Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 378r

Pand:  Schritsen 7

Inleiding:  [0378r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Tjeerd Tjeerdsen in lewen grootwijdschipper alhier ende Ydtsche Folckerts in tijden echteluiden, van alle goederen uit- en inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Wytse Michiels, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, op 't versoeck van Sjoerd Tjeerdts, Hendrick Hendrix, ende Uift Folckerts, alle so oomen ende aengehoude oomen sampt geauthoriseerde curatoren ower des owerledens naegelaten weeskinderen met namen Tjeerd, Folckert, Poppe ende Ipe Tjeerts in desen requiranten ende respective requireerden en ingevolge dies oock op 't aengewen van de selve, nae voorgaande belofte van getrouwe aengewinge in handen van de mede commissaris Wytze Michiels, waer toe tot de beschijvingen is geprocedeert so volght. Actum den 12en decembris 1672.

Inventaris: 
[0378v] Bedden en bedtcleren 
vier bedden 
drie peulen 
22 oorkussens 
10 grote deeckens 
14 stoelkussens 
3 paer gordijnen met rabathen 
 
Linnen 
26 slaeplakens 
23 mans hembden 
19 vrouwen hembden 
10 peuldoecken 
58 kussen slopen 
8 tafellaeckens, noch een groot tafellaecken 
6 witte schorteldoecken 
12 blauwe schorteldoecken 
21 serwetten 
4 handtdoecken 
 
[0379r] sewen nachthalsdoecken 
5 grote dassies 
2 kasdoecken 
7 wijtlingen 
7 neusdoecken 
een witte mans hemdtrock 
2 paer witte mouwen 
3 borstrocken 
12 grote kinder doecken 
24 kleyne kindere docken 
1o kleine borsthemdies 
20 mans kragen 
12 vrowen kraegen 
11en doos met kinder hooftgoedt 
een doos met vrouwen hooftgoedt 
twe kinder ruften 
een rode met een witte swachtel 
een witte kindere deecken 
 
[0379v] In een cas in 't voorhuis staende, bevonden 
twee bancks laeckens 
3 bedtschorteldoecken 
3 bedthemden 
18 slopen 
10 dassies 
8 neusdoecken 
4 grote kinder doecken 
een vrouwen hemdt 
een tafellacken 
een nachthalsdoeck 
een ellen fijn doeck 
2 bont schoorsteenkleden 
7 bonte slopen 
een paer groote wanten 
twee paer witte hosen 
een paer swarte vrouwen hosen 
twee paer swarte mans hosen 
een catoenen onderbroeck 
 
[0380r] Mans kleren 
twee mantels 
een pack swart lakens kleren 
een pacek doncker blauwe kleren 
een swart rockje 
een mans swarte hoedt 
vier paer hosen 
 
Een zeekistje daerin bevonden 
een pack grauwe zeekleren 
een pack swarte ditoe 
een grauw rockje 
een rode met een blauwe hemdtrock 
een blauwe onderbroeck 
nog een dito 
een bolkevanger 
een pack olde grauwe zeekleren 
noch een pack kleren 
noch een pack grauwe kleren 
nock een broeck 
 
[0380v] twee mansrocken 
een hemdtrock, met nog 1 voer van een hemdtrock 
 
Vrouwenkleren 
twee hoycken 
een swart laeckens rock 
een roodscharlaekens rock 
een heersayen rock 
een blauw laeckens rock 
een slechte rode rock 
een heersayen schort 
drie mantelties 
drie paer vrouwen mouwen 
twee swarte schorteldoecken 
een kleurde schroteldoecke 
twee borstlijwen 
een rijdtmanteltie met een paer halff mouwen en kap. 
een owerlijff met een borstrock sonder mouwen 
 
[0381r] vijff varndel blauw laecken 
een groen schoorsteenkleedt en groen spreedt 
twee bont spreden 
een stuck gebleckt linnen ontrent 29 1/2 ellen 
twee lappies groff doeck 
 
Huysgeraden 
ses schilderijen 
twee steen vlessen 
twee schroeff vlessen 
vier porceleynen vruchtschaelen 
twee grote porceleynen klapmutsen 
een dito poortschael 
vijff dito butterpannen 
drie grote porceleynen coppen 
ses pasteleynen coppen 
twee cleine dito klapmutsen 
vier kleine vruchtschalties 
een eecken kiste 
drie packcorwen 
een kewij [kevie] 
sewentien stoelen soo groot als kleyn 
 
[0381v] een slaepbanck 
een trecktafel 
een geverfde tafel 
een hoorns tafeltie 
een wiege en wiegbanck 
een rack 
een vuirroer 
een geel koperen ketel 
een koperen dooffpot 
een gootlingh 
een grote vleysketel 
een tinnen gattjepan 
vier tinnen schotels en een waterpot 
drie tinnen kannen, en een varndeltie 
een tinnen buttercop 
drie coperen kandelaers 
een ijseren standt candelaer 
 
[0382r] een vijsel met een schuimspaen 
twee tinnen trompen 
een hangijser met potseel en tangh 
een ijseren kettingh 
twee platte strijkijsers 
een messchen lamp 
 
