Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 255r

Pand:  0

Inleiding:  [0255r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten huise van Jetse Pyckes in leven Franequer schipper alhier, ten overstaen van de here praesiderende burgemeester Harmen Synes Nauta als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen, actien ende crediten als bij den selwen sijn naegelaten ende metter doodt ontruymt, alles ten versoeke van de vroedtsman Taecke Wybrans Jellema als curator ower Trijntje, Antje, Tjamcke ende Aeltje Jetzes alle vier voorkinderen van gedachte Jetze Pyckes bij sijn overleden huisvrouw Jetsche Jochums in echte verweckt, sampt Hans Jansen als geauthoriseerde curator over Pycke ende Jetsche Jetzes beyde naegelaten kinderen bij sijn tegenwoordige huisvrouw Trijntje Arjens geprocreert, ende op wiens aengewinge nae belofte van getrouwicheyt tot de beschrijvinge is geprocedeert, in voegen als als volght desen 14e januarii 1673.

Inventaris: 
[0255v] Bedden ende bedtscleren: 
drie bedden met drie peulen 
acht oorkussens 
twee kinder oorkussens 
vier groene dekens waer onder een gevoerdt 
drie witte Spaensche dekens 
twee paer groene gordijnen met de rabatten 
een groen ende bondt schorsteens kleedt 
 
Linnen: 
vijftien slaeplakens 
een wijtlingh 
ses peuldoecken 
twintich kussen slopen 
sewentien mans hembden 
vijff tafellakens 
3 a 4 oude dassies 
twee serwetten 
6 beffen 
 
Manskleren: 
een swartlakens mantel 
 
[0256r] een swartlakens pack cleren 
een daeghs rockje op de ruch deur gescheurt 
twe oude broeken 
een blauwe en een witte hembtrock 
twee oude onderbroecken 
een blauw lakens gesontheyt 
vier swarte hoeden 
vijff paer mans hosen 
een paer schoenen 
een groen tafelspreedt 
twe bosschen geern 
een eecken kewij 
een cantoor 
een spiegel 
noch een spiegel 
 
[0256v] een slaepbanck 
een kleerbesem 
een set banck 
een achtcantige tafel 
vijff swarte stoelen 
een kleyn swart stoeltje 
ses slechte stoelen 
sewen stoelkussens 
ses schilderijen 
ses kleyne bordtjes 
acht stuckjes Oostindisch goedt 
ses en dartich stucken slecht steenwerck 
vier tinnen schuttels 
een tinnen kom 
een tinnen soutvat 
twee tinnen kroesen 
drie tinnen brandewijns kroeskes 
een tinnen flapkan 
een mesken vuirbecken 
 
[0257r] een rooster ende hackmes 
twee treeften 
een hanghijser 
een kettingh 
een tange 
een ijseren poth 
een ijseren standtcandelaer 
een ketel 
een gootlinch 
een koperen pottje 
een lanteern 
drie vatjes 
enich schuttelgoedt 
twee wasstobben 
een wateremmer 
een bijbel 
 
[0257v] noch 32 boecken so grote als kleyne 
ses silveren lepels 
een silver kinderbel met een kettingh 
 
In 't kantoor 
In een dooske aen geldt ses gulden ende vijff stuivers sijnde Antie Jetzes spaerpoth 
In een ander dooske aen geldt twe gulden, ses stuivers, acht penningen, sijnde Tjamke Jetzes spaerpoth 
In een ander dooske aen geldt twe guldens vijff stuivers, sijnde Trijntie Jetzes spaerpoth 
In een tontie aen geldt een gulden sewentien stuivers, sijnde Aeltje Jetzes spaerpoth 
 
Briewen ende instrumenten: 
Een boeck in folio waer in enige aenteekeningen staen, en eenige papieren van geen belangh in leggen. 
Een almanach daerin leggende enige papieren. 
 
[0258r] Noch een langh boeck waer in enige aenteeckeninge staet. 
 
Reeckeninge van de administratie die Jetze Pyckes gehadt heeft ower de goederen van sijn vader Pycke Jetzes. 
Eenige briewen ende quitantien van geen belangh.