Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 259r

Pand:  0

Inleiding:  [0259r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Harmen Synes Nauta als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen, actien ende crediten als wijlen Marten Hayes in leven burger ende wijdschipper binnen deser stede metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft, ter instantie van Sipke Andries mr. schuytmaker op de Rijp als oom moeders wegen ende geauthoriseerde curator [over] Tjetske Martens naegelaten dochter van wijlen den overledenen Marten Hayes, op 't aengewen van Antje Tjeerdts den sterffhuise gefrequenteert hebbende, die oock den eed in forma omme alles nae haer beste weten ende kennisse wel te sullen aengewen heeft gepraesteert in handen van welgedachte here commissaris, waer op tot de beschrijvinge is geprocedeert in maniere so volght. Actum den 13e februarii 1673.

Inventaris: 
[0259r] In de voorcamer 
vier bedden 
vier peulen 
thien oorkussens in sorte 
 
[0259v] drie witte Spaensche dekens 
twe groen gevoerde dekens 
twee dito ongevoerdt 
een bont norts dekentje 
twee paer bonte gordijnen 
twee bonte rabatten 
een blauw linnen schorsteen kleedt 
sewen stoelkussens in sorte 
acht stoelen 
twee schips stoeltjes 
een dito 
vier stenen schalen 
ses gleybackers 
vijff stuckjes gleybackers schuttelgoedt in sorte 
 
[0260r] een geel geverfde tafel 
een spijegeltie 
een houten scheerm 
een mangel bordt en stock 
een blicken suycker tromp 
een cleerbesem 
een glaedsteen 
een halffuyrs glas 
een scheerm 
een bondt kleedtie met een mesken roedje 
een groen kleedtje voor de glasen 
een tange 
een strijckijser 
een treeft 
een hangijser 
 
[0260v] een clein treeftie 
een ijseren kettingh 
een snaphaen 
een drinckan 
 
In 't voorhuis 
een geschilderd bord 
ses stuckjes gleybackers schuttelgoedt 
twee leren emmers 
een ijseren candelaer 
een clein kandelaerke 
een saech 
een bijl 
een voetschaeff 
een spijckerboor 
 
[0261r] In de loodts 
een groen schorsteen kleedt 
een bont schorsteen kleedt 
een clein vuyren tafeltie 
een snaphaen 
twee kruydhoorns 
twee groene houten stoelen 
een rooster 
een olijkoecks vorckjen 
een groene stelp 
een grauwe can 
een vatje daer in wat gesouten salm 
een clein mantelstockjen 
een tijnne met eenige oude lappen 
een nay korff met eenige oude lappen 
een corffke 
 
[0261v] een mesken lamp 
negen stuckjes eerdwerck 
een boeck cas in 
een bijbel in folio 
een Josephus [Flavius] 
vier andere cleine boeckjes 
een groen emmercke 
een hackmes 
een wafelijsercke 
een zeeboeck 
een cleer bord 
een kijntjen butter vol 
vier potten met smeer 
een lanteern 
een groen meelvatie 
 
[0262r] twee coperen kannen 
een glasen can 
drie pijpflessen 
een tinnen butterdoos 
een schuttelrack 
twee grote mouden 
een oud ley 
 
Op de plaets 
een coperen ketel met sijn decksel 
een mesken gotelingh 
een coperen aker 
eenich stenen schuttelgoedt 
een coperen kraen, noch twee dito 
een en twintich tinnen lepels 
vier tobben in sorte 
twee wateremmers 
 
[0262v] Op de voorcamer 
twee groen sayen gordijnen 
een groen sayen rabat 
een groen sayen scorsteenkleedt 
een bont schorsteen kleed 
een groen tafelspreed 
een bont tafelspreed 
acht stoelkussens 
vier stoelen, twee swarte en twee rode 
een eecken tafel 
drie schilderijen 
een albasterd bord 
een bord 
een coperen ketel met een lid 
een coperen doofpot 
 
[0263r] een mesken vijsel met sijn stamper 
een houten cas 
een walvis benen doos 
negen porceleynen pannen, so clein als groot 
vier grote porceleynen clapmutsen 
vier grote porceleynen coppen 
vier porceleyne kopjes, een dito 
vijff gemene porceleynen clapmutsen 
drie rode porceleynen schutteltjes 
een wit albaster pottie 
noch twee cleine porceleynen stuckjes 
twe ronde kloten, waer van een geschilderd en een spijegel 
drie tinnen schuttels 
een wit stenen can 
een wit stenen mostertpot 
 
