Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 216r

Pand:  0

Inleiding:  [0216r] Inventarisatie ofte beschrijvinge ten overstaen van de praesiderende burgemeester Hendrick Coenraeds Ludinga, geadsocieert met de secretaris dr. Dominico Wringer, gedaen ten sterfhuyse van wijlen Saco Sybes de Boer in leven schuyt- ofte lichterman binnen Harlingen, van alle de goederen bij wijlen den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten, ten versoeke van Jan Doedes mr. huystimmerman als oom ende geauthoriseerde curator over Sjouckjen Heeres nagelaten weeskint van wijlen Here Doedes bij wijlen Jancke Sakes des overleden dochter echtelijk geprocreeert, universele erfgenaem van wijlen de gemelte Sake de Boer, alles op 't aengeven van den gedachten curator cum uxore, na dat de selve omme alles na hunne beste kennisse getrouwelijck aen te geven den welgemelten here burgemeester belooft hadden. Actum den 10e october 1671.

Inventaris: 
[0216r] twee bedden 
twee peulen 
drie groene dekens 
een witte Spaense deken 
 
[0216v] ses bedlakens 
een peuldoeck 
drie slopen 
negen manshembden 
drie olde stoelkussens 
een swart lakens mantel 
een pack lakens kleren 
twee packen onderkleren 
twee packen daegs bovenkleren 
een pijlakens rock 
drie paer hosen 
een swarte vilten hoed 
een oude dromen muts 
een wit slaepmutsche 
een eeken kiste 
een groene etel kas 
 
[0217r] acht sit stoelen 
twee ende twintigh stenen panties soo hele als gebroken 
een treeft 
een hangijser 
een potseel 
een coperen poth 
een mesken pantie 
een coperen panne 
een mesken schuymspaen 
een ijseren ellen 
enigh schuttelgoedt 
acht en een half hosen soo wit als groen 
 
enige inschulden bij Sake Sybes aen de curator Jan Doedes opgegeven soo volght 
Jancke Jans f 13-00-00 
Jan Scheltes f 7-00-00 
Abel Luytiens sijn swager f 2-00-00 
Antje Jochems f 4-14-00 
Jacob Aerts f 4-10-00 
 
[0217v] Brieven 
Een schuyttebrieff gedateert den 22e november 1667 tot laste van Abel Luytiens cum uxore holdende een somma van een duysent vijff en't seventigh caroliguldens, doch is daer op betaelt seven hondert en vijftigh gelijcke guldens. 
 
[in de marge: dese nevenstaende schuytebrieff is door Walsweer aen de secretaris Wringer overgelevert, actum den 9e julij 1681. (get.) D. Wringer 1681] 
 
Een schuytbrieff tot laste van Syds Esges cum uxore de dato den 25e februari 1669 ter somma van acht hondert vier en dartigh caroliguldens, en een rijxdaler, waer op betaelt is vijff hondert gelijcke guldens. 
 
Een obligatie op Douwe Jelles cum uxore de dato den 23e september 1670 ad twee hondert vijff en twintigh caroliguldens. 
 
[in de marge: dese nevenstaende obligatie als voren overgelegt actum den 9e julij 1681. (get.) D. Wringer 1681. 
 
Enige andere olde brieven, soo van betaelde obligatien als andere quitantien, van gener waerden. 
 
Aen geld 
acht en twintigh silveren ducatons a 63 stuyvers, is f 88-04-00 
aen pajement f 3-18-00 
een roghlichter jongst bij wijlen Sake de Boer selfs gevoert. 
 
[0218r] Lasten 
Den 7e november 1673 is door Hans Jansen aengegeven dat Sake Sybes de Boer aen Wybe Moyman schuldigh is wegens brandewijnen de somma f 167-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris