Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 349r

Pand:  Franekereind 6

Inleiding:  [0349r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaan van de heren burgemeesteren Theodorus Stansius ende Harmen Synes Nauta als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise van wijlen Jelle Herckes in lewen Leeuwarder schipper alhier, van alle sodanige goederen als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten zijn, ten versoecke van Yve ende Saap Tjeerdts mitsgaders Harmen Pyters Brouwer als geauthoriseerde curator over Claes ende Trijntie Tjeerdts, mitsgaders Hylck Tjeerdts gesterckt met de hopman D. Cornelii, alle kinderen van wijlen Tjeerd Herckes, Goytjen Zytses Croon burger faandrich alhier mede curator ad actum divisionis over Tjerck Meynerts althans na Indien vertrocken sijnde een soone van wijlen Rinsch Herckes, ende Theotardus Lantingh burger hopman ende notarius publicum insgelijcks ad actum divisionis curator over Saap Hendricks, Sjouck Hendrix ende haar broer Bruin Hendrix tot Groeningen kinderen van wijlen Hendrick Herckes, alle gesamentlijck erffgenamen van de overledene, en dat op 't aengeven van Hylck Tjeerts als den sterffhuise gefrequenteert [0349v] hebbende die daar toe de belofte van getrouwicheyt in de commissaris Nauta handen heeft gepraesteert, waerop tot de beschrijvinge geprocedeert is soo volcht. Actum den 11e april 1673.

Inventaris: 
[0349v] Bedden en bedtskleren 
drie bedden en drie peulen 
sewen dekens 
twaleff oorkussens 
twee paer gardijnen met drie rabatten 
twee groene schoorsteenkleden 
vijftien stoelkussens 
een tafelspreedt 
een kleedt om de kas 
sestien schilderijen soo groot als klein tot albasterde bordtjes incluis 
twe spiegels 
tien stoelen noch een dito 
een kerckstoel 
sewen slechte schalen soo kleyn als groot 
noch twee dito 
 
[00350r] acht Oost-Indische butterpannen 
twee dito fruchtschaeltjes 
acht dito clapmutsen soo kleyn als groot 
ses dito kopkes 
twee dito sacierkes 
vier stenen slechte flessen 
noch twee dito 
een vrucht ende armkorff 
drie glasen 
twee slechte butterschalen 
veertien spaense butterpanties 
noch een dito 
noch twee dito schuttelties 
een blicken tromp 
drie linnen schoorsteenkleden 
eenich dagelijx schuttelgoedt 
 
[00350v] Coper, tin, mesch etc. 
twee coperen gootlinghen 
een ijseren pot 
twee ketels 
twee coperen potten 
een hangijser 
twee potzelen 
twee tangen 
een hackmes 
een ijseren haeck 
een vorck en schuimspaen 
noch eenige cleyne romlingen 
vier tinnen schuttels 
een tinnen com 
negen en een halff tinnen mingelen 
twe stenen kannen met tinnen lidden 
vier stowen 
 
[00351r] een ijseren standtkandelaer met een mesken blaeker 
twee messchen pijpen 
een vuyrbecken 
twee mangelborden en twee mangelstocken 
een glaedbord 
een buttergoot ? 
twee voetbancken 
twee tafels 
 
Boecken 
Een bijbel in folio 
Een testament en psalmboeck in quarto 
noch twee psalmboecken 
Een geestelijck liedtboeck 
 
sewen bedtsplancken 
een groene kiste bezegelt 
 
[00351v] een spijntje 
 
In de voornoemde groene bezegelde kiste nae ontzegelinge bevonden 
 
Een obligatie tot laste van Jelle Herckes ende Jancke Sybouts van de veertiende may 1670 tot drie hondert twee en sewentich gulden, tien stuyvers, doch volgens quitantie 
 
Een obligatie tot laste van de selve ter somma van twee duisent twee hondert vijftich Caroli guldens wegens 't Leeuwarder Veer de dato den 8e october 1656 insgelijcks als voren voldaen, dus hier pro memoria 
 