[0263v] drie stenen pannen 
een stenen kom 
twee vaties met decksels 
een nay korfke 
drie kleedtjes 
negen roven garen 
een moff kas 
een eecken kevie 
sestien mans hembden noch twee dito 
sewen bedlakens 
noch vier dito 
sestien vrouwenhembden 
negen slopen 
noch drie dito 
twee serwetten 
noch vier dito 
twee wijtlingen 
 
[0264r] seventien neus doecken 
vier wit kindere schorteldoeckjes 
acht dasies 
thien kleine kindere doecken 
drie kindere hembtjes 
acht grote kinderen doecken 
twe tafellakens 
een lap doeck langh 21 ellen 
vijff peuldoecken 
drie lapkes fijn doeck 't samen langh elff ellen 
tien blauwe schorteldoecken 
twee witte borstrocken 
twee bonte tafelspreden 
twee bonte hembsacken 
een bont sloop 
een bruyne schorteldoeck 
 
[0264v] een blauw linnen stoffmanteltje 
een grouw wollen schorteldoeck 
een halff laken 
twe handdoeckjes 
drie bonte neusdoecken 
een witte doeck voor de glasen 
een blauw schorsteenkleed 
drie bonte doecken tot de schorsteen 
vier Vriessche mutsen 
een rode Vriessche ondermuts 
tien kragen ende halff doecken 't samen 
een stuckjen dopjes 
een lapke doeck langh 8 3/4 ellen 
 
Wollen 
een pack swart lakens kleren 
een rood schelakens hembdrock 
 
[0265r] een swart sayen broeck 
een gesprinckelde lakens rockjen 
een swart lakens broeck 
een swart lakens mantel 
een hoyck 
een rood scherlakens borstrock 
een rode schorteldoeck 
een swarte schorteldoeck 
een swart lakens kraegh 
een swart here sayen schort 
twe rood schelakens rocken 
een groffgreynen borstlijff 
 
[0265v] twe groffgreynen kappen 
een paer bratten mouwen, noch twe paer dito 
een paer gecoleurde here say 
een swarte hoed 
een bratten manteltie 
een groffgreynen manteltie 
een groffgreynen overlijff 
ses sacken 
acht en twintinch rowen garen 
een paer swarte mans hosen 
een paer dito 
eenige oude lappen 
een rode bayen lap 
 
[0266r] een groen nay cussen 
een doos met eenige mutskes ende doecken so gestewen als ongestewen 
een paer witte vrouwen hosen 
een paer dito 
een laeckens daechs rockjen 
een sayen broeck 
twee wit corsayen onderbroecken 
een doncker blauw lakens pack kleren 
een lakens broeck 
een pack linnen kleren 
een rode buld sack 
een vuylmorten schort 
een paer swarte halffmouwen 
 
[0266v] Silver werck etc. 
een silveren croes 
een brandewijns kroeske 
ses silveren lepels 
een silveren onderreym 
een koker met silver beslagen daer aen een silveren en een tinnen kettingjen, met een silveren haeck, en twee silveren hechten vrouwe messen 
 
een koralie buydel daer in 
negen valueerde rijxdalers 
twe kleine stuckjes silvergeld 
 
een wit sackjen daer in 
drie en vijfftich en een halve silveren ducatons a 63 stuivers f 168-10-08 
sewen en een vierendeel cruys rijxdalers f 18-02-08 
een Engelse halwe rijxdaler f 1-05-00 
 
[0267r] noch een wit sackjen daerin 
een hondert een en't seventich silveren ducatons a 63 stuivers bedraecht f 538-13-00 
 
een bont sackjen daer in 
vier en twintich grote stucken met noch een dito Oosters geldt 
negen gemene stucken dito 
twee honder vier en vijftich stux dito wat cleiner 
twe heel kleine stuckjes dito 
 
Alle vorenstaende posten sijnde vreemd geld ende daerom hier niet pertinent nae waerdije conende werden gestelt. 
 
Brieven ende instrumenten 
een reversaal tot laste van Hendrick Douwes ende Griet Heres echteluiden tot Minnertsga de dato den 16e januarii 1666 waer op noch suyver te goede is twee hondert acht en't sestich caroliguldens, sestien stuivers. 
 
[0267v] Een rekeninge van't gene weduwe Marten Hayes als sone ende mede erffgenaem van wijlen Haye Martens in lewen wonende tot Minnertsga heeft uytgeschoten tot betalinge van vaders schulden, doodt schulden, verschot etc. 
 
Een testementium reciprocum tusschen Marten Hayes ende des selffs wijlen huisvrouw Aefke Jans, de dato den 24e augustii 1656. 
 
