Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 118r

Pand:  Franekereind 28

Inleiding:  [0118r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten overstaan van de heer praesiderende burgemeester A. Jacobides als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Grietie Jansen in leven nagelaten weduwe van wijlen Pieter Seerps meester timmerman, ten versoecke van deselfs nagelaten kinderen met namen Seerp, Trijntie ende Jan Pietersz, alle major annis, sampt Minne Jansen burger faandrig deser stede als commissaris en geauthoriseerde curator over Sijbe Pieters, van alle de goederen ende effecten van de voornoemde Grietie Jansen metter dood ontruimt en nagelaten, alles op aangevinge van Trijntie Pieters voornoemt, die bi minuale stipulatie belooft heeft alles in getrouwigheit te sullen aengeven.

Inventaris: 
[0118r] een eken kast 
een vuren eeken kastje  
een agtkantige tafel 
[0118v] negen stoelen 
een spiegel 
6 schilderborties 
23 bemaelde pannen 
5 kastkoppen 
eenig dagelijx schuttelgoed 
twee paar gardijnen 
twee schoorsteenscleden 
vier stoelkussens 
een gootlingh en koper pot 
een koekpan 
een hangijser 
1 tange 
1 tinnen kom ende een vlap kan 
10 tinnen lepels 
1 kinder kroesje 
1 mesken vuirbecken 
1 houten kandelaer met twee mesken blakers 
een lamp 
2 waschtobbe 
2 water emmers 
1 kleerkorff 
1 armkorff 
 
[0119r] drie bedden met peulen 
seven oorkussens 
vier dekens 
seven slopen noch seven dito 
drie peuldoecken 
agt slaaplakens 
twee wijtlingen 
seven vrouwen hemden 
twee carmosinen rocken 
een swart schort 
een paar bratten mouwen 
drie schortledoecken 
12 Duitse mutsen 
agt ondermutsen 
ses hals-doecken 
een paar hosen 
een swart lakens mantel 
 
Gerede gelden 
negen Caroli guldens 
een silvere gilde penningh 
 
[0119v] Inschult 
De stadt Franeker debet volgens obligatie agt hondert vijftigh Caroli guldens capitael f 850-00-00 
Jan Adriaens debet volgens de twee laetste termijn aan een huis naest de paardestallen f 120-00-00 
 
Vastigheden 
Een huis bij de Franeker piepen waar uit Grietie Jans verstorven is, en waar in haar kinderen noch wonen 
Noch een huis staende bij de treckschippers paardestal in de Nieuwe Straat [d.i. Nieuwstraat 28] 
 
Uitschulden 
Jetse Jelles comt volgens 't laetste termijn van de eerstgenoemde huisinge, een summa van een hondert vijftien a sestien gulden 
 
[0120r] De doodschulden staan noch te betalen 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert, ende sijnde drie meederjarige kinderen in proemio deser genoemt met Minne Jansen als curator over de minderjarige Sybe Pieters veraccordeert en overeen gekomen, dat sij met malkanderen in de gemene staat sullen continueren ende ieder inbrengh wat sij verdient ende soo met malkanderen daar van leven ende haar onderhout trecken tot der tijdt toe de jongste soone Sybe voornoemt den ouderdom van twintigh jaren sal hebben bereikt, en soo iemandt van haar voor die tijdt moch te comen te trouwen, sal hij uit den huise moeten gaan sonder iets te mogen praetenderen voor de tijdt dat Sybe twintigh jaren oud geworden sal sijn als wanneer het gene als dan in de gemeene staat bevonden wordt in gelijke portien sal worden gedeelt ende gescheiden, voor nakominge van 't selve sij verbinden alle gemene goederen ende specialyke die van dese boedel, sub clausula constituti in forma, met submissie van [0120v] den Hove ende alle geregte. In kennisse der contrahenten voortekeningen neffens welgedachte heeren commissarien ende secretaris subscriptien. Actum ten sterffhuise voornoemt den 26 juny 1699 
 
(get.) Seerp Pieters 
 
(get.) Minne Jansen 
 
(get.) Trijntie Pieters selffs gestelde merk 
 
(get.) A. Jacobides 
 
(get.) Jan Pieters 
 
abs. sec. 
(get.) J. Reynalda 1699