Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 219r

Pand:  0

Inleiding:  [0219r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Nanne Keympes in lewen mr. kistmaker alhier, van alle sodanige goederen, actien ende crediten als bij den selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, ter versoecke van Rintie Claessen coopman ende Fedde Tjeerdts beyde als geauthoriseerde curatoren ower Rinsche, Keympe, Grietie ende Jan Jarighs alle vier kinds kinderen van de owerleden, alles ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Harmen Synes Nauta ende Theodorus Stansius als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, op 't aengewen van Antie Jops nae dat deselwe de belofte van getrouwicheyt in de mede commissaris Nauta handen hadde gepraesteert in manieren so volght. Actum den 10e februarii 1673.

Inventaris: 
[0219v] In de beneden kamer 
twee bedden met de peulen 
ses oorkussens 
drie groene deeckens 
twee witte Spaensche deeckens 
twee lakens en twee wijtlingen 
een paer groene gardijnen en een rabath 
twee schorsteen kleden, een groen ende een bont 
een groen kleedtie om de deur 
vijff stoelkussens 
ses Oostindische schuttels, waer onder een stucken 
tien Oostindische copkes 
drie Oostindische clapmutsches 
drie dito fruchtschaelties 
noch een fruchtschael 
tien stucken slecht steenwerck 
vier witte kanties met tinnen lidden 
 
[0220r] vijff glaesen ende flessen 
een schilderij 
vier bordties 
een spiegel 
sewen stoelen 
een slaepbanck 
een scherm 
 
Een geverffde cas daer in bevonden 
negen slaeplakens 
noch twee dito 
negen manshembden 
drie peuldoecken 
achtien kussenslopen 
twee wijtlingen 
ses mansmutsen 
 
[0220v] Op de opcamer 
een bedt en peul 
ses oorkussens 
een groene deeken 
twe groene gardijnen, rabath ende schoorsteenkleedt 
vijff stoelkussens 
een groen kleedtie 
een witt kleedtie voor de glasen 
twalff Oostindische coppen 
vijff dito butterpanties 
drie frucht schaelties 
twee dito clapmutsen 
ses stucken slecht steenwerck 
een olii tromp, soutvat ende mostertpot 
twee glaskes 
seven stoelen 
drie schilderijen 
 
[0221r] twee kleyne bordties 
een spinwiel 
een pars 
een geverffde tafel 
een kistie ende schabeltie 
 
Een eeken cas daerin bevonden 
dartien slaeplakens 
drie peuldoecken 
noch twee dito 
twalff slopen 
een en twintich mans hembden 
noch ses dito 
sewen en dartich vrouwen hembden 
acht witte schorteldoecken 
acht tafellakens 
drie handtdoecken 
noch twee tafellakens 
 
[0221v] twalff serwetten 
vijff en dartich neusdoeken 
een stuck say tot een schort 
 
Vrouwen kleren 
twee rode schorteldoecken 
twee lapkes groen laken 
een groffgreynen vrouwenrock 
een swart here sayen schort 
een kleurdt here sayen rock 
een ongevoerde carmosijnen rock 
een swart groffgreynen vrouwen rock 
een swart greynen manteltie 
een paer greynen mouwen 
een blau lakens ongevoerde rock 
een paer swart lakens kraegmouwen 
drie kappen 
een hoyck 
 
[0222r] een paer swart lakens mouwen 
 
Mans kleren 
een swart lakens mantel 
twe packen swartlakens kleren 
een sayen broeck 
een greynen wambays 
twee hoeden 
een witte onderbroeck 
noch een witte onderbroeck 
twee hembdtrocken 
twee schootsvellen 
twee paer onderhosen 
drie paer bowen hosen 
twee kleerbesems 
drie bosschies geern 
een lapke nij doeck 
 
een laedt met romlingen 
 
[0222v] In 't voorschreven kistie bevonden 
 
Silver 
drie bekers 
achtien silveren lepels 
ses silveren lepels de kinderen toebehorende 
een silveren haeckje met een kettingh 
een leeren onderiem met silveren slotten 
vier stuckjes silver poppegoedt 
een silveren schaeltie en kroeske 
een silver vrouwen hechtie 
 