Een obligatie tot laste van Hendrick Harckes de dato den 29e september 1671 ten proufijtte van Harcke Tjeerdts ende Jelle Harckes Leeuwarder schipper de eerste ter somma van vier hondert en vijftich Caroli guldens ende de andere ter somma van een hondert Caroli guldens waer inne eenige penningen sijn betaelt, dus hier gequoteert met A 
 
[00352r] Een reversaal de dato den 26e februari 1670 tot laste van Jelle Herckes cum uxore ende ten proufijtte van wijlen Doede Pyters waer op als noch acht hondert caroli guldens te quade is wegens de gecochte woninge bij hem metter doodt nagelaten, als mede het decreetbrieff van gelijcke dato dien te neffens gepasseert, beyde met B gequoteert 
 
Een maant zedul in dato den 4e november 1669 bij Tjerck Meynerts nae Indien vertrocken aen Jelle Herckes gepasseert om jaerlijcks drie maenden soldts sijnen 'tt wegen te ontfangen ende nagesien hebbende de annexe rekeninge van Jelle Harckes voornoemt blijckt onder 't sterffhuis ten proufijtte van voornoemde Tjerck te sijn berustende f 27-08-00, gequoteert met D 
 
Een obligatie tot laste van Meyle Zents ende ten proufijtte van Tjerck Meynerts voornoemt ter somma van veertien silveren Ducatons waer in twee betaelt sijn, gequoteert met E 
 
[00352v] Een testament de dato den laeste februarii 1670 bij Jelle Harckes ende Jancke Zybouts opgerecht, alhier pro memoria aengetekent onder letter F 
 
Een accoordt in dato den 16e Januarii 1670 bij Jelle Herckes ter eenre ende Jantje Tjebbes, Jelle Sjoerdts ende Tijmen Reyners in haar resp. qualiteit opgerecht ter andere zijde, beroeren de erffenisse van Jancke Zybouts voornoemt Jelle Harckes ad vitam gemaeckt, gequoteert met G 
 
Eenige briewen raekende Tjerck Meynerts doch van weinigh importantie gequoteert met Tjerck Meynerts stucken en in een bundel te samen gebonden 
 
Een bundel briewen, als namentlijck oude requesten, quitantien etc. van geen importantie, getekent met letter H 
 
[00353r] No 1 
In een sackjen bevonden vier Caroli guldens sestien stuivers, hangende aen 't selve een brieffie, waer op getekent staat Eeck geldt. Jelle Harckes en Pyter Cnoopmaeker wegens hun handel consernerende 
 
No 2 
In een ander sackjen noch bevonden twee hondert veertien Caroli guldens, vijftien stuivers, acht penningen hangende aen 't selve een papiertie waer op getekent staet Lijsbet en mijn castanie geldt 
 
No 3 
In twee buidel sackies, bevonden vijfftien Caroli guldens, tien stuivers sijnde sijn dagelijx geldt 
 
In een eeken kas nae ontzegelinge bevonden 
sestien slaeplakens 
ses dito, van de bestevader Harcke Tjeerdts 
ses kussen slopen, van de selwe 
ses en twintich kussen slopen 
vier peuldoecken, noch een ongemaeckt 
twee dito, van de bestevader 
 
[00353v] drie tafellaeckens 
tien servetten 
twee kinder doecken 
drie handtdoecken 
drie wijtlingen 
een beet [=bedt?] hemdt 
doeck tot twee schorteldoecken 
een lapke grou linnen 
een en dartich mans hembden 
twaleff cragen 
vijff dassies 
noch een dito 
vijftien neusdoecken 
twee swartlaeckens mantels 
 
[00354r] een swartlaecken ways ? en een rockjen 
twee dito broecken 
vier hembttrocken 
twee rocken noch een dito 
vier daeghs rockjes 
drie daeghs broecken 
twee onderbroecken 
negen paer hosen, so nieuwe als oude 
twee linnen wambaysen 
een swarte hoedt 
een kapuis [= capoets, ruige muts] 
 
Silver 
een silveren beeker 
een brandewijns kroeske 
ses silveren lepels 
 
[00354v] een kleyn silveren mostert lepeltie 
een houten scheedt boven met silver beslagen 
een silveren hechten mes 
een dito, Tjerck Meynerts toebehorende, dus pro memoria 
twee silveren knopen 
 
