Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 15r

Pand:  Hofstraat 47west

Inleiding:  [0015r] Inventarisatie ende beschrivingh gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester als tot desen verordonneerde commissaris van soodanige goederen als bij Dirk Tiepkes metter doot ontruijmt, ende nagelaten zijn, ten versoeke van Yde Dirx Alma geauthoriseerde curator over Gatske Dirx des selffs doghter, sampt Marike Arrjens echte huisvrou van Tiepke Dirx Dirx, zijnde gedaghte Tiepke Dirx, na de straet ende also uijt landigh, wesende over sulx gede [= afkorting, gedachte?] zijn huisvrou in desen adsisteert met de notaris T. Theodori in dier qualiteit erffgenamen van voorschreven Dirk Tiepkes ende per consequens ex substitutione heredes van Beert Tiepkes haer zaliger oom uijt craghte van des zelffs ooms testamentele dispositie in welk beschrivinge bevonden is wes volght, na dat Aeltie Wygers den behoorlijcke [0015v] boeleede bij handtastinge in edes plaetse hadde gepraesteert aen de commissaris Gipsons handt, Actum den 31e januari 1663. Opmerkingen: Saske, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 02-10-1652; Dierck Tiepkes, vader; Lauck Douwes, moeder. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 336, aktedatum 22-01-1663: Gatske Dircx oud 16 jaar weeskind, ??? [geen naam] weduwe van wijlen Dirk Tiepkes vader, Yede Dirks Alma bakker curator, curator over personen en goederen. Tjepke Dircks, afk Oudebildtzijl, trouwt Herv. gem. Harlingen 17-03-1661 Maryke Ariens, afk Amsterdam. Kinderen uit dit huwelijk: Beert, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 19-05-1662; Tyepke Dircks, vader; Maryke Ariens, moeder. Antje, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 20-08-1665; Tyepke Dircks, vader; Maryke Ariens, moeder. Antje, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 31-03-1667; Tiepke Dircks, vader; Maryke Aryens, moeder. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 484, aktedatum 26-04-1667: Claas Wopkes mr. bakker curator, curator over personen en goederen, behuwd oom van vaderszijde Marike Arjans moeder, Weduwe van Tiepke Dirks vaandrig vader, dit jaar overleden, laat kind na. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 232, aktedatum 25-02-1660: Jacob Hendriks houtkoper curator, curator over personen en goederen, wordt op 22-08-1662 ontslagen Tiepke Clases oud 16 jaar requirant, erfgenaam Wijlen Beert Tiepkes erflater, testament, oom.

Inventaris: 
[0015v] In de camer 
3 bedden ende 2 peulen 
5 oorcussens 
5 dekens 
2 paer gordinen ende rabatten 
een groen schorsteencleedt 
3 stoelcussens 
een bont schorsteenskleet 
6 stoelen 
[0016r] 2 fuijren tafels 
een slaepbanck 
een eeken kas 
3 tinnen patelen 
een com 
een tinnen halffmingel 
een tinnen croeske 
4 borties 
een spygel 
20 stucken steenwerk, aen de wand hangende onder een cop pasteleijn 
2 fuijrbeckens 
eenige romelingen, emmers, tobben, wassamel [= wasschammel], etc. 
eenige daeghs schuttelgoet uijt 't loodske 
een tange, hengel, potseel, asschop, etc. 
[0016v] 15 lakens 
12 sloopen 
4 peuldoeken 
11 dassies 
21 neusdoeken 
21 hembden mans 
3 mans mutsen 
2 tafellakens 
2 servetten 
4 packen mans kleeren 
een mantel 
een swarte rockie 
[0017r] 7 hembdrocken 
4 onderbroeken 
5 paer hosen 
een rock 
2 hoeden 
een cappoes [= muts] 
16 pond soo geern als vlas 
 
In een kist bevonden, als volght 
Dese nevenstaende posten bij de curator aengenomen: 
aen ducatonnen in 't getal 702 1/2 is f 2212-17-08 
nogh 114 1/2 rijxdaelders is f 286-05-00 
4 a 12 gulden is f 48-00-00 
1 a 18 gulden f 18-00-00 
3 a 15 gulden f 45-00-00 
---------- 
f 2610-02-08 
 
Seekere acte obligatoir van dato den 1e maij 1661 op Arrien Wygers op St. Annaparochie om bij hem en Dirk Tiepkes tot coopenschap te gebruijken.  
 
Brieven 
Een coopbrieff van den 9e maij 1659 met het ingeloste reversael vandien, meldens de huijsinge daer wijlen Dirck Tiepkes uijt is verstorven 
[0018r] Ende een dito meldende van seker graffsteedt alhier op de zuijdt van 't kerckhoff van no. 17 leggende van Luts Reinties in cope becomen 
Een quitantie meldende van sekere graffsteedt op de Wester kerckhoff van Heer Caesarius gecoft 
Een dito meldende van een graffsteedt in de Westerkerk van de oude burgemeester Nauta als kerckvooght in coop becomen.