Schuttelgoedt ende romlingen 
een vleysvat 
drie tobben 
twee wateremmers 
twee kleercorwen 
een kinder rijsen wagen 
een krebbe 
eenige houten backs 
eenige stenen schuttelgoedt soo potten als pannen 
eenige flessies ende glasen 
een coperen koeckepanne 
een back aeker 
een parthij turff ende hout 
 
[0382v] Boecken 
een state bijbel 
een bieskes testament [Biestkens testament] 
noch een bijble 
Martelaers boeck 
Lastmans schatcamer 
Rereformatie van Brants 
een groote Christelijcke Zevaert 
Vorstelijcke truyrtoneel 
Koninglijcke truyrtoneel 
truirtoneel der doorluchtige mannen 
Cats trouwringh 
Cats houwelijck 
Christelijcke zeevaert 
Sermoen boeck 
Friesche sterrekonst 
Histori der Montanus 
Lusthoff des gemoets 
Ovidius met verclaringh 
Tijdtbeschrijvinge 
de Herstelde Leeuw 
 
[0383r] Overdenckinge des Doodts 
Woordenschat 
Chathegismus 
Koninclijkcke memoriael 
Beschrijvinge van Amsterdam 
een boeckje Olivier Cromwel 
Specieboeck 
Handtboeckjen 
Cats Maegdeklacht 
De Persiaensche reyse 
een zeeboeck 
een caert en borden 
 
Een doos daerin naevolgende silverwerck 
een silveren beecker 
vier silveren lepels 
een slot onderriem 
een schorthaeck 
twe kettinghaecken 
een silveren paplepeltie 
een taskettingje en kayke [sleuteltje] 
 
[0383v] een silveren kettingje 
een silveren rinckelbel en kettingh 
een kaysel ende kettingh 
noch een silveren lepel 
een oorijser 
een mans silveren hechtenmes 
een vrouwen silveren hoofdenmes 
een brandewijns kroeske 
drie silveren vingerhoeden 
een silveren kettingje 
een silveren tasknoop 
een silveren loodpenne 
een brandtstenen ruydtje 
een vergulden haeck en oys 
twee ackerkes 
een silveren tandtstoockelaer 
 
In een dooske 
drie gemaeckte stucken silver, een silveren signet en drie gouden ringen, twee rosenobels en een halwe drie henricusnobels, een Franse croon, een stuck goudt waerdigh vijftich caroliguldens 
 
[0384r] een dubbele rijxdaelder 
twee gemaeckte stucken silver 
 
Een dossie daer in twalef rijxdalers, en een silveren gemunt stuck opgeschroeft connende worden, een viercante halwe lieuwedaelder 
 
In een dossie 
sewentien stuckjes Deens geldt 
5 1/4 valuweerde rijxdaelders 
een Prince daelder 
nocht twee Sweedsche stucken 
een dubbelde Staten gulden 
eenie stuckjes Ens geldt 
een sackhorologium 
een wit bienen compas 
 
Een wijdtschip treyl ende zeyl, cum annexis 
 
[0384v] Briewen ende instrumenten 
Een obligatie op Dirck Fogelsangh de dato den 9en Novembris 1659 continuerende als reste f 100-00-00, met de intressen van den selven dato gequoteert met No 1. 
 
Een handtschrift tot laste van deselwe de dato den 24en Novembris 1659 continueren f 1000-00-00 
met de intressen van den selwen dato, gequoteert met No 2. 
 
Een handtschrift tot laste van deselve de dato den 16en septembris 1659 f 500-00-00 
met de intressen van 1en april 1661, gequoteert met No 3. 
 
Vastigheden 
Een huisinge cum annexis staende binnen deser stede Harlingen aen de noortcant van de Schritsen waeruit de echtelieden versturwen sijn. 
 
[0385r] [marge: van dese newenstaende vier posten sijn de briewen en documenten onder Sjoerdt Tjeerts berustende] 
twaleff pondematen landts, gelegen aen de brecke, bij Santvoorder Rijp 
 
ontrent ses pondematen landts gelegen tot Nieuhuisen 
 
ontrent ses pondematen landts gelegen tot Parrega 
 
noch anderhalff pondemate landts gelegen tot Hieslum, in massa met Sjoerdt Tjeerds cum sociis ende ongedeelt. 
 
Schadelijcke staat 
Een handschrift tot laste van Tjerdt Tjerdts cum uxore ten proufijtte van Sjoerd Tjeerdts, de dato den 21en decembris 1664 ter somma van achthondert caroliguldens capitael f 800-00-00 
waervan geen intressen betaeldt sijn. 
 
Een handtschrift tot laste van deselwe ende ten proufijtte van deselwe de dato den 10en Martii 1672 ter somma van drie hondert vijftien caroliguldens f 315-00-00 
 
Aldus gedaen en geinventariseert 
In kennisse van ons commissaris ende secrtaris in dato ut supra 
(get.) Louwrens Jacobs Asperen 
absent secretaris 
(get.) Theodorus Theodori Posthumums 36) 3/5 [5 maart] 1674