No 4 
In de kas voornoemt noch bevonden 
in een brieffie apparent een troupenning 
4 1/2 valueerde rijxdaelers f 11-05-00 
2 a 3-03-00 f 6-06-00 
een a 2-08-00 f 2-08-00 
een a 2-00-00 f 2-00-00 
een a 0-10-00 f 0-10-00 
een a 15-00-00 f 15-00-00 
een a 12-00-00 f 12-00-00 
een a 5 gulden f 5-00-00 
---------- 
f 54-09-00 
 
In een laedtje aen copergeldt acht stuivers 
 
In een eecken kistie nae ontzegelinge bevonden 
een silveren onderriem met een kettingh ende koker met silver beslagen, daer op twee silveren hechten messen, gepraetendeert wordende voor Trijntje Tjeerdts gegeven te zijn van Jancke Zybouts 
 
[00355r] Een silveren kettinghje daer aen een valueerde rijxdaelder soo gesecht wort Jelle Harckes in ostagie gegewen te sijn wegens enich verschot 
[marge: hier op verschoten f 2-01-00] 
 
No 5 
noch een silveren kettinghie daer aen een gelijcke daelder 
een silveren nayringh 
vijftien silveren hemdtrock knopen 
noch twee andere dito 
twee schorthaecken 
twee silveren sleutelties 
een dun silveren kettinghie 
noch eenige kleyne silveren knoopkes ende ackerkes 
een gouden ringh 
 
No 6 
In verscheyden buidelties ende sackies aen geldt 
veertien a 3-03-00 f 44-02-00 
een a 1-11-08 f 1-11-08 
twe en dartich en twe halve a 1-08-00 f 46-04-00 
een a 0-14-00 f 0-14-00 
negen en twintich a 2-10-00 f 72-10-00 
noch aen geldt van diverse specie f 37-06-00 
aen coper geldt f 2-10-00 
 
[00355v] een silveren signet 
 
No 7 
Goudt 
2 1/2 a 15 gulden f 37-10-00 
een a 12 gulden f 12-00-00 
een a 11 gulden f 11-00-00 
twee a 5 gulden f 10-00-00 
 
No 8 
In een kleyn kistie bevonden 
90 a 3-03-00 f 283-10-00 
een a 1-11-08 f 1-11-08 
twintich rijxdaelders f 50-00-00 
70 a 1-08-00 f 98-00-00 
aen verscheyden specie f 231-16-00 
een en een halff a 3-03-00 f 4-14-08 
 
Een parthij stockvis ontrent tot vijfte halff duysent pondt 
 
Noch is aen geldt wegens boeckschulden opgecomen, de somma van vijff hondert en sewen caroli guldens negentien stuivers twaleff penningen f 507-19-12 
 
Het treckveer met de tauxatie gecost ende daerom alhier oock wederom so gesteldt, ter somma van twee duisent, drie hondert vier en 't sewentich Caroli guldens, twaleff stuivers f 2374-12-00 
 
[00356r] een musket, bandelier ende degen 
sewen hammen 
twee stucken speck 
twee messchen ronde schalen, met de ewenaer 
vier houten schalen et de ewenaers 
twee water emmers 
twee waschtobben 
twee dito 
vier houten backen 
achtien houten tafelborden 
een lanteern 
een kleerkorff 
twee armkorfkes 
een visch emmer 
 
[00356v] een vleys ende wey vat 
een rack 
twee turffkorwen 
een lueywagen, besemstock ende puthaeck 
een hondert pondt gewicht 
elleff tinnen lepels 
drie paer schoenen 
een slijpbordt 
een tijnne met veren 
ses ledige halff kijnties 
een kroodwagen [= kruiwagen] 
een kiste met timmermans gereedtschap 
een kaets 
 