Gerede gelden 
56 1/4 valueerde rijxdaelder 
acht en dartich silveren ducatons waer onder een die te licht is 
ses rijxdaelders a 50 stuivers 
noch ses valueerde rijxoorden aen Engels en ander gelt f 7-19-00 
 
Gout 
5 1/2 gouden ducaton 
3 1/2 rosenobel 
vier dubbelde ende ses enckelde ducatons 
 
[0223r] een crusaat 
een halve gouden rijder 
een halve pistolet 
1/4 van een carolus 
een halwe Franse kroon 
een gouden gout gulden 
een gouden ringh Rinsche besproken 
de kinderen spaerpotten te samen gesmeten bedragende in specie 
een gouden ducaton f 15-00-00 
sewen silveren ducatons 
noch een dito 
een en twintich rijxdaelders aen Engels geldt en ander f 22-11-00 
 
Op de souder 
een spiegeltie 
twee lanteerns 
een stijffbortie ende een houten backie 
twe mangelborden 
vijftien kleerstocken 
 
[0223v] twee kleerkorwen 
twee naykorwen 
een vuyr becken 
 
In 't voorhuis 
't kistmakers gereedtschap 
een schuiffleedtie 
een schilderij 
een kleyn bordtie 
een almanach 
twee schaelen 
drie mangelstocken ende mangelbordt 
een laedtie 
twee slechte stuckies steenwerck 
 
In 't portaal 
tien slechte stucken steenwerck 
een glaswasscher, heerdt ende vloerveger 
een emmer 
een armkorf 
een tafel 
 
[0224r] Op de plaets 
een dosijn tafelborden 
vier schaelen 
twee commen 
eenigh schuttelgoedt 
een gootlingh 
een koeckpanne 
een eyer bordt ende salaedts emmer 
een klein kaske 
een vleis vat 
vier tobben 
twee wasschamels 
een tange, asschop ende hackmes 
twee emmers 
een standt kandelaer ende lamp 
een hackbordt 
sewen tinnen lepels 
een ijseren pottie 
 
[0224v] Brieven ende instrumenten 
 
Een obligatie op't Landtschap van Frieslandt gedateert den 28e julii 1666 door cessie becomen continerende de somma van sewen hondert caroliguldens capitael f 700-00-00 gequoteert met A. 
 
Een acte tot laste van Douwe Douwes de Jonge de dato den 25e januarii 1660 ter somma van een hondert twee en veertich caroliguldens tien stuivers capitael f 142-10-00 waer van noyt intressen betaelt sijn, gequoteert met B. 
 
Een obligatie op Doede Hendrix backer de dato den 24e april 1668 ter somma van duisent caroliguldens capitael f 1000-00-00 gequoteert met C. 
 
Een obligatie op Rintie Claesen de dato den 24e october 1666 ter somma van vijff hondert caroliguldens capitael f 500-00-00 gequoteert met D. 
 
Een obligatie tot laste van Anne Jacobs Vliet gedateert den 14e december 1669 ter somma van twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 gequoteert met E. 
 
[0225r] Een obligatie tot laste van Maritie Willems weduwe van wijlen Jan Annes gedateert den 30e november 1670 ter somma van vierhondert caroliguldens capitael 
f 400-00-00 gequoteert met F. 
 
Een obigatie op Jan Keimpes treckschipper de dato den 29e januarii 1670 ter somma van driehondert caroliguldens capitael f 300-00-00 gequoteert met G. 
 
Een obligatie op Hiltie Cornelis Oedendal gedateert den 2e junii 1670 ter somma van twe hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 gequoteert met H. 
 
Een obligatie op Dirck Meynderts cum uxore gedateert den 1 mey 1669 ter somma van twee hondert caroliguldens f 200-00-00 gequoteert met J. 
 
Een obligatie op Reyn Jansen cum uxore de dato den 21e junii 1669 ter somma van twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 gequoteert met K. 
 
[0225v] Een handtschrift de dato 5e martii 1667 op Claes Sijtses tot vijff en sewentich caroliguldens capitael f 75-00-00 gequoteert met L. 
 
