Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 1r

Pand:  0

Inleiding:  [0001r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen bij de heere Dr. Jacobus Hillebrants als praesiderende burgemeester ende bij de Gereghte g'ordonneerde commissaris volgens appoinctement van den 8e september 1662, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris aldaer, ten huijse van Harmen Johannes Brugman, nopens de goederen bij gedaghte Harmen ende zijn zaliger huisvrouwe Antie Foppes in leven gepossideert, ten versoeke van Antie Foppes erfgename ab intestato hebbende voorschreven Harmen Johannes gedaen de eede om alles getroulijck te sullen aengeven om vervolgens te geraken tot scheidinge ende deilinge consequentelijck te procederen voor gedaghte heer commissaris in gevolge van voorschreven commissie, dese 15e september 1662. Opmerking: Harmen Joannis, afkomstig van Harlingen, trouwt herv. gem. Harlingen 01-02-1657 Antie Foppes, afkomstig van Harlingen.

Inventaris: 
[0001r] Bedden cum annexis 
2 bedden ende 2 peulen 
6 oorcussens 
5 dekens waeronder een Spaense 
6 stoelcussens 
2 schorsteens cleeden 
16 stellen (stoelen?) 
een kerkstoel 
[0001v] een houten tafel 
een schabeltie met een kistie 
6 houten tafelborden 
10 schilderien, soo clein als grooht,  
een spygel 
een kindere krebbe 
een tafel 
2 doosen 
een groen houten emmer 
een ledder 
een rackie 
2 mangelstocken, houten pateel, een lepelbort 
een wateremmer, stoff(er), boender, puthaeck 
een walvisbeenen doos 
 
Coper, tin, etc.  
2 lanteerns 
een kinderschuttelbank met eenig poppegoet 
een fuirbecken en blaker 
[0002r] 2 tangen 
een asschop 
potseel 
fork 
hangijser etc.  
een haek 
een gootling 
een coperen pot  
een ijser dito 
een panne 
een pipcan,  
halff loets  
enige lepels 
2 tinnen schaelties 
 
Steenwerk 
6 schalen 
6 stenen tafelborden 
4 Oostindische copkes 
4 Oostindische copkes 
2 Oostindische causierkes 
[0002v] 6 sleghte fleskes 
12 Straetse pannen en copkes 
een eeck kan, een dito, een muster pot 
14 sleghte pannen, soo groot als clein 
enig daeglijx schuttelgoedt 
5 pond vlas  
een bos geern 
 
In een kistie 
12 a 3 gulden 3 stuivers f 37-16-00 
5 a 2 gulden 10 stuivers f 12-10-00 
 
een kinder rood schort 
een oud swart schordoeck 
een fuismorte = feuillemorten] schort 
een carmosijnen rock 
een glad schort 
2 pak kinder mouwen 
[0003r] een paer halffmouwen 
een paar rassen mouwen 
een carmosijnen overlijff 
een duijster blauwe broek 
een paer mans swarte hosen 
een paer blauwe dito 
een paer swarte mouwen 
2 swarte hoeden 
een mantel 
een blau kindere schortie 
een swart lakens rockie 
een kinder overlijffke 
een swart lakens wambais [= wambuis] 
een roodscharlakens hembdrock 
[0003v] een hoijck [= huik] 
een kinder blau rockie 
een paer vrouwen hoosen 
een swart lakens craegh 
een paar swart lakens mouwen 
een bratten schorteldoeck 
een bratten borstlijff 
een swart lakens dito 
een kermosijnen rock 
een blauwe dito 
een grau mans wambais [ wambuis] 
een groff greinen manteltie 
een kermosinen [= carmosijnen] broek 
een gladde rock 
een roodlakens borstrock 
[0004r] een roodlakens hembdrok 
een swart lakens mansrockien 
een swart lakens broek 
 
Silverwerk 
een oud heft daar op 't eind eenigh silver was 
3 lepels 
een kroes 
een silver onderriem 
een silver kettingh met twe heften 
 