Coopbrieff ende betaeld reversael van de huisinge waer uyt de overledenen versturven is, de datis den 14e januarii 1664. 
 
Testament van wijlen van Haye Martens den dato den 9e december 1652. 
 
Een acte ofte quitantie bij wijlen Haye Martens aen sijn kinderen gepasseert in dato den 1e junij 1659 waer bij hij bekende van sijn soon Marten Hayes ontvangen te hebben tot sijn soulagemente twintich caroliguldens ende van sijn dochter Gerrijtie Hayes een en vijftich gelijcke guldens. 
 
[0268r] voorts eenige andere brieven van geen importantie offf waardije 
 
Aen vuyl linnen 
 
acht bedlakens, noch twe dito, noch vier dito 't samen also veertien lakens 
een halff laken 
een wijtlingh 
drie peuldoecken een dito, noch een also 't samen vijff peuldoecken 
sewen slopen, noch een dito, noch vijff dito, 't samen also dartien slopen 
vier mans hembden, een dito 
drie vrouwen hembden 
drie vrouwe broecken in sorte 
een witte borstrock 
een paer witte kraechmouwen 
 
[0268v] een halsdock 
een craech 
vier dassen 
een bont schorsteenkleed 
dartien neusdoecken 
een bont gesontheit 
een bedsack 
drie bonte neusdoecken noch sewen dito 
een bont tafellaken 
twe bolcke vangers 
een blauwe vrouwen rock 
een carmosijnen rock 
een blauwe schorteldoeck 
een rood gesontheit 
ses paer mans hosen 
 
[0269r] twee paer swarte hosen, noch een paer 
vijff paer wanten 
noch twe paer wanten 
twee Engelse mutsen 
een blauwe muts 
een swart linnen schort 
een ruyge borstrock 
een rode borstrock 
twe rode hembdrocken, noch een dito 
vier borstlappen 
een oud bedspreedt 
twe overlijven 
een pack linnen kleren 
twee pack zee kleren 
twee witte onderbroecken 
noch twe rockjes met een vuylemorten broeck 
 
[0269v] een oude rode hembdrock 
een paer swarte kraegmouwen 
een paer carmosijnen halwe mouwen 
een paer mans schoenen 
een paer klickers 
twee paer mansmuyllen 
 
Op de solder 
twe mouden 
een wasch schammel 
een restje turff ende brandhout 
twee cleercorven 
 
Een wijdschip cum omnibus annexis, jongst wijlen Marten Hayes selfs gevoert. 
 
Een huis staende ende gelegen binnen deser stede achter de coopman Claes Freerx Braems, waer uyt wijlen Marten Hayes is versturven. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Th. Stansius 
absent secretaris 
(get.) Theodoris Theodori Posthumus 36) 14-11-1673 notarius publicus[0259r] In de voorcamer 
vier bedden 
vier peulen 
thien oorkussens in sorte 
 
[0259v] drie witte Spaensche dekens 
twe groen gevoerde dekens 
twee dito ongevoerdt 
een bont norts dekentje 
twee paer bonte gordijnen 
twee bonte rabatten 
een blauw linnen schorsteen kleedt 
sewen stoelkussens in sorte 
acht stoelen 
twee schips stoeltjes 
een dito 
vier stenen schalen 
ses gleybackers 
vijff stuckjes gleybackers schuttelgoedt in sorte 
 
[0260r] een geel geverfde tafel 
een spijegeltie 
een houten scheerm 
een mangel bordt en stock 
een blicken suycker tromp 
een cleerbesem 
een glaedsteen 
een halffuyrs glas 
een scheerm 
een bondt kleedtie met een mesken roedje 
een groen kleedtje voor de glasen 
een tange 
een strijckijser 
een treeft 
een hangijser 
 
[0260v] een clein treeftie 
een ijseren kettingh 
een snaphaen 
een drinckan 
 
In 't voorhuis 
een geschilderd bord 
ses stuckjes gleybackers schuttelgoedt 
twee leren emmers 
een ijseren candelaer 
een clein kandelaerke 
een saech 
een bijl 
een voetschaeff 
een spijckerboor 
 
[0261r] In de loodts 
een groen schorsteen kleedt 
een bont schorsteen kleedt 
een clein vuyren tafeltie 
een snaphaen 
twee kruydhoorns 
twee groene houten stoelen 
een rooster 
een olijkoecks vorckjen 
een groene stelp 
een grauwe can 
een vatje daer in wat gesouten salm 
een clein mantelstockjen 
een tijnne met eenige oude lappen 
een nay korff met eenige oude lappen 
een corffke 
 
