijff neusdoecken 
een stuck gebleeckt linnen lang 19 1/4 ellen 
een stuck gebleeckt linnen lang 11 1/2 ellen 
een stuck dito lang 14 ellen 
een stuck dito lang 9 ellen 
een ellen doppies 
noch een lapke dito 
een stuck rijlinnen lang 15 1/2 ellen 
vijff ellen rij gans oogh 
drie ellen blau katoen 
ses blauwe schorteldoecken 
een doos met enige befkes, handoekjes ende eenige andere prullen van geen waerdije 
een swarte vrouwen hoyck 
 
[0400r] een swart laeckens vrouwen rock 
een rode dito 
een karmosijnen dito 
een swart lakens heere sayen schort 
noch een oudt swart schort 
een lijfke 
twee paer kraagmouwen 
twee mantelties 
een stoff manteltie 
noch een swart schort 
een blauw schort 
twee rode schorteldoecken 
een roodt ruft 
een lapke rood glad goedt 
een lapke swart laecken 
 
[0400v] een lapke fuile mort 
een swarte schorteldoeck 
een swart laeckens mantel 
een pack swart laeckens mans kleren 
een groen spreedtje 
noch een dito 
 
Een silveren beeker 
sewen silveren lepels 
een silveren brandewijns kroeske 
 
Een geschilderd kistie daerin bevonden: 
51 ducatons a 3-03-00 f 
14 valueerde rijxdalers f 
11 kruys rijxdaelders f 
14 schellingen f 
aen pajement ses stiivers f 0-06-00 
aen koper geld een gulden een stuiver f 1-01-00 
 
[0401r] een vuirbecken 
een messchen lamp 
een messchen kandelaer 
een messchen blaker 
drie tinnen schuttels 
een mangelbord ende twee mangelstocken 
een vleystonne 
een slaepbanck 
een tafeltie 
twee oude vrouwen daegs rocken 
een oud manteltie 
eenige oude romlingen 
drie stoelen 
negen stucken steenwerck 
een stenen fles 
eenige boecken 
 
[0401v] eenige oude papieren van geen waerdije 
sestien steenflas 
24 pond schoon gemaeckt vlas 
twee rabatten 
een wrong 
vier flessen so groot als kleyn 
een partij ongesoden geern bestaande in 47 3/4 pond 
een tabacks winckel cum annexis met de waren daer bij sijnde 
eenig schuttelgoedt 
een gootlingh 
een coperen pantie ende pot 
een schuymspaen 
een tinnen com 
een grote waschketel 
een merck emmerke 
een cleerkorff, met noch twee andere korwen 
 
[0402r] Een coop ende ingeloste reversael brieff bij Pijter Fransens erwen aen Boele Gouckes gepasseert de dato den 30en april 1667 wegens seekere halve huisinge bij de Franequerpijpen staande, waeruyt de overledene versturwen is. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van mij commissaris ende secretaris 
(get.) Th. Stansius 
(get.) D. Wringer 1673