In een tijntie 
6 a 3 gulden 3 stuivers f 18-18-00 
8 valueerde daalders f 12-10-00 
2 cruijs daelders f 5-00-00 
pajament f 2-06-00 
nogh een 1/2 ducaton f [niet ingevuld] 
 
[0004v] Linnen 
12 vrouwenhembden 
9 slaeplakens 
11 manshembden 
11 sloopen 
4 witte schorteldoeken 
2 peuldoeken 
3 servetten 
2 kindere hembties 
8 neusdoeken 
4 slaeplakens 
4 manshembden 
5 vrouwenhembden 
een peuldoek 
6 sloopen 
2 sloopen 
[0005r] een tafellaken 
6 blauwe schorteldoeken 
een wijtlingh 
eenige oude romlinge 
een witte borstrok  
een witte onderbroek 
3 kinder hembden 
5 neusdoeken waerop A: F: 
8 dassies 
een lapke niu dopjes 
4 mutskes met een halsdoek ende een flip 
3 hoofdoeken  
een Duijtse muts 
15 mutskes ende huijfkes 
5 halsdoeken 
3 flippen 
3 hoofdoeken 
 
[0005v] Vrouwen daags cleeren 
2 hembdrocken 
1 fillemorten [= feuillemorten] schort 
1 linnen schort 
1 witte borstrok 
1 roode borstrok 
een paer mouwen 
1 overlijff 
2 paar hoosen 
2 paer schoenen 
een roode onderbroek 
2 paer halff mouwen 
1 roode buffels borstlap 
een oude sack 
 
[0006r] Op dato den 17e oktober 1662 zijn de vrouwen cleren ende 't gene verders te lijve van Antje Foppes behoort heeft, door twee geswooren utdraegsters ofte wardeersters gepriseert om vervolgens onder de erffgenamen verdeelt te worden, soo volght; in welx doende de goederen aen vier lotten alrae sijn affgeleit ende alsoo onder de erffgenamen gedeilt geworden. 
Zijnde 't eerste lot wes volgt 
 
een gevoerde carmosijnen rok gewardeert op f 18-00-00 
een groff greijnen manteltie f 7-00-00 
een paar halff mouwen met een wollen craeg op f 1-11-00 
een blauwe voerde rock f 4-00-00 
een paar hosen met 2 paar halff mouwen f 0-10-00 
een witte borstrock f 0-10-00 
een blauwe schorteldoek f 1-11-00 
een hemdt f 2-10-00 
1 hemdt f 2-10-00 
1 dito f 2-10-00 
1 dito f 2-10-00 
1 dito f 2-00-00 
een witte schorteldoek f 1-05-00 
1 neusdoek f 0-10-00 
---------- 
f 44-07-00 
 
[0006v] een muts f 0-10-00 
2 Duitse mutsen f 0-10-00 
1 paer oude schoenen f 0-06-00 
---------- 
f 1-06-00 
f 44-07-00 
---------- 
f 45-13-00 
 
Bedragende alsoo dit loth in een summe vijff ende veertigh caroli guldens dartien stuivers 't welke de mede erffgenaem Teunis Foppes ter zee absent sijnde, is te deele gevallen; blijvende het selve onder Harmen Johannes tot zijn tehuijs comste in bewaringe. 
 
Het 2e loth: 
een hoick [= huik] geprijseert op f 10-00-00 
een gevoerde carmosijnen rock f 10-00-00 
een swart lakens borstlijff met groff greijnen mouwen f 4-00-00 
een paar gladde halff mouwen f 0-10-00 
---------- 
f 24-10-00 
 