[00357r] Volgen noch eenige lasten van de sterffhuise, uyt de gemeens gelden betaelt sijnde soo volght: 
Aen Johan Niclaessen coopman tot Amsterdam op het Nieuw Eylandt, betaelt volgens quitantie staende op sijn rekeningen met no. 1 f 126-05-00 
Aen Jan Wijncoop coopman binnen voornoemde stede Amsterdam tot voldade sijner rekeninge, volgens quitantie daer op staende no. 2 f 198-10-00 
Aen Cornelis Salm coopman tot Amsterdam, tot volle betalinge sijner rekeninge, volgens quitantie daer op staende, met no. 3 f 149-15-00 
Aen Hans Pyters coopman tot Amsterdam, wegens castanien aen Jelle Herckes gelevert, volgens quitantie met no. 4 f 35-00-00 
Aen Abraham Jansen ter causa ut supra, volgens quitantie met no. 5 f 168-00-00 
Aen Sjoerd Symens tot voldade van een handtschrift met de intressen daerop verschenen, daer getekent met no. 6 f 101-02-08 
Aen Jeltje Ripperts, tot betalinge van een obligatie met de intressen getekent met no. 7 f 312-00-00 
---------- 
Latus 1 f 1090-12-08 
 
[00357v] Aen Doede Bauckes, wegens geleverd broodt volgens quitantie met no. 8 f 9-14-08 
Aen Beernt Berckhuis wegens geleverde waren aen 't sterffhuis volgens quitantie met no. 9 
f 4-10-00 
Aen Trijn Melck wegens geleverde melck, volgens schartebel ? no. 10 f 1-13-00 
Aen Harmen Pyters Brouwer wegens geleverd bier, volgens quitantie met no. 11 f 7-00-00 
Aen Marten Lieuwes wegens geleverde waren, blijckt bij quitantie met no. 12 f 12-01-12 
Aen de Burgemeester Voorda wegens geleverd bier, volgens quitantie met no. 13 f 3-05-00 
Aen Schelto Albarts wegens geleverd clein brood, volgens quitantie met no. 14 f 1-07-00 
Aen Jarigh Pyters backer wegens geleverd broodt, volgens quitantie met no. 15 f 12-12-00 
---------- 
Latus 2 f 52-03-04 
 
[00358r] Aen Neel Abbes wegens geleverde waren volgens quitantie met no. 16 f 11-04-00 
[Opm.: de brug over de Zoutsloot bij het Franekerend heette vroeger de Neel Abbesbrug] 
 
Aen Jacob Bouwes slachter wegens gelevert schapevleesch volgens quitantie met no. 17 
f 3-08-00 
Aen Syds Pyters apothecar wegens geleverde medicamenten aen wijlen Jelle Herckes, volgens specificatie en quitantie met no. 18 f 13-18-12 
Aen Hans Jansen f 1-00-00 
Saap Tjeerds f 1-12-00 
Hylck Tjeerds f 1-16-00 
Aen de graffmaker volgens quitantie met no. 19 f 25-00-00 
Aen de wakers volgens aenteeckeninge f 3-04-00 
Aan de doodbidders betaalt f 4-00-00 
Voor het dootvat voor wijlen Jelle Herckes betaalt f 22-00-00 
Voor bodelonen f 17-00-00 
---------- 
Latus 3 f 81-02-12 
 
 
[00358v] Aen Joost Jansen meester schoenmaker wegens geleverde schoenen volgens quitantie met no. 20 f 3-04-00 
Aen Antje Pyters f 2-00-00 
Aen Hero Galema meester boeckedrucker wegens 't drucken van eenige biljetten volgens quitantie met no. 21 f 1-05-00 
Aen de gemeensman Jan Symens, wegens geleverde waren, volgens quitantie met no. 22 
f 6-01-12 
Aen Wouter Symens wegens geleverde houdt, ende verdient arbeydsloon volgens specificatie ende quitantie volgens no. 23 f 4-14-00 
Aen meester Marten Joannes wegens verdiend scheerloon aen wijlen Jelle Herckes volgens quitantie met no. 24 f 2-14-00 
Aen Beern Fockes meester glaesmaker, wegens 't repareren van glasen volgens quitantie met no. 25 f 2-10-00 
Aen Pyter Cornelis wegens geleverde waren blijckt bij quitantie met no. 26 f 1-12-00 
Aen Aucke Jacobs metzelaer voor vierdiende [=verdiende] arbeydslonen volgens quitantie met no. 27 f 0-14-00 
---------- 
Latus 4 f 24-15-12 
 
[00359r] Yve Tjeerdts competeert volgens obligatie, so sorte als intressen f 202-10-00 
Tjerck Meynerts comt so Jelle Herckes ontvangen heeft van de Oost-Indische Compagnye volgens maend cedulle f 34-00-00 
Een Hollander comt voor geleverde souten vis f 45-00-00 
Ende wat noch voor schadelijck gebracht, een seste pardt van vier hondert Caroli guldens Hiltie Dirx als mede erffgenaem van wijlen Jancke Zybouts in lewen huisvrouw van Jelle Herckes, uyt de gemene boedels gelden, heeft geconverteert aen de andere erffgenamen van sijn gemelte huisvrouw voornoemt, comt hier f 66-13-04 
Comt noch IJeve Tjeerds voor 't manen van den gelden hem geaccordeert f 23-00-00 
---------- 
Latus 5 f 371-03-04 
Latus 4 f 24-15-12 
Latus 3 f 81-02-12 
Latus 2 f 52-03-04 
Latus 1 f 1090-00-00 
---------- 
Somma f 1619-17-08 
 
[merkteken ster] achter comt meer schadelijck 
 
[00359v] Volgen nu de uytstaande ende proufijtte boeckschulden in een blau boeckjen 
 
Anno 1670 
Den 27e December 
Aen Gerryt Amelanders dochter in de Vijverstraat tot Harlingen 25 ponden IJslandse vis 
f 2-12-00 
 
Anno 1672 
Den 28e Februarii 
Aen bordewagens Eeke een kip weckers lingh, een kip IJslandse vis, 5-00-00 en 4-10-00 
f 9-10-00 
 
16e 
Aen Gerryt Harmens tot Harlingen gardenier bij de Kerkbrugh 75 ponden lengh f 7-10-00 
 
7e Martij 
Aen de Luyden bij Boele Gouckes 25 ponden lengh 25 ponden IJslandsche visch tot Harlingen bij de Franequer pijp, 2-10-00 en f 2-05-00 
f 4-15-00 
 
31e December 
Aen Meyes Joannes tot Harlingen op de Rinners pijp 25 ponden : 25 ponden weckers lengh, 25 ponden IJslandsche, 25 ponden lommen, 3-00-00 en 2-15-00 en 2-10-00 
f 8-05-00 
 
Anno 1673 
19e januarii 
Aen Yede Reins rentemeester tot Harlingen 30 ponden fijnne lengh, nae het Feen gecomen 
f 5-09-00 
---------- 
Latus 1 f 38-01-00 
 
[00360r] Abbe Lucas 20 ponden fijnne lengh, 10 ponden dito, 2 kip IJslandse, 2 kip rond vis, 2 kip ferole ? f 37-10-00 
Marten Hendricks tot Sneeck wedu een kip IJslanse vis f 4-15-00 
Melle Hendrix tot Bollswart een kip lengh f 5-10-00 
Albert Eewerts tot Franequer als reste f 32-14-00 
Remmert Minnes gortmaker tot Franequer op het Vleyt een kip lengh f 6-00-00 
Jacob Yebles tot Franequer een kip lengh f 6-00-00 
De sergeant in de Speelmans straat een kip fijnne lengh 25 1/2 ponden bleyse castanien f 8-06-00 
Sjerd Jansen een kip fijnne lengh f 6-00-00 
Sjerd Jansen twee kip fijnne lengh f 12-00-00 
Wibrandus Boelens tot Leeuwarden als reste f 3-06-00 
Pyter wolcammer tot Bolsvart als reste f 2-00-00 
Marten Melis tot Leeuwarden een kip IJslandse vis f 5-02-08 
De selve tot Leeuwart een kip lengh een kip IJslanse vis f 11-05-00 
Hette Willems als reste ende voorts 100 ponden lengh, 100 ponden IJslandse vis f 57-17-08 
---------- 
Latus 2 f 198-09-00 
 