[0261v] een mesken lamp 
negen stuckjes eerdwerck 
een boeck cas in 
een bijbel in folio 
een Josephus [Flavius] 
vier andere cleine boeckjes 
een groen emmercke 
een hackmes 
een wafelijsercke 
een zeeboeck 
een cleer bord 
een kijntjen butter vol 
vier potten met smeer 
een lanteern 
een groen meelvatie 
 
[0262r] twee coperen kannen 
een glasen can 
drie pijpflessen 
een tinnen butterdoos 
een schuttelrack 
twee grote mouden 
een oud ley 
 
Op de plaets 
een coperen ketel met sijn decksel 
een mesken gotelingh 
een coperen aker 
eenich stenen schuttelgoedt 
een coperen kraen, noch twee dito 
een en twintich tinnen lepels 
vier tobben in sorte 
twee wateremmers 
 
[0262v] Op de voorcamer 
twee groen sayen gordijnen 
een groen sayen rabat 
een groen sayen scorsteenkleedt 
een bont schorsteen kleed 
een groen tafelspreed 
een bont tafelspreed 
acht stoelkussens 
vier stoelen, twee swarte en twee rode 
een eecken tafel 
drie schilderijen 
een albasterd bord 
een bord 
een coperen ketel met een lid 
een coperen doofpot 
 
[0263r] een mesken vijsel met sijn stamper 
een houten cas 
een walvis benen doos 
negen porceleynen pannen, so clein als groot 
vier grote porceleynen clapmutsen 
vier grote porceleynen coppen 
vier porceleyne kopjes, een dito 
vijff gemene porceleynen clapmutsen 
drie rode porceleynen schutteltjes 
een wit albaster pottie 
noch twee cleine porceleynen stuckjes 
twe ronde kloten, waer van een geschilderd en een spijegel 
drie tinnen schuttels 
een wit stenen can 
een wit stenen mostertpot 
 
[0263v] drie stenen pannen 
een stenen kom 
twee vaties met decksels 
een nay korfke 
drie kleedtjes 
negen roven garen 
een moff kas 
een eecken kevie 
sestien mans hembden noch twee dito 
sewen bedlakens 
noch vier dito 
sestien vrouwenhembden 
negen slopen 
noch drie dito 
twee serwetten 
noch vier dito 
twee wijtlingen 
 
[0264r] seventien neus doecken 
vier wit kindere schorteldoeckjes 
acht dasies 
thien kleine kindere doecken 
drie kindere hembtjes 
acht grote kinderen doecken 
twe tafellakens 
een lap doeck langh 21 ellen 
vijff peuldoecken 
drie lapkes fijn doeck 't samen langh elff ellen 
tien blauwe schorteldoecken 
twee witte borstrocken 
twee bonte tafelspreden 
twee bonte hembsacken 
een bont sloop 
een bruyne schorteldoeck 
 
[0264v] een blauw linnen stoffmanteltje 
een grouw wollen schorteldoeck 
een halff laken 
twe handdoeckjes 
drie bonte neusdoecken 
een witte doeck voor de glasen 
een blauw schorsteenkleed 
drie bonte doecken tot de schorsteen 
vier Vriessche mutsen 
een rode Vriessche ondermuts 
tien kragen ende halff doecken 't samen 
een stuckjen dopjes 
een lapke doeck langh 8 3/4 ellen 
 
Wollen 
een pack swart lakens kleren 
een rood schelakens hembdrock 
 
[0265r] een swart sayen broeck 
een gesprinckelde lakens rockjen 
een swart lakens broeck 
een swart lakens mantel 
een hoyck 
een rood scherlakens borstrock 
een rode schorteldoeck 
een swarte schorteldoeck 
een swart lakens kraegh 
een swart here sayen schort 
twe rood schelakens rocken 
een groffgreynen borstlijff 
 
[0265v] twe groffgreynen kappen 
een paer bratten mouwen, noch twe paer dito 
een paer gecoleurde here say 
een swarte hoed 
een bratten manteltie 
een groffgreynen manteltie 
een groffgreynen overlijff 
ses sacken 
acht en twintinch rowen garen 
een paer swarte mans hosen 
een paer dito 
eenige oude lappen 
een rode bayen lap 
 
[0266r] een groen nay cussen 
een doos met eenige mutskes ende doecken so gestewen als ongestewen 
een paer witte vrouwen hosen 
een paer dito 
een laeckens daechs rockjen 
een sayen broeck 
twee wit corsayen onderbroecken 
een doncker blauw lakens pack kleren 
een lakens broeck 
een pack linnen kleren 
een rode buld sack 
een vuylmorten schort 
een paer swarte halffmouwen 
 