Een obligatie op wijlen Jetze Huiberts cum uxore gedateert den 17e april 1667 ter somma van vier hondert caroliguldens f 400-00-00 gequoteert met M. 
 
Een reversaelbrieff tot laste van Minne Jeyes meester kuiper gedateert den 28e aprilis 1671 waer op te reste is f 1483-06-10 gequoteert met N. 
 
Een obligatie op Jeltie Jans ende Claes Rinties Botsma de dato den 29e mey 1672 ter somma van ses hondert caroliguldens f 600-00-00 gequoteert met O. 
 
Een schuldtboeck getekent met letter P. 
Noch een schultboeck getekent met letter Q. 
 
[0226r] In de voorschreven schultboecken gevonden it gene voor't sterffhuis proufijttelijck was, so volght. 
De Raden ter admiraliteit sijn schuldich f 76-18-00 
NB dese post voor desen ontvangen ergo nihil hic 
Symen Fransen f 1-15-00 
Jacob Aarts f 0-08-00 
Jelle Tjeerdts f 20-00-00 
wijlen Roicke Jans, doch ontfangen f 10-00-00 
de burgemeester Hendrick Coenraeds f 10-10-00 
Trijn Arents f 18-18-00 
d'commys Heemstra f 2-14-00 
 
Op eenige sedullen in voorschreven schultboecken leggende, bevonden. 
Jan Houtenhuiscke f 3-02-00 
Meester Augustinus f 5-00-00 
Sicke Lubberts f 8-11-00 
Jan Trompetter f 5-08-00 
 
De weduwe van Sybren Jans is schuldich aen't sterffhuis volgens aengewingh van de kinderen hondert caroliguldens f 100-00-00 
 
[0226v] Rintie Claessen Coopman maackt hem schuldich aen't sterffhuis wegens arbeidsloon dat wijlen Nanne Keympes aen haer Vermaenhuis verdient hadde vijfftien caroliguldens f 15-00-00 
 
Reyn Jansen Ruiter heeft betaaldt voor uitdelingh van 1/4 part scheeps, aen sijn tegenwoordich gevoerde wijdschip van den jaer 1672 verdient f 100-00-00 
 
Vasticheyt 
 
Een vijffde part aen de huisinge daer Douwe Douwes de olde uit versturwen is, staende in de Droogstraet. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Th. Stansius 
(get.) D. Wringer 1673[0219v] In de beneden kamer 
twee bedden met de peulen 
ses oorkussens 
drie groene deeckens 
twee witte Spaensche deeckens 
twee lakens en twee wijtlingen 
een paer groene gardijnen en een rabath 
twee schorsteen kleden, een groen ende een bont 
een groen kleedtie om de deur 
vijff stoelkussens 
ses Oostindische schuttels, waer onder een stucken 
tien Oostindische copkes 
drie Oostindische clapmutsches 
drie dito fruchtschaelties 
noch een fruchtschael 
tien stucken slecht steenwerck 
vier witte kanties met tinnen lidden 
 
[0220r] vijff glaesen ende flessen 
een schilderij 
vier bordties 
een spiegel 
sewen stoelen 
een slaepbanck 
een scherm 
 
Een geverffde cas daer in bevonden 
negen slaeplakens 
noch twee dito 
negen manshembden 
drie peuldoecken 
achtien kussenslopen 
twee wijtlingen 
ses mansmutsen 
 
[0220v] Op de opcamer 
een bedt en peul 
ses oorkussens 
een groene deeken 
twe groene gardijnen, rabath ende schoorsteenkleedt 
vijff stoelkussens 
een groen kleedtie 
een witt kleedtie voor de glasen 
twalff Oostindische coppen 
vijff dito butterpanties 
drie frucht schaelties 
twee dito clapmutsen 
ses stucken slecht steenwerck 
een olii tromp, soutvat ende mostertpot 
twee glaskes 
seven stoelen 
drie schilderijen 
 
[0221r] twee kleyne bordties 
een spinwiel 
een pars 
een geverffde tafel 
een kistie ende schabeltie 
 