[00360v] Wybe Rients bij slot van rekeninge f 22-17-08 
Louw Jochum tot Leeuwarden voor 100 ponden lengh f 12-00-00 
De selve een kip IJslanse vis f 5-05-00 
Jeffert Salwes tot Leeuwarden van geleverde vis f 53-10-00 
Hendrick Harmens tot Leeuwarden 350 ponden fijne lengh, 800 ponden IJslandse f 118-00-00 
Bartel Timmerman tot Doccum een kip IJslandse vis f 4-05-00 
De selve 25 ponden lengh f 2-12-08 
Arjen Beerns tot Sneeck, twe kip IJslandse vis f 9-10-00 
De weduw van Sijbe Minnes tot Worcum een kip IJslandse vis f 4-10-00 
De here Vogelsangh secretaris tot Collum 25 ponden fijne lengh f 4-02-08 
De Heer Ritmeester tot Suurus [Suurhuzum?] 25 ponden fijnne lengh f 4-01-04 
Folckert op de Jouwer 25 ponden IJslandse vis f 2-12-08 
[deselve] 20 ponden fijnne lengh f 4-00-00 
[deselve] 50 ponden IJslandse tot f 5-10-00 
---------- 
Latus 3 f 252-16-04 
 
[00361r] Gerryt Amelander swager 14 ponden lengh f 1-18-08 
Gerryt hoosbreyder tot Harlingen een kip IJslandse vis f 6-02-08 
[deselve] 25 ponden lengh f 3-15-00 
Jelle Michiels tot Franequer 2 kip IJslandse tot f 7-02-08 
Aen Schaep tot Leeuwarden als reste f 4-00-00 
Een kip lengh f 6-00-00 
Een kip IJslandse vis f 5-00-00 
Trijntie Coenraedts tot Franequer rest van vis f 4-10-00 
Wybe Rinties tot Leeuwart rest f 24-05-08 
[deselve] noch een kip lengh f 6-15-00 
Antje Tobias tot Franequer 25 ponden IJslandse vis f 2-17-08 
[deselve] 25 ponden lengh f 3-05-00 
[deselve] 25 ponden IJslandse f 3-00-00 
[deselve] 25 ponden leng f 2-10-00 
Hendrick Geerts Speck en Bonen tot Harlingen 2 kip IJslandse vis f 12-00-00 
[deselve] Een kip rond vis f 5-12-00 
[deselve] rest van ander noch f 9-10-00 
Iemck Rins tot Leeuwarden rest noch van vis f 15-15-00 
---------- 
Latus 4 f 123-18-08 
 
 
[00361v] Louw Jochums van Leeuwarden debet in 't geheel f 22-01-04 
Marten Martens tot Doccum een kip IJslandse vis f 6-00-00 
Pyter Teyes tot Harlingen van alles f 17-07-08 
Pyter Sackers tot Tjumarum een kip lengh, een kip IJslandse vis f 8-17-08 
Bartel Jacobs tot Doccum f 9-00-00 
Ieck Boeties tot Maccum 25 ponden IJslandse vis f 4-00-00 
---------- 
Latus 5 f 67-06-04 
Latus 4 f 123-18-08 
Latus 3 f 252-16-04 
Latus 2 f 108-09-00 
Latus 1 f 38-01-00 
---------- 
Som f 680-11-00 
 
Volgen noch eenige lasten: 
[merkteken] 
Aen Jeltie Rippers, betaelt wegens eenigh wanrekeninge 2-10-00 ende wegens eenigh slim geldt 
1-14-00 't samen also no. 28 f 4-04-00 
Noch comt Tjerck Meynerts ter causa als voren drie gulden f 3-00-00 
---------- 
Latus f 7-04-00 
hier voren staat f 1619-17-08 
---------- 
f 1627-01-08 
 
Bedragende also de lasten in alles een duisent ses hondert sewen en twintich Caroli guldens, een stuiver, acht penningen 
 
[00362r] Aldus gedaen en geinventariseert. In kennisse van ons Commissaris ende Secretaris. 
Actum ut supra 
(get.) Harmen Synes Nauta 
(get.) D. Wringer 1673