[0266v] Silver werck etc. 
een silveren croes 
een brandewijns kroeske 
ses silveren lepels 
een silveren onderreym 
een koker met silver beslagen daer aen een silveren en een tinnen kettingjen, met een silveren haeck, en twee silveren hechten vrouwe messen 
 
een koralie buydel daer in 
negen valueerde rijxdalers 
twe kleine stuckjes silvergeld 
 
een wit sackjen daer in 
drie en vijfftich en een halve silveren ducatons a 63 stuivers f 168-10-08 
sewen en een vierendeel cruys rijxdalers f 18-02-08 
een Engelse halwe rijxdaler f 1-05-00 
 
[0267r] noch een wit sackjen daerin 
een hondert een en't seventich silveren ducatons a 63 stuivers bedraecht f 538-13-00 
 
een bont sackjen daer in 
vier en twintich grote stucken met noch een dito Oosters geldt 
negen gemene stucken dito 
twee honder vier en vijftich stux dito wat cleiner 
twe heel kleine stuckjes dito 
 
Alle vorenstaende posten sijnde vreemd geld ende daerom hier niet pertinent nae waerdije conende werden gestelt. 
 
Brieven ende instrumenten 
een reversaal tot laste van Hendrick Douwes ende Griet Heres echteluiden tot Minnertsga de dato den 16e januarii 1666 waer op noch suyver te goede is twee hondert acht en't sestich caroliguldens, sestien stuivers. 
 
[0267v] Een rekeninge van't gene weduwe Marten Hayes als sone ende mede erffgenaem van wijlen Haye Martens in lewen wonende tot Minnertsga heeft uytgeschoten tot betalinge van vaders schulden, doodt schulden, verschot etc. 
 
Een testementium reciprocum tusschen Marten Hayes ende des selffs wijlen huisvrouw Aefke Jans, de dato den 24e augustii 1656. 
 
Coopbrieff ende betaeld reversael van de huisinge waer uyt de overledenen versturven is, de datis den 14e januarii 1664. 
 
Testament van wijlen van Haye Martens den dato den 9e december 1652. 
 
Een acte ofte quitantie bij wijlen Haye Martens aen sijn kinderen gepasseert in dato den 1e junij 1659 waer bij hij bekende van sijn soon Marten Hayes ontvangen te hebben tot sijn soulagemente twintich caroliguldens ende van sijn dochter Gerrijtie Hayes een en vijftich gelijcke guldens. 
 
[0268r] voorts eenige andere brieven van geen importantie offf waardije 
 
Aen vuyl linnen 
 
acht bedlakens, noch twe dito, noch vier dito 't samen also veertien lakens 
een halff laken 
een wijtlingh 
drie peuldoecken een dito, noch een also 't samen vijff peuldoecken 
sewen slopen, noch een dito, noch vijff dito, 't samen also dartien slopen 
vier mans hembden, een dito 
drie vrouwen hembden 
drie vrouwe broecken in sorte 
een witte borstrock 
een paer witte kraechmouwen 
 
[0268v] een halsdock 
een craech 
vier dassen 
een bont schorsteenkleed 
dartien neusdoecken 
een bont gesontheit 
een bedsack 
drie bonte neusdoecken noch sewen dito 
een bont tafellaken 
twe bolcke vangers 
een blauwe vrouwen rock 
een carmosijnen rock 
een blauwe schorteldoeck 
een rood gesontheit 
ses paer mans hosen 
 
[0269r] twee paer swarte hosen, noch een paer 
vijff paer wanten 
noch twe paer wanten 
twee Engelse mutsen 
een blauwe muts 
een swart linnen schort 
een ruyge borstrock 
een rode borstrock 
twe rode hembdrocken, noch een dito 
vier borstlappen 
een oud bedspreedt 
twe overlijven 
een pack linnen kleren 
twee pack zee kleren 
twee witte onderbroecken 
noch twe rockjes met een vuylemorten broeck 
 
[0269v] een oude rode hembdrock 
een paer swarte kraegmouwen 
een paer carmosijnen halwe mouwen 
een paer mans schoenen 
een paer klickers 
twee paer mansmuyllen 
 
Op de solder 
twe mouden 
een wasch schammel 
een restje turff ende brandhout 
twee cleercorven 
 
Een wijdschip cum omnibus annexis, jongst wijlen Marten Hayes selfs gevoert. 
 
Een huis staende ende gelegen binnen deser stede achter de coopman Claes Freerx Braems, waer uyt wijlen Marten Hayes is versturven. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Th. Stansius 
absent secretaris 
(get.) Theodoris Theodori Posthumus 36) 14-11-1673 notarius publicus