[0007r] een swart bratten schorteldoek f 2-00-00 
een linnen schort met een oude rock f 2-10-00 
een paar hosen f 0-15-00 
een witte borstrock f 2-10-00 
een blauwe schorteldoek f 1-11-00 
een hembt f 2-10-00 
een dito f 2-10-00 
1 dito f 2-10-00 
1 dito f 2-00-00 
1 witte schorteldoek f 1-00-00 
een neusdoek f 0-10-00 
een muts f 0-10-00 
een huijffke f 0-10-00 
eenig oud linnen f 0-10-00 
---------- 
f 21-16-00 
f 24-10-00 
---------- 
f 46-06-00 
 
Dit 2e loth bedraegt ses ende veertigh caroli guldens ses stuivers, sijnde Grietie Jans huisvrou van Symen Folkerts te deele gevallen, ende bij haer ook aenstonds na sigh genomen ende genoten. 
 
[0007v] Het 3e loth:  
een glad swart gevoerde rock wardeert op f 10-00-00 
een roode borstrock f 6-00-00 
een fuijlemorten schort f 5-00-00 
een borstlijff f 1-00-00 
een paar swart lakens mouwen f 3-10-00 
een roode schorteldoek f 1-05-00 
een paer hosen ende een overlijff f 2-10-00 
een paar roode mouwen f 0-15-00 
een blauwe schorteldoek f 0-15-00 
een blauwe dito f 1-11-00 
een hembt f 2-10-00 
1 dito f 2-10-00 
1 dito f 2-10-00 
2 oude hembden f 2-00-00 
3 neusdoeken f 1-00-00 
een neusdoek f 0-10-00 
---------- 
f 43-06-00 
 
[0008r] een muts f 0-10-00 
twee mutsen ende 3 halsdoeken f 0-15-00 
3 Duijtse mutsen ende 2 flipjes f 1-00-00 
een paar klijckers f 1-00-00 
---------- 
f 3-05-00 
f 43-06-00 
---------- 
f 46-11-00 
 
Welck 3e loth bevonden voort te belopen ses ende veertigh caroli guldens elleff stuivers dat de mede erffgenaem Majke Foppes te dele is gevallen ende si ook aanstonds na haer getrocken ende genoten heeft 
 
Het 4e loth: 
[0008v] 't 4e ende laeste loth 
een blauwe rok geestimeert op f 12-00-00 
een swart rassen schort f 8-00-00 
een paer roode rassen mouwen f 2-10-00 
een filemorten [= feuillemorten] schort f 3-00-00 
een vrouwen onderbroek f 2-00-00 
een bostrock met een lijffke f 2-10-00 
3 borstlappen met een oud bratten schorteldoekje f 0-15-00 
een blauwe schorteldoek f 1-00-00 
een dito blauwe met een swart linnen schorteldoek f 1-11-00 
een hembt f 2-10-00 
1 dito f 2-10-00 
1 dito f 2-10-00 
1 hemd met 1 witte schortedoek f 2-00-00 
4 neusdoeken f 0-15-00 
1 neusdoek f 0-10-00 
---------- 
f 44-01-00 
 
[0009r] een muts f 0-10-00 
3 halsdoeken, 1 bonte muts ende 1 hoofddoek f 1-05-00 
2 huijffkes ende 2 flijpkes f 1-00-00 
---------- 
f 2-15-00 
f 44-01-00 
---------- 
f 46-16-00 
 
In voege dat dit 4e percheel comt te bedragen ses ende veertigh caroli guldens sestien stuivers 't welke Sybren Foppes te deele gevallen zijnde, hem ook aanstonds is geworden ende overgelevert. 
 
Blijvende boven dit alles ongedeelt het silverwerck, het welke tot gemeene profijt aen gelde gemaekt, ende alsdan ook gepartet sal werden, sullende dan ook d'ongelijkckheijt van de vorige perchelen werden g'effent [0009v] ende is aen Sytske Harmens overgelevert een kettinge brandsteene coralen, een witte schorteldoek ende twee mutsen, haar van d'overledene Antie Foppes gelegateert 
 
Aldus gedaan g'inventariseert gewardeert, gelotten ende gedeilt, in kennisse van ons commissaris ende secretaris