Een eeken cas daerin bevonden 
dartien slaeplakens 
drie peuldoecken 
noch twee dito 
twalff slopen 
een en twintich mans hembden 
noch ses dito 
sewen en dartich vrouwen hembden 
acht witte schorteldoecken 
acht tafellakens 
drie handtdoecken 
noch twee tafellakens 
 
[0221v] twalff serwetten 
vijff en dartich neusdoeken 
een stuck say tot een schort 
 
Vrouwen kleren 
twee rode schorteldoecken 
twee lapkes groen laken 
een groffgreynen vrouwenrock 
een swart here sayen schort 
een kleurdt here sayen rock 
een ongevoerde carmosijnen rock 
een swart groffgreynen vrouwen rock 
een swart greynen manteltie 
een paer greynen mouwen 
een blau lakens ongevoerde rock 
een paer swart lakens kraegmouwen 
drie kappen 
een hoyck 
 
[0222r] een paer swart lakens mouwen 
 
Mans kleren 
een swart lakens mantel 
twe packen swartlakens kleren 
een sayen broeck 
een greynen wambays 
twee hoeden 
een witte onderbroeck 
noch een witte onderbroeck 
twee hembdtrocken 
twee schootsvellen 
twee paer onderhosen 
drie paer bowen hosen 
twee kleerbesems 
drie bosschies geern 
een lapke nij doeck 
 
een laedt met romlingen 
 
[0222v] In 't voorschreven kistie bevonden 
 
Silver 
drie bekers 
achtien silveren lepels 
ses silveren lepels de kinderen toebehorende 
een silveren haeckje met een kettingh 
een leeren onderiem met silveren slotten 
vier stuckjes silver poppegoedt 
een silveren schaeltie en kroeske 
een silver vrouwen hechtie 
 
Gerede gelden 
56 1/4 valueerde rijxdaelder 
acht en dartich silveren ducatons waer onder een die te licht is 
ses rijxdaelders a 50 stuivers 
noch ses valueerde rijxoorden aen Engels en ander gelt f 7-19-00 
 
Gout 
5 1/2 gouden ducaton 
3 1/2 rosenobel 
vier dubbelde ende ses enckelde ducatons 
 
[0223r] een crusaat 
een halve gouden rijder 
een halve pistolet 
1/4 van een carolus 
een halwe Franse kroon 
een gouden gout gulden 
een gouden ringh Rinsche besproken 
de kinderen spaerpotten te samen gesmeten bedragende in specie 
een gouden ducaton f 15-00-00 
sewen silveren ducatons 
noch een dito 
een en twintich rijxdaelders aen Engels geldt en ander f 22-11-00 
 
Op de souder 
een spiegeltie 
twee lanteerns 
een stijffbortie ende een houten backie 
twe mangelborden 
vijftien kleerstocken 
 
[0223v] twee kleerkorwen 
twee naykorwen 
een vuyr becken 
 
In 't voorhuis 
't kistmakers gereedtschap 
een schuiffleedtie 
een schilderij 
een kleyn bordtie 
een almanach 
twee schaelen 
drie mangelstocken ende mangelbordt 
een laedtie 
twee slechte stuckies steenwerck 
 
In 't portaal 
tien slechte stucken steenwerck 
een glaswasscher, heerdt ende vloerveger 
een emmer 
een armkorf 
een tafel 
 
[0224r] Op de plaets 
een dosijn tafelborden 
vier schaelen 
twee commen 
eenigh schuttelgoedt 
een gootlingh 
een koeckpanne 
een eyer bordt ende salaedts emmer 
een klein kaske 
een vleis vat 
vier tobben 
twee wasschamels 
een tange, asschop ende hackmes 
twee emmers 
een standt kandelaer ende lamp 
een hackbordt 
sewen tinnen lepels 
een ijseren pottie 
 
[0224v] Brieven ende instrumenten 
 
Een obligatie op't Landtschap van Frieslandt gedateert den 28e julii 1666 door cessie becomen continerende de somma van sewen hondert caroliguldens capitael f 700-00-00 gequoteert met A. 
 
Een acte tot laste van Douwe Douwes de Jonge de dato den 25e januarii 1660 ter somma van een hondert twee en veertich caroliguldens tien stuivers capitael f 142-10-00 waer van noyt intressen betaelt sijn, gequoteert met B. 
 
Een obligatie op Doede Hendrix backer de dato den 24e april 1668 ter somma van duisent caroliguldens capitael f 1000-00-00 gequoteert met C. 
 
Een obligatie op Rintie Claesen de dato den 24e october 1666 ter somma van vijff hondert caroliguldens capitael f 500-00-00 gequoteert met D. 
 
Een obligatie tot laste van Anne Jacobs Vliet gedateert den 14e december 1669 ter somma van twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 gequoteert met E. 
 
[0225r] Een obligatie tot laste van Maritie Willems weduwe van wijlen Jan Annes gedateert den 30e november 1670 ter somma van vierhondert caroliguldens capitael 
f 400-00-00 gequoteert met F. 
 
Een obigatie op Jan Keimpes treckschipper de dato den 29e januarii 1670 ter somma van driehondert caroliguldens capitael f 300-00-00 gequoteert met G. 
 
Een obligatie op Hiltie Cornelis Oedendal gedateert den 2e junii 1670 ter somma van twe hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 gequoteert met H. 
 
Een obligatie op Dirck Meynderts cum uxore gedateert den 1 mey 1669 ter somma van twee hondert caroliguldens f 200-00-00 gequoteert met J. 
 
Een obligatie op Reyn Jansen cum uxore de dato den 21e junii 1669 ter somma van twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 gequoteert met K. 
 
[0225v] Een handtschrift de dato 5e martii 1667 op Claes Sijtses tot vijff en sewentich caroliguldens capitael f 75-00-00 gequoteert met L. 
 
Een obligatie op wijlen Jetze Huiberts cum uxore gedateert den 17e april 1667 ter somma van vier hondert caroliguldens f 400-00-00 gequoteert met M. 
 
Een reversaelbrieff tot laste van Minne Jeyes meester kuiper gedateert den 28e aprilis 1671 waer op te reste is f 1483-06-10 gequoteert met N. 
 
Een obligatie op Jeltie Jans ende Claes Rinties Botsma de dato den 29e mey 1672 ter somma van ses hondert caroliguldens f 600-00-00 gequoteert met O. 
 
Een schuldtboeck getekent met letter P. 
Noch een schultboeck getekent met letter Q. 
 
[0226r] In de voorschreven schultboecken gevonden it gene voor't sterffhuis proufijttelijck was, so volght. 
De Raden ter admiraliteit sijn schuldich f 76-18-00 
NB dese post voor desen ontvangen ergo nihil hic 
Symen Fransen f 1-15-00 
Jacob Aarts f 0-08-00 
Jelle Tjeerdts f 20-00-00 
wijlen Roicke Jans, doch ontfangen f 10-00-00 
de burgemeester Hendrick Coenraeds f 10-10-00 
Trijn Arents f 18-18-00 
d'commys Heemstra f 2-14-00 
 
Op eenige sedullen in voorschreven schultboecken leggende, bevonden. 
Jan Houtenhuiscke f 3-02-00 
Meester Augustinus f 5-00-00 
Sicke Lubberts f 8-11-00 
Jan Trompetter f 5-08-00 
 
De weduwe van Sybren Jans is schuldich aen't sterffhuis volgens aengewingh van de kinderen hondert caroliguldens f 100-00-00 
 
[0226v] Rintie Claessen Coopman maackt hem schuldich aen't sterffhuis wegens arbeidsloon dat wijlen Nanne Keympes aen haer Vermaenhuis verdient hadde vijfftien caroliguldens f 15-00-00 
 
Reyn Jansen Ruiter heeft betaaldt voor uitdelingh van 1/4 part scheeps, aen sijn tegenwoordich gevoerde wijdschip van den jaer 1672 verdient f 100-00-00 
 
Vasticheyt 
 
Een vijffde part aen de huisinge daer Douwe Douwes de olde uit versturwen is, staende in de Droogstraet. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Th. Stansius 
(get.) D. Wringer 1673